Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 23 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn thành nam image marked

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:30

DAO ĐỘNG SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 1(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Mạch chọn sóng máy thu mạch dao động LC có điện dung C thay đổi Khi điện dung tụ điện C  C1 mạch chọn sóng có tần số f1  kHz, C  C2 mạch chọn sóng có tần số f  27 kHz Khi C  C1C22 mạch chọn sóng có tần số A 18 kHz B 20 kHz C 16 kHz D 12 kHz Đáp án A 1 1 Trong mạch chọn sóng ta có f   C  C1C 22      f  18kHz C f f1  f  Câu 2(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lý tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng ngắn B sóng trung C sóng cực ngắn D sóng dài Đáp án C Trong truyền hình sóng vơ tuyến qua vệ tinh người ta dừng sóng cực ngắn Câu 3(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hoạt động sau kết việc truyền thông tin liên lạc sóng vơ tuyến? A Xem thời truyền hình qua vệ tinh B Xem phim từ truyền hình cáp C Trò chuyện điện thoại bàn D Xem phim từ đầu đĩa DVD Đáp án A Người ta dùng sóng vơ tuyến để truyền thơng tin từ vệ tinh đến trái đất Câu 4(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một tụ điện phẳng điện dung C  8nF , có hai tụ điện cách d  0,1 mm, nối với cuộn dây cảm độ tự cảm L  10H thành mạch dao động LC lí tưởng Biết lớp điện mơi hai tụ điện chịu cường độ điện trường tối đa 35.104 V/m Khi mạch có dao động điện từ tự cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng I Để lớp điện môi tụ điện không bị đánh thủng giá trị I phải thỏa mãn điều kiện sau đây? A I  0, 7A B I  0, 7A C I  0, 2A D I  0, 2A Đáp án A Để tụ khơng bị đánh thủng điện trường hai tụ phải nhỏ điện trường ngưỡng Năng lượng mạch dao động điện từ tự E C U0  Ed Ed LI0  CU 02  I0  U  I  2 L C  0, L Câu 5(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điệnđiện dung C ghép nối tiếp mạch xảy cộng hưởng với tần số f  2.108  Hz  Nếu dùng cuộn cảm L tụ C nói để ghép thành mạch dao động điện từ mạch phát sóng điện từ thuộc vùng A sóng ngắn B sóng cực ngắn C sóng trung D sóng dài Đáp án B Bước song mạch LC :   c  1,5m  sóng cực ngắn f Câu 6(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Tìm phát biểu sóng điện từ A Q trình lan truyền điện từ trường gọi sóng điện từ B Sóng điện từ bao gồm sóng dọc sóng ngang C Sóng điện từ khơng lan truyền chân khơng D Sóng điện từ khơng tn theo quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ Đáp án A Quá trình lan truyền điện từ trường gọi sóng điện từ Câu 7(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một mạch dao động LC lí tưởng Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm với nguồn điện có suất điện động  , điện trở r  2 Sau dòng điện qua mạch ổn định ngắt cuộn cảm khỏi nguồn nối với tụ điện thành mạch kín điện tích cực đại tụ 4.106 C Biết khoảng thời gian ngắn kể từ lượng điện trường cực đại đến lượng điện trường lần lượng từ trường A 6V B 4V  6 10 s Giá trị  C 8V Đáp án C Cường độ dòng điện cực đại qu mạch I0   / r LI0 Q0  Năng lượng ban đầu mạch: W0  2C Khi lượng tụ WC  3W1  q Q0  q Q0 2C 2C Thời gian điện tích giảm từ Q đến T Q0 t   T  2.106  s  12 T  2 LC  2.106  s   LC  106 LI0 Q0 Q 4.106   I0     A     I0 r   V  2C 106 LC D 2V Câu 8(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ với chu kì T lượng điện trường tụ điện mạch A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì 2T B không đổi theo thời gian C biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T Đáp án C q2 q2  cos  t    Năng lượng điện trường xác định công thức WC  C C Câu 9(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hai mạch thu sóng điện từ lý tưởng, mạch thứ thời điểm ban đầu lượng điện trường cực đại, người ta thấy thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm điện tích tụ nửa giá trị cực đại 2.106 s Mạch thứ ban đầu lượng từ trường cực đại thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm lượng điện trường tăng lên nửa lượng mạch 2.106 s Tỉ số bước sóng điện từ thu mạch hai mạch A B C D Đáp án B Mạch thứ nhất: Mạch thứ +) Năng lượng điện trường cực đại +) Wt cực đại  Wd  q  q  Q0 +) Điện tích tụ giá trị cực đại: Q q +) Wd  Q q Q02 W  q 2C 2C 1  min   t 3.2.106 2  min   t 4.2.106  6  f  Tỉ số bước sóng mạch hai mạch    3.2.10   1 f 2 6 4.2.10 Câu 10(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Trong thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A Tăng bước sóng tín hiệu B Tăng tần số tín hiệu C Tăng chu kì tín hiệu D Tăng cường độ tín hiệu Đáp án D Trong thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng tăng cường độ tín hiệu Câu 11(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cường độ dòng điện mạch dao động LC lí tường có phương trình    i  2c os  2.107 t    mA  (t tính s) Điện tích tụ điện thời điểm  s  có độ 20 2  lớn A 0, 05 nC B 0, 01C C 0, 05 C D 0,1nC Đáp án D Điện tích cực đại vật Q  I0  1010 C    Biểu thức điện tích tụ điện q  1010 cos 2.107 t C =>Điện tích tụ điện thời điểm   s  0,1nC 20 Câu 12(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Mạch dao động LC có biểu thức dòng điện mạch i  4.102 cos  2.107 t  A Điện tích tụ có giá trị cực đại : A 4.109 C B 109 C C 8.109 C D 2.109 C Đáp án D Điện tích cực đại tụ q  I0  2.109 C  Câu 13(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến B Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường biến thiên chu kì C Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường dao động vng pha D Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian Đáp án C Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường dao động pha theo phương vng góc với Câu 14(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hai mạch dao động lí tưởng LC1 LC có tần số dao động riêng f1  3f f  4f Điện tích tụ có giá trị cực đại Q Tại thời điểm dòng điện hai mạch dao động có cường độ 4,8fQ tỉ số độ lớn điện tích hai tụ A q 12  q1 B q 16  q1 C q 40  q1 27 D q 44  q1 27 Đáp án A q2  q1 Q2  Q2  i2  2f  i2  2f1  2  4,8fQ   4,8  Q  1    12 8f         2  4,8fQ   4,8  Q2   1     6f    Câu 15(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện cuộn cảm Khi thu sóng điện từ có bước sóng , người ta đo khoảng thời gian liên tiếp để điện áp tụ có độ lớn giá trị hiệu dụng 5.109 s Bước sóng  có giá trị A m B m C m D m Đáp án B Khoảng thời gian hai lần liên tiếp điện áp tụ có giá trị điện áp hiệu dụng t  0, 25T  T  2.108 s Bước sóng sóng   cT  6m Câu 16(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ truyền chân không với tốc độ 3.108 m / s B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ truyền môi trường rắn, lỏng, khí D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách môi trường Đáp án C Sóng điện từ truyền rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 17(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Mạch dao động điện từ dao động tự với tần số góc riêng  Biết điện tích cực đại tụ điện q , cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây tính biểu thức A I0  2q C I0  B I0  q 02 q0  D I0  q Đáp án D Công thức liên hệ I0  q Câu 18(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Khi điện tích q di chuyển điện trường từ điểm A tĩnh điện J đến điểm B lực điện sinh cơng J Tính tĩnh điện q B A 0J C 5J B 5J D 2J Đáp án A Công lực điện A AB  Wt A  Wt B    Wt B  Wt B  Câu 19(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một mạch dao động LC hoạt động, có L  0, 45mH; C  2F Khoảng thời gian nửa chu kì để độ lớn điện tích tụ khơng vượt nửa giá trị cực đại A 4.105 s B 2.105 s C .105 s D 3.105 s Đáp án B Khoảng thời gian để điện tích khơng vượt q nửa giá trị cực đại t T 2 LC 2 0, 45.103.2.106    2.105 s 3 Câu 20(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Tần số góc riêng mạch dao động A 2 LC B LC C 2 LC D LC Đáp án B Mạch dao động điện từ có tần số   LC Câu 21(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điệnđiện dung thay đổi Biết rằng, muốn thu sóng điện từ tần số riêng mạch dao động phải tần số sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng) Trong khơng khí, tốc độ truyền sóng điện từ 3.108 m / s, để thu sóng điện từ có bước sóng từ 40 m đến 1000 m phải điều chỉnh điện dung tụ điện có giá trị A từ 90pF đến 56,3nF B từ 9pF đến 56,3nF C từ 90pF đến 5, 63nF D từ 9pF đến 5, 63nF Đáp án A Nguyên tắc hoạt động loại máy (thu, phát sóng điện từ) sử dụng mạch dao động LC tần số sóng điện từ phát thu phải tần số riêng mạch dao động:  Tần số riêng mạch LC : f   Tần số sóng điện từ: f  2 LC c  Để có cộng hưởng f  f  c 2     c.2 LC  C   c.2  L 2 LC   402 C   9.1011  F   90  pF   6  3.10 2  5.10  2  40m 100m   C   1002  c.2  L C   5, 63.108  F   56,3  nF   max 6  3.10 2  5.10  Câu 22(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Trong ngun tắc thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Đáp án B Biến điệu trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao Câu 23(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Q cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Dao động điện từ tự mạch có tần số là: A f  I0 4Q0 B f  I0 Q0 C f  I0 2Q0 D f  2I0 Q0 Đáp án C Ta có I0  Q    I0 I f  Q0 2Q0 ... độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Đáp án B Biến điệu trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao Câu 23( thầy Nguyễn Thành Nam 2018) :...  Câu 22(thầy Nguyễn Thành Nam 2018) : Trong nguyên tắc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ. .. Nguyễn Thành Nam 2018) : Tìm phát biểu sóng điện từ A Quá trình lan truyền điện từ trường gọi sóng điện từ B Sóng điện từ bao gồm sóng dọc sóng ngang C Sóng điện từ khơng lan truyền chân khơng D Sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 23 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn thành nam image marked , Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 23 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn thành nam image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay