Lớp 12 DAO ĐỘNG cơ học 37 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

14 24 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:29

DAO ĐỘNG Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Trong dao động điều hòa chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực kéo đổi chiều B lực kéo không C lực kéo độ lớn cực đại D lực kéo độ lớn cực tiểu Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một vật dao động điều hòa.Gọi x a li độ gia tốc vật Hệ thức A a   x B a  x C a.x   D a.  x Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Con lắc lò xo dđđh, khối lượng vật nặng 1kg, độ cứng lò xo 1000N/m Lấy  = 10 Tần số dao động vật A 2,5Hz B 5,0Hz C 4,5Hz D 2,0Hz Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018):Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật A cm B 5,24 cm C cm D 10 cm Câu 5(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018):Cho hai dao động điều hòa x1  a cos  t  5 /  x  2a cos  t   /  Độ lệch pha dao động tổng hợp so với dao động x1 A 2 / (rad) B -  / (rad) C  / (rad) D 5 / (rad) Câu 6(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018):Con lắc đơn chiều dài  = 1m, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng truờng g = 10m/s2 với biên độ góc  = 9° Chọn gốc vị trí cân Tốc độ vật vị trí mà động A 0,55m/s B 0,25m/s C 0,45m/s D 0,35m/s Câu 7(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018):Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Tần số góc dao động lắc A 2 m k B m k C k 2 m D Câu 8(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018):Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B tần số ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật C mơi trường vật dao động k m D pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 9(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Vật dao động điều hoà với W động W/5 A W/5 B 5W C 4W/5 D 5W/4 Câu 10(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  A cos  t    , A,  ,  số Vận tốc chất điểm thời điểm t A v  A sin  t    B v  A cos  t    C v  A sin  t    D v   A sin  t    Câu 11(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc, gia tốc đúng? A Trong dao động điều hòa vận tốc li độ trái dấu B Trong dao động điều hòa vận tốc li độ ln dấu C Trong dao động điều hòa gia tốc li độ trái dấu D Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ln dấu Câu 12(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần sổ biên độ trung bình cộng hai biên độ thành phần; góc lệch pha so với dao động thành phần thứ 90° Góc lệch pha hai dao động thành phần A 120° B 126,9° C 143,1° D 105° Câu 13(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Chọn kết luận nói dao động điều hồ lắc lò xo A Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Quỹ đạo đoạn thẳng C Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Quỹ đạo đường hình sin Câu 14(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  A cos  t    , A,  số dương Pha dao động thời điểm t A  t    B  C  D t Câu 15(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm Lấy g =  (m/s2) Chiều dài tự nhiên lò xo A 36cm B 40cm C 42cm D 38cm Câu 16(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa   phương Hai dao động phương trình x1  3cos10t (cm) x  4sin 10t    2 (cm) Gia tốc vật độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Câu 17(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên li độ x  A đến vị trí x  A 6A T B 9A 2T C A , chất điểm tốc độ trung bình 3A 2T D 4A T Câu 18(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi g = 10 m/s2 Lò xo chiều dài tự nhiên 50 cm, độ cứng 50 N/m Vật khối lượng m = 400g, ban đầu đưa tới vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ Khi vật tới vị trí lò xo dãn 14cm giữ chặt vị trí lò xo cách điểm treo 32 cm Khoảng cách lớn từ điểm treo tới vật m sau đạt gần giá trị A 54,8cm B 62,8cm C 66,8cm D 58,8cm Câu 19(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo dài 12cm Dao động biên độ A 12cm B 24cm C 6cm D 3cm Câu 20(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Trong dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A động năng; tần số; lực B biên độ; tần số; lượng toàn phần C biên độ; tần số; gia tốc D lực; vận tốc; lượng toàn phần Câu 21(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một lắc đơn dao động điều hòa chu kì 1,50(s) Tăng chiều dài lắc thêm 44% so với ban đầu chu kì dao động điều hòa lắc A 1,80s B 2,16s C 1,20s D 1,44s Câu 22(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình   x  cos  5   (cm) Thời điểm t1 chất điểm li độ 3 cm tăng Tìm li độ thời điểm 6  t1 + 0,1(s) A 3cm B 6cm C cm D 3 cm Câu 23(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số phương trình x1  5cos 10t   /  cm x  A cos 10t  3 /  cm Biết vật nhỏ qua vị trí cân bằng, tốc độ 100cm/s Biên độ A2 giá trị A 15cm B 5cm C 20cm D 10cm Câu 24(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một lắc đơn treo trần ô tô chuyển động đường thẳng nằm ngang với tốc độ 72 km/h Kích thích cho lắc dao động điều hòa tự với chu kì 2s biên độ góc 10° mặt phẳng thẳng đứng song song với đường ô tô Đúng lúc vật nặng lắc vị trí cao dây treo lệch phía trước tơ bắt đầu chuyển động chậm dần với gia tốc độ lớn 0,875 m/s2 Tính khoảng thời gian từ thời điểm dây treo phương thẳng đứng lần thứ 9, tốc độ ô tô đó? A 16,97s; 5,15 m/s B 18s; 4,25 m/s C 17s; 5,125 m/s D 17,97s; 4,27 m/s Câu 25(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình s  cos  2t  0, 69  cm, t tính theo đơn vị giây Khi t = 0,135s pha dao động A 0,57 rad B 0,75 rad C 0,96 rad D 0,69 rad Câu 26(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một chất điểm phương trình chuyển động x  8cos  20t   /  (cm; s) Phát biểu A chất điểm dao động điều hòa biên độ âm B chất điểm khơng dao động điều hòa biên độ khơng thể nhận giá trị âm C chất điểm dao động điều hòa theo hàm cosin với pha ban đầu π/2 D chất điểm dao động điều hòa với tần số 10 Hz biên độ cm Câu 27(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, biên độ 8cm 12cm, biên độ dao động tổng hợp A 8cm B 5cm C 21cm D 12cm Câu 28(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x  10 cos10t (cm) Mốc vị trí cân Lấy  = 10 lắc A 0,10 J B 0,50 J C 0,05 J D 1,00 J Câu 29(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một cầu buộc vào sợi dây, đầu lại sợi dây buộc vào điểm cố định, sợi dây cách điện Hệ đưa vào nơi điện trường đều, phương nằm ngang Biết cầu tích điện 5.10‒6C, cường độ điện trường độ lớn 4.105V/m, khối lượng cầu 200g Chiều dài dây 1m Hãy tính lực căng dây cầu vị trí cân A 2N B 2 N C N D 2,14 N Câu 30(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một vật khối lượng m = 200 g dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gia tốc lớn nhỏ vật amax amin Biết amax - amin = m/s2 Lực kéo cực đại tác dụng vào vật A 0,2 N B 0,8 N C 0,4 N D 1,6 N Câu 31(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Cho hệ hình vẽ Hệ trạng thái cân bằng, lò xo nhẹ lực cản không đáng kể Biết khối lượng hai vật (coi chất điểm) m1 =  4,0kg m2 = 6,4kg; độ cứng lò xo k = 1600N/m; lực F tác dụng lên m2 phương thẳng  đứng hướng xuống với độ lớn F = 96N Ngừng tác dụng lực F đột ngột lực nén khối lượng m1 tác dụng lên mặt giá đỡ giá trị nhỏ bao nhiêu? A B 4N C 8N D 36N Câu 32(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 33(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s Tại thời điểm t = 0s vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật   A x  5cos  2t    C x  5cos  t    cm 2   B x  5cos  2t    cm 2   D x  5cos  t    cm 2   cm 2 Câu 34(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một cầu treo vào lò xo độ cứng k Kích thích cho cầu dao động điều hòa với biên độ 10cm chu kỳ dao động 0,5s Nếu cho dao động với biên độ 20cm chu kỳ dao động A 0,25s B 0,5s C 1s D 2s Câu 35(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một chất điểm dao động điều hòa phương trình x  A cos 10t   /12  cm Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm để động lần thứ 2018 A 154 s B 1211 s 12 C 6053 s 60 Câu 36(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox Vị trí cân vật nằm đường thẳng vng góc với trục Ox O Trong hệ trục vng góc xOv, đường (1) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật 1, đường (2) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật (hình vẽ) Biết lực kéo cực đại tác dụng lên hai vật trình dao động Tỉ số khối lượng vật với khối lượng vật A B D 3029 s 30 C 27 D 27 Câu 37(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Hai lắc đơn chiều dài khối lượng, vật nặng  coi chất điểm, chúng đặt nơi điện trường E phương thẳng đứng hướng xuống, gọi T0 chu kỳ chưa tích điện lắc, vật nặng tích điện q1 q2 chu kỳ điện trường tương ứng T1 T2, biết T1 = 0,8T0 T2 = 1,2T0 Tỉ số q1/q2 A 44/81 B ‒81/44 C ‒44/81 D 81/44 ĐÁP ÁN Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Trong dao động điều hòa, Chất điểm đổi chiều chuyển động vị trí biên độ cực đai Tại độ lệch so với tâm dao động lớn nên lực kéo F=kx=kA=max Do đó, Lực kéo đạt cực đại Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A Dao động điều hòa dạng x=Acost(t+) Gia tốc dao động a=v’=(x’)’=x’’=-2 Acost(t+)=-2x Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Tần số dao động lắc lò xo: f     T 2 2 k k 1000    Hz m  m 10.1 Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C x2  v2 2  A2  A  x  v2 2  52  252 5 52 Câu 5(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Pha dao động tổng hợp xác định là: 5    5   sin     2sin  2a sin 3sin  A1 sin 1  A2 sin 2 6   6    tan  tan      5   A1cos1  A2 cos2 acos 5  2acos   cos -cos     2cos  6 6   a sin =>  = /3 => Độ lệch pha dao động tổng hợp so với pha là: |-1|=|/3-5/6|=/2 (rad) Câu 6(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Động =>    0  v  gl  cos  cos    9o  2.10.1  cos  cos9o   0,35m / s   Câu 7(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Tần số góc dao động lắc lò xo là: k m Câu 8(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 9(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Trong dao động điều hòa, bảo toàn tổng Động Thế Do đó, Khi Động W/5 Thế = Động = W-W/5=4W/5 Câu 10(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A Vận tốc chất điểm thời điểm t v=x’=-Asin(t + ) Câu 11(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Dao động điều hòa dao động dạng: x=Asin(t+), v=x’=Acos(t+), a=v’=x’’=-2Asin(t+) Như vậy, li độ gia tốc trái dấu Câu 12(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Đặt biên độ góc dao động thành phần thứ là: a biên độ góc dao động thành phần thứ hai là: b Nên biên độ góc dao động tổng hợp (a+b)/2 Góc lệch pha so với dao động thành phần thứ 900 nên biên độ dao động tổng hợp là: b2  a Ta được: ab a  b2  a   b Góc lệch hai dao động thành phần là: a 3   180  arccos    180  arccos    126,9o b 5 Câu 13(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Con lắc lò xo dao động đường thẳng nên quỹ đạo đường thẳng Câu 14(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A Pha dao động thời điểm t dao động điều hòa x=Acos(t+) (t+) Câu 15(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B g g T  Con lắc lò xo treo thẳng đứng    l0      0, 04m  4cm l0  2  l0=l-l0=44-4=40cm Câu 16(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A   x  4sin 10t    cos(10 t) 2  Biên độ dao đông động tổng hợp A=3+4=7cm Gia tốc cực đại dao động tổng hợp amax=A.2=7.102=700cm/s2=7m/s2 Câu 17(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Quãng đường S=A+A/2=3A/2 Thời gian t=T/4+T/12=T/3  Vtb=S/t=9T/2 Câu 18(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C l0=50cm m=400g k=50N/m Khi thả rơi Lực trọng trường P=mg= 4N =>độ dãn lò xo l0=P/K=4/50=8cm Khi lò xo dãn 14cm độ trung bình theo chiều dài lò xo 14/50=0,28 Khi lò xo bị giữ chặt vị trí cách điểm treo 32 cm => độ dài phần lò xo dãn tự 50+14-32=32cm Trong chiều dài phần lò xo tự không bị dãn 32-32.0,28=23,04cm =>vị trí cân cách vị trí lò xo bị giữ là: 23,04-l0=31,04 cm => Khoảng cách từ vị trí cân tới điểm treo lò xo 32+31,04=63,04cm Khoảng cách lớn từ điểm treo tới vật m sau đạt 63,04+A, với A biên độ dao động 63,04+A>63,04 Nên Khoảng cách lớn từ điểm treo tới vật m sau đạt phải lớn 63,04cm Trong đáp án, Đáp án C 66,8cm thỏa mãn Vậy chọn C đáp án Câu 19(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Biên độ dao động điều hòa độ lớn ½ quỹ đạo Câu 20(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Trong dao động điều hoà vật biên độ; tần số; lượng tồn phần không thay đổi theo thời gian Câu 21(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A T1  2 Chu kỳ lắc đơn:  l1 l ; T2  2 g g T1 l l 144%l1 144 12   T2  T1  1,5  1,5  1,5  1,8s T2 l2 l1 l1 100 10 Câu 22(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A x=6cos(5πt+π/6) t1,       3  cos(5 t1  )  cos(5 t1  )   cos    5 t1    5 t1  6 6 6       xt1  0,1  cos(5 0,1  )  cos(  )  cos(  )  3cm 6 Câu 23(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A VVTCB   A  100  A  100 /   100 /10  10 A2  A12  A22  A1 A2 cos 2  1   3    100  25  A22  10 A2 cos      25  A22  10 A2    A   4  10  25  A2  A2  15cm Câu 24(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A Xét vật dao động chịu tác dụng lực qn tính Khi vật VTCB bị lệch khỏi phương thẳng đứng  T    0,99m  2  Độ dài dây treo là: l  g  Tại vị trí cân mới, VTCB lệch góc  tính tan/g5o Đến đây, dao động vật mô tả lại sau: Vật dao động với VTCB lệch so với phương thẳng đứng góc 5o, ban đầu vật biên, chu kì xác định T '  2 l a g 2  2 0,99 0,8752  9,812  1,992 s Thời gian lần thứ vật qua vị trí phương dây treo thẳng đứng 8,5T’16,93s Trong đáp án, đáp án A giá trị thời gian gần Nên loại trừ đáp khác mà khơng cần tính vận tốc Câu 25(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Khi t = 0,135s pha dao động : 2.0,135 + 0,69 = 0,96 rad  Đáp án C Câu 26(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Chất điểm phương trình chuyển động x = −8cos(20t + /2) (cm; s) nên biên độ 8cm, tốc độ góc 2f=20=> f=10Hz Câu 27(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, biên độ 8cm 12cm, biên độ dao động tổng hợp khơng thể 21cm A1  A2  A  A1  A2 Câu 28(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B m A2 0,1.100 0,12   0,5 J lắc: W  2 Đáp án B Câu 29(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B 1m FE P Lực căng dây tổng hợp lực P E P=m.g=1,962N FE=E.q=2N T=P2+F2E=>T=2.8N2.21/2 Câu 30(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Vật m dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(t+); gia tốc vật a=v’=x’’=-2Acos(t+); amax=2A; amin=-2A=- amax amax- amin=8=2amax=> amax=4 =>Fmax= m.amax=0,8N Câu 31(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Tại vị trí cân bằng, lò xo bị nén l=m2g/k=0,04cm Hệ dao động điều hòa theo biên độ A=F/k=0,06 cm Vì l mặt giá đỡ chịu lực nén nhỏ lò xo dãn nhiều nhất: Fmin=m1g – k(A-l)=8(N) Câu 32(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động nhanh dần Câu 33(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D A=5cm T=2s=> = Rad/s t=0s x=0 vật qua vị trí cân theo chiều dương => = - /2 Câu 34(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Chu kỳ dao động lắc lò xo: T=2.(m/k)0,5 Như chu kỳ dao động không phụ thuôc vào biên độ dao động nên không thay đổi thay đổi biên độ dao động Câu 35(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Wt=0,5kx2=0,5kA2cos2(10t-/12) Vị trí vật động vị trí Thế ½ năng: Wt=1/2W=0,5.0,5kA2  x2=1/2=>10t-/12=±/4 ±3/4 Trong chu kỳ, thời điểm vật động  Lần thư 2018, vật 504,5 lần chu kỳ  Vật 504 chu kỳ qua thời điểm vật vị trí động thứ (tức vị trí +3/4)  Tại t=504T=504/5s  Tại 10t-/12=+3/4=>t=1/12s  Tổng thời gian là: 504/5s +1/12s=5053/60s Câu 36(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Cực kéo cực đại tác dụng lên hai vật trình dao động  F=k|x|=> Fmax=k.A=m2A  m1ω21A1=m2ω22A2=>m1m2=ω21.A1ω22.A2 m1 12 A1   m2 22 A2 Theo đồ thị: + Độ dài trục lớn elip = 2a + Độ dài trục bé elip =2b  A2  2 A1   A1  2 A2    ;   21 A1  1  22 A2  2    m1/m2=27 Câu 37(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Do điện trường phương thẳng đứng hướng xuống nên xem véc tơ điện trường hướng xuống Khi lắc chưa tích điện T0  2 l / g Khi lắc tích điện: T1  2 T1  T0 l l T2  2 qE qE g g m m T g  0,8;  q1 E T0 g m q 81   q2 44 g  1, q2 E g m ... cực đại Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : A Dao động điều hòa có dạng x=Acost(t+) Gia tốc dao động a=v’=(x’)’=x’’ =- 2 Acost(t+) =- 2x Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : B Tần số dao động lắc... tác dụng lên vật Câu 9(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : C Trong dao động điều hòa, Cơ bảo tồn tổng Động Thế Do đó, Khi Động W/5 Thế = Cơ – Động = W-W/5=4W/5 Câu 10(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : A Vận tốc... lắc lò xo dao động đường thẳng nên quỹ đạo đường thẳng Câu 14(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : A Pha dao động thời điểm t dao động điều hòa x=Acos(t+) (t+) Câu 15(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : B
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 12 DAO ĐỘNG cơ học 37 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked , Lớp 12 DAO ĐỘNG cơ học 37 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay