Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 09:50

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Học sinh biết: -Các khái niệm: khử, oxi hóa -Hiểu khái niệm: chất khử, chất oxi hóa, phản ứng oxi hoákhử tầm quan trọng phản ứng 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: -Kĩ phân biệt chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa phản ứng oxi hóakhử cụ thể -Kĩ phân biệt phản ứng oxi hóakhử với loại phản ứng khác II.CHUẨN BỊ: -Ơn lại 25: oxi hóaphản ứng hóa hợp … -Học bài, làm tập SGK/ 109 III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1.Ổn định lớp GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp 2.Kiểm tra cũ ?Hãy nêu tính chất hóa học H2 viết phương trình hóa học minh hoạ ? ?Yêu cầu HS làm tập 1, SGK/ 109? Đáp án: HS 1: Trả lời lý thuyết -HS 2: Bài tập 5: HS 3: tập 1: 2H2 + O2  2H2O a Khối lượng Hg: 20,1 (g) a.Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O CuO + H2  TaiLieu.VN Cu + H2O b Thể tích H2 : 2,24 (l) b.HgO + H2  H2O Hg + c.PbO + H2  Pb + Page H2O -3.Vào Qua học hiđro, em hiểu tính chất hiđro, ứng dụng hiđro Như hiđro chất đóng vai trò phản ứng oxi hoá- khử? Để hiểu rõ tiết học em tìm hiểu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu khử oxi hóa (10’) GV phân tích phương trình hóa học: CuO H2O + -Quan sát PTHH: 1.Sự khử oxi hóa H2  Cu + +Trong PTHH trên, trình CuO  Cu có đặc điểm ? -Hay nói khác đi: q trình CuO  Cu trình tách oxi khỏi hợp chất gọi khử CuO Vậy khử ? -Cũng PTHH trên, em nhận xét trình H2  H2O ? CuO + H2  Cu + H2O ta thấy, CuO bị oxi  Sự khử tách oxi khỏi hợp chất a.Sự khử: tách oxi khỏi hợp chất ( Chất khử chất nhường electron, chất oxy hóa chất nhận electron) b Sự oxi hóa: tác dụng oxi với chất Vídụ : Zn + O2  Trong PTHH trên, H2 tác dụng với oxi hợp chất CuO -Trong PTHH trên, ta thấy H2 gọi oxi hóa Vậy kết hợp với nguyên tố oxi tạo thành H2O, hay H2 chiếm oxi oxi hóa ? CuO -Biểu diễn khử oxi hóa  Sự oxi hóa tác dụng sơ đồ oxi với chất CuO + H2 Cu + H2O (Trong hôm HS biết -Yêu cầu HS xác định khử oxi xảy oxi dạng đơn oxi hóa phản ứng chất dạng hợp chất) tập -Nghe ghi nhớ TaiLieu.VN ZnO Page SGK/ 109 Hoạt động 2:Tìm hiểu chất khử chất oxi hóa (9’) -trong PTHH: CuO + H2  -Trong PTHH: Cu + H2O Hãy quan sát chất phản ứng: CuO H2, đối chiếu với chất sản phẩm: Cu H2O  Theo em chất chiếm oxi chất nhường oxi ? + CuO nhường oxi, giữ vai trò chất oxi hóa Vậy chất oxi hóa ? CuO + H2  Cu + H2O +CuO nhường oxi cho H2  Cu +H2 chiếm oxi CuO  H2O Chất khử chất oxi hóa -Chất khử chất chiếm oxi chất khác -Chất oxi hóa chất CuO + H2  Cu +H2O nhường oxi cho chất khác (chất oxi hóa) (chất khử) Ví dụ: -Chất oxi hóa chất nhường oxi cho chất khác Vậy: + H2 chiếm oxi, giữ vai trò chất khử Vậy chất khử ? -Chất khử chất chiếm oxi chất khác -Yêu cầu HS xác định chất khử chất oxi hóa phản ứng tập SGK/ 109 Bài tập SGK/ 109: + Chất khử: H2 + Chất oxi hóa: Fe2O3, HgO, PbO Hoạt động 4:Tìm hiểu phản ứng oxi hóakhử tầm quan trọng PƯ(9’) -Quan sát PTHH: CuO + H2  -Trong PTHH: Cu + H2O  Em có nhận xét khử oxi hóa ? -Những phản ứng tồn oxi hóa khử, gọi phản TaiLieu.VN CuO + H2  Cu + H2O Phản ứng oxi hóa – khử: phản ứng hóa học  Sự khử oxi hóa xảy đồng thời oxi trình trái ngược nhau, xảy hóa khử đồng thời phương trình hóa học Tầm quan trọng cùa phản ứng oxi hóa -Phản ứng oxi hóakhử phản – khử: Page ứng oxi hóakhử Vậy phản ứng oxi hóa khử ? ứng hóa học xảy đồng thời oxi hóa khử -Phản ứng sau có phải phản ứng oxi hố – khử khơng ? Vì -Là phản ứng oxi hóakhử vì: ? 2H2 Sự oxi hóa H2 + O2  2H2O -Theo em dựa vào dấu hiệu để phân biệt Sự phản khử ứng O2 oxi hóakhử với loại phản ứng khác ? -Yêu cầu HS đọc SGK/ 111  phản ứng oxi hóa khử có tầm quan trọng ? 2H2 + O2  2H2O -Dựa vào dấu hiệu có nhường chiếm oxi chất để phân biệt phản ứng oxi hóa với loại phản ứng khác -HS đọc SGK/ 111, ghi nhớ tầm quan trọng phản ứng oxi hóakhử IV.CỦNG CỐ -Yêu cầu HS làm tập 2, SGK/ 113 Đáp án: -Bài tập 2: phản ứng oxi hóa – khử: a, b, d riêng a, d PƯ hóa hợp -Bài tập 3: phản ứng phản ứng oxi hóa – khử, có oxi hóa khử V.DẶN DỊ -Học -Làm tập 1,5 SGK/ 113 -Đọc đọc thêm SGK / 112 VI.RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: TaiLieu.VN Page ... hóa khử đồng thời phương trình hóa học Tầm quan trọng cùa phản ứng oxi hóa -Phản ứng oxi hóa – khử phản – khử: Page ứng oxi hóa – khử Vậy phản ứng oxi hóa khử ? ứng hóa học xảy đồng thời oxi hóa. .. khử oxi hóa ? -Những phản ứng tồn oxi hóa khử, gọi phản TaiLieu.VN CuO + H2  Cu + H2O Phản ứng oxi hóa – khử: phản ứng hóa học  Sự khử oxi hóa xảy đồng thời oxi trình trái ngược nhau, xảy hóa. .. trọng phản ứng oxi hóa – khử IV.CỦNG CỐ -Yêu cầu HS làm tập 2, SGK/ 113 Đáp án: -Bài tập 2: phản ứng oxi hóa – khử: a, b, d riêng a, d PƯ hóa hợp -Bài tập 3: phản ứng phản ứng oxi hóa – khử, có oxi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử, Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay