Đất đai tổng hợp autosaved Tổng hợp thủ tục đất đai

48 31 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 13:26

Một số thủ tục trong đất đai quy định như thế nài? những trình tự thủ tục và quy định cụ thể của pháp luật; các văn bản hướng dẫn. vê cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất, về thu hồi đất, về giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai như thế nào 1 Đăng ký biến động đất chuyển mục đích sử dụng Các trường hợp đăng ký biến động: thông tư 02/2015/TT-BTNMT thông tư 33/2017/TT-BTNMT + Chuyển đất trồng hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm loại động vật khác pháp luật cho phép; + Chuyển đất sang đất phi nông nghiệp đất + Chuyển đất trồng hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm loại động vật khác pháp luật cho phép; ni trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; + Chuyển đất trồng hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng lâu năm; + Chuyển đất trồng lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng hàng năm; + Chuyển đất sang đất phi nông nghiệp đất ở; + Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đất thương mại, dịch vụ đất sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng cơng trình nghiệp Hồ sơ đăng ký biến động + Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất (sau gọi chung Giấy chứng nhận) Thời gian giải quyết: 15 ngày Chuyển mục đích sử dụng đất Các trường hợp phải chuyển mục đích: + Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; + Chuyển đất trồng hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản hình thức ao, hồ, đầm; + Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác nhóm đất nơng nghiệp; + Chuyển đất nơng nghiệp sang đất phi nông nghiệp; + Chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đấtthu tiền sử dụng đất thuê đất; + Chuyển đất phi nông nghiệp đất sang đất ở; + Chuyển đất xây dựng công trình nghiệp, đất sử dụng vào mục đích cơng cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng cơng trình nghiệp sang đất sở sản xuất phi nông nghiệp Hồ sơ hưởng: + Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất (sau gọi chung Giấy chứng nhận) Thời gian giải quyết: 15 ngày Tách thửa, hợp Căn khoản 11 Điều Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định cụ thể hồ sơ sau: • Đơn đề nghị tách hợp theo Mẫu số 11/ĐK; • Bản gốc Giấy chứng nhận cấp Thời gian giải 15 ngày + 10 ngày vùng sâu xa Chuyển từ đất giao sang đất thuê + Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; + Bản gốc Giấy chứng nhận cấp; + Hợp đồng thuê đất lập; + Chứng từ thực nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có) Xin cấp giấy phép xây dựng Căn theo quy định Khoản Điều 95 Luật xây dựng năm 2014, hồ sơ bao gồm loại giấy tờ sau: + Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; + Bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; + Bản vẽ thiết kế xây dựng; + Đối với cơng trình xây dựng có cơng trình liền kề phải có cam kết bảo đảm an tồn cơng trình liền kề Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Đối với cơng trình: + Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số Thông tư này; + Bản giấy phép xây dựng cấp; + Bản tệp tin chứa chụp vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt phận, hạng Mục cơng trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200; + Bản tệp tin chứa chụp văn phê duyệt Điều chỉnh thiết kế người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện lực tổ chức, cá nhân thiết kế trường hợp thiết kế không quan chuyên môn xây dựng thẩm định Báo cáo kết thẩm định thiết kế Điều chỉnh quan chuyên môn xây dựng theo quy định pháp luật xây dựng - Đối với nhà riêng lẻ: + Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số Thông tư này; + Bản giấy phép xây dựng cấp; + Bản tệp tin chứa chụp vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt phận, hạng Mục cơng trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200 Đối với trường hợp yêu cầu phải quan chuyên môn xây dựng thẩm định phải nộp kèm theo báo cáo kết thẩm định thiết kế; - Trường hợp thiết kế xây dựng cơng trình quan chun mơn xây dựng thẩm định, vẽ thiết kế quy định Điểm tệp tin chứa chụp vẽ thiết kế xây dựng quan chuyên môn xây dựng thẩm định b) Nội dung giấy phép xây dựng Điều chỉnh ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng cấp ghi thành Phụ lục riêng phận không tách rời với giấy phép xây dựng cấp Gia hạn giấy phép xây dựng a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số Thông tư này; b) Bản giấy phép xây dựng cấp; Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng ghi giấy phép xây dựng cấp Cấp lại giấy phép xây dựng a) Giấy phép xây dựng cấp lại trường hợp bị rách, nát bị mất; b) Giấy phép xây dựng cấp lại hình thức sao; c) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm: - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, giải trình rõ lý đề nghị cấp lại theo mẫu Phụ lục số Thông tư này; - Bản giấy phép xây dựng cấp (đối với trường hợp bị rách, nát) Thủ tục nghiệm thu cơng trình Thơng tư 16/2016/TT-BXD nghiệm thu, lập biên nghiệm thu cơng trình xây dựng Thành phần ký nghiệm thu cơng trình: a) Người đại diện theo pháp luật chủ đầu tư người ủy quyền; b) Người đại diện theo pháp luật chủ nhiệm thiết kế nhà thầu thiết kế có yêu cầu chủ đầu tư; b) Người đại diện theo pháp luật nhà thầu giám sát thi công xây dựng; c) Người đại diện theo pháp luật nhà thầu thi cơng xây dựng tổng thầu trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu ; trường hợp nhà thầu liên danh phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật thành viên liên danh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; d) Người đại diện nhà thầu thiết kế có yêu cầu chủ đầu tư; đ) Người đại diện theo pháp luật quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án người ủy quyền trường hợp thực đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư 10 Hồn cơng cơng trình xây dựng Căn theo quy định Phụ lục Thơng tư 05/2015/TT-BXD hồ sơ hồn cơng cần có loại giấy tờ sau: + Giấy phép xây dựng + Hợp đồng xây dựng chủ nhà ký với nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi cơng, giám sát thi cơng xây dựng (nếu có) + Báo cáo kết khảo sát xây dựng + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công xây dựng + Báo cáo kết thẩm tra văn kết thẩm định thiết kế vẽ thi công xây dựng + Bản vẽ hồn cơng (trong trường hợp việc thi cơng xây dựng có sai khác so với thiết kế vẽ thi công xây dựng) + Báo cáo kết thí nghiệm, kiểm định (nếu có) + Văn thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận tổ chức, quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) an tồn phòng cháy, chữa cháy; an tồn vận hành thang máy 11 Đất khơng có giấy tờ khơng có vi phạm (Đ 20, NĐ 43/2014) (5) Trước 15/10/1993: có nhà ở, cơng trình xây dựng khác ĐK cấp: + xác nhận đất tranh chấp; + phù hợp với quy hoach SDĐ không phù hợp quy hoạch sử dụng trước thời điểm có quy hoạch Diện tích cơng nhận: + Cơng nhận đất có nhà theo hạn mức cơng nhận đất ở/ theo diện tích xây dựng (> hạn mức) + đất sản xuất, TM, DV phi nông nghiệp theo diện tích thực tế SD (giao đấtthu tiền, lâu dài) + Đất lại coi đất nông nghiệp: ++ trực tiếp SX nông nghiệp: hạn mưc giao không thu tiền; vượt hạn mức chuyển sang thuê đất ++ không trực tiếp sx nông nghiệp: hình thức th đất cho diện tích sử dụng ++có đất nơng nghiệp đất ở: đất sử dụng theo trạng đất; muốn chuyển sang đất phi nông ngiệp phải chuyển MĐ SDĐ trả tiền sử dụng đất Từ 15/10/1993 đến trước 1/07/2004 Đk: đất khơng có tranh chấp + phù hợp với quy hoạch /sử dụng trước có quy hoạch / chưa có quy hoạch / chưa có thơng báo hay định thu hồi đất Diện tích cơng nhận: + Cơng nhận đất có nhà theo hạn mức giao đất ở/ theo diện tích xây dựng (> hạn mức giao) + đất sản xuất, TM, DV phi nông nghiệp theo diện tích thực tế SD (giao đấtthu tiền, lâu dài) + Đất lại coi đất nông nghiệp: ++ trực tiếp SX nông nghiệp: hạn mưc giao không thu tiền; vượt hạn mức chuyển sang th đất ++ khơng trực tiếp sx nơng nghiệp: hình thức th đất cho diện tích sử dụng ++có đất nông nghiệp đất ở: đất sử dụng theo trạng đất; muốn chuyển sang đất phi nông ngiệp phải chuyển MĐ SDĐ trả tiền sử dụng đất Từ 1/7/2004 sau: Đk: + sử dụng đất nông nghiệp + xác nhận đất khơng có tranh chấp Diện tích cơng nhận: + trực tiếp sx nông nghiệp: hạn mức giao đất khơng thu tiền;vượt hạn mức chuyển sang th + khơng trực tiếp sx nơng nghiệp chuyển sang th tồn diện tích sử dụng Các trường hợp khác tạm sử dụng cho đoeén thu hồi phải kê khai đăng ký ĐĐ Hồ sơ chung cho trường hợp + Đơn xin cấp GCN QSDĐ mẫu 04a/ĐK + Biên lai đống tiền thuê đất hàng năm (nếu có) + Văn xác nhận UBND xã đất ổn lâu dài, khơng có tranh chấp + Sơ đồ đất 12 Khơng có giấy tờ + có vi phạm trước 01/07/2014 (6) + lấn chiếm đất hành lang an tồn cơng trình cơng cộng, đất trụ sở cơng trình nghiệp ++ thuộc quy hoạch bị thu hồi khơng cấp sổ đỏ ++ có điềuchỉnh quy hoạch xây dựng mà diện tích lấn chiếm khơng thuộc quy hoạch: xem xét cấp nộp tiền (1) + lấn chiếm đất nông trường, lâm trường, ban quản lý rừng, trung tâm, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp ++ đất thuộc quy hoạch BV phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: thu hồi đất giao cho ban quản lý rừng; ban quản lý xem xét việc giao khoán bảo vê, phát triển rừng (khơng có ban quản lý rừng giao đất cấp GCN) (2) ++đất thuộc cơng trình hạ tầng sở: UBND tỉnh thu hồi giao cho chủ đầu tư; nsdđ tạm sử dụng đến thu hồi phải giữ nguyên trạng phải kê khai đđ ++ đất lấn chiếm sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp làm nhà +++ khơng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ, xây dựng hạ tầng cơng cộng cấp sổ đỏ (3) +++ lấn chiếm từ 1/7/2004 đến 01/07/2014 thuộc đất giao cho nông tường, lâm trường quản lý UBND tỉnh thu hồi đất, trả lại cho nơng trường, lâm trường + Lấn chiếm chưa sử dụng tự ý chuyển mục đích SDĐ mà chưa xin phép ++ thuộc diện thu hồi mục đích quốc phòng; phát triển kt-xh lợi ích quốc gia, cơng cộng: thu hồi đất; nsđ tạm sử dụng giữ nguyên trạng phải kê khai đăng ký đất đai ++ không thuộc ý nên UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hạch sử dụng đất xem xét cấp sổ đỏ (4) + hgđ – cá nhân sử dụng đất tự khai hoang mục đích nơng nghiệp: đất phù hợp với quy hoạch, khơng có tranh chấp cấp sổ đỏ với diện tích đất hạn mức; ngồi hạn mức chuyển sang thuê Điều kiện cấp sổ đỏ: + thuộc điều kiện (1), (2), (3), (4) + xác nhận đất khơng có tranh chấp Diện tích đất cơng nhận; + đất có nhà ở: ++ sử dụng trước 15/10/1993: diện tích đất = hạn mức công nhận đất địa phương ++ sử dụng từ 15/10/1993 đến trước 01/07/2014: diện tích đất = hạn mức giao đất địa phương + đất có cơng trình xây dựng khơng phải nhà ở: ++ đất xây dựng để sx, TM, DV phi nơng nghiêp cơng nhận theo diện tích thực tế xây dựng cơng trình theo hình thức giao đấtthu tiền, sử dụng ổn định lâu dài + đất sử dụng cho với mục đích nơng nghiệp: ++ trực tiếp SX nông nghiệp: hạn mưc giao không thu tiền; vượt hạn mức chuyển sang thuê đất ++ khơng trực tiếp sx nơng nghiệp: hình thức th đất cho diện tích sử dụng ++có đất nông nghiệp đất ở: đất sử dụng theo trạng đất; muốn chuyển sang đất phi nông ngiệp phải chuyển MĐ SDĐ trả tiền sử dụng đất 13 Đất giao không thẩm quyền (7) Sử dụng từ trước 15/10/1993 + Khơng có tranh chấp + phù hợp với quy hoạch cấp sổ đỏ + Cơng nhận đất có nhà theo hạn mức cơng nhận đất ở/ theo diện tích xây dựng (> hạn mức) + đất sản xuất, TM, DV phi nơng nghiệp theo diện tích thực tế SD (giao đấtthu tiền, lâu dài) + Đất lại coi đất nông nghiệp: ++ trực tiếp SX nông nghiệp: hạn mưc giao không thu tiền; vượt hạn mức chuyển sang thuê đất ++ không trực tiếp sx nơng nghiệp: hình thức th đất cho diện tích sử dụng ++có đất nơng nghiệp đất ở: đất sử dụng theo trạng đất; muốn chuyển sang đất phi nông ngiệp phải chuyển MĐ SDĐ trả tiền sử dụng đất Sử dụng từ 15/10/1993 đến trước 01/07/2014 + khơng có tranh chấp + phù hợp với quy hoạch cấp sổ đỏ + Cơng nhận đất có nhà theo hạn mức giao đất ở/ theo diện tích xây dựng (> hạn mức giao) + đất sản xuất, TM, DV phi nông nghiệp theo diện tích thực tế SD (giao đấtthu tiền, lâu dài) + Đất lại coi đất nông nghiệp: ++ trực tiếp SX nông nghiệp: hạn mưc giao không thu tiền; vượt hạn mức chuyển sang th đất ++ khơng trực tiếp sx nơng nghiệp: hình thức th đất cho diện tích sử dụng ++có đất nông nghiệp đất ở: đất sử dụng theo trạng đất; muốn chuyển sang đất phi nông ngiệp phải chuyển MĐ SDĐ trả tiền sử dụng đất Note: đất có vườn ao gắn với đất cơng trình diện tích lại khơng có nhà cơng trình đất nơng nghiệp theo trạng sử dụng (muốn dùng phải chuyển mục đích sử dụng) Khơng cấp sổ đỏ cho đất giao, cho thuê sai thẩm quyền sau 01/07/2014 bị thu hồi 14 Cấp sổ đỏ cho diện tích tăng thêm Ranh giới đất không thay đổi: xác nhận đất khơng có tranh chấp cấp cấp đỏi sổ đỏ không nộp tiền sử dụng đất cho diện tích chênh lệch Ranh giới đất thay đổi so với giấy tờ + Do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đất có sổ đỏ ++ Đất ban đầu có sổ đỏ: làm cấp đổi sổ đỏ mà không cần hợp theo điều 79 điều 82.2 NDD43/2014 ++ Đất ban đầu chưa có sổ đỏ có giấy tờ sử dụng đất hp: làm đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu cho đất + Do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đất chưa có sổ đỏ có giấy tờ theo điều 100 LĐĐ (cấp sổ đỏ theo Điều 70 Nghị định 43/2014) ++ Đất ban đầu có sổ đỏ: phải làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ cho mảnh đất gốc ++ Đất ban đầu có giấy tờ theo Điều 100 LĐĐ : thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho tồn diện tích + Tăng thêm khơng có giấy tờ ++ khơng có vi phạm giải theo (5) ++ vi phạm pl trước 01/07/2014 theo (6) ++ giao trái thẩm quyền trước 01/07/2014 (7) 15 Cấp đổi sổ đỏ ĐK cấp đổi: + có nhu cầu cấp đổi loại sổ đỏ trước 10/12/2009 sang sổ đỏ mẫu + sổ đỏ bị ố, nhòe, rách, hư hỏng + dồn điền đổi thửa, đo đạc lại diện tích, kích thước đất; + chuyển từ sổ đứng tên người sang đứng tên hai vợ chồng Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ + Đơn đề nghị cấp sổi sổ đỏ mẫu 10/ĐK; + Bản gốc sổ đỏ; + Bản hợp đồng chấp thay cho gốc sổ đỏ sổ đỏ chấp Thời hạn giải hồ sơ: 07 ngày/ nhiều người 50 ngày 16 Cấp lại sổ đỏ bị Hồ sơ cấp lại: + Đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ 10/ĐK; + Giấy xác nhận UBND xã niêm yết thông báo giấy thời gian 15 ngày hgđ-cá nhân; giấy tờ chứng minh đăng tin 03 lần phương tiện thông tin đại chúng việc sổ đỏ Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận UBND cấp xã việc thiên tại, hỏa hoạn Thời gian cấp lại: 10 ngày 17 Dồn điền dổi Theo sách dồn điền đổi + đơn nghị cấp sổi mẫu 10/ĐK + gốc sổ đỏ hợp đồng chấp sổ đỏ + văn thỏa thuận việc chuyển đổi đất hộ gia đình + phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất NN UBND xã UBND huyện phê duyệt + Biên giao nhận ruộng đất theo phương án dồn điều dổi (nếu có) Tự dồn điền dổi thửa, cho thuê, cho thuê lại, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn, chuyển sang tài sản chung vợ chồng + Đơn đăng ký biến động đát đai, tài sản đất mẫu số 09/ĐK + Hợp đồng, văn việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vợ chồng thành chung vợ chồng theo quy định 10 + Chi phí san lấp mặt bằng; + Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đất sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp; + Chi phí gia cố khả chịu lực chống rung, sụt lún đất đất làm mặt sản xuất kinh doanh; + Chi phí khác có liên quan đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất Điều kiện xác định chi phí đầu tư + Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đầu tư vào đất Trường hợp chi phí đầu tư vào đất lại khơng có hồ sơ, chứng từ chứng minh Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tình hình thực tế địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất lại; + Chi phí đầu tư vào đất khơng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước Cơng thức tính chi phí đầu tư vào đất Bồi thường = tổng chi phí đầu tư vào đất/thời gian sử dụng đất x Thời gian sử dụng đất lại 37 Không bồi thường tài sản đất thu hồi đất + Tài sản gắn liền với đất tạo lập trái quy định pháp luật tạo lập từ sau có thơng báo thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền + Cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cơng trình xây dựng khác khơng sử dụng + Sử dụng đất khơng mục đích Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành hành vi sử dụng đất khơng mục đích mà tiếp tục vi phạm; Đối với đất dự án trước ngày 01 tháng năm 2014 thuộc diện Nhà nước thu hồi đất sử dụng đất không mục đích, sử dụng đất khơng có hiệu quả; khơng đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi dự án đầu tư Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi có đất ban hành định thu hồi đất việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đầu tư đất thực theo quy định pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng năm 2014; trường hợp chưa có định thu hồi đất thực theo quy định Điểm i Khoản Điều 64 Luật Đất đai + Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; + Đất giao, cho thuê không đối tượng không thẩm quyền; 34 + Đất không chuyển nhượng, tặng cho theo quy định Luật mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho; + Đất Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; + Đất không chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Luật mà người sử dụng đất thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; + Đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư mà không sử dụng thời hạn 12 tháng liên tục tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi dự án đầu tư kể từ nhận bàn giao đất thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng chủ đầu tư gia hạn sử dụng 24 tháng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời gian chậm tiến độ thực dự án thời gian này; hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường đất tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng + Cá nhân sử dụng đất chết mà khơng có người thừa kế; + Đất Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn khơng gia hạn; 38 Thu hồi đất nông nghiệp bồi thường đất chi phí đầu tư vào đất * Đối với hộ gia đình, cá nhân +bồi thường đất đất hạn mức giao, công nhận, chuyển nhượng đất nông nghiệp đất nhận thừa kế + đất vượt ngồi mức giao đất nơng nghiệp khơng bồi thường đất bồi thường chi phí đầu tư lại + bồi thường cho đất nhận chuyển nhượng vượt hạn mức ++ trước ngày 01 tháng năm 2014 thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định pháp luật mà đủ điều kiện bồi thường bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi ++ trước ngày 01 tháng năm 2014 thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khơng có sổ đỏ không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ bồi thường diện tích đất hạn mức giao đất nông nghiệp Đối với phần diện tích đất nơng nghiệp vượt hạn mức giao đất nơng nghiệp khơng bồi thường đất xem xét hỗ trợ bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất công người có đất thu hồi 35 + đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng năm 2004 mà người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp khơng có sổ đỏ khơng đủ điều kiện để cấp sổ đỏ bồi thường diện tích đất thực tế sử dụng khơng vượt hạn mức giao đất nông nghiệp * Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, sở tôn giáo + Tổ chức kinh tế sử dụng đất nơng nghiệp Nhà nước giao đấtthu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất bồi thường đất; mức bồi thường đất xác định theo thời hạn sử dụng đất lại + Tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp cơng lập tự chủ tài sử dụng đất nông nghiệp Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm Nhà nước thu hồi đất khơng bồi thường đất bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại chi phí khơng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước Trường hợp đất nông nghiệp đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất rừng tự nhiên tổ chức kinh tế giao khốn cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật Nhà nước thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân nhận khốn khơng bồi thường đất bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại + Cộng đồng dân cư, sở tôn giáo ++ sử dụng trước ngày 01 tháng năm 2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành) có nguồn gốc khơng phải đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có sổ đỏ đủ điều kiện cấp sổ đỏ bồi thường đất bình thường ++ sử dụng có nguồn gốc Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho th đất trả tiền th đất hàng năm khơng bồi thường đất bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại (nếu có) 39 Bồi thường thu hồi đất + Thu hồi hết tồn diện tích đất phần diện tích đất lại sau thu hồi khơng đủ điều kiện để theo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân khơng đất ở, nhà khác địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi bồi thường đất nhà tái định cư; + Trường hợp thu hồi hết đất phần diện tích đất lại sau thu hồi không đủ điều kiện để theo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân đất ở, nhà khác địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi bồi thường tiền Đối với địa phương có điều kiện quỹ đất xem xét để bồi thường đất 36 + hộ có nhiều hệ, nhiều cặp vợ chồng chung sống đất thu hồi đủ điều kiện để tách thành hộ gia đình riêng theo quy định pháp luật cư trú có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng (01) đất thu hồi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vào quỹ đất ở, nhà tái định cư tình thực tế địa phương định mức đất ở, nhà tái định cư cho hộ gia đình + Đối tượng khơng có nhu cầu bồi thường đất nhà tái định cư thi Nhà nước bồi thường tiền + Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ không đủ điều kiện bồi thường đất ở, khơng có chỗ khác địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà giao đấtthu tiền sử dụng đất Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất tính tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định ++ Thửa đất lại sau tách đất mà đủ điều kiện tách chuyển mục đích sang đất (thu tiền) ++ đất lại khơng phải đất khơng đủ điều kiện tách định thu hồi người sử dụng đất tiếp tục sử dụng phần diện tích đất lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + Đối với Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất để thực dự án xây dựng nhà ++ Trường hợp thu hồi phần diện tích đất dự án mà phần lại đủ điều kiện để tiếp tục thực dự án bồi thường tiền phần diện tích đất thu hồi; ++Trường hợp thu hồi tồn diện tích đất thu hồi phần diện tích đất dự án mà phần lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực dự án bồi thường đất để thực dự án bồi thường tiền; ++ Đối với dự án đưa vào kinh doanh Nhà nước thu hồi đất bồi thường tiền 40 Bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất lại Nhà nước thu hồi đất phi nơng nghiệp khơng phải đất hộ gia đình, cá nhân + Đối với đất sử dụng có thời hạn bồi thường đất có mục đích sử dụng với đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất bồi thường thời hạn sử dụng lại đất thu hồi; khơng có đất để bồi thường bồi thường tiền Mức tiền = (giá đất x diện tích thu hồi)/thời gian sử dụng x thời gian sử dụng lại + Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bồi thường đất mà có nhu cầu sử dụng với thời hạn dài thời hạn sử dụng lại đất thu hồi quan nhà nước có thẩm quyền tăng thời hạn sử dụng 37 người sử dụng đất phải thực nghĩa vụ tài thời gian tăng theo quy định pháp luật đất đai + sử dụng đất phi nông nghiệp đất Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê miễn tiền thuê đất không bồi thường đất bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại (nếu có) theo quy định khoản + sử dụng đất phi nông nghiệp đất Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê miễn tiền thuê đất thực sách người có cơng với cách mạng bồi thường đất Căn vào điều kiện thực tế, quỹ đất địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc bồi thường + sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất sở sản xuất phi nơng nghiệp, đất phi nơng nghiệp khác có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài mà có đủ điều kiện bồi thường theo quy định pháp luật Nhà nước thu hồi đất bồi thường đất theo giá đất + sử dụng đất có nhà trước ngày 01 tháng năm 2004 mà có nguồn gốc lấn, chiếm, Nhà nước thu hồi đất khơng có chỗ khác Nhà nước giao đấtthu tiền sử dụng đất bán nhà tái định cư Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà tái định cư Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 41 Bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất lại Nhà nước thu hồi đất phi nơng nghiệp đất tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, sở tơn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi + tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước sử dụng đất phi nông nghiệp đất ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa, Nhà nước thu hồi đất bồi thường đất có mục đích sử dụng; trường hợp khơng có đất để bồi thường bồi thường tiền theo thời hạn sử dụng đất lại + Bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất nghĩa trang, nghĩa địa tổ chức kinh tế ++ thu hồi toàn phần diện tích đất mà phần lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa chủ dự án Nhà nước bồi thường việc giao đất có mục đích sử dụng dự án có chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng; bồi thường tiền dự án thời gian xây dựng kết cấu hạ tầng chưa có chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó; 38 ++ thu hồi phần diện tích đất mà phần lại đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng làm nghĩa trang, nghĩa địa chủ dự án bồi thường tiền diện tích đất thu hồi Nếu diện tích đất thu hồi có mồ mả bố trí di dời mồ mả vào khu vực đất lại dự án; trường hợp khu vực đất lại dự án chuyển nhượng hết chủ dự án Nhà nước bồi thường giao đất nơi khác để làm nghĩa trang, nghĩa địa phục vụ việc di dời mồ mả khu vực có đất thu hồi Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định Khoản Điều Nghị định người có mồ mả phải di chuyển bố trí đất bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán thực tế địa phương + Doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất phi nông nghiệp khơng phải đất nhận góp vốn quyền sử dụng đất bồi thường đất theo giá đất diện tích đất ++ Đất tổ chức kinh tế góp vốn có nguồn gốc Nhà nước giao đấtthu tiền sử dụng đất, cho thuê thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền th đất nộp khơng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; ++ Đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đấtthu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà sử dụng giá trị quyền sử dụng đất ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp, khơng phải ghi nhận nợ khơng phải hồn trả tiền thuê đất theo quy định pháp luật đất đai để góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài; ++ Đất tổ chức kinh tế góp vốn có nguồn gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; ++ Đất người Việt Nam định cư nước Nhà nước giao đấtthu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê; doanh nghiệp liên doanh mà bên Việt Nam góp vốn quyền sử dụng đất chuyển thành doanh nghiệp có 100% vốn nước ngồi + Tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư nước ngồi, tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi sử dụng đất phi nông nghiệp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê, Nhà nước thu hồi đất đủ điều kiện bồi thường quy định Điều 75 Luật bồi thường đất theo thời hạn sử dụng đất lại + Tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư nước ngồi, tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi sử dụng đất phi nông nghiệp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, Nhà nước thu hồi đất bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại 39 + Cộng đồng dân cư, sở tơn giáo, tín ngưỡng sử dụng đất phi nông nghiệp, Nhà nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện bồi thường quy định Điều 75 Luật bồi thường đất theo quy định Chính phủ ++ Đối với đất phi nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng năm 2004 mà khơng phải đất có nguồn gốc Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, có sổ đỏ đủ điều kiện để cấp sổ đỏ bồi thường đất theo điều 74 LĐĐ Trường hợp đất phi nông nghiệp sở tôn giáo sử dụng từ ngày 01 tháng năm 2004 đến thời điểm có Thơng báo thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền mà có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho khơng bồi thường đất; ++ Đối với đất phi nơng nghiệp có nguồn gốc Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khơng bồi thường đất bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại (nếu có) ++ Trường hợp thu hồi tồn phần diện tích mà diện tích đất lại khơng đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng, cộng đồng dân cư, sở tơn giáo có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích chung cộng đồng, sở tơn giáo Nhà nước giao đất nơi khác; việc giao đất nơi khác phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 42 Hỗ trợ ổn định đời sống ổn định sản xuất Đối tượng hỗ trợ: + Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất nông nghiệp thực nghị định gồm: Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng năm 1993 Chính phủ ban hành Bản quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 1999 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Bản quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 Chính phủ ban hành Bản quy định việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 Chính phủ việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai khoản Điều 54 Luật đất đai; (a) + Nhân nơng nghiệp hộ gia đình quy định điểm (a) khoản phát sinh sau thời điểm giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình đó; + Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất nông nghiệp theo quy định điểm (a) khoản sử dụng đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho, khai hoang 40 theo quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận trực tiếp sản xuất đất nơng nghiệp đó; + Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nơng nghiệp, lâm nghiệp, ni trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) nơng, lâm trường quốc doanh cán bộ, công nhân viên nông, lâm trường quốc doanh làm việc nghỉ hưu, nghỉ sức lao động, việc hưởng trợ cấp trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; + Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khốn đất nơng, lâm trường quốc doanh công ty nông, lâm nghiệp chuyển đổi từ nông, lâm trường quốc doanh trực tiếp sản xuất nơng nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nơng nghiệp đất đó; + Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khốn đất tập đồn sản xuất nơng nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nơng nghiệp đất đó; + Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh Nhà nước thu hồi đất hỗ trợ ổn định sản xuất Điều kiện hỗ trợ đời sống + Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi sử dụng đất thuộc đối tượng nêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật đất đai Trừ trường hợp: ++ Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng năm 2004 mà người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp khơng có Giấy chứng nhận không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật bồi thường diện tích đất thực tế sử dụng, diện tích bồi thường khơng vượt q hạn mức giao đất nông nghiệp ++ điểm + Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khốn đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) phải có hợp đồng giao khốn sử dụng đất Mức hỗ đời sống + Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nơng nghiệp sử dụng hỗ trợ thời gian tháng di chuyển chỗ thời gian 12 tháng phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di 41 chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng + Đối với trường hợp thu hồi 70% diện tích đất nơng nghiệp sử dụng hỗ trợ thời gian 12 tháng di chuyển chỗ thời gian 24 tháng phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng; + nhân hỗ trợ 30 kg gạo /tháng theo thời giá trung bình thời điểm hỗ trợ địa phương Hỗ trợ ổn định sản xuất + Hộ gia đình, cá nhân bồi thường đất nơng nghiệp hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi kỹ thuật nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp; + Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thuộc đối tượng quy định Điểm đ Khoản Điều hỗ trợ ổn định sản xuất tiền với mức cao 30% năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân 03 năm liền kề trước + Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khốn đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản nông, lâm trường quốc doanh thuộc đối tượng quy định Điểm d Khoản Điều hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất theo hình thức tiền + Người lao động tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thuộc đối tượng quy định Điểm đ Khoản Điều thuê lao động theo hợp đồng lao động áp dụng hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc theo quy định pháp luật lao động thời gian trợ cấp không 06 tháng 43 Hỗ trợ tái định cư + nhận đất ở, nhà tái định cư mà số tiền bồi thường đất nhỏ giá trị suất tái định cư tối thiểu hỗ trợ khoản chênh lệch giá trị suất tái định cư tối thiểu số tiền bồi thường đất + tự lo chỗ ngồi việc bồi thường đất nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy mô diện tích đất thu hồi, số nhân hộ gia đình điều kiện cụ thể địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp 42 44.Hỗ trợ đài tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm thu hồi đ ất nông nghiệp Đối tượng hỗ trợ + Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất nông nghiệp thực Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng năm 1993 Chính phủ ban hành Bản quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 1999 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Bản quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; giao đất lâm nghiệp thực Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 Chính phủ ban hành Bản quy định việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 Chính phủ việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; + Nhân nông nghiệp hộ gia đình Khoản phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó; + Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất nông nghiệp theo quy định chưa giao đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho, khai hoang theo quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp đó; Mức hỗ trợ + Hỗ trợ tiền không 05 lần giá đất nông nghiệp loại bảng giá đất địa phương toàn diện tích đất nơng nghiệp thu hồi; diện tích hỗ trợ không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp địa phương Mức cụ thể UBND tỉnh quy định Thời gian hỗ trợ: vòng năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất Các hỗ trợ khác: + Đối với người thuê nhà mà di chuyển chỗ thu hồi đất: hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản + Thu hồi đất cơng ích xã phường: hỗ trợ (mức cao mức bồi thường) chuyển vào ngân sách nhà nước; sử dụng để xây dựng cơng trình hạ tầng sử dụng vào mục đích cơng ích xã 45 Thu hồi đât có tranh chấp Đất có tranh chấp mà chưa giải xong tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển vào Kho bạc nhà nước chờ sau giải xong tranh chấp chuyển cho người có quyền sử dụng đất 43 46 Bồi thường cho phần diện tích đất khác diện tích giấy tờ + Diện tích nhỏ bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế + Diện tích nhiều trước đo đạc thiếu xác khơng kê khai hết đất ranh gới đất khơng đổi, khơng có tranh chấp, khơng lấn chiếm bồi thường theo diện tích thực tế + diện tích đất đo đạc thực tế nhiều diện tích ghi giấy tờ quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều khai hoang nhận chuyển quyền người sử dụng đất trước đó, đất sử dụng ổn định khơng có tranh chấp bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế + Diện tích đất tăng thêm lấn chiếm khơng bồi thường đất 47 Bồi thường sử dụng nhà, cơng trình thuộc sở hữu nhà nước + Người sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê nhà tổ chức tự quản) nằm phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, người th nhà khơng bồi thường diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước diện tích cơi nới trái phép, bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định + Người sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ thuê nhà nơi tái định cư; giá thuê nhà giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước; nhà thuê nơi tái định cư Nhà nước bán cho người thuê theo quy định Chính phủ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người th; trường hợp đặc biệt khơng có nhà tái định cư để bố trí hỗ trợ tiền để tự lo chỗ mới; mức hỗ trợ 60% giá trị đất 60% giá trị nhà thuê 48 Trang bổ sung số đỏ Trường có trang bổ sung: + Đăng ký chấp, thay đổi nội dung đăng ký xóa đăng ký chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; + Cho thuê, cho thuê lại đất xóa cho thuê, cho thuê lại đất doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; + Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu hộ chung cư trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà để bán bán kết hợp cho thuê cấp Giấy chứng nhận chung cho hộ chung cư chưa bán; + Thể sơ đồ tài sản gắn liền với đất trường hợp quy định Điểm d Khoản Điều 12 Thông tư này: Trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận thể bổ sung chỉnh lý sơ đồ tài sản cho phù hợp đóng dấu xác nhận Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 44 Văn phòng đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất mà bổ sung, chỉnh lý sơ đồ tài sản trang Giấy chứng nhận thể vào Trang bổ sung Giấy chứng nhận cấp Giấy chứng nhận người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu cầu Hình thức trang bổ sung: Khi sử dụng Trang bổ sung Giấy chứng nhận phải ghi số thứ tự Trang bổ sung đóng dấu giáp lai với trang Giấy chứng nhận (dấu quan có thẩm quyền xác nhận quy định Điều 19 Thông tư này); ghi chú: "Kèm theo Giấy chứng nhận có Trang bổ sung số: 01, " vào cuối trang Giấy chứng nhận; ghi vào cột ghi Sổ cấp Giấy chứng nhận số Trang bổ sung cấp 49 Xin cấp giấy phép xây dựng Căn theo quy định Khoản Điều 95 Luật xây dựng năm 2014, hồ sơ bao gồm loại giấy tờ sau: a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; + Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; + Bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; + Bản vẽ thiết kế xây dựng; + Đối với cơng trình xây dựng có cơng trình liền kề phải có cam kết bảo đảm an tồn cơng trình liền kề 50 Điều chỉnh giấy phép xây dựng a) Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm: - Đối với cơng trình: + Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số Thơng tư này; + Bản giấy phép xây dựng cấp; + Bản tệp tin chứa chụp vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200; + Bản tệp tin chứa chụp văn phê duyệt Điều chỉnh thiết kế người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện lực tổ chức, cá nhân thiết kế trường hợp thiết 45 kế không quan chuyên môn xây dựng thẩm định Báo cáo kết thẩm định thiết kế Điều chỉnh quan chuyên môn xây dựng theo quy định pháp luật xây dựng - Đối với nhà riêng lẻ: + Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số Thơng tư này; + Bản giấy phép xây dựng cấp; + Bản tệp tin chứa chụp vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200 Đối với trường hợp yêu cầu phải quan chun mơn xây dựng thẩm định phải nộp kèm theo báo cáo kết thẩm định thiết kế; - Trường hợp thiết kế xây dựng cơng trình quan chuyên môn xây dựng thẩm định, vẽ thiết kế quy định Điểm tệp tin chứa chụp vẽ thiết kế xây dựng quan chuyên môn xây dựng thẩm định b) Nội dung giấy phép xây dựng Điều chỉnh ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng cấp ghi thành Phụ lục riêng phận không tách rời với giấy phép xây dựng cấp 51 Gia hạn giấy phép xây dựng + Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số Thơng tư này; + Bản giấy phép xây dựng cấp; Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng ghi giấy phép xây dựng cấp 52 Cấp lại giấy phép xây dựng + Giấy phép xây dựng cấp lại trường hợp bị rách, nát bị mất; + Giấy phép xây dựng cấp lại hình thức sao; + Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm: ++ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, giải trình rõ lý đề nghị cấp lại theo mẫu Phụ lục số Thơng tư này; ++Bản giấy phép xây dựng cấp (đối với trường hợp bị rách, nát) 53 Thủ tục hồn cơng cơng trình xây dựng Căn theo quy định Phụ lục Thông tư 05/2015/TT-BXD hồ sơ hồn cơng cần có loại giấy tờ sau: 46 + Giấy phép xây dựng + Hợp đồng xây dựng chủ nhà ký với nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi cơng xây dựng (nếu có) + Báo cáo kết khảo sát xây dựng + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công xây dựng + Báo cáo kết thẩm tra văn kết thẩm định thiết kế vẽ thi công xây dựng + Bản vẽ hồn cơng (trong trường hợp việc thi cơng xây dựng có sai khác so với thiết kế vẽ thi cơng xây dựng) + Báo cáo kết thí nghiệm, kiểm định (nếu có) + Văn thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận tổ chức, quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) an tồn phòng cháy, chữa cháy; an tồn vận hành thang máy Nộp hồ sơ tại: - UBND quận, huyện: nhà riêng lẻ người dân cơng trình xây dựng khác thuộc địa giới hành quận, huyện; - UBND xã: nhà riêng lẻ điểm khu dân cư nơng thơn có quy hoạch xây dựng thuộc địa giới hành xã 54 Thủ tục nghiệm thu cơng trình Thơng tư 16/2016/TT-BXD nghiệm thu, lập biên nghiệm thu cơng trình xây dựng Thành phần ký nghiệm thu cơng trình: a) Người đại diện theo pháp luật chủ đầu tư người ủy quyền; b) Người đại diện theo pháp luật chủ nhiệm thiết kế nhà thầu thiết kế có yêu cầu chủ đầu tư; b) Người đại diện theo pháp luật nhà thầu giám sát thi công xây dựng; c) Người đại diện theo pháp luật nhà thầu thi cơng xây dựng tổng thầu trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu ; trường hợp nhà thầu liên danh phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật thành viên liên danh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; d) Người đại diện nhà thầu thiết kế có yêu cầu chủ đầu tư; 47 đ) Người đại diện theo pháp luật quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án người ủy quyền trường hợp thực đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư 48 ... Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất; + Chuyển đất phi nông nghiệp đất sang đất ở; + Chuyển đất xây dựng cơng... phí trước bạ đất giá hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất Trường hợp giá đất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp giá đất Bảng giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành giá đất tính lệ phí... đình Từ đất vườn ao sang đất ở: 50% (tiền theo giá đất - tiền theo giá đất nông nghiệp) Từ đất nông nghiệp giao không tiền sang đất ở: tiền theo giá đất - tiền theo giá đất nông nghiệp Từ đất phi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đất đai tổng hợp autosaved Tổng hợp thủ tục đất đai, Đất đai tổng hợp autosaved Tổng hợp thủ tục đất đai, Đăng ký thế chấp đất, đăng ký biến động thông tin trên sổ đỏ, Lệ phí trước bạ cho nhà, đất, Thuế thu nhập cá nhân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay