Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 18 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên trần đức hocmai vn image marked

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:30

Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Cho mạch dao động LC lí tưởng Khi điện áp hai đầu cuộn cảm 1,2V cường độ dòng điện mạch 1,8mA Còn điện áp hai đầu cuộn cảm 0,9V cường độ dòng điện mạch 2,4mA Biết độ tự cảm cuộn dây L = mH Điện dung tụ điện bằng: A 50F B 5F C 0, 02F D 2F Đáp án C Biểu thức lượng mạch LC: 1 1 C u12  Li12  C u 22  Li 22 = số 2 2  C.1, 22  5.103 1,8.103   C.0,92  5.103  2, 4.103   C  2.10-8 F = 0,02 µF 2 Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một mạch dao động LC lí tuởng có độ tự cảm cuộn dây L = 1,6 mH, điện dung tụ điện C = 25 pF Chọn gốc thời gian lúc dòng điện mạch đạt giá trị cực đại 20(mA) Viết biểu thức điện tích tụ? A q  cos 5.106 t   / C B q  4sin 5.106 t nC C q  4sin 5.106 t   / C D q  cos 5.106 t   / nC Đáp án B f l | q | v.B.sin   3, 2.1019.5.106.0, 036  5, 76.1014 q  Q0 cos  t  q   1   5.106  rad / s  3 12 LC 1, 6.10 25.10  Q0  I0 20.103   4.109 C   nC   5.10 Điện tích q chậm pha cường độ dòng điện góc     q  cos  5.106 t    4sin  5.106 t  nC 2  Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một mạch dao động LC lí tưởng có điện dung C tụ điện biến thiên từ 10 pF đến 500 pF độ tự cảm L cuộn dây biến thiên từ 0,5 μH đến 10 μH Mạch thu sóng điện từ có bước sóng khoảng A từ 6,3 m đến 66,5 m B từ 18,8 m đến 133 m C từ 4,2 m đến 133 m D từ 2,1 m đến 66,5 m Đáp án C Bước sóng :   cT  2c LC  1  cT1  2c L1C1  2c 0,5.106.10.1012  4, 2m    cT2  2c L C2  2c 10.106.500.1012  133m Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Cho sóng điện từ truyền từ nước khơng khí Phát biểu sau ĐÚNG? A Bước sóng tần số tăng lên B Bước sóng tăng lên tốc độ giảm C Bước sóng giảm tốc độ giảm D Bước sóng tăng lên tốc độ tăng lên Đáp án C + Sóng điện từ có tính chất giống sóng học : phản xạ, khúc xạ, giao thoa, truyền từ môi trường sang mơi trường khác f khơng đổi, v  thay đổi + Sóng điện từ truyền từ nước khơng khí : bước sóng giảm tốc độ giảm Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA điện tích cực đại tụ 10 nC Lấy  = 3,14 Tần số dao động điện từ tự mạch A MHz B MHz C 2,5 MHz D MHz Đáp án B + Ta có : Cường độ dòng điện cực đại mạch Io  Qo  Io 62,8.103   6, 28.106 rad/s 9 Qo 10.10  6, 28.106 f    0,999.106  1.106 Hz  MHz 2 2 Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Mạch dao động LC lí tưởng có L C thay đổi Ban đầu mạch thu sóng điện từ có λ = 60 m Nếu giữ nguyên L tăng C thêm pF mạch thu sóng điện từ có bước sóng 120m Nếu giảm C pF tăng L lên 18 lần mạch thu sóng điện từ có bước sóng A 150 m B 160 m Đáp án C + Ban đầu ta có : 1  2c LC  60 m (1) C 180 m D 170 m + Sau giữ nguyên L tang C them pF :   2c L(C  6)  120 m (2) + Lúc sau ta có :   2c 18L(C  1) (3) + Từ (1) (2) suy : 1 C    C = 2pF 2 C6 + Từ (1) (3) suy : 1 C    3 18(C  1) 18    3.60  180 m Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một mạch dao động LC lí tưởng có tần số dao động riêng 90 kHz Nếu tăng điện dung tụ điện lần tăng độ tự cảm cuộn dây lần tần số dao động riêng mạch A 10 kHz B 30 kHz C 60 kHz D 270 kHz Đáp án B + Ta có: Tần số dao động riêng mạch lúc đầu là: f1  + Tần số dao động riêng mạch lúc sau là: f    90 (kHz) 2 LC 2 3L.3C f 90 f1 3L.3C  30 kHz    f2   3 f2 LC Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một mạch dao động LC lí tưởng có tụ điện tích điện đến điện áp cực đại U0, sau cho phóng điện qua cuộn dây Khoảng thời gian ngắn từ tụ bắt đầu phóng điện đến điện áp tức thời hai tụ điện áp hiệu dụng 0,5μs Tần số dao động riêng mạch A 500 kHz B 125 kHz C 750 kHz D 250 kHz Đáp án D + Ta có: Khoảng thời gian ngắn từ tụ bắt đầu phóng điện (u = Uo) đến điện áp tức thời hai tụ điện áp hiệu dụng ( u  U  + Tần số dao động riêng mạch là: f  U0 T ) là: t   0,5s  T  4s 1   250.103 Hz  250kHz T 4.106 Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai ? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mặt phẳng B Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng C Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất chân không D Trong chân khơng, sóng điện từ sóng dọc Đáp án D + Sóng điện từ ln sóng ngang , lan truyền chân không môi trường vật chất Câu 10 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện có giá trị cực đại 15 pC, cường độ dòng điện mạch có giá trị cực đại mA Tần số dao động mạch A 22,5 MHz B 20,4 MHz C 21,2 MHz D 23,6 MHz Đáp án C + Ta có : I0  Q0    f  I0 2.103   133,33.106 rad/s Q0 15.1012   21, 2.106 Hz  21, 2MHz 2 Câu 11 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Khi nói sóng vơ tuyến, phát biểu sai ? A Sóng ngắn tầng điện li mặt đất phản xạ mạnh B Sóng cực ngắn khơng bị phản xạ tầng điện li C Sóng dài bị khơng khí hấp thụ mạnh D Sóng vơ tuyến sóng điện từ dùng thông tin vô tuyến Đáp án C Sóng dài có lượng nhỏ nên khơng truyền xa , bị nước hấp thụ nên dung thông tin liên lạc mặt đất nước Câu 12 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến mạch dao động lí tuởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C, L C thay đổi đuợc Điều chỉnh độ tự cảm L, L = L1 máy thu đuợc dải sóng từ 100 m đến 1000 m Khi L = L2 máy thu đuợc buớc sóng ngắn m, máy thu bước sóng dài A 50 m B 200 m C 100 m D 25 m Đáp án A Câu 13 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điệnđiện dung nF Tần số dao động riêng mạch   A 2,5.106 Hz B 5.106 Hz C 2,5.105 Hz D 5.105 Hz Đáp án C Tần số dao động riêng mạch : f   2 LC 1 2 103 .109    2,5.105 Hz Câu 14 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Hai mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại I0 Chu kì dao động riêng mạch thứ T1 mạch thứ hai T2 = 2T1 Khi cường độ dòng điện hai mạch có cường độ nhỏ I0 độ lớn điện tích tụ điện mạch dao động thứ q1 mạch dao động thứ hai q2 Tỉ số A q1 q2 B 1,5 C 0,5 D 2,5 Đáp án C L I2 L1i q12    q12  L1C1  I02  i  2C1 L I2 L 2i q 22    q 22  L C2  I02  i  2C2  L1C1 T1 q1    0,5 q2 L C2 T2 Câu 15 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ sóng ngang B Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường ln vng góc với vectơ cảm ứng từ C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường phương với vectơ cảm ứng từ D Sóng điện từ lan truyền chân không Đáp án C Trong điện từ trường , véc tơ cường độ điện trường véc tơ cảm ứng từ ln có phương vng góc với Câu 16 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm L = 500 μH tụ điệnđiện dung C = μF Lấy 2 = 10 Giả sử thời điểm ban đầu điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Q0 = 6.10‒4 C Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch       A i  cos  2.104 t   A  C i  cos  2.106 t   A        B i  12 cos  2.104 t   A  D i  12 cos  2.104 t   A  Đáp án D Ta có : I0  Q0   1 Q0  6.104  12A 6 6 LC 500.10 5.10  2.104 rad/s LC Cường độ dòng điện I nhanh pha điện tích q góc     i  12 cos  2.104.t   A 2  Câu 17 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Mạch dao động điện từ dao động tự với tần số góc riêng ω Biết điện tích cực đại tụ điện q , cường độ dòng điện cực đại I0 qua cuộn dây tính biểu thức A I0  2q B I0  q 02 C I0  q0  D I0  q Đáp án D Câu 18 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Giả sử vệ tinh dùng truyền thông đứng yên so với mặt đất độ cao xác định mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất qua kinh độ số Coi Trái Đất cầu, bán kính 6370 km, khối lượng 6.1024 kg chu kì quay quanh trục 24 giờ; số hấp dẫn G  6,67.1011 N m2/kg2 Sóng cực ngắn ( f  30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến điểm nằm Xích Đạo Trái Đất khoảng kinh độ nêu đây? A Từ kinh độ 7920' Đ đến kinh độ 7920' T B Từ kinh độ 8320' T đến kinh độ 8320' Đ C Từ kinh độ 8520' Đ đến kinh độ 8520' T D Từ kinh độ 8120' T đến kinh độ 8120' Đ Đáp án D Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh Chuyển động tròn quỹ đạo bán kính R + h → Fht = Fhd 2  R  h  mv GmM với v    R  h    T R  h R  h GmM R  h m42  R  h  GT M → R  h    T2 4  → R  h  6, 67.1011.8, 642.108.6.1024  7, 47.1022 m3 4 R + h = 4,21.107 m = 4,21.104 km cos  R 6370   0,15 → α = 81,3o = 81o20’ R  h 42100 Sóng cực ngắn (f > 30Hz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến điểm nằm xích đạo trái đất khoảng kinh độ, từ kinh độ 81o20’Đ theo hướng Tây đến kinh độ 81o20’T ... khơng, sóng điện từ sóng dọc Đáp án D + Sóng điện từ ln sóng ngang , lan truyền chân không môi trường vật chất Câu 10 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2 018) Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động. .. .109    2,5.105 Hz Câu 14 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2 018) Hai mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại I0 Chu kì dao động riêng mạch thứ T1 mạch thứ... suy : 1 C    3 18( C  1) 18    3.60  180 m Câu (thầy Trần Đức Hocmai năm 2 018) Một mạch dao động LC lí tưởng có tần số dao động riêng 90 kHz Nếu tăng điện dung tụ điện lần tăng độ tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 18 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên trần đức hocmai vn image marked , Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 18 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên trần đức hocmai vn image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay