Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản xuất tại công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ

50 43 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 13:33

LỜI MỞ ĐẦU Nhà trường là nơi cung cấp kiến thức tạo nền móng ban đầu, nhung để đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên thi giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Thực tập là một trong những yếu tố không thể thiếu đối với mỗi sinh viên, thực tập không nhưng tạo cho sinh viên sống với môi trường thục tế, mà còn hoàn thiện kỹ năng làm việc, khả năng xỷ lý các tình huống thực, cũng như việc rèn luyện tác phong làm việc và ý thức làm việc cho sinh viên. Thông qua giai đoạn tốt nghiệp, chúng em đã được tiếp cận với hoạt động kinh doanh và tổ chúc hạch toán kế toán. Nhận rõ được tầm quan trong của giai đoạn thực tập tổng hợp, em đã tham gia thực tập tại công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ. Hiện nay có rất nhiều đối tượng cần sử dụng các thông tin tài chính với các mục đích khác nhau. Đối với các nhà quản trị trong doanh nghiệp, tối thiểu hóa chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sảm phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng. Nó tạo tiền đề nâng cao lợi nhuận và thúc đẩy sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Mặt khác như chúng ta đã thấy, giá bán của các mặt hàng sản phẩm của việt nam trên thị trương là khá cao, trong khi việt nam đang trên đà hội nhập với thế giới thì sản phẩm của việt nam canh tranh được với thế giới là rất khó khăn. vì vậy việc quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩn là một vẫn đề cấp bách với các doanh nghiệp việt nam. Công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ là một công ty sản xuất kinh doanh, sản phẩm chính là sản xuất quạng manhêtít cung cấp cho các nhà máy tuyển than tại Việt Nam để tuyển than. Trải qua gần 20 năm hoạt động, công ty luôn đứng vững và đã khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế đất nước. Vì vậy công tác kế toán về quản lý và sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ có rất nhiều đặc trưng đáng chú ý. với lý do đó em đã chọn đề tài: “ kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản xuất tại công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Báo cáo thực tập của em ngoài phần mơ đầu và kết thúc gồm 3 phần: Phần 1: Nhưng vẫn đề lý luận cơ bản về quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường. Phần 2: Thực trạng quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành tại công ty phát Triển Công nghệ và thiết Bị Mỏ. Phần 3: Một số góp ý nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩm ở công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Giá thành đơn vị .33 Mức hạ: MTH .34 Tỷ lệ hạ: ∆T 34 SV: Nguyễn Thị Thu Hồng Lp: KTD - K9 Chuyên đề thực tập tốt nghiÖp LỜI MỞ ĐẦU Nhà trường nơi cung cấp kiến thức tạo móng ban đầu, nhung để đào tạo kỹ nghề nghiệp cho sinh viên thi giai đoạn thực tập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng Thực tập yếu tố thiếu sinh viên, thực tập không tạo cho sinh viên sống với môi trường thục tế, mà hồn thiện kỹ làm việc, khả xỷ lý tình thực, việc rèn luyện tác phong làm việc ý thức làm việc cho sinh viên Thông qua giai đoạn tốt nghiệp, chúng em tiếp cận với hoạt động kinh doanh tổ chúc hạch toán kế toán Nhận rõ tầm quan giai đoạn thực tập tổng hợp, em tham gia thực tập công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ Hiện có nhiều đối tượng cần sử dụng thơng tin tài với mục đích khác Đối với nhà quản trị doanh nghiệp, tối thiểu hóa chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sảm phẩm mục tiêu quan trọng Nó tạo tiền đề nâng cao lợi nhuận thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Mặt khác thấy, giá bán mặt hàng sản phẩm việt nam thị trương cao, việt nam đà hội nhập với giới sản phẩm việt nam canh tranh với giới khó khăn việc quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩn đề cấp bách với doanh nghiệp việt nam Công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ cơng ty sản xuất kinh doanh, sản phẩm sản xuất quạng manhêtít cung cấp cho nhà máy tuyển than Việt Nam để tuyển than Trải qua gần 20 năm hoạt động, công ty đứng vững khẳng định vị kinh tế đất nước Vì cơng tác kế toán quản lý sử dụng nguyên vật liệu, cơng cụ, dụng cụ có nhiều đặc trưng đáng ý với lý em chọn đề tài: “ kế tốn với cơng tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản xuất công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ” làm chun đề tốt nghiệp SV: Ngun Thị Thu Hồng Lớp: KTD - K9 Chuyên đề thùc tËp tèt nghiÖp Báo cáo thực tập em phần mơ đầu kết thúc gồm phần: Phần 1: Nhưng đề lý luận quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành doanh nghiệp sản xuất kinh tế thị trường Phần 2: Thực trạng quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành công ty phát Triển Công nghệ thiết Bị Mỏ Phần 3: Một số góp ý nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi phí hạ giá thành sản phẩm cơng ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ PHẦN SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHNG VN LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Chi phi sản xuất kinh doanh Xét thực chất chi phí sản xuất kinh chuyển dịch vốn doanh nghiệp đối tượng tính giá định, vốn kinh doanh doanh nghiệp bỏ vào q trình sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp toàn hao phí lao động sống, lao động vật hố chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi trình hoạt động sản xuất, kinh doanh biêu tiền tệ, tính thời kỳ định Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất chiếm tỷ trọng lớn phức tạp khoản chi phí Để tiến hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải có ba yếu tố bản: đối tượng lao động, tư liệu sản xuất sức lao động Khi sản phẩm sản xuất hồn thành chi phí doanh nghiệp bỏ cấu tạo nên giá trị sản phẩm Chi phí ảnh hương trực tiếp trái chiều với lợi nhuận Do doanh nghiệp phải quan tâm tới việc quản lý chi phí, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm nâng cao lợi nhuận để đảm bảo phát triển doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có nhiều cách phân loại để phục vụ cho công tác quản lý, hạch tốn kế tốn, kiểm tra, phân tích có hiệu quản lý chi phí tiến hành tiết kiệm chi phí hạ giá thành cần tiến hành phân loại chi phí theo yếu tố sau: 1.1.2.1 Phân loại chi phí theo yếu tố Cách phân loại người ta xếp chi phí có nội dung tính chất kinh tế vào loại gọi yếu tố chi phí, mà khơng phân biệt chi phí phát sinh đâu có tác dụng Theo cách phân loại tồn chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chia làm loại: - Chi phí nguyên liệu vật liệu: yếu tố chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp mua, chi phí nguyên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ - Chi phí nhân cơng: khoản chi phí tiền lương phải trả cho người lao động, khoản trích theo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn người lao động - Chi phí khấu hao máy móc thiết bị: chi phí bao gồm khấu hao tất TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngồi: số tiền phải trả cho dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chi phí khác bàng tiền: khoản chi phí tiền phát sinh trình sản xuất kinh doanh ngồi yếu tố chi phí nói Ý nghĩa: cách phân loại cho biết nội dung, kết cấu tỷ trọng loại chi phí mà doanh nghiệp sử dụng vào trình sản xuất tổng chi phí doanh nghiệp Số liệu chi phí sản xuất theo yếu tố sở để xây dựng dự tốn chi phí sản xuất, xác định nhu cầu vốn doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch lao động, vật tư, tài sản… doanh nghiệp Là sở để phân tích tình hình dự tốn chi phí sản xuất 1.1.2.2 Phân loại chi phí theo hoạt động công dụng kinh tế Theo phân loại loại chi phí có mục đích công dụng kinh tế xếp vào loại không phân biệt nội dung kinh tế Như ta có loại chi phi sau: - Chi phí ngun vật liệu trực tiếp: tồn chi phí NVL sư dụng trực tiếp trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ dịch vụ - Chi phí nhân cơng trực tiếp: chi phí nhân cơng trực tiếp bao gồm tiền lương khoản phải trả cho công nhân sản xuất, khoản trích theo lương cơng nhân sản xuất kinh phí cơng đồn, BHYT, BHXH - Chi phí sản xuất chung: khoản chi phí sử dụng phân xưởng, phận kinh doanh như: tiền lương phụ cấp giám đốc nhân viên phân xương, chi phí khấu hao TSCĐ phân xưởng, chi phi NVL, công cụ dụng cụ, chi phi dịch vụ mua ngoài, chi phi tiền phát sinh phân xương phân sản xuất SV: Ngun ThÞ Thu Hồng Lớp: KTD - K9 Chuyên đề thực tập tèt nghiƯp - Chi phi bán hàng: chi phí lưu thơng chi phí tiếp thị phát sinh q trình tiêu thụ sản phẩn hàng hố, lao vụ như: tiền lương nhân viên bán hàng, chi phi bao bì… - Chi phí quản lý doanh nghiệp: khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh có tính chất chung tồn doanh nghiệp như: chi phí nhân viên quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng… Ý nghĩa cách phân loại: Phân loại chi phí theo hoạt động cơng dụng kinh tế giúp doanh nghiệp tập hợp cách đầy đủ, xác chi phí mà doanh nghiệp bỏ để sản xuất loại sản phẩm cụ thể, tính giá thành cụ thể cho mặt hàng Đồng thời, cách phân loại giúp xác định ảnh hưởng biến động khoản mục chi phí giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp phân tích đánh giá ngun nhân dẫn đến tình trạng có chi phí bất hợp lý, từ đưa biện pháp thích hợp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành Ngồi ra, cách phân loại giúp doanh nghiệp có tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất kế hoạch giá thành sản phẩm kỳ sau 1.1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Theo cách phân loại chi phí kinh doanh doanh nghiệp chia thành: - Chi phí cố định (định phí): Là chi phí, xét quy mơ sản xuất định, không thay đổi (hoặc thay đổi không đáng kể) theo thay đổi quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thuộc loại chi phí gồm: chi phí khấu hao TSCĐ (theo thời gian), chi phí tiền lương trả cho cán bộ, nhân viên quản lý chuyên gia, lãi tiền vay phải trả, chi phí thuê tài sản, văn phòng - Chi phí biến đổi (biến phí): Là chi phí thay đổi trực thay đổi quy mô sản xuất Thuộc loại chi phí có: chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí dịch vụ cung cấp tiền điện, tiền nước, điện thoại Xem xét chi phí cố định chi phí biến đổi tính cho đơn vị sản phẩm hàng hố , dịch vụ lúc này, chi phí cố định đơn vị giảm quy mô sản xuất kinh doanh tăng lên Còn biến phí đơn vị tăng, giảm hay khơng đổi SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ph thuc vo tng quan biến đổi quy mô sản xuất kinh doanh tổng biến phí doanh nghiệp Ý nghĩa cách phân loại: Cách phân loại mang tính tương đối, song lại có ý nghĩa quan trọng phân tích tình hình rút xu hướng biến động loại chi phí theo quy mơ kinh doanh, từ doanh nghiệp tìm biện pháp giảm hợp lý chi phí xác định sản lượng hoà vốn quy mô kinh doanh để đạt hiệu cao Ngồi cách phân loại thi nhiều cách phân loại khác Mỗi cách phân loại có ý nghĩa khác nhau, quan hệ khác loại chi phí, phục vụ cho các quản lý khác nhà quản lý khác 1.2 Giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền hao phí lao động vật tư tính cho khối lượng sản phẩm định Giá thành sản phẩm xác định bao gồm chi phí lao động sống, lao động vật hố chi phí khác dùng để sản xuất hoang thành khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ định Về mặt chất chi phí sản xuất giá thành sản xuất sản phẩm biểu hai mặt trình sản xuất kinh doanh Chúng giống chất biểu tượng bàng tiền hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp dẫ bỏ ra, khac mặt lượng Khi nói đến chi phi sản xuất giới hạn cho chúng thời kỳ định, không phân biệt cho loại sản phẩm nào, hoàn thành hay chua, nói đến giá thành sản phẩm xác định lượng chi phi sản xuất định, tính cho đại lượng kết hoàn thành định - Về mặt lượng: Giá thành sản phẩm xác định theo công thức: Z = Dđk + C- Dck Trong đó: Z: tổng giá thành sản phẩm Dđk: Trị giá sản phẩm làm dở đầu kỳ Dck: Trị giá sản phẩm làm dở cuối kỳ SV: Ngun ThÞ Thu Hồng Lớp: KTD - K9 Chuyên đề thực tập tèt nghiƯp C: tổng chi phí phát sinh kỳ Như vậy, chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm trường hợp sản xuất theo đơn đặt hàng hay khơng có sản phẩm làm dở đầu cuối kỳ Công thức khác song đồng thời phản ánh mối quan hệ chi phí giá thành: giá thành xác định sở tập hợp chi phí phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh lại thực có nghĩa tập hợp cho khối lượng sản phẩm hoàn thành 1.2.2 Phân loại giá thành Cũng chi phí để đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán, giá thành sản phẩm phân chia làm nhiều loại khác nhau, theo tiêu thức sử dụng để phân loại giá thành: 1.2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo sở số liệu thời điểm tính giá thành - Giá thành kế hoạch Cùng với giá thành thực tế kỳ trước, chi phí sản xuất sản lượng kế hoạch sở xây dựng giá thành kế hoạch, tiêu vừa mục tiêu phấn đấu, song nhiệm vụ cần hoàn thành doanh nghiệp Việc lập kế hoạck giá thành phận kế hoạch thời điểm đầu kỳ dã tạo sở cho phân tích đánh giá tình hình thực mục tiêu giá thành Việt Nam giá thành doanh nghiệp - Giá thành thực tế Xác định vào thời điểm q trình sản xuất hồn thành, sở chi phí phát sinh sản lượng sản xuất thực tế kỳ, giá thành thực tế phản ánh tổng hợp kết phấn đấu doanh nghiệp việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm thơng qua q trình áp dụng giải pháp kinh tế kỹ thuật - tổ chức cơng nghệ sản xuất Được tính tốn hai phương diện: Tổng giá thành giá thành đơn vị, giá thành thực tế sở để xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nghĩa vụ doanh nghiệp nhà nước đối tác liên doanh liên kết, mà quan trọng để xây dựng giá thành kỳ tiếp sau, đảm bảo cho tiêu ngày hợp lý SV: Ngun ThÞ Thu Hồng Lớp: KTD - K9 Chuyên đề thực tập tèt nghiÖp - Giá thành sản phẩm định mức: giá thành sản phẩm tính sở định mức chi phí hành tính cho đơn vị sản phẩm Định mức chi phí xác định sơ định mức kinh tế-kỹ thuật củ doanh nghiệp thời kỳ Giá thành sản phẩm định mức xác định trước bắt đầu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Như vậy, phân loại giá thành theo sở số liệu thời điểm xác định cho phép so sánh tình hình thực giá thành việc chấp hành kế hoạch chi phí, kế hoạch giá thành mà doanh nghiệp đề Từ thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến quản lý sản xuất kinh doanh thực tiết kiệm hợp lý chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm 1.2.2.2 Phân loại giá thành vào phạm vi chi phí cấu thành Theo cách phân loại này, giá thành chia thành giá thành sản xuất giá thành toàn - Giá thành sản xuất sản phẩm: bao gồm toàn chi phí mà doanh nghiệp bỏ để hoàn thành việc sản xuất sản phẩm Giá thành sản xuất gồm khoản mục chi phí * Chi phí vật tư trực tiếp: chi phí nguyên nhiên vật liệu cấu thành thực thể sản phẩm Chi phí nhân cơng trực tiếp: Bao gồm chi phí tiền lương, tiền công, tiền bảo hiểm xã hội, BHYT cơng nhân sản xuất * Chi phí sản xuất chung: Là chi phí phân xưởng chi phí vật liệu, khấu hao, tiền lương, dịch vụ phạm vi phân xưởng - Giá trị tồn bộ, gọi giá thành tiêu thụ, bao gồm chi phí bỏ để hồn thành việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm Z1 = Zsx + Cn Trong đó: Z1: giá thành tồn Zsx: giá thành sản xuất C1: chi phí ngồi sản xuất bao gồm chi phí quản lý chi phí bán hàng Như vậy, giá thành toàn xác định sở giá thành sản xuất sản phẩm hàng hoá dịch vụ tiêu thụ khoản chi phí cho việc bán hàng, chi phí SV: Ngun Thị Thu Hồng Lớp: KTD - K9 Chuyên đề thùc tËp tèt nghiÖp quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng bán Trong đó, chi phí bán hàng bao gồm khoản tiền lương cho nhân viên bán hàng, khấu hao tài sản phận bán hàng Và chi phí khác phục vụ việc tiêu thụ sản phẩm Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm chi phí cho máy quản lý, chi phí cho đạo sản xuất cách gián tiếp chi phí tiền lương, khoản trích theo lương, chi phí khấu hao khoản chi phí khác tiền phát sinh máy quản lý 1.3 Nhiện vụ kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩn, cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 1.3.1 Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phi sản xuất giá thành sản phẩm tiêu quan trọng hệ thống tiêu kinh tế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệpvà cố doanh nghiệp mật thiết với doanh thu, kết hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp quan tâm Tổ chức kế tốn chi phí, tính giá thành sản phẩm cách khoa học, hợp lý đắn có ý nghĩa lớn cơng tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm Việc tổ chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý chi phí phát sinh doanh nghiệp, tùng phận, đối tượng, góp phần tăng cường quản lý tài sản, vật tư lao động, tiền vốn cách tiết kiệm, có hiệu Mặt khác tạo điều kiện phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Đó điều kiện quan trọng tạo cho doanh nghiệp ưu cạnh tranh Mặt khác giá thành sản phẩm sơ để định giá bán sản phẩm, sở để hạch tốn kinh tế nội bộ, phân tích chi phí, đồng thời để xác định kết kinh doanh kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm với nội dung chủ yếu kế toán quản trị, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp, song lại khâu trung tâm tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp, chi phối tất chất lượng phần hành kế toán khác chất lượng hiệu cơng tác quản lý kinh tế tài doanh nghiệp Kế toán doanh nghiệp cần xác định rõ vai trò nhiệm vụ việc tổ chức kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm sau: SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 35 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tổng Bảng sản lượng tiêu thụ STT Tên sản phẩm Manhêtít Manhêtít siêu mịn Tổng đơn vị Tấn Tấn Tấn Năm 2008 6300 700 7000 Năm 2009 4950 680 5630 Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng điều có ảnh hưởng lớn tới giá thành sản phẩm Nhìn bảng ta thấy chi phí bán hàng năm 2008 2009 điều đạt kế hoạch đề Chi phí bán hàng thực tế năm 2009 giảm so với năm 2008 17.793.173 đồng, chi phí bán hàng giảm, doanh thu tăng, sản lượng giảm chưng tỏ doanh nghiệp tăng giá bán sảm phẩm, nhận xét cơng ty có tiến cơng tácc quản lý chi phí bán hàng Ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế năm tăng so với kế hoạch cho thấy doanh nghiệp chua thực tốt cơng tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp Nhưng ta có thấy chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2009 giảm đáng kể so với năm 2008, giảm 47.149.828 đồng thấy doanh nghiệp có nỗ lực việc giảm chi phí Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế năm tăng so với kế hoạch thấy nguyên nhân dẫn tới điều năm 2008 2009 tỷ lệ lạm phát nước ta cao phí trả cho cơng nhân tăng, chi phí mua ngồi tăng nên dẫn tới doanh nghiệp khơng hồn thành kế hoạch Nhìn chung cơng ty cố găng cơng tác quản lý chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiêp chua đạt dược kết mông muốn cần cố găng nhiều 2.2.3 Đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.2.3.1.Ưu điểm * Cơng tác kế tốn: Việc tổ chức cơng tác kế tốn, vận dụng cải tiến cơng tác hạch toán kế toán, tiến hành kịp thời theo thay đổi cơng tác kế tốn Bộ tài Hơn cơng ty có đội ngũ nhân viên kế tốn có trình độ, nghiệp vụ SV: Ngun Thị Thu Hồng Lớp: KTD - K9 36 Chuyên đề thùc tËp tèt nghiÖp vững vàng, nẵm rõ đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm quy trình cơng nghệ ssản xuất Với cách bối chí nhân viên nay, cơng tác kế tốn nói chung cơng ty vào nề nếp ổn định Công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ sử dụng đầy đủ hệ thống sổ sách chứng từ theo quy định chế độ kế toán nhà nướcc ban hành đảm bảo phù hợp cho hoạt động công ty, tạo quan hệ mật thiết phận kế tốn cơng ty * Kế tốn quản lý chi phí hạ giá thành sản phẩm Nhận thức tầm quan trọng công tác tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, cơng ty tăng cường thực công tác quản lý chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm Kế tốn thực cơng cụ quan trọng quản lý tài cơng ty Cơng ty trả lương cho nhân viên theo sản phẩm công nhân trực tiếp sản xuất Điều tạo động lực cho công nhân nâng cao hứng thú lao động sản xuất, tăng xuất loa động phản ánh thực chất lực công nhân Bên cạnh đó, việc trích khoản bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế công ty ro ràng thực theo quy định nên tạo cho người lao động yên tâm sản xuất Cùng với phòng ban khác cơng ty, máy kế tốn xây dựng hệ thống định mức chi phí như: định mức tiêu hao NVL, định mức chi phí nhân công trực tiếp, xây dựng kế hoạch giá thành sản phẩm tương đối xác để từ có phân tích biến động giá thành thực tế giá thành kế hoạch biến động giá thành năm để từ đưa hướng điều chỉnh cho phù hợp Công ty thực tập hợp chi phí thường xuyên theo tháng, điều tạo điều kiện thuận lợi cho ban lãnh đạo cơng ty phát chi phí khơng phù hợp để từ có biện pháp thay đổi, xử lý hữu hiệu kịp thời Phương phất tính giá thành cơng ty áp dụng phương pháp hệ số, phù hợp với sản phẩm cơng ty sản xuất q trình, sử dụng loại nguyên liệu lượng lao động thu hai sản phẩm khác SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 37 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2.3.2 Nhc im * Vẫn đề sử dụng sổ kế toán: Hiện cơng ty sư dụng hình thức sổ kế tốn nhật ký chứng từ, hình thức có ưu điểm nghiệp vụ phát sinh nghi lại cách chi tiết nên công tác kiểm tra đối chiếu thuận lợi, song lại có nhược điểm khối lượng sổ sách nhiêu Và công ty chua áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác quản lý nên nhiều thời gian công sức để kiểm tra đối chiếu Khối lượng cơng việc phòng thi lớn khơng tránh khỏi sai sót q trình làm việc * Cơng tác quản lý chi phí Mặc dù cơng ty có biện pháp để quản lý chi phí sản xuất việc tăng cường quản lý giảm thiểu chi phí sản xuất cần thực cụ thể - Công ty sư dụng nhiều loại cơng cụ dụng cụ có giá trị lớn công ty lại không tiến hành phân bổ thành nhiều lần mà lại phẩn bổ lần vào kỳ đầu Việc ảnh hưởng tới việc quản lý chi phí sản xuất kỳ kỳ liên quan - Cơng ty có số lượng máy móc, thiết bị lớn cơng ty khơng trích trước vao khoản chi phí sửa chũa lớn phát sinh the kế hoạch voà giá thành mà thường phát sinh kỳ cho vào kỳ đó, ảnh hưong tới cơng tác kế tốn sản phẩm tính giá thành sản phẩm - Về chi phi nguyên vật liệu, phương phát mà công ty sử dụng để quản lý phương pháp nhập trươc xuất trước, phương pháp kinh tế mà tình hình lạm phát ngày tăng thi tạo lợi nhuận khơng thực Vì giá thành tính theo q khứ giá bá lại tính theo - Về chi phí lương, cơng ty có đội ngũ nhân viên trực tiếp sản xuất chiếm 2/3 số lượng công nhân viên công ty sông công ty lại khơng trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân sản xuất trực tiếp Điều chua phù hợp với đặc thù cơng ty tháng, số lượng công nhân đồng loạt nghỉ phép mùa lễ hội, du lịch ảnh hưởng lớn tới giá thành sản phẩm, ảnh hưởng tới kết kinh doanh tháng Bên cạnh đó, việc trích BHXH, BHYT, KPCĐ, cơng ty chua phù hợp Tiền lương chi phí sản xuất chung chưa đưa vao trích BH mà chi trích từ lương công nhân trực tiếp sản xuất SV: Nguyễn Thị Thu Hồng Lớp: KTD - K9 38 Chuyên ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp - Quy trình cơng nghệ sản xuất công ty tiêu hao nhiều nguyên vật liêu, máy móc thiết bị cơng ty cũ, xuất loa động giảm - Đặc thù sản xuất công ty tài sản cố định nhiều, phí cố định chiếm ty lệ cao so với chi phí biến đổi Điều làm giá thành sản phẩm cao, giảm lợi nhuận cuả cơng ty SV: Ngun ThÞ Thu Hồng Lớp: KTD - K9 39 Chuyên đề thực tËp tèt nghiƯp PHẦN MỘT SỐ Ý KIẾN GĨP Ý NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GÍA THÀNH SẢN PHẨM Ở CƠNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ Qua thời gian ngắn tìm hiểu vvà nghiên cứu công tác quản lý hạ giá thành sản phẩm công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ, với kiến thức trang bị nhà trường Em mạnh dạn đua số y kiến góp ý để hồn thiện cơng tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ sau: 3.1 Kiến nghị 1: Về hình thức sổ kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức nhật ký - chứng từ nên số lượng sổ sách lớn khơng sư dụng kế tốn máy nên áp dụng phần mềm kế tốn phù hợp với đặc điểm kinh doanh cua mình, để giảm bơt cơng việc cho kế tốn việc kiểm tra, khảo sát thuận lợi Như sễ giảm chi phí cho doanh nghiệp 3.2 Kiến nghị 2: Về việc phân bổ công cụ dụng cụ Đối với công cụ dụng cụ xuất dùng cho quy mô lớn, giá trị cao, có tác dụng cho nhiều kỳ hạch tốn, cơng ty nên phân bổ chi phí cơng cụ dụng cụ cho nhiều kỳ để tính tốn, tập hợp quản lý chi phí sản xuất xác việc phân bổ cơng cụ dụng cụ hạch tốn sau: - Khi xuất dùng cơng cụ dụng cụ: Nợ TK 142,242: giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng Có TK 153: giá trị cơng cụ dụng cụ xuất dùng - Phản ánh phân bổ lần: Nợ TK 627: giá trị phân bổ lần Có TK 142,242: giá trị phân bổ lần - Khi công cụ dụng cụ báo hỏng: Nợ TK 152,111,…: giá trị thu hồi(nếu có) Nợ TK 627: giá trị lại- giá trị thu hồi- giá trị phân bổ SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 40 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Cú TK 142,242: giá trị lại 3.3 Kiến nghị thứ 3: trích trước chi phí sũa chữa lớn Cơng ty nên hoạch trích trước chi phí sửa chữa lớn tiến hành thực trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân trực tiếp sản xuất Vì cơng ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ công ty sản xuất, đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất lớn, số lượng máy móc thiết bị, nhà xưởng tương đối lớn trình sản xuất kinh doanh phát sinh khoản chi phí sửa chữa tương đối lớn Do vậy, để trình sản xuất kinh doanh diễn ổn định, không bị bột biến chi phí, cơng ty nên trích trước khoản chi phí - Trích trước chi phí sửa chũa lớn: Nợ TK 627: chi phí trích trước Có TK 335: chi phi trích trước - Khi tiến hành sửa chữa Nợ TK 2413: giá trị sửa chữa Có TK 111, 112,331,334… giá trị sửa chữa - Khi toán: Nợ TK 335: giá trị sửa chữa Có TK 2413: giá trị sửa chữa -Khi cần bổ sung: Nợ TK: giá trị cần bổ sung Có TK 335: giá trị cần bổ sung -Khi thừa quỹ Nợ TK 335: giá trị thừa Có 627: giá trị thừa Trích trước tiền lương nghỉ phép, vào dự báo kế hoạch nghỉ phép năm sách tiền lương tương ứng với loa động trực tiếp sản xuất để xây dựng quỹ lương nghỉ phép kế hoạch năm Quỹ lương phép kế hoạch Tỷ lệ trích trước = X 100% Tổng quỹ lương kế hoạch năm SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hàng tháng, xác định mức trích lương ghi chi để lập quỹ lương phép Quỹ lương phép/ tháng= tỷ lệ trích trước * quỹ lương tháng thực tế Bút tốn: Nợ TK 622,627: lương trích trước Có TK 335: lương trích trước - Căn thực tế nghỉ phép tính mức lương thực tế phải trả để chi lương phép từ quỹ lương lập Nợ TK 335: lương phép Có TK 334:lương phép Nếu thừa quỹ ghi: Nợ TK 335: lương phép trích thừa Có TK 622,627: lương phép trích thừa Nếu thiếu ghi Nợ TK 622,627: phần thiếu Có TK 335: phần thiếu 3.4.Kiến nghị 4: Về TSCĐ hữu hình dùng sản xuất kinh doanh Qua tìm hiêu tình hình TSCĐ cơng ty (bảng 8) ta thấy TSCĐ dùng sản xuất kinh doanh công ty đầu tư từ lâu, mà điều kiện thời kỳ phát triển khoa học công nghệ thi máy móc thiết bị lạc hâu Điều dẫn tới xuất lao động bị bó hẹp, chi phí cho người cao, mức hoa hụt nguyên vật liệu lơn, dẫn tới giá thành sản xuất cao Vì muốn tăng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm cơng ty phải đầu tư máy móc thiết bị mới, với cơng nghệ tiên tiến Khi ngồi việc giảm hao hụt NVL, lao động sống tăng xuất sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm Về việc thừa nhân cơng gai sau: phân xương tăng ca sản xuất vừa sa thải công nhận để đảm bảo sống ổn định cho công nhân yên tâm làm viêc, vừa tận dụng thời gian nhàn dỗi máy móc, sử dụng hết cơng xuất máy móc thiết bị Như tăng số lượng sản phẩm sản xuất kéo theo tăng doanh thu lợi nhuận cho cơng ty SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bng 8: Trích bảng TSCĐ cơng ty Phat Triển Cơng Nghệ Thiết Bị Mỏ STT Tên tài sản ĐVT SL Năm đưa Nguyên giá vào SD I 10 Máy móc thiết bị Máy lọc dầu 300 1/h Máy nghiền quặng (gián đoạn) Máy nghiền quặng liên tục Máy mài đá Liên sô Máy tiện 1k-62 Máy cắt đột dập liên hợp Máy nghiền bi ướt Hệ thống máy nghiền tự động Máy tuyển từ Máy phát điện pha 4kw Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái 1 1 1 1 1 1999 2001 2005 1989 1989 1989 2006 2002 2000 1999 59.090.909 46.982.500 22.381.000 47.500.000 26.858.000 30.075.000 118.000.000 219.048.000 32.851.571 10.000.000 3.5 Kiến nghị 5: Giảm giá thành đơn vị sản phẩm cách giảm chi phí nguyên vật liệu đơn vị sản phẩm Đối với doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp nói chung Cơng ty Phát triển Cơng nghệ Thiết bị Mỏ nói riêng, chi phí ngun vật liệu ln chiếm tỷ trọng lớn giá thành đơn vị sản phẩm Vì vậy, trình sản xuất giảm chi phí ngun vật liệu có nghĩa giảm chi phí giá thành đơn vị sản phẩm, đồng thời làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Như ta biết chi phí cho đơn vị sản phẩm tính theo cơng thức sau: CNVL(i) = ĐMTH(i) x Đg(i) Trong đó: CNVL(i) : Chi phí nguyên vật liệu đơn vị sản phẩm i ĐMTH(i) : Định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm i Đg(i) : Đơn giá nguyên liệu Do để giảm chi phí nguyên vật liệu ta phải xem xét tìm biện pháp giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu đơn giá thu mua nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm Qua xem xét thực tế Cơng ty Phát triển SV: Ngun ThÞ Thu Hồng Lớp: KTD - K9 43 Chuyên đề thực tập tèt nghiƯp Cơng nghệ Thiết bị Mỏ cho thấy: * Đơn giá thu mua nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu chủ yếu công ty nguyên vật liệu nhập Mỏ Đồng Sinh Quyền - Lào Cai Do để tiếp kiệm chi phí cơng ty cần: - Cần trọng đảm bảo chất lượng hàng mua vào theo tiêu chuẩn hàm lượng từ >= 90% cỡ hạt mịn =90% độ ẩm 10%, trọng đến công tác tạo nguồn Muốn Công ty phải tổ chức công tác thu mua hợp lý để mua đầy đủ kịp thời, số lượng, chất lượng, thời gian Tổ chức thu mua nguồn hàng gần để tiết kiệm chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản Mặt khác để khuyến khích cơng tác tạo nguồn thu mua yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả, thời gian Công ty cần áp dụng biện pháp kinh tế để khuyến khích phận thu mua - Quản lý chặt chẽ công tác dự trữ, cân đối nhập xuất để giảm bớt tồn kho khơng cần thiết, đảm bảo trì sản xuất ổn định với chi phí dự trữ thấp Để làm công ty cần tuyển cán có lực chun mơn hay đào tạo thêm nhằm nâng cao trình độ quản lý cán công nhân viên * Định mức tiêu hao nguyên vật liệu: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu Cơng ty số khâu cao, khơng ổn định, công nghệ lạc hậu ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần thực cơng nhân trực tiếp sản xuất nhiều hạn chế, việc sử dụng nguyên liệu chưa hợp lý, công tác quản lý chưa chặt chẽ Do vậy, kết gây lãng phí nguyên vật liệu làm tăng giá thành sản phẩm Để góp phần giải vấn đề này, góc độ sinh viên thực tập em xin mạnh dạn đưa hai biện pháp sau: 3.5.1 Biện pháp 1: Giảm chi phí nguyên vật liệu thay đổi công nghệ sản xuất nghiền quặng giản đoạn sang nghiền liên tục * Sự cần thiết phải áp dụng biện pháp: Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất công ty hầu hết Liên Xô cũ sản xuất phần lớn lạc hậu không đồng bộ, q trình hoạt động Cơng ty có nhiều sáng kiến cải tiến đáng kể chưa giải SV: Nguyễn Thị Thu Hồng Lớp: KTD - K9 44 Chuyên ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Nghiền gián đoạn: ngun vật liệu quặng thô đầu vào đưa vào máy nghiền bi nghiền 70 phút với nước sau nghỉ 45 phút để xúc thủ công lên máy tuyển từ từ sản phẩm hoàn chỉnh Ưu điểm: Chi phí thiết bị rẻ Chi phí động lực thấp Nhược điểm: Mật độ kết cấu nguyên vật liệu thấp nên để đảm bảo thông số kỹ thuật quy định tốn ngun liệu Năng suất thấp Chi phí nhân cơng cao Chất lượng không ổn định Nghiền liên tục: Nguyên vật liệu đầu vào đưa vào máy nghiền liên tục từ quặng đưa lên máy tuyển từ ln để làm quặng tạo sản phẩm hồn chỉnh Ưu điểm: Cơ giới hoá khâu cấp liệu Chất lượng ổn định Năng suất cao Chi phí nhân cơng thấp Nhược điểm: Chi phí cho thiết bị cao Chi phí động lực tăng Từ ưu nhược điểm nêu nghiền gián đoán nghiền liên tục ta thấy để giảm chi phí cần áp dụng biện pháp Nghiền gián đoạn: + Chi phí nguyên vật liệu: 1,1 x 1.148.377 đồng =1.263.214,7đồng + Chi phí nhân công: - Xúc quặng thô vào máy nghiền 20.323 đồng SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Xỳc qung lên máy tuyển từ SV: Ngun ThÞ Thu Hång 30.833 ng Lớp: KTD - K9 46 Chuyên đề thực tập tèt nghiƯp + Chi phí động lực: 1215 đồng + Chi phí khác: 934 đồng Tổng chi phí: 1.316.519,7 đồng Nghiền liên tục: + Chi phí mua máy nghiền bao gồm chi phí lắp đặt, thuế, vận chuyển : 280.000.000 đồng + Chi phí mua băng truyền vận chuyển: 35.000.000 đồng + Chi phí chạy thử: 5.000.000 đồng + Chi phí tập huấn đào tạo cho cán cơng nhân viên trực tiếp sản xuất: 5.000.000 đồng + Chi phí khác: 15.000.000 đồng Tổng cộng: 340.000.000 đồng Dự kiến khấu hao 10 năm + Chi phí nguyên vật liệu: 1,1 x 1.148.377 1.263.214,7đồng 340.000.000 : 10 5.630 + Khấu hao 6.039 đồng + Chi phí nhân cơng: - Xúc quặng vào máy nghiền - Xúc quặng lên máy tuyển từ + Chi phí động lực + Chi phí khác: Tổng chi phí: 22.315 đồng 33.448 đồng 1215đồng 934 đồng 1.327.165,7 đồng + Thời gian thực biện pháp: 10 năm + Thời gian chuẩn bị: 06 tháng Chịu trách nhiệm: Trưởng phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch, Vật tư, Kế toán, Tổ chức, Quản đốc phân xưởng có liên quan cử cán phối hợp lập kế hoạch thực trình Giám đốc định * Kết mong đợi biện pháp: Knvl =1.327.165,7 -1.316.519,7 = 10.646 đồng SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 47 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Theo bin pháp dự kiến sản phẩm quặng Manhêtít siêu mịn sản xuất Công ty tiết kiệm khoản chi phí theo kế hoạch là: ΣKnvl = 700 x 10.646 = 7.452.200 đồng Ngồi để cơng tác quản lý ngun vật liệu có hiệu quản cao Cơng ty nên sử dụng chế độ thưởng phạt, tăng cường cơng tác bảo vệ khơng để thất ngun vật liệu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến vị trí sản xuất, tổ chức làm việc khoa học, phát động phong trào thí đua tiết kiệm, suất chất lượng cán công nhân viên nhằm phát huy hết lực người máy để đem lại hiệu cao sản xuất kinh doanh 3.5.2 Biện pháp 2: Tăng sản lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ nhằm giảm chi phí cố định đơn vị sản phẩm Chi phí cố định chi phí khơng đổi tổng số so với khối lượng sản phẩm hoàn thành Chúng tồn trạng thái hoạt động doanh nghiệp không tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Nhưng chi phí tính cho đơn vị sản phẩm thay đổi tỷ lệ nghịch với sản lượng sản xuất Do để giảm chi phí cố định đòi hỏi doanh nghiệp phải tận dụng lực sản xuất, sử dụng tối đa cơng suất máy móc thiết bị, tìm cách tăng suất để tăng sản lượng sản phẩm sản xuất, mặt khác sản xuất sản phẩm mục tiêu cần đặt tiêu thụ bao nhiêu? địa điểm tiêu thụ?… Để đạt mục tiêu ta cần phải tìm biện pháp thích hợp từ giảm chi phí cố định vào giá thành đơnvị sản phẩm.Đối với doanh nghiệp sản lượng sản xuất tiêu thụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nguồn nguyên vật liệu, nguồn nhân lực, lực sản xuất máy móc thiết bị, thị trường tiêu thụ… - Về nguồn nguyên liệu: - Nguyên vật liệu sản xuất bột quặng Manhêtít siêu mịn quặng thô nhập mỏ đồng sinh quyền lào cai nên cước phí vận chuyển cao ảnh hưởng đến giá - Về nguồn nhân lực: cán quản lý, nghiệp vụ Công ty người có trình độ, kinh nghiệm lâu năm Đội ngũ cơng nhân sản xuất lành nghề có kinh nghiệm thực tế chưa bố trí hợp lý ảnh hưởng đến suất lao động chung SV: Ngun ThÞ Thu Hồng Lớp: KTD - K9 48 Chuyên đề thực tập tèt nghiÖp - Về thị trường tiêu thụ: Thị trường Công ty chủ yếu mỏ vùng Quảng ninh Công ty cần phải nêu lên tầm quan trọng việc sử dụng quặng Manhêtít siêu mịn tuyển than để mở rộng thị trường tiêu thụ vùng mỏ khác Từ thực trạng tồn Công ty để tăng sản lượng sản xuất sản lượng tiêu thụ em xin đề xuất nội dung sau đây: + Tìm hiểu để mở rộng thị trường tiêu thụ vùng mỏ Lạng sơn, Thái nguyên + Lập kế hoạch sản xuất phân bổ hợp đồng tiêu thụ có hiệu + Bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị để đảm bảo q trình vận hành khơng bị trục trặc, hỏng hóc đột xuất… Thực tốt nội dung theo dự kiến sản lượng thực thười gian tới đạt 110% so với năm 2000 * Cơ sở đề xuất biện pháp: Z đơn vị sản phẩm theo lý thuyết: Z = FC: chi phí cố định FC Q + VC Q VC: chi phí biến đổi Cùng với gia tăng sản lượng hàng hố chi phí biến đổi tăng theo, chi phí cố định ngun tắc khơng thay đổi theo số lượng sản phẩm Trong phần chi phí cố định khoản mục: Khấu hao Tài sản cố định Để giảm giá thành đơn vị sản phẩm Công ty tăng sản lượng sản xuất qua tỷ lệ chi phí cố định phân bổ giảm SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 49 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KT LUN Trong kinh tế thị trường này, doanh nghiệp muốn tồn phát triển thi đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành sản xuất cho chi phí thấp đảm bảo có lãi Để tăng lợi nhuận doanh nghiệp phải tăng giá bán giảm chi phí sản xuất, điều kiện cạnh tranh thi việc tăng giá bán vô kho khăn, nên đa số doanh nghiệp chon phương án giảm chi phí sản xuất, hạ giá sản phẩm Chính cơng tác tổ chức quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm đề thương xuyên quan trọng phát triển doanh nghiệp Qua thời gian thực tập cơng ty, giúp đỡ nhiệt tình phòng kế toán, em mở mang kiến thức nhiều Tìm hiểu cơng viêc kế tốn quản lý chi phí, lập gía thành kế hoạch thực tế giúp em nhiều cho công việc sau Em cố gắng vận dụng kiến thức học nhà trường để sâu vào tìm hiểu phân tích cơng tác quản lý chi phi sản xuất hạ giá thành sản phẩm công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ Song trình dộ nhiêu hạn chế, viết khó tránh khỏi sai sót Em mong nhận quan tâm, góp ý thầy cán phòng kế tốn cơng ty để viết hồn thiện Qua thời gian thực tập công ty, bảo tận tình anh, chi, cơ, phòng kế tốn cơng ty Em hoàn thành song báo cáo thực tập SV: Ngun ThÞ Thu Hång Líp: KTD - K9 ... TRẠNG QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ 2.1 Tổng quan công ty phát triển công nghệ thiết bị mỏ 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty Công. .. tạng công tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 2.2.2.1 Cơng tác quản lý chi phí sản xuất + Tại công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp quản lý. .. thơng tin kế tốn cung cấp q trình tập hợp chi phí sản xuất Tại công ty Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Mỏ, kế toán xác định đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất sản phẩm phân xưởng sản xuất Chi phí tưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản xuất tại công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ, Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản xuất tại công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay