Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 15 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các sở giáo dục đào tạo image marked

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:30

Dao động sóng điện từ Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Sóng điện từ dùng để truyền thơng tin nước A sóng ngắn B sóng cực ngắn C sóng trung D sóng dài Đáp án D Sóng dài sử dụng thơng tin liên lạc nước Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Điện tích tụ mạch dao động điện từ có phương trình q  Q0 cos 4104 t t tính theo giây Tần số dao động mạch A 40 kHz B 20kHz C 10 kHz D 200 kHz Đáp án B Từ phương trình điện tích tụ, ta xác định   4.104 rad / s  f  20 kHz Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Sóng vơ tuyến dùng thơng tin liên lạc có tần số 900 MHz Coi tốc độ truyền sóng 3.108 m/s Sóng điện từ thuộc loại A sóng cực ngắn B sóng trung C sóng ngắn D sóng dài Đáp án A Bước sóng sóng   c 3.108   m → sóng cực ngắn f 900.10 Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụđiện dung C cuộn dây có hệ số tự cảm L Biết cường độ dòng điện mạch có biểu thức I = 0,04cos2.107 A Điện tích cực đại tụ có giá trị A 10-9 C B 8.10-9 C C 2.10-9 C D 4.10-9 C Đáp án C Từ phương trình dòng điện mạch, ta có I0  0, 04A,   2.107 rad / s Điện tích cực đại tụ q  I0 0, 04   2.109 C  2.107 Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Dao động điện từ mạch LC dao động điều hòa, hiệu điện hai tụ u1 = V cường độ dòng điện i1 = 0,16 A, hiệu điện hai tụ u2 = V cường độ dòng điện i2 = 0,2 A Biết hệ số tự cảm L = 50 mH, điện dung tụ điện A 0,150 μF B 20 μF C 50 μF D 15 μF Đáp án D Trong mạch dao động LC điện áp hai tụ vng pha với dòng điện mạch  i   u         I0  i12  i 22  I0   U      2 2 U   u  u1  i   u   1      I0   U   I  i2  i2 1 0,162  0, 22 + Mặt khác LI02  CU 02  C  L    L 12 22  50.103  15.106 F 2 2 U u  u  16  0 Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu gọi I0 cường độ dòng điện cực đại mạch, hệ thức liên hệ điện tích cực đại tụ điện q0và I0 A q  I0 CL B q  C I0 L C q  CL I0  D q  LCI0 Đáp án D Ta có q  I0   LC I0 Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điệnđiện dung thay đổi Điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch A f2 = 0,25f1 B f2 = 2f1 C f2 = 0,5f1 D f2 = 4f1 Đáp án C Ta có f   với C2  4C1 f  0,5f1 C Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Hiệu điện cực đại hai tụ mạch dao động V, điện dung tụ μF Biết lượng mạch dao động bảo toàn Năng lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm : A 1,8.10-6 J B 9.10-6 J C 18.10-6 J D 0,9.10-6 J Đáp án C 1 Năng lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm E L  CU 02  1.106.62  18.106 J 2 Câu (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Trong mạch dao động, dòng điện mạch có đặc điểm sau đây? A Cường độ lớn B Tần số lớn C Tần số nhỏ D Chu kì lớn Đáp án B + Trong mạch dao động LC, dòng điện mạch có tần số lớn Câu 10 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Sóng sau dùng vơ tuyến truyền hình mặt đất? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D A, B, C Đáp án C + Sóng ngắn dùng vơ tuyến truyền hình mặt đất Câu 11 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Cho mạch LC có dao động điện tử Nếu sau chu kì dao động, lượng điện tử tồn phần giảm 19% biên độ dòng điện giảm? A 7% B 6% C 10% D 4% Đáp án C + Ta có E I02  I  I0  I  I0  I  I  2I0  I  I  I      1   E I0 I02 I0 I0 I0  I0  Với x  I ta có x  2x  0,19   x  0,1 I0 Câu 12 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Tụ xoay có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay α linh động Khi α = 00 , tần số dao động riêng mạch MHz Khi α = 450, tần số dao động riêng mạch MHz Để mạch có tần số dao động riêng 2,5 MHz α A 22,50 B 23,40 C 250 Đáp án B + Giá trị điện dung tụ điện theo góc quay C  C0  a D 300 2 f  C0 C0 2 Với f    45       C0  a15 f C  a45  C  a45  C   0  0   Để f  2,5MHz , ta có:  f   f 00 2  C0 a150  2,5       23, 40    C  a  a15  a     Câu 13 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Trong mạch dao động LC, tụ điệnđiện dung µF, cường độ tức thời dòng điện i = 0,05sin2000t A Biểu thức điện tích tụ   A q  25sin  2000t   C 2    B q  25sin  2000t   C 4    C q  2,5sin  2000t   C 2    D q  25sin  2000t   C 2  Đáp án D + Trong mạch dao động LC, điện tích trễ pha 0,5 so với cường độ dòng điện mạch q 0, 05     sin  2000t    25sin  2000t   C 2000  2 2  Câu 14 (Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2018) : Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Qo cường độ dòng điện cực đại mạch Io Dao động điện từ tự mạch có chu kì A 4 Q0 I0 B  Q0 2I C 2 Q0 I0 D 3 Q0 I0 Đáp án C Ta có I  Q0  2 Q0 2 Q0  T  T I0 Câu 15 (Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2018) : Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L  103  H tụ điệnđiện dung C   nF Bước sóng sóng điện từ mà mạch phát A 6000 m B 600 m C 60 m D m Đáp án B + Bước sóng:   2 c LC  600(m) ... 2 Q0  T  T I0 Câu 15 (Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2018) : Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L  103  H tụ điện có điện dung C   nF Bước sóng sóng điện từ mà mạch phát... tụ điện có điện dung thay đổi Điện trở dây dẫn khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao. .. 0,1 I0 Câu 12 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Tụ xoay có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay α linh động Khi α = 00 , tần số dao động riêng mạch MHz Khi α = 450, tần số dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 15 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các sở giáo dục đào tạo image marked , Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 15 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các sở giáo dục đào tạo image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay