Lớp 11 từ TRƯỜNG 14 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:26

TỪ TRƯỜNG Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng dài vô hạn Cảm ứng từ điểm cách dây 10cm có độ lớn A 2.106 T B 2.105 T C 5.106 T D 0,5.106 T Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một điện tích mC có khơi lượng 10 mg bay với vận tốc 1200 m/s vng góc với đường sức từ vào từ trường có độ lớn 1,2 T, bỏ qua trọng lực tác dụng lên điện tích Bán kính quỹ đạo A 0,5 m B m C 10 m D 0,1 mm Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Đặt đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T Dòng điện dây dẫn 20 A lực từ có độ lớn A 19,2 N B 1920 N C 1,92 N D N Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách 10cm Dòng điện qua hai dây ngược chiều, cường độ 10A Cảm ứng từ điểm cách hai dây đoạn 5cm có độ lớn A 2.105 T B 4.105 T C 8.105 T D Câu 5(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Độ lớn cảm ứng từ điểm bên lòng ống dây có dòng điện qua tăng hay giảm lần số vòng dây chiều dài ống dây tăng lên hai lần cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần? A giảm lần B tăng lần C giảm lần D không đổi Câu 6(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Xác định chiều dòng điện cảm ứng vòng dây nhìn vào mặt bên phải trường hợp cho nam châm xun qua tâm vòng dây giữ cố định hình vẽ A Lúc đầu dòng điện chiều kim đồng hồ, nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ B Lúc đầu dòng điện ngược chiều kim đồng hồ, nam châm xuyên qua đổi chiều kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng vòng dây D Dòng điện cảm ứng kim đồng hồ Câu 7(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ Khoảng cách từ điểm M đến ba dòng điện mơ tả hình vẽ Xác định véc tơ cảm ứng từ M trường hợp ba dòng điện hướng phía trước mặt phẳng hình vẽ Biết I1  I  I3  10A A 104 T B 2.104 T C 3.104 T D 4.104 T Câu 8(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây mang dòng điện A Độ lớn cảm ứng từ lòng ống A πmT B 4πmT C mT D mT Câu 9(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ M lớn cảm ứng từ N lần Kết luận sau đúng? A rM  4rN B rM  rN / C rM  2rN D rM  rN / Câu 10(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Ở đâu xuất điện từ trường ? A Xung quanh điện tích đứng yên B Xung quanh dòng điện khơng đổi C Xung quanh tụ điện tích điện ngắt khỏi nguồn D Xung quanh chỗ có tia lửa điện Câu 11(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Hình vẽ xác định hướng véc tơ cảm ứng từ M gây dòng điện dây dẫn thẳng dài vơ hạn A B C D Câu 12(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một dây dẫn dài căng thẳng trừ đoạn dây uốn thành vòng tròn bán kính 1,5cm Cho dòng điện A chạy dây dẫn Xác định cảm ứng từ tâm vòng tròn vòng tròn phần dây thẳng nằm mặt phẳng A 5,6.10‒5T D 8,6.10‒5T B 6,6.10‒5T C 7,6.10‒5T Câu 13(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Lực sau lực từ? A Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm trạng thái tự làm định hướng theo phương bắc nam B Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên C Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng D Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn nhơm mang dòng điện Câu 14(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Hai dây dẫn thẳng dài, song song cách 10 (cm) chân khơng, dòng điện hai dây chiều có cường độ I1 = (A) I2 = (A) Lực từ tác dụng lên 20 (cm) chiều dài dây A lực đẩy có độ lớn 4.10‒7 (N) B lực hút có độ lớn 4.10‒7 (N) C lực hút có độ lớn 4.10‒6 (N) D lực đẩy có độ lớn 4.10‒6 (N) ĐÁP ÁN: Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A Độ lớn cảm ứng từ B điểm cách dòng điện I dây dẫn thẳng khoảng r là: B  2.107 Do đó: B  2.107 I r  2.106 T 10.102 Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C mv 10.106.1200   10m Bán kính quỹ đạo điện tích R  qB 1.103 1, Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Vì dòng điện dây dẫn song song với đường sức từ từ trường nên Lực từ có độ lớn 0N Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018):C Hai dây có dòng điện song song ngược chiều nên véc tơ cảm ứng từ B1 B2 hướng: B1  B2  2.107 I 10  2.107  4.105 T r 5.102 B=B1+B2=2B1=8.10-5T Câu 5(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : C Cảm ứng từ lòng ống dây có dòng điện B=4.10-7.NI/l Nếu chiều dài ống dây l số vòng dây N tăng lên lần cường độ dòng điện I giảm lần B tăng lên lần Câu 6(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Áp dụng quy tắc nắm tay phải Câu 7(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A Do ba dòng điện chiều độ lớn nên : Cảm ứng từ I1 I2 tác dụng điểm M triệt tiêu ngược chiều độ lớn Chỉ có cảm ứng từ I3 tác dụng điểm M B=2.10-7I3/r=1.10-4T Câu 8(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B B=4π.10-7NI/l=4π.10-7.1000.5/0,5=4π.10-3T=4π mT Câu 9(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Cảm ứng từ tính bởi: B  2.107 I r Cảm ứng từ M lớn cảm ứng từ N lần =>BM=4BN=>rM=rN/4 Câu 10(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Xung quanh chỗ có tia lửa điện xuất điện trường tia lửa điện dòng điện biến thiên  sinh từ trường biến thiên  sinh điện trường biến thiên  Đáp án D Câu 11(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B Áp dụng quy tắc nắm tay phải, với chiều ngón tay hướng theo chiều dòng điện, chiều quay ngón tay khác chiều véc tơ cảm ứng từ Câu 12(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Gọi B1 cảm ứng từ dòng điện thẳng, B2 cảm ứng từ dòng điện tròn Áp dụng quy tăng nắm tay phải, ta xác định chiều cảm ứng từ B1 hướng vào trang giấy, B2 hướng từ trang giấy B=|B1-B2 |=|2.10-7I/R-2.10-7I/R|=| (1-)|2.10-7I/R8,6.10-5T Câu 13(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng lực hấp dẫn, lực từ Câu 14(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Hai dây dẫn có dòng điện chiều nên lực từ lực hút F=2.10-7.I1.I2/r=4.10-6 (N) ... hướng từ trang giấy B=|B1-B2 |=|2.1 0-7 I/R-2.1 0-7 I/R|=| ( 1- )|2.1 0-7 I/R8,6.1 0-5 T Câu 13(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : C Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng lực hấp dẫn, lực từ Câu 14( Thầy Nguyễn Ngọc. .. có cảm ứng từ I3 tác dụng điểm M B=2.1 0-7 I3/r=1.1 0-4 T Câu 8(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : B B=4π.1 0-7 NI/l=4π.1 0-7 .1000.5/0,5=4π.1 0-3 T=4π mT Câu 9(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : B Cảm ứng từ tính bởi:... điện tích R  qB 1.103 1, Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : D Vì dòng điện dây dẫn song song với đường sức từ từ trường nên Lực từ có độ lớn 0N Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) :C Hai dây có dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 từ TRƯỜNG 14 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked , Lớp 11 từ TRƯỜNG 14 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay