Xây dựng và sử dụng phiếu quan sát trong đánh giá năng lực và giải quyết vấn đề của học sinh lớp 4 ở môn toán (2018)

48 47 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 20:50

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - BÙI MỸ LINH XÂY DỰNG SỬ DỤNG PHIẾU QUAN SÁT TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP MƠN TỐN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS LÊ THU PHƢƠNG HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Giáo dục tiểu học tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo ThS Lê Thu Phương, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình để tơi hồn thành khóa luận Trong q trình thực đề tài khóa luận, thời gian lực có hạn nên tơi chƣa sâu khai thác hết đƣợc, nhiều thiếu sót hạn chế Vì tơi mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy, giáo bạn để khóa luận tơi đƣợc hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2018 Sinh viên Bùi Mỹ Linh LỜI CAM ĐOAN Đề tài khóa luận: “Xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn” đƣợc tơi thực dƣới hƣớng dẫn cô giáo – ThS Lê Thu Phương Trong q trình nghiên cứu tơi có tham khảo số tài liệu tác giả khác Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Kết thu đƣợc hồn tồn trung thực khơng trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2018 Sinh viên Bùi Mỹ Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG SỬ DỤNG PHIẾU QUAN SÁT TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP MÔN TOÁN 1.1 Cơ sở lý luận việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn 1.1.1 Đặc điểm học sinh lớp 1.1.1.1 Tri giác 1.1.1.2 Chú ý 1.1.1.3 Trí nhớ 1.1.1.4 Tƣ 1.1.1.5 Tƣởng tƣợng 1.1.2 Một số khái niệm đánh giá 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Quy trình đánh giá 1.1.3 Năng lực giải vấn đề học sinh tiểu học 11 1.1.3.1 Năng lực 11 1.1.3.2 Năng lực giải vấn đề 12 1.1.3.3 Các mức độ lực giải vấn đề 12 1.1.3.4 Cấu trúc lực giải vấn đề 13 1.1.4 Phiếu quan sát đánh giá 16 1.1.4.1 Khái niệm 16 1.1.4.2 Cấu trúc 16 1.1.4.3 Đặc điểm phiếu quan sát 17 1.1.5 Một số vấn đề mơn Tốn lớp 17 1.1.5.1 Mục tiêu dạy học mơn Tốn lớp 17 1.1.5.2 Nội dung chƣơng trình Tốn lớp 18 1.2 Cơ sở thực tiễn việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn 20 1.2.1 Thực trạng việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp môn Toán 20 1.2.2 Nguyên nhân việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn 22 Kết luận chƣơng 23 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾUQUAN SÁT TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP MƠN TỐN 24 2.1 Xây dựng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp môn Toán 24 2.1.1 Những yêu cầu sử dụng phiếu quan sát 24 2.1.2 Quy trình xây dựng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn 25 2.1.3 Ví dụ minh họa 25 2.2 Hƣớng dẫn sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp môn Toán 38 Kết luận chƣơng 40 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Trong thời đại hội nhập nhƣ nay, khoa học cơng nghệ bùng nổ khơng thể thiếu vai trò ngƣời có lực chuyên môn cao phẩm chất tốt Nền giáo dục Việt Nam bƣớc đổi cấp học theo hƣớng chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực để bắt kịp với xu Đặc biệt phải kể đến nhƣng thay đổi bậc Giáo dục Tiểu học Bởi vì, hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục Tiểu học có vị trí đặc biệt quan trọng, bậc học “nền móng” để xây dựng “ngơi nhà - ngƣời mới” Bậc học tiểu học đặt sở ban đầu cho hình thành phát triển nhân cách nhƣ kĩ để học sinh tiếp tục học bậc học cao Nhận thấy đƣợc vai trò tầm quan trọng trên, nhiều năm qua cấp tiểu học Việt Nam có bƣớc chuyển mạnh mẽ nhằm đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục, đòi hỏi yêu cầu đào tạo hệ trẻ nƣớc ta giai đoạn tiểu học với môn Tiếng Việt, mơn Tự nhiên Xã hội, mơn Tốn giữ vị trí vai trò quan trọng Thơng qua việc học mơn tốn giúp học sinh phát triển trí thơng minh, tƣ độc lập, linh hoạt sáng tạo, khả suy luận logic, giải vấn đề có cứ, khoa học, xác góp phần phần hồn thiện nhân cách học sinh Chƣơng trình giáo dục phổ thơng sau năm 2015 đƣợc xây dựng theo định hƣớng phát triển lực học sinh với mục tiêu giáo dục phát triển ngƣời toàn diện Để đáp ứng đƣợc mục tiêu đó, giáo viên cần có đổi pháp dạy học giúp học học sinh học tập tự giác, tích cực, chủ động, phát huy lực em Một lực cốt lõi, quan trọng mà giáo viên cần phải hình thành phát triển cho học sinh qua dạy học mơn Tốn lực giải vấn đề Khi gặp tình có vấn đề học tập hay thực tiễn đòi hỏi học sinh phải ngƣời phát xác định rõ vấn đề chứa đựng tình Để giải tình em phải biết vận dụng kiến thức, kĩ đƣợc học trƣờng huy động vốn kinh nghiệm thân có đƣợc từ trải nghiệm sống hàng ngày Điều giúp học sinh nắm đƣợc kiến thức, biết liên hệ vận dụng kiến thức, kĩ vào học tập thực tiễn sống mà giúp em hoạt động cách tự giác, chủ động, tích cực sáng tạo để giải vấn đề Với tình có vấn đề đa dạng với phức tạp tăng dần hỏi học sinh phải biết linh hoạt, sáng tạo việc giải tình Để biết học sinhlực giải vấn đề mức độ nào, giáo viên phải tạo hội cho học sinh vừa đƣợc giải vấn đề tình học tập, với tình thực tiễn Bởi lẽ, đánh giá lực khơng hồn tồn phải dựa vào chƣơng trình giáo dục mơn học nhƣ đánh giá kiến thức, kĩ năng, lực tổng hòa, kết tinh kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức đƣợc hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập nhƣ phát triển tự nhiên xã hội ngƣời Qua việc giải tình có vấn đề học tập nhƣ thực tiễn mà giáo viên có đƣợc thơng tin để thấy đƣợc tiến lực giải vấn đề học sinh Nhằm đánh giá toàn diện, cơng bằng, trung thực, có khả phân loại, giúp giáo viên học sinh điều chỉnh kịp thời việc dạy học cần có cơng cụ đánh giá thích hợp Một cơng cụ hữu ích để đánh giá lực giải vấn đề học sinh phiếu quan sát Đây cơng cụ đánh giá có nhiều ƣu điểm Phiếu quan sát giúp giáo viên thu thập thông thông tin cách khách quan, có độ tin cậy cao, có nhiều giá trị Qua lần quan sát vấn đề với nhiều đối tƣợng quan sát giúp giáo viên đƣa nhận định theo trình tự có cấu trúc định, từ kiểm tra mức độ học sinh Nhƣ vậy, phiếu quan sát giúp giáo viên đánh giá lực học sinh qua thời gian xác định, hay nói cách khác đánh giá trình học học sinh Đây ƣu điểm bật phiếu quan sát, phù hợp với đánh giá lực giải vấn đề học sinh Hiện nay, hầu hết giáo viên có nhận thức đắn vai trò phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh mơn Tốn Đa số giáo viên biết cách thiết kế sử dụng phiếu quan sát để đánh giá.Tuy nhiên, việc xây dựng phiếu quan sát sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề vào thực tiễn chƣa mang lại hiệu cao Mặt khác, nội dung đối tƣợng quan sát phiếu quan sát nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu quan sát, chƣa đánh giá đƣợc hết lực giải vấn đề học sinh mơn Tốn Chính thế, tơi lựa chọn đề tài: “Xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn” Mục đích nghiên cứu Từ việc nghiên cứu lý luận thực trạng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn để đề xuất quy trình xây dựng hƣớng dẫn cách sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp môn Toán Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn Giả thuyết khoa học Nếu đƣa đƣợc quy trình thiết kế phiếu quan sát đủ tiêu chuẩn hƣớng dẫn sử dụng hợp lí vào khâu q trình dạy học đặc biệt khâu đánh giá nâng cao chất lƣợng dạy học mơn Tốn nói chung dạy học mơn Tốn lớp nói riêng Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lý luận việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn - Tìm hiểu thực trạng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh - Thiết kế phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn - Hƣớng dẫn sử dụng phiếu qn sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn Phƣơng pháp nghiên cứu - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lí luận + Nghiên cứu tài liệu Nhằm thu thập thông tin nội dung, mục tiêu chƣơng trình mơn Tốn lớp 4, lý thuyết đánh giá lý thuyết lực giải vấn đề - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn + Phƣơng pháp điều tra Xác định thực trạng xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn + Phƣơng pháp quan sát Thu thập sản phẩm, biểu hiện, kết học sinh việc giải vấn đề nhằm phân loại học sinh theo mức độ lực giải vấn đề đến vấn đề  Xác định phƣơng hƣớng giải vấn đề Lập kế hoạch thực giải Xây dựng kế hoạch  pháp Thực giải pháp  Đánh giá phản ánh giải pháp Đánh giá rút kinh nghiệm  Nhận xét: Học sinh A hiểu đƣợc phần vấn đề; biết tóm tắt tốn theo ngơn ngữ thân lời; tìm đƣợc thông tin cần thiết để giải vấn đề; đề xuất đƣợc giải pháp nhƣng chƣa hợp lý; xây dựng đƣợc kế hoạch giải vấn đề nhƣng chƣa xác; thực đƣợc kế hoạch nhƣng chƣa đúng, chƣa nhận xét đƣợc Bài toán 2: Tổng số tuổi hai anh em 25 Nếu bớt tuổi anh tuổi, thêm vào tuổi em tuổi tuổi hai anh em Tính tuổi ngƣời Học sinh B thực tình nhƣ sau: Câu 1: (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 1) - Giáo viên: Em hiểu bớt tuổi anh tuổi, thêm vào tuổi em tuổi tuổi hai anh em nhƣ nào? - Học sinh: Em hiểu điều có nghĩa anh em: + = (tuổi) Câu 2: (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 2) - Giáo viên: Em tóm tắt tốn ? tuổi - Học sinh Tuổi anh: tuổi tuổi Tuổi em: ? tuổi 28 25tuổi Câu 3: (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 1) - Giáo viên: Bài tốn thuộc dạng tốn nào? - Học sinh: Bài tốn thuộc dạng tốn tìm hai số biết tổng hiệu Câu 4: (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 2) - Giáo viên: Để tìm đƣợc tuổi ngƣời em tính đầu tiên? - Học sinh: Để tính đƣợc tuổi ngƣời trƣớc tiên em tìm hiệu số tuổi hai anh em Câu 5: (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 1) - Giáo viên: Em làm nhƣ để tính đƣợc tuổi ngƣời? - Học sinh + Em tìm hiệu số tuổi anh em + Để tính đƣợc tuổi anh lấy tổng số tuổi hai anh em cộng với hiệu số tuổi hai ngƣời chia cho hai, tuổi em tuổi anh trừ Câu 6: (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 2) - Giáo viên: Em tính tuổi ngƣời? - Học sinh Hiệu số tuổi hai anh em là: + = (tuổi) Tuổi anh là: ( 25 + 5) : = 15 (tuổi) Tuổi em là: 15 – = 10 (tuổi) Đáp số: Tuổi anh: 15 tuổi Tuổi em: 10 tuổi Câu 7: (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 1) - Giáo viên: Em có nhận xét cách làm bạn sau? Hiệu số tuổi hai anh em là: 29 – = (tuổi) Tuổi anh là: (25 + 1) : = 13 (tuổi) Tuổi em là: 13 – 1= 12 (tuổi) Đáp số: Tuổi anh: 13 tuổi Tuổi em: 12 tuổi - Học sinh: cách làm bạn sai phần tìm hiểu hiệu số tuổi hai anh em bạn hiểu nhầm bớt tuổi anh em PHIẾU QUAN SÁT Họ tên học sinh: Lớp: Địa điểm quan sát: Thời gian thực quan sát: phút, ngày tháng năm Ngƣời thực quan sát: Tiêu chuẩn Tìm hiểu, khám phá vấn đề Thiết lập khơng gian vấn đề Tiêu chí Mức Nhận dạng phát vấn đề  Phát biểu lại vấn đề  Thu thập, đánh giá thông tin  kiến thức liên quan đến vấn đề  Xác định phƣơng hƣớng giải vấn đề Lập kế hoạch thực Xây dựng kế hoạch  giải pháp Thực giải pháp  Đánh giá phản ánh giải pháp Đánh giá rút kinh nghiệm 30  Nhận xét: Học sinh B biết nhận dạng phát đƣợc vấn đề đầy đủ xác; biết tóm tắt tốn sơ đồ theo ngôn ngữ thân; thu thập đƣợc thông tin cần thiết cách đầy đủ; đề xuất đƣợc phƣơng hƣớng giải vấn đề hợp lý; lập đƣợc kế hoạch để giải vấn đề phù hợp, thực bƣớc giải cách đầy đủ, xác, rõ ràng logic; biết cách nhận xét nhƣng chƣa đầy đủ  Bài diện tích hình thoi Hoạt động 1: Hƣớng dẫn lập cơng thức tính diện tích hình thoi Bài tốn: Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Tính diện tích hình thoi ABCD Câu hỏi Học sinh X Học sinh Y - Bài toán cho - Bài toán cho biết: cho - Bài tốn cho biết: Bài tốn biết gì? Bài tốn hình thoi ABCD có AC = cho biết: cho hình thoi yêu cầu làm gì? m, BD = n ABCD có AC = m, BD = n (Tiêu chuẩn – - Bài tốn u cầu: tính - Bài tốn u cầu: tính diện Tiêu chí 1) diện tích hình thoi tích hình thoi ABCD ABCD Em tóm tắt tốn (Tiêu chuẩn – B B C A A C Tiêu chí 2) D D Diện tích hình thoi ABCD = ? Diện tích hình thoi ABCD = ? 31 Các em đƣợc Hình chữ nhật, hình vng Hình vng, hình chữ nhật, học diện tích hình bình hành hình nào? Giáo viên yêu cầu học sinh lấy bìa hình thoi chuẩn bị sẵn, cắt ghép bìa hình thoi thành hình mà em đƣợc học (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 1) Để tính đƣợc diện Diện tích hình chữ nhật Diện tích hình chữ nhật tích hình thoi em diện tích hình bình dựa vào diện tích hành hình nào? Em nêu cơng Diện tích hình chữ nhật thức tính diện chiều dài nhân với Diện tích hình chữ nhật tích hình chiều rộng (cùng đơn chiều dài nhân với vị đo) chiều rộng (cùng đơn (Tiêu chuẩn – vị đo) 32 Tiêu chí 2) Diện tích hình bình hành độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) S=a h (S diện tích, a độ dài đáy, h chiều cao hình chữ nhật) Em có nhận xét Diện tích hình thoi Diện tích hình thoi diện tích nửa diện tích diện tích hình chữ hình thoi với hình chữ nhật nhật diện tích diện tích hình hình bình hành mà em vừa cắt đƣợc? Diện Đầu tiên ta tính diện tích Cách 1: Ta tính diện tích tích của hình chữ nhật Sau hình chữ nhật Khi diện hình thoi đƣợc lấy diện tích hình chữ nhật tích hình chữ nhật tính cách chia cho diện tích diện tích hình nào? hình thoi thoi Cách 2: Vì từ hình thoi ta cắt ghép đƣợc thành hình bình hành nên diện tích hình thoi diện tích hình bình hành Do để tính đƣợc diện tích hình thoi ta tính diện tích hình bình hành Khi tính đƣợc 33 kết diện tích hình thoi kết diện B tích hình bình hành Giáo viên yêu cầu học sinh lên điền A C O B n kích C thƣớc vào hình n O A D vẽ m (Tiêu chuẩn – Tiêu chí 1) D M N B m 𝑛 A N B M C O 𝑛 m A O F C m E A 𝑛 C m Giáo viên yêu Diện tích hình chữ nhật Cách 1: cầu học sinh suy nghĩ cách tính Diện tích hình chữ nhật MNCA là: m 34 diện tích hình Diện tích hình thoi ABCD thoi Giáo viên gọi học sinh lên bảng trình bày cách tính diện tích ( là: m MNCA là: m ) :2 = Mà m = Vậy diện tích hình thoi ABCD là: hình thoi (Tiêu chuẩn – Cách 2: Tiêu chí 2) Diện tích hình bình hành FECA là: m Mà m = Vậy diện tích hình thoi ABCD là: Em có nhận xét Bạn tính sai diện tích hình Bạn sai chỗ tính diện tích làm chữ nhật Vì kết hình chữ nhật Mặt khác bạn? (Tiêu chuẩn bạn không bạn hiểu sai diện tích – Tiêu chí 1) hình chữ nhật gấp đơi diện tích hình thoi Em có cách tính Em tính diện tích hình thoi khác để tính dựa vào diện tích hình bình diện hành Vì từ hình thoi em cắt tích hình ghép đƣợc thành hình thoi khơng? (Tiêu bình hành nên diện tích 35 chuẩn – Tiêu hình thoi diện tích chí 2) hình bình hành Rút đƣợc cơng thức tính diện tích hình thoi nhƣ sau: Diện tích hình thoi tích độ dài hai đƣờng chéo chia cho (cùng đơn vị đo) (S diện tích hình thoi; m, n độ dài hai đƣờng chéo)  Phiếu quan sát học sinh X PHIẾU QUAN SÁT Họ tên học sinh: Lớp: Địa điểm quan sát: Thời gian thực quan sát: phút, ngày tháng năm Ngƣời thực quan sát: Tiêu chuẩn Tìm hiểu, khám phá vấn đề Thiết lập khơng gian vấn đề Tiêu chí Mức  Nhận dạng phát vấn đề Phát biểu lại vấn đề  Thu thập, đánh giá thông tin  kiến thức liên quan đến vấn đề Xác định phƣơng hƣớng giảivấn đề Lập kế hoạch thực Xây dựng kế hoạch  giải pháp Thực giải pháp  Đánh giá phản ánh giải pháp Đánh giá rút kinh nghiệm  36 Nhận xét: Học sinh X biết nhận dạng phát đƣợc vấn đề cần phải giải quyết; biết phát biểu lại vấn đề nhƣng chƣa đầy đủ; thu thập đƣợc thông tin liên quan đến vấn đề nhƣng chƣa đầy đủ; đề xuất đƣợc phƣơng hƣớng giải vấn đề nhƣng chƣa xác; biết xây dựng kế hoạch để giải vấn đề nhƣng sai; thực kế hoạch giải vấn đề nhƣng chƣa đúng; biết cách nhận xét nhƣng chƣa xác  Phiếu quan sát học sinh Y PHIẾU QUAN SÁT Họ tên học sinh: Lớp: Địa điểm quan sát: Thời gian thực quan sát: phút, ngày tháng năm Ngƣời thực quan sát: Tiêu chuẩn Tìm hiểu, khám phá vấn đề Thiết lập không gian vấn đề Tiêu chí Mức Nhận dạng phát vấn đề  Phát biểu lại vấn đề  Thu thập, đánh giá thông  tin kiến thức liên quan đến vấn đề Xác định phƣơng hƣớng giảivấn đề Lập kế hoạch thực Xây dựng kế hoạch giải pháp Thực giải pháp Đánh giá phản ánh giải Đánh giá rút kinh pháp   nghiệm Tìm giải pháp khác 37  Nhận xét: Học sinh Y biết nhận dạng phát vấn đề cách đầy đủ; biết phát biểu lại vấn đề theo ngôn ngữ thân; thu thập đƣợc thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề biết cách sử dụng thơng tin đó; đề xuất đƣợc vấn đề cách hợp lý; lập đƣợc kế hoạch đầy đủ phù hợp; thực đƣợc đầy đủ bƣớc trình bày rõ ràng, logic, biết cách nhận xét cách đầy đủ xác; tìm đƣợc giải pháp khác phù hợp 2.2 Hƣớng dẫn sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn  Khi sử dụng phiếu quan sát giáo viên cần lƣu ý số điều sau: - Xác định đƣợc mục đích sử dụng - Lập kế hoạch chi tiết trƣớc tiến hành quan sát phiếu quan sát + Quyết định cần quan sát, nên giới hạn vấn đề đơn giản + Quyết định vị trí quan sát, đứng gần học sinh + Quyết định đối tƣợng quan sát, không học sinh lúc + Quyết định tần số quan sát, lần chƣa đủ xác - Tại thời điểm định, giáo viên chọn số học sinh để quan sát - Xác định đối tƣợng, thời gian, thời điểm, địa điểm quan sát - Cần linh hoạt việc ghi lại kết quan sát đặt câu hỏi với học sinh  Giáo viên nên sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề nhƣ: Trong đánh giá thƣờng xuyên - Sử dụng phiếu quan sát vào học để quan sát cách chi tiết khả giải vấn đề học sinh, để từ có thơng tin 38 cần thiết làm sở cho việc đánh giá lực giải vấn đề học sinh Qua có điều chỉnh q trình dạy học cho phù hợp Ví dụ: Khi dạy tìm hai số biết tổng hiệu, vào học giáo viên sử dụng phiếu quan sát để đánh giá lực giải vấn đề học sinh từ lúc hình thành kiến thức đến học sinh vận dụng để giải tập sách giáo khoa tình có tính ứng dụng thực tế - Sử dụng phiếu quan sát hình thức lấy thơng tin từ việc quan sát mắt qua biểu học sinh mà giáo viên kết hợp dùng câu hỏi để xác định mức độ giải vấn đề học sinh Ví dụ: Kết hợp với việc quan sát mắt giáo viên đặt câu hỏi nhƣ: em biết điều này? Em hiểu vấn đề nhƣ nào? Để làm đƣợc em thực bƣớc nhƣ nào? Em có nhận xét làm này? Em có đồng ý với cách giải khơng? Vì - Sử dụng phiếu quan sát phải kết hợp nhịp nhàng với việc quan sát đặt câu hỏi với học sinh - Sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh nhiều mức độ khác Ví dụ Giáo viên sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh tình tƣơng tự, tình có biến đổi đơn giản, tình mới, phức tạp đòi hỏi học sinh phải huy động nhiều thao tác để giải vấn đề 39 Kết luận chƣơng Dựa nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn chƣơng 1, nội dung chƣơng này, giải đƣợc số nội dung sau: Nêu yêu cầu đƣa quy trình xây dựng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn Đƣa ví dụ để làm rõ mặt lí luận Nêu yêu cầu đề xuất cách sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn 40 KẾT LUẬN Q trình nghiên cứu đề tài “Xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn” thu đƣợc kết chủ yếu sau: - Khóa luận hệ thống hóa vấn đề lí luận đặc điểm học sinh lớp 4, lực, lực, lực giải vấn đề, đánh giá giáo dục, phiếu quan sát, mục tiêu, nội dung chƣơng trình Tốn lớp - Khóa luận đƣợc thực trạng nguyên nhân việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn - Khóa luận đƣa đƣợc yêu cầu thiết kế phiếu quan sát, quy trình thiết kế phiếu quan sát, yêu cầu sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp môn Tốn - Qua khóa luận cho thấy việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn quan trọng cần thiết Tuy nhiên việc sử dụng cho hiệu hợp lí phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác giáo viên đóng vai trò định 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO [ ] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học Toán Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm, 2005 [ ] Phan Tất Đắc, Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, 1977 [ ] Bùi Văn Hệ, Tâm lí học Tiểu học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1977 [ ] Nguyễn Công Khanh (chủ biên), Đào Thị Oanh, Giáo trình kiểm tra đánh giá Giáo dục , NXB Đại học sƣ phạm, 2008 [ ] Nguyễn Đức Minh (chủ biên), Hướng dẫn giáo viên đánh giá lực học sinh cuối cấp tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam [ ] Trần Thị Tuyết Oanh, Đánh giá đo lường kết học tập, NXB Đại học Sƣ phạm, 2007 [ ] GS TSKH Lâm Quang Thiệp, Đo lường đánh giá hoạt động nhà trường, NXB Đại học Sƣ phạm, 2012 [ ] Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 [ ] Trần Vui – Nguyễn Đăng Minh Phúc, Đánh giá giáo dục Toán, Hà Nội, 2013 [ ] Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông Trung cấp chuyên nghiệp, Các kĩ thuật đánh giá lớp học, kinh nghiệm quốc tế đề xuất áp dụng cho bậc học phổ thông Việt Nam, Hà Nội, 2013 42 ... DẪN SỬ DỤNG PHIẾUQUAN SÁT TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP Ở MÔN TOÁN 24 2.1 Xây dựng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp mơn Tốn 24 2.1.1... cách sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh mơn Tốn chƣơng 23 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU QUAN SÁT TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP Ở. .. hình học học 1.2 Cơ sở thực tiễn việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề học sinh lớp môn Toán 1.2.1 Thực trạng việc xây dựng sử dụng phiếu quan sát đánh giá lực giải vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng phiếu quan sát trong đánh giá năng lực và giải quyết vấn đề của học sinh lớp 4 ở môn toán (2018), Xây dựng và sử dụng phiếu quan sát trong đánh giá năng lực và giải quyết vấn đề của học sinh lớp 4 ở môn toán (2018)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay