Giáo án Hóa học 8 bài 33: Điều chế khí hidro Phản ứng thế

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 09:47

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP BÀI 33: ĐIỀU CHẾ HIĐROPHẢN ỨNG THẾ A Mục tiêu - HS biết cách điều chế H phòng thí nghiệm (nguyên liêu, phương pháp, cách thu) - Hiểu đựơc phương pháp điều chế H2 công nghiệp - Hiểu khái niệm phản ứng - Học sinh có kỹ lắp dụng cụ điều H từ axít kẽm Biết nhận hiđrơ (bằng que đóm cháy ) thu hiđrô vào ống nghiệm B Chuẩn bị + Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm có nhánh, ống dẫn khí, đèn cồn, chậu thuỷ tinh, ống nghiệm + Hoá chất : Zn, dung dịch HCl Bình kíp đơn giản C Hoạt động Dạy - Học Hoạt động ( /) KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : Thế phản ứng oxi hoá khử, chất oxi hoấ, chất khử, oxi hoá, khử Hoạt động ( 20 /) ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO GV giới thiệu cách điều chế H2 Trong phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm nguyên liệu, phương HS nghe ghi pháp - Nguyên liệu: số kim loại : Zn, Al GV làm thí nghiệm điều chế H thu khí H2 cách đẩy nước đẩy không - Dung dịch axit : HCl, H2SO4lỗng khí -Phương pháp: Cho kim loại tác dụng với ? Quan sát, nhận xét tượng thí dung dịch axit nghiệm HS : Nhận xét: TaiLieu.VN Page GV: Đưa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống + Có bọt khí xuất bề mặt miếng dẫn khí nhận xét Zn khỏi ống nghiệm GV: Khi cô cạn dung dịch thu + Khí khơng làm than hồng bùng ZnCl2 cháy Khí hiđro cháy với lửa màu xanh nhạt ? Viết phương trình phản ứng ? Cách thu khí H2 giống khác cách thu Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2  khí oxi nào.Vì HS: + Giống : Đều thu cách đẩy nước đẩy khơng khí Vì hai tan nước GV nhận xét yêu cầu hs làm tập + Khác :Thu H2 phải úp ngược ống H2 Fe + HCl nhẹ khơng khí Al + HCl HS làm tập vào Al + H2SO4 loãng Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 GV giới thiệu hoá trị Fe phản 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 ứng 2Al+3H2SO4 loãng  Al2(SO4)3 +3H2 GV : Nhận xét cho HS rút kết luận * Kết luận : Để điều chế H2 PTN người ta cho số kim loại ( Zn, Al, Fe ) GV: Người ta điều chế H2 công tác dụng với dung dịch axit ( HCl, H 2SO4 nghiệp cách điện phân nước loãng…) o + Dùng than khử nước 1000 C Trong cơng nghiệp GV : Giới thiệu bình kíp H2O + C to  CO + H2 HS : Nghe, quan sát tranh vẽ viết phương trình + Điều chế từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ phan 2H2O  dien    2H2 + O2 CH4 + H2O to  CO + 3H2 GV cho HS quan sát sơ đồ diện phân nước Hoạt động ( 10 /) I PHẢN ỨNG THẾ GV : Yêu cầu HS quan sát lại phản HS quan sát lại phản ứng ứng thảo luận thoả luận TaiLieu.VN Page ? Các nguyên tử Zn, Al, Fe thay Các nguyên tử Zn, Al, Fe thay nguyên tử axit nguyên tử H2 axit GV : Các phản ứng gọi phản ứng * Kết luận : Phản ứng phản ứng ? Vậy phản ứng hố học nguyên tử đơn chất thay cho nguyên tử nguyên tố GV yêu cầu hs làm tập hợp chất ? Hãy hoàn thành PTPƯ sau cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng HS làm tập vào a P2O5 + 3H2O  2H3PO4 a P2O5 + H2O  H3PO4 b Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag b Cu + AgNO3  Cu(NO3)2 + Ag c Mg(OH)2 to  MgO + H2O d Na2O + H2O  NaOH Mg(OH)2 to  MgO + H2O d Na2O + H2O  2NaOH e Zn + H2SO4loãng  ZnSO4 + H2 e Zn + H2SO4loãng  ZnSO4 + H2 - Phản ứng a, d hóa hợp c - Phản ứng c phân huỷ GV gọi hs lên bảng làm, chầm số - Phản ứng d ,e phản ứng HS Hoạt động ( /) CỦNG CỐ GV hệ thống lại nội dung ? Nêu nguyên liệu, cách điều chế H2 công nghiệp phòng thí nghiệm ? Phản ứng gì? Cho ví dụ ? Tính thể tích H2 thu đktc cho 13g Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng Hoạt động ( 2/) BÀI TẬP VỀ NHÀ :Học bài, làm tập 1,2,3,4,5 SGK TaiLieu.VN Page ... phản ứng * Kết luận : Phản ứng phản ứng ? Vậy phản ứng hố học ngun tử đơn chất thay cho nguyên tử nguyên tố GV yêu cầu hs làm tập hợp chất ? Hãy hoàn thành PTPƯ sau cho biết phản ứng thuộc loại phản. .. H2 - Phản ứng a, d hóa hợp c - Phản ứng c phân huỷ GV gọi hs lên bảng làm, chầm số - Phản ứng d ,e phản ứng HS Hoạt động ( /) CỦNG CỐ GV hệ thống lại nội dung ? Nêu nguyên liệu, cách điều chế. .. phương trình + Điều chế từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ phan 2H2O  dien    2H2 + O2 CH4 + H2O to  CO + 3H2 GV cho HS quan sát sơ đồ diện phân nước Hoạt động ( 10 /) I PHẢN ỨNG THẾ GV : Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 33: Điều chế khí hidro Phản ứng thế, Giáo án Hóa học 8 bài 33: Điều chế khí hidro Phản ứng thế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay