Lớp 11 từ TRƯỜNG 50 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked

14 37 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:26

Câu 1(Sở GD & ĐT Gia Lai) Một khung dây dẫn hình tròn, bán kính R m đặt chân khơng Dòng điện chạy khung có cường độ I A Cảm ứng từ tâm O khung dây tính theo cơng thức đây? A B  2.107 R I B B  2.107 I R C B  2.107 I R  D B  107 I R Đáp án C + Cảm ứng từ tâm dây dẫn tròn xác định biểu thức B  2.107 I R Câu 2(Sở GD & ĐT Gia Lai) Một dòng điện có cường độ A nằm vng góc với đường sức từ trường Cho biết lực từ tác dụng lên 20 cm đoạn dây 0,04 N Độ lớn cảm ứng từ là: A 10-3 T B 10-2 T C 10-1 T D 1,0 T Đáp án C + Lực từ tác dụng lên dòng điện xác định biểu thức F  IBl  B  F 0,04   0,1 T Il 2.0, Câu 3(Sở GD & ĐT Gia Lai) Một dòng điện khơng đổi chạy dây dẫn thẳng, dài đặt chân không Biết cảm ứng từ vị trí cách dòng điện cm có độ lớn 2.10-5 T Cường độ dòng điện chạy dây dẫn là: A 2,0 A B 4,5 A C 1,5 A D 3,0 A Đáp án D + Cảm ứng từ dây dẫn thẳng dài gây xác định biểu thức I Br 2.105.0,03 B  2.107  I    A r 2.107 2.107 Câu 4(Sở GD & ĐT Gia Lai) Khi đặt nam châm lại gần máy thu hình hoạt động hình ảnh hình bị nhiễu loạn Nguyên nhân chùm tia electron rọi vào hình bị ảnh hưởng tác dụng lực: A Hấp dẫn Đáp án B B Lorentz C Colomb D Đàn hồi + Nguyên nhân tượng chùm electron rọi vào hình chịu tác dụng lực Lorenxo Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm không khí, dòng điện chạy dây I1 = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây Cảm ứng từ M có độ lớn là: A 5,0.106 T B 7,5.106 T C 7,5.107 T D 5,0.107 T Đáp án B + Cảm ứng từ hai dòng điện gây M có phương chiều hình vẽ có độ lớn là:  7 I1 7 6 B1  2.10 r  2.10 0,16  6, 25.10 T   I B  2.107  2.107  1, 25.106 T  r2 0,16 + Cảm ứng từ M tổng hợp hai vecto cảm ứng từ thành phần    B  B B  B1  B2    B  B1  B2  7,5.106 T Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Bộ phanh điện tử oto hạng nặng hoạt động dựa nguyên tắc tác dụng A dòng điện khơng đổi B lực Lorentz C lực ma sát D dòng điện Foucault Đáp án D + Bộ phanh hoạt động dựa vào tượng dòng điện Foucault Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một electron chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào từ trường  B = 0,01 T Biết lực Lo – ren – xơ tác dụng lên electron có độ lớn f = 1,6.10-15 N Góc  hợp vởi v  B là: A   450 B   900 C   600 D   300 Đáp án D   + Lực Lorenxo tác dụng lên e xác định biểu thức f  e Bvsin  với α góc hợp B v + Ta có sin   f 1,6.1015   0,5    300 e Bv 1,6.1019.0,01.2.106 Câu (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện khơng đổi có cường độ 10 A, đặt vng góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T Nó chịu lực tác dụng là: A 1,8 N B 1800 N C N D 18 N + Độ lớn lực từ F = IBl = 18 N  Đáp án D Câu (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây hình trụ phụ thuộc: A số vòng dây ống B số vòng dây mét chiều dài ống C đường kính ống D chiều dài ống + Cảm ứng từ bên ống dây B  4.107 N I → phụ thuộc vào số vòng dây đơn vị chiều dài l ống  Đáp án B Câu 10 (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Cơng thức sau tính cảm ứng từ tâm vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I? A B  2.107 I R B B  4.107 NI l C B  2.107 I R D B  4.107 I R Đáp án A + Cơng thức tính cảm ứng từ tâm vòng dây B  2.107 I R Câu 11 (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Một electron chuyển động từ trường có cám ứng từ hướng từ xuống, electron chuyển động từ trái qua phải Chiều lực Lo – ren – xơ A hướng từ phải sang trái B hướng từ lên C hướng từ vào D hướng từ Đáp án D    + Các vecto qv, B F hợp thành tam diện thuận  Lực hướng từ Câu 12 (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Đặt đoạn dây dẫn có chiều dài m mang dòng điện 10 A vào từ trường có cảm ứng từ 0,02 T Biết đường cảm ứng từ hợp với chiều dài dây góc 600 Lực từ tác dụng lên đoạn dây bao nhiêu? A 0,3 N B 0,519 N C 0,346 N D 0,15 N Đáp án C + Lực từ tác dụng lên dòng điện F  IBlsin   0,346 N Câu 13 (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa) Chọn câu sai Lực từ tác dụng lên đoạn dây có dòng điện đặt từ tường tỉ lệ với A cảm ứng từ điểm đặt đoạn dây B chiều dài đoạn dây C góc hợp đoạn dây đường sức từ D cường độ dòng điện đặt đoạn dây Đáp án C + Lực từ tác dụng lên đoạn dây không tỉ lệ với góc hợp đoạn dây từ trường  C sai Câu 14 (THPT Nam Định) Tính chất từ trường gây A lực hấp dẫn lên vật đặt B biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh C lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt D lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện khác đặt Đáp án D + Tính chất từ trường gây lực từ tác dụng lên nam châm dòng điện đặt Câu 15 (THPT Nam Định) Nếu cường độ dòng điện chạy khung dây dẫn tròn tăng lần đường kính khung dây dẫn tăng lần độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây A khơng đổi B tăng lần C giảm lần D tăng lần Đáp án A + Cảm ứng từ gây dây dẫn tròn tâm vòng dây B  2.107 khơng đổi I  I R tăng lần B R Câu 16 (THPT Phạm Cơng Bình Vĩnh Phúc lần 1) Phát biểu Từ trường không tác dụng với A điện tích đứng yên B nam châm đứng yên C điện tích chuyển động D nam châm chuyển động Đáp án A + Từ trường khơng có tác dụng với điện tích đứng n Câu 17 (THPT Phạm Cơng Bình Vĩnh Phúc lần 1) Một hạt proton chuyển động theo quĩ đạo tròn với bán kính cm tác dụng lực từ gây từ trường có cảm ứng từ B = 10-2 T Cho khối lượng hạt proton 1,67.10-27 kg Coi chuyển động hạt proton tròn Tốc độ chuyển động hạt proton A 4,79.108 m/s B 2.105 m/s C 4,79.104 m/s D 3.106 m/s Đáp án C + Trong trình chuyển động proton lực Lorenxo đóng vai trò lực hướng tâm f L  ma ht  qvB  m v2 qBr v  4, 79.104 m/s r m Câu 18(THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa) Một electron bay vào khơng gian có từ trường với véc tơ vận   tốc ban đầu v vng góc với véc tơ cảm ứng từ B Quỹ đạo electron từ trường đường tròn có bán kính R Khi tăng độ lớn cảm ứng từ lên gấp đơi thì: A bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm nửa B bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm lần C bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên gấp đơi D bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên lần Đáp án A + Khi electron chuyển động từ trường lực Lorenxo đóng vai trò lực hướng tâm: f  qvB  mv mv R  B tăng gấp đơi bán kính quỹ đạo giảm nửa R qB Câu 19(THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa) Chọn phương án Hai điểm M,N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Nếu cảm ứng từ gây M Bm, N Bn thì: A Bm = 0,25Bn B Bm = 0,5Bn C Bm = 2Bn D Bm = 4Bn Đáp án B + Ta có I ~ l  Bm  0,5Bn r Câu 20(THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa) Độ từ thiên D A góc lệch kinh tuyến từ mặt phẳng nằm ngang B góc lệch kinh tuyến từ mặt phẳng xích đạo trái đất C góc lệch kinh tuyến từ vĩ tuyến địa lý D góc lệch kinh tuyến từ kinh tuyến địa lý Đáp án D + Độ từ thiên góc lệch kinh tuyến từ kinh tuyến địa lý Câu 21(THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc lần 1) Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện Khi điểm ta xét gần dây lần cường độ dòng điện tăng lần độ lớn cảm ứng từ A tăng lần B giảm lần C không đổi D tăng lần Đáp án A + Ta có B ~ I  I tăng lần r giảm hai lần  B tăng lên lần r Câu 22 (THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc lần 1) Vật liệu sau dùng làm nam châm? A Cô ban hợp chất cô ban; B Sắt hợp chất sắt; C Niken hợp chất niken; D Nhôm hợp chất nhôm Đáp án D + Nhôm hợp chất nhôm dùng làm nam châm Câu 23 (THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc lần 1) Một electron bay vng góc với đường sức vào từ trường độ lớn 100 mT chịu lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6.10-12 N Vận tốc electron A 109 m/s B 1,6.109 m/s Đáp án D + Ta có f L  qvB  v  106 m s C 1,6.106 m/s D 106 m/s Câu 24 (THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc lần 1) Một dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài vơ hạn có độ lớn 10 A đặt chân khơng sinh từ trường có độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây dẫn 50 cm A 4.10-6 T B 3.10-7 T C 2.10-7/5 T D 5.10-7 T Đáp án A + Từ trường dây dẫn thẳng dài B  2.107 I  4.106 T r Câu 25(THPT Vĩnh Xuân Yên Bái) Xét từ trường dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài, đường sức từ A đường tròn nằm mặt phẳng chứa dây dẫn có tâm thuộc dây dẫn B đường tròn nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn có tâm thuộc dây dẫn C đường thẳng vng góc với dây dẫn D đường thẳng song song với dây dẫn Đáp án B + Đường sức từ từ trường tạo dây dẫn thẳng dài đường tròn nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn có tâm dây dẫn Câu 26 (THPT Vĩnh Xuân Yên Bái) Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách 6cm khơng khí Trong hai dây dẫn có hai dòng điện chiều có cường độ I1=I2=2A Cảm ứng từ điểm M cách dây 5cm A 8.10-6T B 16.10-6T C 12,8.10-6T D 9,6.10-6T Đáp án C + Hai dây dẫn cách cm, điểm M cách dây nằm trung trực I1 I cách trung điểm O đoạn cm + Cảm ứng từ dòng điện gây I có độ lớn I B  2.107  8.106 T r + Chiều xác định theo quy tắc nắm tay phải  Từ hình vẽ ta có BM  2Bsin   2.8.106  12,8.106 T cm  M I1 I Câu 27(THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 1) Cho dòng điện có cường độ I chạy dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm cách dây dẫn khoảng r có độ lớn A 2.107 I r B 2.107 I r C 2.107 r I D 2.107 r I Đáp án A I + Cảm ứng từ dây dẫn thẳng dài gây B  2.107 r Câu 28(THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 1) Các tương tác sau đây, tương tác tương tác từ A tương tác hai nam châm B tương tác hai dây dẫn mang dòng điện C tương tác điện điểm tích đứng yên D tương tác nam châm dòng điện Đáp án C + Tương tác điện tích điểm đứng yên tương tác tĩnh điện Câu 29 (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Một đoạn dây dẫn dài 1,5m mang dòng điện khơng đổi có cường độ 10A, đặt vng góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,2T Nó chịu lực tác dụng là: A 1,8N B 1800N C 0N D 18N Đáp án D + Độ lớn lực từ F  IBl  18 N Câu 30 (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây hình trụ phụ thuộc: A số vòng dây ống B số vòng dây mét chiều dài ống C đường kính ống D chiều dài ống Đáp án B + Cảm ứng từ bên ống dây B  4.107 N I  phụ thuộc vào số vòng dây đơn vị chiều dài l ống Câu 31(THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa) Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện I1 I2 đặt cách khoảng r khơng khí Trên đơn vị dài dây chịu tác dụng lực từ có độ lớn là: A F  2.107 I1I r B F  2.107 I1I r2 C F  2.107 I1I r2 D F  2.107 I1I r Đáp án A + Lực tương tác hai phần tử dây dẫn thẳng song song F  2.107 I1 I r Câu 32 (THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa) Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Độ lớn cảm ứng từ M N BM BN A BM  2BN B BM  BN C BM  BN D BM  4BN Đáp án C + Ta có B ~ l  với rM  2rN  BM  0,5BN r Câu 33 (THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa) Một khung dây dẫn phẳng diện tích S mang dòng điện I đặt từ trường B, mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ Mô men ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây là: A M = B M  IB S C M  IS B D M = IBS Đáp án D + Momen ngẫu lực tác dụng lên khung dây M  IBS Câu 34 (THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa) Chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường xác định quy tắc: A bàn tay trái B vặn đinh ốc C bàn tay phải D vặn đinh ốc Đáp án A + Chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trừ trường xác định quy tắc bàn tay trái Câu 35 (THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa) Năng lượng từ trường cuộn dây có hệ số tự cảm L có dòng điện chiều I chạy qua xác định theo công thức: A W  LI B W  LI C W  0,5LI D W  LI Đáp án B + Năng lượng từ trường cuộn dây xác định biểu thức W  0,5LI Câu 36 (THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa) Một hạt mang điện tích q chuyển động từ trường   có cảm ứng từ B với vận tốc v Biết B hợp với v góc α Độ lớn lực từ tác dụng lên điện tích xác định biểu thức A f  qvB tan  B f  q vB C f  q vBsin  D f  q vBcos  Đáp án C + Độ lớn lực từ tác dụng lên điện tích f  q vBsin  Câu 37 (THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa) Phát biểu sau khơng đúng? A Xung quanh điện tích đứng yên tồn điện trường từ trường B Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng từ C Đi qua điểm từ trường có đường sức từ D Tương tác hai dòng điện tương tác từ Đáp án A + Xung quanh điện tích đứng yên tồn điện trường tĩnh  A sai Câu 38 (THPT Vũ Thế Lang Yên Bái) Đường sức từ từ trường gây dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài có dạng A đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn B đường tròn đồng tâm, tâm nằm dây dẫn nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn C đường cong đường tròn đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn D đuờng tròn hay đường elip tùy theo cường độ dòng điện Đáp án B + Đường sức từ trường gây dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài có dạng đường tròn đồng tâm, tâm nằm dây dẫn nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn Câu 39 (THPT Vũ Thế Lang Yên Bái) Câu 27: Một nhôm dài 1,6 m, khối lượng 0,2 kg chuyển động từ trường tiếp xúc với hai ray đặt nằm ngang hình vẽ bên Từ trường có phương vng góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ngồi mặt phẳng hình vẽ Hệ số ma sát nhơm MN hai ray µ = 0,4, cảm ứng từ B = 0,05 T Biết nhôm chuyển động Coi nhôm chuyển động điện trở mạch điện không đổi Lấy g = 10 m/s2 coi vận tốc nhôm không đáng kể Hỏi nhôm chuyển động phía nào,tính cường độ dòng điện nhơm? A Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = 10 A B Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 10 A C Thanh nhôm chuyển động sang trái,I = A D Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = A Đáp án A + Thanh nhôm chuyển động sang phải, lực ma sát cân với lực điện tác dụng lên hướng sang phải có dòng điện tổng hợp chạy từ M đến (dòng điện nguồn tượng cảm ứng gây ra) + Ta có F  Fms  IBl  mg  I  mg 0, 4.0, 2.10   10 A Bl 0, 05.1, Câu 40 (THPT Thuận Thành Bắc Ninh lần 1) Hai dòng điện cường độ I1 = A, I2 = A chạy hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, đặt chân khơng cách khoảng a = 10 cm Cảm ứng từ điểm M cách I1 cm cách I2 cm có độ lớn A 5.10-5 T B 6.10-5 T Đáp án C + Cảm ứng từ I1 I gây M có độ lớn: C 6,5.10-5 T D 8.10-5 T 6  7 I1 7 5 B1  2.10 r  2.10 0, 06  2.10  T  I    B  2.10  2.10  4,5.10  r2 0, 04   + Vì B1 B2 chiều nên BM  B1  B2  6,5.105 T Câu 41(THPT Triệu Sơn Thanh Hóa lần 2) Một đoạn dây dẫn mang dòng điện A đặt từ trường chịu lực từ N Nếu dòng điện qua dây dẫn A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N Đáp án C + Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường xác định biểu thức F  IBlsin   Nếu dòng điện I giảm lần F giảm lần Câu 42 (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa lần 2) Cơng thức tính cảm ứng từ tâm dòng điện chạy vòng dây tròn có bán kính R, mang dũng in I l [Phá t hành Dethithpt.com] A B  2.107 I R B B  4.107 NI l C B  2.107 I R D B  4.107 I R Đáp án A + Công thức tính cảm ứng từ tâm vòng dây B  2.107 I R Câu 43 (THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa lần 1) Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện đặt nằm ngang, có chiều từ trái sang phải đặt từ trường có chiều hướng từ Lực từ tác dụng lên đoạn dây có A phương thẳng đứng, chiều từ lên B phương thẳng đứng, chiều từ xuống C phương ngang, chiều từ D phương ngang, chiều từ vào Đáp án B + Lực điện xác định theo quy tắc bàn tay trái → phương thẳng đứng chiều từ xuống Câu 44(THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Phương lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường A trùng với phương vectơ cảm ứng từ B trùng với phương vectơ vận tốc hạt C vng góc với mặt phẳng hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D nằm mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ Đáp án C + Phương lực Lorexo tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường có phương vng góc với mặt phẳng hợp với vecto vận tốc vecto cảm ứng từ Câu 45(THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng dài vơ hạn đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm cách dây 10cm có độ lớn A 2.10-6 T B 2.10-5 T C 5.10-6 T D 0,5.10-6 T Đáp án A + Cảm ứng từ gây dòng điện chạy dây dẫn dài vơ hạn I B  2.107  2.107  2.106 T r 0,1 Câu 46(THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Tính chất từ trường A tác dụng lực từ lên vật kim loại đặt B gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt C gây biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh D gây lực hấp dẫn lên vật đặt Đáp án B + Tính chất từ trường tác dụng lực từ lên nam châm dòng điện đặt Câu 47 (THPT Nam Trực Nam Định) Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm đặt từ trường vng góc với vectơ cảm ứng từ Cho dòng điện chạy qua đoạn dây có cường độ A, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 4.10- N Cảm ứng từ từ trường có độ lớn A 0,2 T B 2.10-3 T C 0,8 T Đáp án A + Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn xác định biểu thức: F  IBlsin  , dòng điện vng góc với từ trường  sin   B F 4.102   0, 2T Il 1.0, D 0,4 T Câu 48 (THPT Nam Trực Nam Định) Phương lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt từ trường khơng có đặc điểm A song song với đường sức từ B vng góc với véc tơ cảm ứng từ C vng góc với dây dẫn mang dòng điện D vng góc với mặt phẳng chứa véc tơ cảm ứng từ dòng điện Đáp án A + Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện có phương vng góc với mặt phẳng tạo dòng điện vecto cảm ứng từkhơng song song với dòng điện Câu 49 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua Cảm ứng từ M có độ lớn 10-5T Điểm M cách dây khoảng A 20cm B 10cm C 5cm D 2cm Đáp án B Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính cảm ứng từ B dòng điện dây dẫn thẳng dài gây Cách giải: + Cảm ứng từ gây dòng điện thẳng dài xác định biểu thức: B  2.107 I 2.107 I 2.107.5  r    10cm r B 105 Câu 50 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Độ lớn cảm ứng từ điểm bên lòng ống dây có dòng điện qua tăng hay giảm lần số vòng dây chiều dài ống dây tăng lên hai lần cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần: A không đổi B giảm lần C giảm lần Đáp án C + Cảm ứng từ lòng ống dây có dòng điện B  4 107 → N l tăng gấp đôi, I giảm lần B giảm lần NI l D tăng lần ... I1=I2=2A Cảm ứng từ điểm M cách dây 5cm A 8.1 0-6 T B 16.1 0-6 T C 12,8.1 0-6 T D 9,6.1 0-6 T Đáp án C + Hai dây dẫn cách cm, điểm M cách dây nằm trung trực I1 I cách trung điểm O đoạn cm + Cảm ứng từ dòng... biểu sau không đúng? A Xung quanh điện tích đứng yên tồn điện trường từ trường B Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng từ C Đi qua điểm từ trường có đường sức từ D Tương... nhau, đặt chân không cách khoảng a = 10 cm Cảm ứng từ điểm M cách I1 cm cách I2 cm có độ lớn A 5.1 0-5 T B 6.1 0-5 T Đáp án C + Cảm ứng từ I1 I gây M có độ lớn: C 6,5.1 0-5 T D 8.1 0-5 T 6  7 I1
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 từ TRƯỜNG 50 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked , Lớp 11 từ TRƯỜNG 50 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay