Lớp 12 DAO ĐỘNG cơ học 1284 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked

316 24 0
  • Loading ...
1/316 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:30

Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài cm Dao động biên độ là: A cm B cm C 16 cm D cm Đáp án A + Biên độ dao động vật A  L   cm 2    Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một vật nhỏ dao động điều hòa phương trình x  6cos  t   cm Pha ban đầu dao động là: A 0, 25 rad B  rad Đán án D + Pha ban đầu dao động 0,5π rad C 1,5 rad  D 0,5 rad Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật là:       C x  5cos  2t   cm 2        D x  5cos  2t   cm 2  A x  5cos  t   cm B x  5cos  t   cm Đáp án B    + Phương trình dao động vật x  5cos  t   cm  Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm tần số góc rad/s Tốc độ cực đại chất điểm là: A 60 cm/s B 40 cm/s C 30 cm/s D 80 cm/s Đáp án A + Tốc độ cực đại chất điểm vmax = ωA =10.6 = 60 cm/s Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một vật khối lượng 50 g dao động điều hòa với biên độ cm tần số góc rad/s Động cực đại vật là: A 7,2 J B 3,6.10-4 J C 7,2.10-4 J D 3,6 J Đáp án B 2 + Động cực đại vật E  m2 A  0,05.32.0,042  3,6.104 J Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Tại nơi mặt đất, chu kì dao động điều hòa lắc đơn: A không thay đổi khối lượng vật nặng thay đổi B không đổi chiều dài dây treo lắc thay đổi C tăng chiều dài dây treo lắc giảm D tăng khối lượng vật nặng lắc tăng Đáp án A + Chu kì lắc đơn khơng phụ thuộc vào khối lượng vật nặng, việc tăng giảm khối lượng vật chu kì vật khơng đổi Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Con lắc lò xo gồm bi khối lượng m, lò xo độ cứng k Tác k biên độ dao động ổn định  m k hệ A1 Nếu giữ nguyên F0 tăng tần số ngoại lực đến giá trị f  biên độ dao động ổn định  m dụng ngoại lực điều hòa cưỡng biên độ F0 tần số f1  hệ A2 So sánh A1 A2 ta có: A A1 > A2 C A1 > A2 A1 = A2 Đáp án A + Tần số dao động riêng hệ f  B A1 < A2 D A1 = A2 k 2 m + Ta thay đổi tần số ngoại lực cưỡng từ giá trị f1 = 2f0 đến giá trị f2 = 4f0 biên độ dao động hệ giảm, A2 < A1 Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một lắc đơn chiều dài m thực 15 dao động toàn phần hết 30 s Lấy   3,14 Gia tốc trọng trường vị trí dao động lắc là: A 9,71 m/s2 B 9,86 m/s2 C 10 m/s2 D 9,68 m/s2 Đáp án B + Thời gian vật thực dao động toàn phần chu kì T  + Ta T  2 t 30   s n 15 l   2  g  9,86 m/s2 g g Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Phát biểu sau nói dao động tắt dần: A Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực B Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian C vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian D Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương Đáp án B + Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian Câu 10 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều dài dây treo l nơi gia tốc trọng trường g là: A f  2 l g B f  l 2 g C f  g 2 l D f  2 g l Đáp án C + Tần số dao động lắc đơn f  g 2 l Câu 11 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một lắc lò xo dao động điều hòa trục Ox nằm ngang Trong trình dao động, chiều dài lớn nhỏ lò xo 90 cm 80 cm Gia tốc a m/s2 li độ x m lắc thời điểm liên hệ với qua hệ thức x  0,025a Tại thời điểm t = 0,25 s vật li độ x  2,5 cm chuyển động theo chiều dương, lấy 2  10 Phương trình dao động lắc là: 5   cm   5   x  cos  t   cm   4   C x  5cos  2t   cm   A x  5cos  2t  B   D x  5cos  2t  4   cm  Đáp án C lmax  lmin 90  80   cm 2 1 x  2 rad/s + Ta a  2 x  a   0,025 0,025 4 + Từ hình vẽ, ta xác định 0   4   Phương trình dao động x  5cos  2t   cm   + Biên độ dao động chất điểm A  Câu 12 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc  tính theo cơng thức đây? A   k m B   + Tần số góc lắc   m k C   2 k m D   2 m Đáp án A k k m Câu 13 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một lắc lò xo vật nặng m = 200 g dao động điều hòa với tần số f = Hz Lấy 2  10 Độ cứng lò xo là: A 50 N/m B 100 N/m C 150 N/m D 200 N/m Đáp án D + Độ cứng lò xo f  k k 5  k  200 N/m 2 m 2 0, Câu 14 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f1 Thế lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số: A 2f1 B f1 C f1 D 4f1 Đáp án D + Tần số biến thiên 4f1 Câu 15 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Hai lắc lò xo A B khối lượng vật nặng Con lắc lò xo B chu kì dao động lần lắc lò xo A biên độ dao động lắc lò xo A nột nửa lắc lò xo B Tỉ số lượng lắc lò xo B so với lắc lò xo A là: A Đáp án B + T TB  3TA   k A  9k B k B C D E k A2   + B  B B2     E A k A A A  0,5  Câu 16 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Hai vị trí vật nhỏ dao động điều hòa đối xứng qua vị trí cân A lực kéo B gia tốc C vận tốc D tốc độ Đáp án D + Hai vị trí đối xứng qua vị trí cân tốc độ Câu 17 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một chất điểm dao động điều hòa độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy   3,14 Tốc độ trung bình chất điểm chu kì dao động là: A 20 cm/s B 10 cm/s C cm/s D 15 cm/s Đáp án A + Tốc độ trung bình chu kì dao động v tb  4A 4A 2   v max  31,  20 cm/s T 2   Câu 18 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Trong dao động điều hòa, đại lượng sau giá trị khơng thay đổi: A Gia tốc li độ B Biên độ li độ C Biên độ tần số D Gia tốc tần số Đáp án C + Trong dao động biên độ tần số ln khơng đổi    Câu 19 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một chất điểm dao động điều hòa phương trình x  A cos  2t    (t tính s) Tính từ thời điểm ban đầu t0 = 0, khoảng thời gian vật qua vị trí cân lần thứ là: A s B s C s D s 12 Đáp án B + Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí li độ x  A theo chiều dương + Từ hình vẽ ta thấy vật qua vị trí cân lần ứng với t s Câu 20 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Trong dao động điều hòa, gia tốc cực đại giá trị là: A a max  2 A B a max  2 A C a max  A D a max  A Đáp án A + Gia tốc cực đại amax = ω2A Câu 21 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Đồ thị biểu diễn mối quan hệ li độ vận tốc vật dao động điều hòa dạng: A đường hyperbol B đường thẳng C đường elip D đường parabol Đáp án C + Từ phương trình li độ vận tốc, ta thu được: 2  x  A cos  t  0  x  v       1  v  A sin  t  0   A   A  Nhận xét (Sở GD & ĐT Gia Lai) đồ thị biễu diễn mối liên hệ vận tốc li độ elip    Câu 22 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một chất điểm dao động điều hòa phương trình x  5cos  4t   cm Dao động chất điểm biên độ là: A cm B cm Đáp án A + Biên độ dao động chất điểm A = cm Câu 23 C cm  D cm (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox phương trình   x  8cos  t   cm Pha dao động chất điểm t = s là: 2  A 1,5 rad B  rad C 2 rad D 0,5 rad Đáp án A + Pha dao động chất điểm t = s 1,5π rad    Câu 24 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một chất điểm dao động điều hòa phương trình x  6cos 10t    cm Vận tốc chất điểm phương trình:       D v  60cos 10t   cm/s 2  A v  60cos 10t  cm/s B v  60cos 10t   cm/s C v  60cos 10t  cm/s Đáp án C    + Phương trình vận tốc v  x   60sin 10t    60cos 10t  cm/s  Câu 25 (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một vật nhỏ dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động: A chậm dần B nhanh dần C nhanh dần D chậm dần Đáp án C + Chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động nhanh dần Câu 26 (THPT Phúc Thành Hải Dương) Công thức sau dùng để tính tần số dao động lắc lò xo treo thẳng đứng ( độ dãn lò xo vị trí cân bằng) A f  2 g  B f  2  g C f  2 m k D f  2  Đáp án A Câu 27 (THPT Phúc Thành Hải Dương) Một vật thực dao động điều hòa theo phương trình: x  cos(20t   )cm , thời gian đo giây Chu kỳ, tần số dao động vật A T = 20s; f = 10Hz B T = 0,1s; f = 10Hz C T = 0,2s; f = 20Hz D T = 0,05s; f = 20Hz Đáp án B Câu 28 (THPT Phúc Thành Hải Dương) Cho nhận định q trình dao động điều hòa lắc đơn Khi nặng vị trí biên, lực căng dây treo độ lớn nhỏ trọng lượng vật Độ lớn lực căng dây treo lắc lớn trọng lượng vật Chu kì dao động lắc khơng phụ thuộc vào biên độ dao động Khi góc hợp phương dây treo lắc phương thẳng đứng giảm, tốc độ nặng giảm Các nhận định sai A 2, B 1, C 1, D 2, Đáp án D Tại vị trí biên: FC  mg cos   mg  P  mg   Đúng Sai (dùng kiến thức ý 1)   A  Đúng g T  2 Khi góc  giảm vật tiến phía VTCB nên vân tốc tăng  sai Vậy nhận định sai Câu 29 (THPT Phúc Thành Hải Dương) Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi A pha với li độ C lệch pha  B ngược pha với li độ so với li độ D lệch pha  so với li độ Đáp án C Câu 30 (THPT Phúc Thành Hải Dương) Vật nhỏ dao động theo phương trình:   x  10 cos  4 t    cm  (với t tính giây) Pha ban đầu dao động 2  A  rad B  rad C  rad D  rad Đáp án A Câu 31 Cho vật m  200 g tham gia đồng thời dao động điều hòa phương tần số với  5    phương trình x1  sin  20t   cm x2  cos  20t   cm Độ lớn hợp lực tác 2    dụng lên vật thời điểm t  A 0,2 N  120 s B 0,4 N C 20 N D 40 N Đáp án B  5    x1  sin  20t    cos  20t  ; x2  cos  2, 0t   2        Tổng hợp dao động ta x  cos  20t   ; a   x  400 cos  20t   2 2   Tại t   120 s ta a  200  cm / s    m / s   F  ma  2.0,  0,  N  Câu 32 (THPT Phúc Thành Hải Dương) Một lắc lò xo khối lượng m dao động điều hòa mặt ngang Khi li độ lắc 2,5 cm vận tốc 25 cm/s Khi li độ 2,5 cm vận tốc 25 cm/s Đúng lúc cầu qua vị trí cân cầu nhỏ khối lượng chuyển động ngược chiều với vận tốc 1m/s đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với cầu lắc Chọn gốc thời gian lúc va chạm vào thời điểm mà độ lớn vận tốc cầu lần thứ hai cầu cách B 15 cm A 13,9 cm C 10 cm D cm Đáp án A A2  x12  v12   x22  v22   A   cm  ;   10 rad  v01   A  50cm / s s  mv01  mv02  mv1  mv2  v1  100cm / s   1 2 2   v2  50cm / s   mv01  mv01  mv1  mv2 Thời gian để vận tốc vật 50 cm (li độ x  thẳng sau thời gian v T A' với A '   10  cm  Còn vật chuyển động  T T 5 10 5 cm  S  x  S  được: S  v2    13,9cm 6 3 Câu 33 (THPT Phúc Thành Hải Dương) Một lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g  10m / s , vật nặng khối lượng 120g Tỉ số độ lớn gia tốc vật vị trí cân độ lớn gia tốc vật vị trí biên 0,08 Độ lớn lực căng dây vị trí cân giá trị gần với giá trị sau ? A 1,20 N B 0,81 N C 0.94 N D 1,34 N Đáp án A Xét thời điểm vật M, góc lệch dây treo  Vận tốc vật M: v2 = 2gl( cos - cos0). > v = a= a ht2  att2 ->aht = 0  2gl(cos  cos  ) v2 = 2g(cos - cos0) l A’ A O Ftt Ftt P sin  att = m = m = g M 0 Tại VTCB: = -> att = nên a0 = aht = 2g(1-cos0) = 2g.2sin2 = g  02 a0 g 02 Tại biên :  = 0 nên aht =0 > aB = att = g0 Do a = g = 0 = 0,08 B Lực căng dây VTCB: T = mg(3 – 2cos0)  mg = 1,20 N Câu 34 (THPT Phúc Thành Hải Dương) Một lắc lò xo dao động điều hòa trục Ox nằm ngang Trong q trình dao động, chiều dài lớn nhỏ lò xo 90 cm 80 cm Gia tốc a (m/s2) li độ x (m) lắc thời điểm liên hệ với qua hệ thức x = - 0,025a Tại thời điểm t = 0,25 s vật li độ x = - 25cm chuyển động theo chiều dương, lấy 2 = 10 phương trình dao động lắc ( A x = cos 2t - ( C x = 5cos 2t - 5 cm ) ( B x = 5cos t - 4 cm ) ( 5 cm D x = cos t - ) 4 cm ) Đáp án C Biên độ dao động: A  M0  max   90  80   5cm 2 Tìm tần số góc: Ta x = -0,025a => a   x  40 x   x 0,025  -A  A  A O M Hình câu 33 A x =>   10  2 rad / s => T=1s Tại thời điểm t = 0,25 s = T/4 vật li độ x = - 25cm => x   A chuyển động theo chiều dương => Góc quét π/2 Dùng vòng tròn sơ đồ giải nhanh ta t=0 x0   ( A    2,5cm v0 = Góc AOM0 = 2π/3 hay = -4 π/3 => x = 5cos 2t - 4 cm ) Câu 35 (THPT Nguyễn Khuyến HCM) Đại lượng sau đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm dao động điều hòa? A Tần số B Gia tốc C Vận tốc D Biên độ + Tần số số dao động chu kì, dựa vào tần số ta biết đổi chiều nhanh hay chậm dao động  Đáp án A Câu 36 (THPT Nguyễn Khuyến HCM) Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x  A sin 2t phương trình vận tốc vật là: A v  A cos t B v  A sin t C v  2A sin 2t D v  2A cos 2t + Phương trình vận tốc vật v = 2ωAcos(2ωt)  Đáp án D Câu 37 (THPT Nguyễn Khuyến HCM) Trong khoảng thời gian, lắc đơn thực 30 dao động nhỏ Nếu tăng chiều dài thêm 90 cm khoảng thời gian đó, lắc thực 20 dao động nhỏ Bỏ qua ma sát Chiều dài ban đầu lắc là: A 36 cm B 48 cm C 108 cm D 72 cm + Chu kì dao động lắc:  t l  2 T1  30 g l  90     l  72 cm  l T  t  2 l  90  20 g   Đáp án D Câu 38 (THPT Nguyễn Khuyến HCM) Một lắc lò xo khối lượng vật nhỏ 50g dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x  A cos t Lần động vật lần thời điểm t  s Lấy 2  10 Lò xo lắc độ cứng bằng: 30 A 50 N/m B 100 N/m C 25 N/m + Tại thời điểm t = 0, vật vị trí biên dương Vị trí động lần ứng với x = 0,5A + Từ hình vẽ, ta D 200 N/m T   T  0, 2s 30 Độ cứng lò xo T  2 m 50.103  0,  2  k  50 N/m k k  Đáp án A Câu 39 (THPT Nguyễn Khuyến HCM) Vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số dao động vật bằng: v max A v + Tần số dao động lắc   max A A v max A B C v max 2A D v max 2A  Đáp án A Câu 40 (THPT Nguyễn Khuyến HCM) Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động lắc đơn l1, l2 T1, T2 Biết T1  Hệ thức T2 là: A l1  l2 B T1  T2 + Ta T  l  l1  l2 C l1  l2 D l1  l2 l1  l2  Đáp án B Câu 41 (THPT Nguyễn Khuyến HCM) Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc A động vật là: A W B W C W D W 9 9 5  + Động vật xác định E d  E  E t  k A  x   kA   E 9  vật vị trí cân Khi vật qua vị trí li độ    Đáp án A Câu 42 (THPT Nguyễn Khuyến HCM) Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  o nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí động nằng li độ góc  lắc bằng: A o B  o C o D  o Câu 1233 (THPT Anh Sơn Nghệ An lần 2) Chọn câu trả lời đúng: Một  lắc đơn khối lượng vật nặng 80 g đặt điện trường véc tơ cường độ điện trường E phương thẳng đứng, hướng lên, độ lớn E = 4800 V/m Khi chưa tích điện cho nặng chu kỳ dao động nhỏ lắc T = s, nơi g = 10 m/s2 Tích cho nặng điện tích q = -6.10-5 C chu kỳ dao động bằng: A 2,33 s B 1,6 s C 2,5 s D 1,72 s Đáp án D + Chu kì lắc chưa điện trường  l T0  2 g  l 10 T T0   1, 72s  5 l q E 6.10 4800 T   10  g qE  0, 08 m g  m Câu 1234 (THPT Anh Sơn Nghệ An lần 2) Cho lắc lò xo dao động điều hồ với phương   trình x  5cos  20t   cm Tại vị trí mà động phần ba tốc độ vật 6  A 100 cm/s B 50 cm/s C 50 m/s D 50 cm/s Đáp án D 1 + Tại vị trí động phần ba lần v  v max  A  20.5  50 cm/s 2 Câu 1235 (THPT Anh Sơn Nghệ An lần 2) Một lắc lò xo lắc đơn, mặt đất hai lắc dao động với chu kì T = s Đưa hai lắc lên đỉnh núi (coi nhiệt độ không thay đổi) hai lắc dao động lệch chu kì Thỉnh thoảng chúng lại qua vị trí cân chuyển động phía, thời gian hai lần liên tiếp phút 20 giây Tìm chu kì lắc đơn đỉnh núi A 2,010 s B 1,992 s C 2,008 s D 1,986 s Đáp án C + Chu kì T1 lắc lò xo khơng đổi ta thay đổi vị trí địa lí nơi đặt lắc  lên cao gia tốc trọng trường g giảm chu kì T2 phải tăng + Chu kì T2 lắc đơn T  g loại B D t 500   250  lắc lò xo thực 250 chu kì trạng thái với lắc, Ta xét tỉ số n  T1 chu kì lắc đơn lớn  để trạng thái với lắc lò xo lắc đơn thực n  1, n  n  chu kì 500 n   249 T2   2, 008 s  Thử kết với ta thu 249 Câu 1236 (THPT Anh Sơn Nghệ An lần 2) Một lắc đơn chiều dài 1,92 m treo vào điểm T cố định Từ vị trí cân O, kéo lắc bên phải đến A thả nhẹ Mỗi vật nhỏ từ phải sang trái ngang qua B dây vướng vào đinh nhỏ D, vật dao động quỹ đạo AOBC (được minh họa hình bên) Biết TD = 1,28 m α1 = α2 = 40 Bỏ qua ma sát Lấy g = π2 m/s2 Chu kì dao động lắc A 2,26 s B 2,61 s C 1,60 s Đáp án B (Dethithpt.com) Chọn mốc vị trí + Trước vướng đinh lắc dao động với chu kì QA 30 rad/s T1  2  1  g 12 + Sau vướng đinh lắc dao động với biên độ 2  1 D 2,77 s tần số góc 2 g  1, 25 10  T2  1, s DC + Áp dụng định luật bảo tồn cho hai vị trí A C ta thu QA 1  cos    QA   QD cos 1  CD cos   2  Ta T ' T1 T2    t với t thời gian lắc từ O đến B, từ ta tìm T2  2, 61 s Câu 1237 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Trong chu kì dao động vật, bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Đáp án A + Với vật dao động điều hòa, chu kì dao động thời điểm động Câu 1238 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox phương trình x = 6cos(πt + 0,25π) (x tính cm, t tính s) A chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm B chu kì dao động 0,5 s C vận tốc chất điểm vị trí cân 12 cm/s D thời điểm t = 0, chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox Đáp án D + Tại t  chất điểm chuyển động theo chiều âm trục tọa độ Câu 1239 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Một lắc lò xo độ cứng lò xo k, khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa Tần số góc lắc tính cơng thức m k k m A B C D 2 k m 2 m k Đáp án B (Dethithpt.com) + Tần số góc lắc lò xo tính cơng thức   k m Câu 1240 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Ở nơi Trái Đất gia tốc rơi tự g, lắc đơn chiều dài sợi dây ℓ, khối lượng vật nhỏ m thực hiên dao động điều hòa với biên độ góc α0 Lực kéo cực đại tác dụng lên vật tính công thức A mg B mgsinα0 C mgcosα0 D mg(1 – cosα0) Đáp án B + Lực kéo cực đại tác dụng lên lắc đơn R max  mg sin  Câu 1241 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Hai dao động điều hòa, phương, tần số, ngược pha, biên độ A1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A1 + A2 B A1  A C A12  A 22 D A12  A 22 Đáp án B + Biên độ tổng hợp hai dao động ngược pha A  A1  A Câu 1242 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Phát biểu sai A Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động tắt dần giảm dần theo thời gian C Dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số lực cưỡng D Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng Đáp án D + Dao động lắc đồng hồ dao động trì D sai Câu 1243 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Trong thực hành đo gia tốc trọng trường Trái Đất phòng thí nghiệm, học sinh đo chiều dài lắc đơn ℓ = 800 ± mm chu kì dao động T = l,80 ± 0,02 s Bỏ qua sai số π, lấy π = 3,14 Sai số phép đo gần với giá trị giá trị sau A 0,21 m/s2 B 0,23 m/s2 C 0,12 m/s2 D 0,30 m/s2 Đáp án A 2 l  2.3,14   2  + Ta T  2 g  l 0,8  9, 738m / s  g  T   1,8    2.0, 02  2T l  g  g     9, 738    0, 2286m / s  800  l   T  1,8 Câu 1244 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50 N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 100 g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400 g sát vật m1 thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang μ = 0,05 Lấy g = 10 m/s2 Thời gian từ thả đến vật m2 dừng lại A 2,16 s B 0,31 s C 2,21 s D 2,06 s Đáp án B Để đơn giản, ta chia chuyển động m thành hai giai đoạn +Giai đoạn 1: Dao động điều hòa với vật m1 : quanh vị trí cân tạm (lò xo bị nén đoạn   m1  m  g 0, 05  0,1  0, 10   5mm ) Với tần số góc k 50 k 50    10 rad/s m1  m 0,1  0, l0  → Thời gian để vật m từ biên đến vị trí cân m s → Tốc độ vật m qua vị trí m m/s (Dethithpt.com) + Giai đoạn 2: Khi qua vị trí cân tạm, vật m tách khỏi m1 chuyển động chậm dần với gia tốc a  g  0,5m / s → Thời gian kể từ lúc m rời khỏi m1 dừng lại t  v 0,95   1,9 s a 0,5 → Tổng thời gian m Câu 1245 (THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10 cm cách thấu kính 15 cm Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = s trục Ox vng góc với trục thấu kính cắt trục O, vị trí cân điểm sáng S trùng với O Biên độ dao động S A = cm Tốc độ trung bình ảnh S' chu kỳ dao động là: A cm/s B 12 cm/s C cm/s D cm/s Đáp án D 1 1 1 + Áp dụng cơng thức thấu kính       d '  30cm  ảnh gấp lần vật →S’ dao d d' f 15 d ' 10 2 động với biên độ  cm 4A ' 4.6   12 cm/s → Tốc độ trung bình S’ chu kì v tb  T Câu 1246 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Vật dao động điều hòa theo trục Ox Phát biểu sau đúng? A Đồ thị vận tốc vật theo li độ đường elip B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Đáp án A + Một vật dao động điều hòa trục Ox đồ thị vận tốc vật theo li độ đường elip Câu 1247 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân bằng, độ giãn lò xo ∆ℓ Chu kỳ dao động lắc tính biểu thức: m g k  A T  B T  C T  2 D T  2 2 k 2  m g Đáp án C m l Chu kì dao động lắc lò xo treo thẳng đứng T  2  2 k g Câu 1248 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng k vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với tần số f biên độ A lắc lò xo 4m2 A mA 2 2 m  f A A 2m2 f A B C D f2 2f Đáp án A + lắc lò xo E  m2 A  2m2 f A 2 Câu 1249 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Một vật dao động điều hòa Tại vị trí động hai lần gia tốc độ lớn a, vị trí hai lần động gia tốc độ lớn a a A 2a B C D 3a 3 Đáp án A (Dethithpt.com) E  E d  E t A + Ta   3E t  E  x  E d  2E t  Vị trí động phần hai lần  x '  A  Ta tỉ số a' x   a x'  2 Câu 1250 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ ngun biên độ vị trí, mơi trường dao động so với chưa tăng khối lượng A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì tăng lần, tăng lần C chu kì lắc giá trị khơng đổi D chu kì khơng đổi, tăng lần Đáp án D + Chu kì dao động lắc đơn khơng phụ thuộc vào khối lượng vật nặng  T không đổi m thay đổi (Dethithpt.com) E ~ m  m tăng lần E tăng lần Câu 1251 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Một lắc lò xo dao động điều hoà Biết độ cứng k = 36 N/m vật nhỏ khối lượng 100 g Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C Hz D Hz Đáp án A k 36 + Tần số biến thiên động f    Hz  m  0,1 Câu 1252 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g lò xo nhẹ độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 60 cm/s B 80 cm/s C 40 cm/s D 100 cm/s Đáp án B k 80 + Tần số góc dao động hệ     20 rad s m 0,  Tốc độ vật qua vị trí cân v  v max  A  20.4  80 cm s Câu 1253 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100 g lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m Tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên điều hòa biên độ F0 tần số f1 = Hz biên độ dao động A1 Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2 = Hz biên độ dao động ổn định A2 So sánh A1 A2? A A2 > A1 B A1 > A2 C A1 = A2 D A1 ≥ A2 Đáp án B k 100 + Tần số dao động riêng lắc f    Hz 2 m 2 0,1 Vì f1 gần f so  A1  A Câu 1254 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng A  a  Tỉ số độ lớn lực đứng với biên độ A, vị trí cân lò xo giãn đoạn ∆l, biết l F  đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu  dh max  trình dao động  Fdh  a 1 1 a 1 B C D a 1 a 1 a 1 a Đáp án D + Lực đàn hồi lò xo cực đại lắc biên  độ giãn tương ứng lò xo A  l (Dethithpt.com) Lực đàn hồi lò xo cực tiểu lắc biên  độ giãn tương ứng lò xo l  A A  Fmax Fmin A l  A l   a   A 1 a l  A 1 l 1 Câu 1255 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, gốc O vị trí cân Trong khoảng thời gian 2s, chất điểm thực dao động toàn phần 1s chất điểm quãng đường 40 cm Tại thời điểm ban đầu vật li độ 2 cm chuyển động chậm dần Phương trình dao động vật là:  5    A x  cos  2,5t   cm B x  cos  5t   cm 6        C x  cos  5t   cm D x  cos  2,5t   cm 6 2   Đáp án B + Trong s chất điểm thực dao động toàn phần  T  0, s    5 rad s + Trong thời gian t  2,5T  s chất điểm quãng đường S  10A  40 cm  A  cm Tại thời điểm t  chất điểm vị trí li độ x   5 rad 5    x  cos  5t   cm   A  2 cm chuyển động chậm dần  theo chiều âm  0  Câu 1256 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng m = 300 g lò xo độ cứng k = 40 N/m Hệ số ma sát trượt vật m mặt phẳng ngang 0,1 Khi vật m vị trí lò xo không biến dạng, vật khối lượng mo =200 g bay dọc theo trục lò xo với vận tốc m/s tới va chạm mềm với vật m Sau va chạm hai vật dính vào lắc dao động tắt dần giới hạn đàn hồi lò xo Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi cực đại lò xo q trình dao động A 8,44 N B 6,64 N C 9,45 N D 7,94 N Đáp án A m0 v0 200.5   m s + Tốc độ hai vật sau va chạm V0  m  m 200  300 Động sau va chạm chuyển hóa thành cơng lực ma sát đàn hồi lò xo lắc di chuyển từ vị trí lò xo khơng biến dạng đến vị trí lò xo bị nén cực đại 1  m  m0  V02  kA 02    m  m0  gA  20A 02  0,5A    A  0, 21 m 2  Fmax  kA  40.0, 21  8, N Câu 1257 (THPT Lê Lợi Phú Yên lần 1) Hai lắc lò xo giống đặt mặt phẳng nằm ngang Con lắc thứ lắc thứ hai dao động điều hòa pha với biên độ 3A A Chọn mốc lắc vị trí cân Khi động lắc thứ 0,72 J lắc thứ 0,24 J Khi lắc thứ 0,09 J động lắc thứ hai A 0,32 J B 0,08 J C 0,01 J D 0,31 J Đáp án D E  2,88 E t1  A  E1  E d1 E  0, 72  9 9 J + Ta có:  9 E t  A1  Ed 0.24 E  0,32 + Khi E t1  0, 09 J  0, 09   E d  0,31 J 0,32  E d Câu 1258 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Khi kích thích cho lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng sau không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A Biên độ dao động B Tần số C Pha ban đầu D Đáp án B + Tần số lắc lò xo phụ thuộc vào đặc tính hệ (độ cứng k lò xo, khối lượng m vật nặng) mà không phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu Câu 1259 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Một lắc đơn dây treo dài l , vật nặng khối lượng m đặt nơi gia tốc trọng trường g, biên độ góc   10 Chọn mốc vị trí thấp vật Khi lắc qua vị trí li độ góc vật nặng 1 1 A Wt  mg B Wt  g C Wt  g D Wt  mg 2 2 Đáp án D + Thế vật nặng vị trí li độ góc  xác định biểu thức E t  0,5mgl Câu 1260 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa A chiều ln hướng xa vị trí cân độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ B ngược chiều với véc tơ vận tốc độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C chiều ln hướng vị trí cân độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ D chiều với véc tơ vận tốc độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Đáp án C + Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa chiều ln hướng vị trí cân độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 1261 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Tại vị trí xác định, chu kì dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A bậc hai chiều dài lắc B gia tốc trọng trường C bậc hai gia tốc trọng trường D chiều dài lắc Đáp án A + Tại nơi chu kì dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với bậc hai chiều dai lắc Câu 1262 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Một vật dao động điều hòa quãng đường 16 cm chu kỳ dao động Biên độ dao động vật A cm B cm C 16 cm D cm Đáp án A + Quãng đường mà vật chu kì S  4A  16 cm  A  cm Câu 1263 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng 10(N/m) Con lắc lò xo dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ωF biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 40 g B 10 g C 120 g D 100 g Đáp án D + Biên độ dao động cưỡng đạt cực đại tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng hệ (Dethithpt.com) k 10 F  0  m    0,1 kg  100 g F 10 Câu 1264 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa tần số góc 10 rad/s, biên độ cm cm Tốc độ cực đại vật A 15 cm/s B 50 cm/s C 60 cm/s D 30 cm/s Đáp án A + Ta biên độ dao động tổng hợp A khoảng giá trị:   cm  A    15 cm  khoảng giá trị tốc độ cực đại: 20 cm s  150 cm s  v max 15 cm s Câu 1265 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần: A Dao động tắt dần động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Đáp án A + Dao động tắt dần lượng tồn phần vật giảm dần theo thời gian, động thời điểm tăng (khi qua vị trí cân tạm) giảm (khi biên)  A sai Câu 1266 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox vận tốc khơng hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình khoảng thời gian 16 cm/s Ở thời điểm t = 0, vận tốc v0 cm/s li độ x0 cm vật thỏa mãn hệ thức A x v  12 cm / s B x v  12 cm / s C x v  4 cm / s Đáp án B + Vận tốc vật hai  0,5T  2,5  1, 75  0, 75 s  T  1,5 s 2 4   rad s T D x v  4 cm / s biên + Tốc độ trung bình tương ứng: 2A v tb   16 cm s  A  cm 0,5T + Thời điểm t1  1, 75 s , hai vị trí ứng với vị trí biên âm biên dương + Ta chọn t1  1, 75 s ứng với biên dương  t  ứng với góc lùi   t1  420 Từ hình vẽ, ta x v  12 cm s (kết không đổi ta chọn t1 vật biên âm) (Dethithpt.com) Câu 1267 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Người ta làm thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1, cung cấp cho vật vận tốc v0 vật vị trí cân vật dao động điều hòa với biên độ A1; lần 2, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân x0 bng nhẹ vật dao động điều hòa với biên độ A2; lần 3, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân x0 cung cấp cho vật vận tốc v0 vật dao động điều hòa với biên độ B 0,5  A1  A  A A1  A C A12  A 22 D 0,5  A12  A 22  Đáp án C v0  + Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x thả nhẹ  A  x + Lần 1: Cung cấp cho vật vận tốc ban đầu v từ vị trí cân  A1   Lần đưa vật đến vị trí x cung cấp cho vật vận tốc v v   A  x     A12  A 22  Câu 1268 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Đồ thị biểu diễn mối quan hệ động Wd Wt vật dao động điều hòa W0 hình vẽ Ở thời điểm t đó, trạng thái lượng dao động vị trí M đồ thị, lúc vật li độ dao động x = cm Biết chu kỳ biến thiên động theo thời gian Td= 0,5 s , vật trạng thái lượng vị trí N đồ thị vật dao động tốc độ A 16π cm/s B 8π cm/s C 4π cm/s Đáp án C + Chu kì biến thiên động 0,5 s  T  s    2 rad s D 2π cm/s AA cm 3 + Trạng thái N ứng với E t  0, 25E  x  0,5A  v  v max  2  4 cm s 2 Trạng thái M ứng với E t  0, 75E  x M  Câu 1269 (THPT Nam Trực Nam Định) Một lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc A phụ thuộc khối lượng lắc B phụ thuộc vào chiều dài l l C phụ thuộc gia tốc trọng trường g D phụ thuộc tỉ số g Đáp án D + Chu kì dao động lắc đơn chiều dài l, nơi gia tốc trọng trường g phụ thuộc vào tỉ số g Câu 1270 (THPT Nam Trực Nam Định) Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo nhẹ độ cứng k, dao động điều hòa Tần số góc lắc lò xo m k k m A B C D 2 k m 2 m k Đáp án B k + Tần số góc lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m lò xo độ cứng k:   m Câu 1271 (THPT Nam Trực Nam Định) Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số A lực cưỡng tần số riêng hệ B dao động tần số ngoại lực C lực cưỡng lớn tần số riêng hệ D lực cưỡng nhỏ tần số riêng hệ Đáp án A + Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ   Câu 1272 (THPT Nam Trực Nam Định) Hai véc tơ quay OM1 OM biểu diễn hai dao động điều  2    hòa phương trình x1  cos  6t   cm; x  cos  2t   cm hai véc tơ quay 3    A tốc độ dài M1 M2 B độ dài C ngược chiều D ln tốc độ góc Đáp án B + Khi biểu diễn vecto quay dao động điều hòa chiều dài vecto tỉ lệ với biên độ dao động  Hai dao động biên độ hai vecto quay phải chiều dài Câu 1273 (THPT Nam Trực Nam Định) Một chất điểm dao động điều hồ với phương trình   x  5cos  t   cm Biểu thức vận tốc tức thời chất điểm 6   2    A v  5 sin  t   cm / s B v  5 cos  t   cm / s 6    2   C v  5 sin  t   cm / s   Đáp án B   D v  5 cos  t   cm / s 6  2   + Vận tốc chất điểm dạng v  5 cos  t   cm / s   Câu 1274 (THPT Nam Trực Nam Định) Một chất điểm dao động điều hòa, với li độ x cm vận tốc x v2 v cm/s liên hệ với biểu thức   Biên độ dao động chất điểm 36 A cm B cm C cm D 36 cm Đáp án C + Phương trình độc lập thời gian li độ x vận tốc v: 2 x v2 x  v  , so sánh với      A  2cm     62  A   A  Câu 1275 (THPT Nam Trực Nam Định) Hai lắc đơn chiều dài dây treo, vật nặngcó khối mang điện tích q1, q2 Chúng dao động điều hòa điện trường E hướng thẳng đứng xuống, nơi xác định, chu kì 0,5 s; 0,3 s Khi tắt điện trường hai lắc dao động với chu kì 0,4 s Tỉ số q1/q2 A -81/175 B -7/9 C 175/81 D 9/7 Đáp án A + Chu kì lắc khơng điện trường:  T0  2 2 g a a qE   T0   T0            Trong a   mg g g T T T    ga  a  0,   Với lắc tích điện q1 , ta tìm    ; với lắc tích điện q , ta tìm  g  0,5  25 a2  0,   1    g  0,3  q a 81 + Ta   25   q2 a  175 Câu 1276 (THPT Nam Trực Nam Định) Một lắc lò xo thẳng đứng đầu cố định, đầu treo vật khối lượng 100 g Chọn trục Ox gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thu đồ thị theo thời gian đàn hồi hình vẽ Lấy g = π2 m/s2 = 10 m/s2 Vật dao động điều hòa với phương trình     A x  6, 25cos  2t   cm B x  12,5cos  4t   cm 3 3       C x  12,5cos  2t   cm D x  6, 25cos  4t   cm 3 3   Đáp án B + Thế đàn hồi vật thời điểm  A  l0 + Thế đàn hồi lắc vị trí biên dương gấp lần đàn hồi lắc vị trí biên  A  l0  âm:      A  2l0 A   l   + Tại thời điểm t  , ta có:  l  x  E dh     x  0,5A , xu hướng tăng  v  , 0  60 E dh max  l0  A  + Từ thời điểm t  đến thời điểm t  s (biên âm) tương ứng với khoảng thời gian T T t     T  0,5s 2    4rad / s  l0  6, 25cm  A  12,5cm    x  12,5cos  4t   cm 3  Câu 1277 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc khối lượng 100 g, lò xo độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ vận tốc 10 10 cm/s gia tốc độ lớn A m/s2 B m/s2 C m/s2 D 10 m/s2 Đáp án D Phương pháp: áp dụng cơng thức tính tần số góc hệ thức độc lập lắc lò xo Cách giải: k 100 + Tần số góc dao động     10 10rad / s m 0,1 → Li độ lắc tốc độ v xác định x  v A       2 2  10 10      1cm 10 10     → Gia tốc vật độ lớn a   x  10 10  10m / s Câu 1278 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số lớn tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D với tần số tần số dao động riêng Đáp án D + Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động với tần số tần số dao động riêng Câu 1279 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng C Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Đáp án C + Dao động cưỡng tần số ln tần số ngoại lực cưỡng → C sai Câu 1280 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Một vật nhỏ dao động điều hòa biên độ A, chu kì dao động T, thời điểm ban đầu to = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A A A B 2A C D Đáp án A + Ban đầu vật vị trí biên, sau khoảng thời gian Δt = 0,25T vật đến vị trí cân → S = A Câu 1281 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, khoảng thời gian giây vật quãng đường lớn 5A Tính chu kì dao động vật 38 47 43 s s s A B 6s C D 7 Đáp án B + Quãng đường vật S = 5A = 4A + A → Trong chu kì qng đường vật ln 4A, quãng đường A vật ứng với thời gian T T nhỏ Δ t   T   s  T  s 6 Câu 1282 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Pha dao động ban đâu ( thời điểm t = s) A  Đáp án B B   C  D + Biễn diễn phương trình dao động dạng cos: x = Asinωt = Acos(ωt – 0,5π) → φ0 = – 0,5π Câu 1283 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường B tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm C khơng đổi chu kỳ dao động điều hồ khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường D giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao Đáp án D + Ta f  2 g → đưa lắc lên cao gia tốc trọng trường giảm → tần số dao động lắc l giảm Câu 1284 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Hai chất điểm dao động điều hòa tần số, biên độ hai đoạn thẳng gần chung gốc tọa độ Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng vị trí Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa Từ thời điểm t = đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình chất điểm hai cm/s Tốc độ trung bình chất điểm (1) chu kỳ gần giá trị ? A 4,6 cm/s B 5,1 cm/s C 3,8 cm/s D 2,3 cm/s Đáp án C + Biểu diễn dao động hai chất điểm tương ứng đường tròn + Tại t = 0, hai chất điểm vị trí → 1   Ox (ta không xét đến trường hợp t = 0, hai chất điểm vị trí chuyển động chiều, hai chất điểm chuyển động thời điểm → khơng khoảng cách lớn đề đưa ra) + Tại thời điểm t = Δt khoảng cách hai chất điểm lớn → (1)(2) song song với Ox → Δt = 0,25T → Δt = 0,5T → Tốc độ trung bình chất điểm (2) nửa chu kì tốc độ trung bình chất điểm (1) chu kì vtb= cm/s ... sóng là: A dao động trì B dao động cưỡng C dao động tự D dao động điều hòa + Dao động lắc trường hợp dao động cưỡng  Đáp án C Câu 93 (THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương lần 5) Một vật dao động điều... nói dao động tắt dần: A Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực B Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian C Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian D Lực cản môi trường. .. hai dao động thành phần B pha ban đầu hai dao động thành phần C biên độ hai dao động thành phần D tần số hai dao động thành phần + Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào tần số dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 12 DAO ĐỘNG cơ học 1284 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked , Lớp 12 DAO ĐỘNG cơ học 1284 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay