Lớp 11 mắt và các DỤNG cụ QUANG học 58 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked

18 15 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:25

Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp lần vật Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: A 12 cm B 36 cm C cm D 18 cm Đáp án D + Với thấu kính hội tụ, vật cho ảnh thật ảnh ngược chiều với vật, ta có: d  k   d  5  d  18 cm  1    d d 15 Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Để khắc phục tận cận thị mắt quan sát vật vô cực mà mắt khơng phải điều tiết cần đeo kính: A hội tụ có độ tụ nhỏ B hội tụ có độ tụ thích hợp C phân kì có độ tụ thích hợp D phân kì có độ tụ nhỏ Đáp án C + Để khắc phục tật cận thi ta đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp Câu (Sở GD & ĐT Gia Lai) Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 cm thị kính có tiêu cự f2 = cm Số bội giác kính người mắt bình thường (khơng tật) quan sát Mặt trăng trạng thái không điều tiết là: A 24 lần B 25 lần C 20 lần D 30 lần Đáp án A + Độ bội giác kính thiên văn G   f1 120   24 f2 Câu 4(THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Một lăng kính có góc chiết quang 60o Chiếu tia sáng đơn sắc tới lăng kính cho tia ló có góc lệch cực tiểu 30o Chiết suất thủy tinh làm lăng kính ánh sáng đơn sắc là: A 1,503 B 1,82 C 1,414 + Góc lệch tia sáng qua lăng kính D  i1  i  A  D  2i  A  300  i  450 Khi r1  r2  A  300 D 1,731 Chiết suất lăng kính tia sáng n  sin i  sin r  Đáp án C Câu (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100 cm Tính độ tụ kính phải đeo sát mắt để nhìn vật xa vơ cực mà điều tiết: A – dP B – 0,5 dP C 0,5 dP D dP + Điểm cực viễn người cách mắt 100 cm, để mắt nhìn vật vơ cực ảnh vật phải ảnh ảo nằm điểm cực viễn: 1 d    D  D   1 dP d d 1  Đáp án A Câu (THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc lần 1) Một lăng kính có góc chiết quang 600 Chiếu tia sáng đơn sắc tới lăng kính cho tia ló có góc lệch cực tiểu 300 Chiết suất thủy tinh làm lăng kính ánh sáng đơn sắc A 1,503 B 1,731 C 1,414 D 1,82 + Góc lệch tia sáng qua lăng kính D  i1  i  A  D  2i  A  300  i  450 Khi r1  r2  A  300 Chiết suất lăng kính tia sáng n  sin i  sin r  Đáp án C Câu (THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc lần 1) Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100 cm tính độ tụ kính phải đeo sát mắt để nhìn vật xa vơ cực mà khơng phải điều tiết: A – dp B 0,5 dp C dp D – 0,5 dp + Để nhìn xa vơ cực ảnh vơ cực qua thấu kính phải nằm điểm cực viễn D  1 dP CV  Đáp án A Câu 8(THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Khi ghép sát thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có thấu kính tương đương với tiêu cự A –15 cm B 15 cm C 50 cm D 20 cm Đáp án A 1    f  15 cm f 30 10 Câu (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Chọn cơng thức dùng để tính độ phóng đại ảnh qua thấu kính mỏng + Ta có D  D1  D  A k   AB AB B k  d d C k   d d D k  f Đáp án C + Cơng thức tính độ phóng đại ảnh k   d' d Câu 10 (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 25 cm Độ tụ kính có giá trị A D = 0,04 dp B D = dp C D = dp D D = –4 dp Đáp án D  4 dp f Câu 11 (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính + Độ tụ thấu kính D  A hội tụ có tiêu cự cm B phân kì có tiêu cự 24 cm.hội tụ có tiêu cự 12 cm C hội tụ có tiêu cự 12 cm D phân kì có tiêu cự cm Đáp án A + Ảnh vật thật cao vật lần  thấu kính hội tụ d'  k    2 d  12  Với trường hợp ảnh thật   cm  f  cm d d '  24 d  d '  36 Câu 12 (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu góc tới i có giá trị: A i = 900 B i = 600 C i = 450 D i = 300 Đáp án C + Khi có góc lệch cực tiểu r1  r2  0,5A  30 Kết hợp với sin i  n sin r  i  45 Câu 13 (THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2) Một thấu kính thủy tinh suốt có chiết suất n = 1,5, hai mặt lõm bán kính cong đặt khơng khí Đặt vật AB trước vng góc với trục thấu kính cho ảnh cao 0,8 lần vật Dịch vật đoạn thấy ảnh dịch khỏi vị trí 12 cm cao 2/3 lần vật Bán kính cong thấu kính có giá trị A –90 cm B –45 cm C 90 cm D 45 cm Đáp án A + Thấu kính hai mặt lõm khơng khí thấu kính phân kì: 1 1  d  0,8d  f  d2  2d1 Ta có  1  f   d      d2  d2 f      + Mặt khác d '1  d '2  12  0,8d1    d   12  0,8d1    2d1   12      d1  22,5 cm  f  90 cm   n  1  R  90 cm f R Câu 14 (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa) Một người có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vô cực quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10 điốp Mắt đặt sau kính cm Hỏi phải đặt vật khoảng trước kính? A Vật cách kính từ 7,14 cm đến 11 cm B Vật cách kính từ 7,06 cm đến 10 cm C Vật cách kính từ 7,14 cm đến 10 cm D Vật cách kính từ 16,7 cm đến 10 cm Đáp án B Tiêu cực thấu kính f   10 cm D + Để quan sát vật ảnh vật qua thấy kính phải nằm khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn  Trường hợp ảnh điểm cực cận, ta có: 1   với d '  24  d  7, 06 cm d d' f  Trường hợp ảnh vơ cực, ta có d '    d  10 cm 1   với d d' f Câu 15 (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa) Chọn câu phát biểu đúng? A Ảnh vật nhìn qua kính hiển vi ảnh ảo ngược chiều với vật B Ảnh vật nhìn qua kính thiên văn ngược chiều lớn vật C Khoảng cách vật kính thị kính kính hiển vi thay đổi D Khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn không thay đổi Đáp án A + Ảnh vật nhìn qua kính hiển vi ảnh ảo ngược chiều với vật Câu 16(THPT Nam Định) Thấu kính có độ tụ D = -5 điơp thấu kính A phân kì có tiêu cự f = -5 cm B hội tụ có tiêu cự f = 20 cm C phân kì có tiêu cự f = -20 cm D hội tụ có tiêu cự f = cm Đáp án C + Tiêu cự thấu kính f   20 cm  thấu kính phân kì D Câu 17 (THPT Nam Định) Với thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh vật thật qua thấu kính chiều với vật vật đặt thấu kính khoảng A lớn 2f B nhỏ f C lớn f D f Đáp án B + Thấu kính hội tụ cho ảnh chiều  ảnh ảo  vật nằm khoảng nhỏ f Câu 18 (THPT Phạm Công Bình Vĩnh Phúc lần 1) Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo B Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh lớn vật D Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật Đáp án A + Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo Câu 19 (THPT Phạm Cơng Bình Vĩnh Phúc lần 1) Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính khoảng 20 cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp lần AB Tiêu cự thấu kính là: A f = 30 cm B f = – 30 cm C f = 15 cm D f = – 15 cm Đáp án C +Ta có k  d'  3  d '  3d  60 cm d Kết hợp với 1    f  15 cm d d' f Câu 20(THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa) Chiếu chùm sáng song song tới lăng kính Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ A góc lệch D tăng theo i B góc lệch D giảm dần C góc lệch D giảm tới giá trị xác định tăng dần D góc lệch D tăng tới giá trị xác định giảm dần Đáp án C + Khi tăng giá trị góc tới từ i  góc lệch giảm xuống đến giá trị cực tiểu lại tăng Câu 21 (THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc lần 1) Một người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm Để nhìn xa vơ mà khơng phải điều tiết người phải đeo sát mắt kính A hội tụ có tiêu cự 50 cm B hội tụ có tiêu cự 25 cm C phân kì có tiêu cự 25 cm D phân kì có tiêu cự 50 cm Đáp án D + Để khắc phục tật cận thị, người phải đeo kính phân kì có tiêu cự f  CV  50 c m Câu 22 (THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc lần 1) Qua thấu kính hội tụ tiêu cự f, vật thật muốn cho ảnh ngược chiều lớn vật vật phải đặt cách kính khoảng A lớn 2f B từ đến f C 2f D từ f đến 2f Đáp án D + Qua thấu kính hội tụ để vật thật cho ảnh ngược chiều lớn vật vật phải nằm khoảng thứ f đến 2f Câu 23 (THPT Vĩnh Xuân n Bái) Kính lúp thấu kính A phân kì có tiêu cự nhỏ B phân kì có tiêu cự lớn C hội tụ có tiêu cự lớn D hội tụ có tiêu cự nhỏ Đáp án D + Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ Câu 24 (THPT Vĩnh Xuân Yên Bái) Một mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm Độ tụ kính thích hợp mà người cần đeo sát mắt để sửa tật cận thị A 5dp B 2dp C –5dp D –2dp Đáp án D + Để mắt người quan sát vật xa vơ ảnh ảo vật qua kính phải nằm điểm cực viễn mắt  1   D  D  2 dB  C v Câu 25 (THPT Vĩnh Xuân Yên Bái) Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự f=10cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính Dịch chuyển vật dọc theo trục thấy có hai vị trí vật cách khoảng a cho ảnh cao gấp lần vật Giá trị a A 2cm B 4cm C 6cm D 5cm Đáp án B + Áp dụng cơng thức thấy kính mỏng 1 1    d d ' f 10 + Hai vịt rí cho ảnh lớp gấp lần vật tương ứng với k   d '  5d d'  5   d d '  5d  Với d '  5d  1    d  12 cm d 5d 10  Với d '  5d  1    d  cm  d  a  12   cm d 5d 10 Câu 26 (THPT Vĩnh Xn n Bái) Một người mắt khơng có tật dùng kính thiên văn để quan sát Hỏa tinh Để quan sát trạng thái không điều tiết người cần điều chỉnh để khoảng cách vật kính thị kính 1m số bội giác lúc 19 Tiêu cự vật kính A 15cm B 95cm C 105cm D 5cm Đáp án B + Quan sát trạng thái mắt không điều tiết  ngắm chừng vô f1  G    19 f2  f1  95 cm  Độ bội giác ngắm chừng vô  f  f  100 1 Câu 27(THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 1) Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính khoảng d, qua thấu kính cho ảnh thật A'B' cách thấu kính đoạn d' Cơng thức xác định độ phóng đại ảnh A  d d B  d d C  d.d d  d D d.d d  d Đáp án A + Cơng thức tính độ phóng đại ảnh k   d' d Câu 28 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 1) Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ vng góc với trục thấu kính cho ảnh thật A'B' cách thấu kính 60 cm, tiêu cự thấu kính f = 30 cm Vị trí đặt vật trước thấu kính A 60 cm B 40 cm Đáp án A + Ta có 1    d  60 cm d d' f C 50 cm D 80 cm Câu 29 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 1) Gọi O quang tâm mắt, Cc điểm cực cận mắt, Cy điểm cực viễn mắt Khoảng nhìn rõ vật mắt khoảng nào? A khoảng từ O đến Cc B khoảng từ O đến Cy C khoảng từ Cc đến Cy D khoảng từ Cy đến vô cực Đáp án C + Khoảng nhìn rõ mắt từ điểm cực cận CC đến điểm cực viễn CV Câu 30 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 1) Có thể dùng kính lúp để quan sát cho hợp lí? A chuyển động hành tinh B vi khuẩn nhỏ C tranh phong cảnh lớn D phận thể ruồi Đáp án D + Có thể dùng kính lúp để quan sát phận thể ruồi Câu 31(THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Một lăng kính có góc chiết quang 60o Chiếu tia sáng đơn sắc tới lăng kính cho tia ló có góc lệch cực tiểu 30o Chiết suất thủy tinh làm lăng kính ánh sáng đơn sắc là: A 1,503 B 1,82 C 1,414 D 1,731 Đáp án C + Góc lệch tia sáng qua lăng kính D  i1  i  A  D  2i  A  30  i  45 Khi r1  r2  A  30 Chiết suất lăng kính tia sáng n  sin i  sin r Câu 32 (THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1) Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm Tính độ tụ kính phải đeo sát mắt để nhìn vật xa vơ cực mà khơng phải điều tiết: A – dP B – 0,5 dP C 0,5dP D 2dP Đáp án A + Điểm cực viễn người cách mắt 100 cm, để mắt nhìn vật vơ cực ảnh vật phải ảnh ảo nằm điểm cực viễn: l l l d    D  D   l dP d d' l Câu 33 (THPT Việt Trì Phú Thọ lần 1) Một vật sáng đặt trước thấu kính cho ảnh thật Khi dịch chuyển vật dọc theo trục lại gần thấu kính đoạn cm ảnh dịch 10 cm dọc theo trục Khi dịch chuyển vật dọc theo trục xa thấu kính đoạn 40 cm ảnh dịch cm dọc theo trục Tiêu cự thấu kính A 10 cm B 12 cm C cm D 20 cm Đáp án A + Từ giả thuyết tốn, ta có:  1  d  d '  f     2  d  5d   d '2  10d  d  d ' 10 f   d  d '  20cm  2    d  40d  5d '  40d '  d d ' f  1     d  40 d ' f Vậy ta có f  10 cm Câu 34 (THPT Việt Trì Phú Thọ lần 1) Một người phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn 88 cm để ngắm chừng vơ cực Khi đó, ảnh có độ bội giác 10 Tiêu cự vật kính thị kính A 8,8 cm 79,2 cm B cm 80 cm C 79,2 cm 8,8 cm D 80 cm cm Đáp án D + Độ bội giác ngắm chừng vô cực G   f1  10  f1  10f f2 Với L  f1  f  f  cm f1  80 cm Câu 35(THPT Vũ Thế Lang Yên Bái) Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính thấu kính A hội tụ để nhìn rõ vật gần B hội tụ để nhìn rõ vật xa vơ cực C phân kì để nhìn rõ vật sát mắt D phân kì để nhìn rõ vật xa vô cực Đáp án D + Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính thấu kính phân kì để nhìn rõ vật xa vơ cực Câu 36 (THPT Vũ Thế Lang Yên Bái) Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính phân kì cho ảnh A1B1 Dịch chuyển AB lại gần thấu kính đoạn 90 cm ảnh A2B2 cách A1B1 đoạn 20 cm lớn gấp đơi ảnh A1B1 Tiêu cự thấu kính có giá trị A f = –20 cm B f = –40 cm C f = –30 cm D f = –60 cm Đáp án D + Áp dụng công thức thấu kính mỏng cho hai hợp vật ảnh trường 1 1 ' '  d  d'  f d1  d  90  1 cm (2) 1 với  ' '  1  1 d  d1  20  d d '2 f Thay + Ảnh A B2 lớn gấp đôi ảnh A1B1  d1'  2d '2 ' d  20 vào (2) ta tìm  ' cm d1  40 → Thay kết vào (1) ta tìm f  60 cm Câu 37 (THPT Vũ Thế Lang Yên Bái) Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Khi người đeo kính thích hợp sát mắt để khắc phục tật mắt, người nhìn rõ vật đặt cách mắt khoảng gần A 17,5 cm B 16,7 cm C 22,5 cm D 15,0 cm Đáp án B + Để khắc phục tật cận thị người phải đeo kính phân kì có tiêu cự f  CV  50 cm để nhìn vật vơ + Với thấu kính khoảng nhìn gần mắt ứng với vị trí vật quan sát cho ảnh qua thấu kính vào điểm cực cận  1    d  16, cm d 12,5 50 Câu 38(THPT Phạm Văn Đồng Gia Lai lần 1) Đối với thấu kính phân kỳ, vật thật A cho ảnh ảo chiều nhỏ vật B cho ảnh chiều lớn vật C cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật D cho ảnh lớn hay nhỏ tùy vào vị trí vật Đáp án A + Đối với thấu kính phân kì vật thật ln cho ảnh ảo chiều nhỏ vật Câu 39(THPT Thuận Thành Bắc Ninh lần 1) Một điểm sáng S đặt trục thấu kính có tiêu cự 20 cm, cách ảnh M khoảng không đổi 90 cm Dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, khoảng S M cho M thu vùng sáng tròn có diện tích nhỏ nhất, khoảng cách từ S đến thấu kính A 30 cm B 60 cm C 10 cm D 20 cm Đáp án A Vùng sáng có diên tích nhỏ ảnh nằm + Ta có: d  d ' 90   d  90d  1800   d  30 cm d  60 cm 1  d  d '  20 Câu 40 (THPT Thuận Thành Bắc Ninh lần 1) Đặt vật phẳng nhỏ vng góc với trục thấu kính phân kì có tiêu cự 60 cm, trước thấu kính cách thấu kính 60 cm Ảnh vật nằm A sau thấu kính, cách thấu kính 15 cm B sau thấu kính, cách thấu kính 30 cm C trước thấu kính, cách thấu kính 15 cm D trước thấu kính, cách thấu kính 30 cm Đáp án D + Áp dụng công thức thấu kính 1 1 1       d '  30 cm d d' f 60 d ' 60  ảnh nằm trước thu kinh, cỏch thu kớnh 30 cm [Phá t hành bëi Dethithpt.com] Câu 41 (THPT Thuận Thành Bắc Ninh lần 1) Câu phát biểu sau không đúng? A Mắt cận khơng điều tiết chùm sáng song song tới hội tụ trước võng mạc B Mắt cận phải đeo kính phân kì để sửa tật C Mắt cận có khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn hữu hạn D Mắt cận có điểm cực cận xa mắt so với mắt không tật Đáp án D + Mắt cận có điệm cực cận gần mắt bình thường  D sai Câu 42 (THPT Triệu Sơn Thanh Hóa lần 2) Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 24 cm Đây thu kớnh [Phá t hành Dethithpt.com] A hi t có tiêu cự 12 cm B phân kì có tiêu cự 16 cm C hội tụ có tiêu cự 16/3 cm D phân kì có tiêu cự 16/3 cm Đáp án C + Ảnh vật thật cao vật  thấu kính hội tụ d'  dd ' 8.16 16 k    2 d   Trường hợp ảnh thật   cm  f    cm d d  d '  16 d '  16 d  d '  24 Câu 43 (THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa lần 1) Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm vị trí, tính chất, chiều độ lớn ảnh A cách thấu kính 20 cm, ảo, ngược chiều gấp đơi vật B cách thấu kính 20 m, ảo, chiều gấp đơi vật C cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều gấp đôi vật D cách thấu kính 20 cm, thật, chiều gấp đơi vật Đáp án B + Áp dụng công thức thấu kính 1 1 1       d '  20 cm d d' f 10 d ' 20 Ảnh ảo, chiều lớn gấp đơi vật cách thấu kính 20cm Câu 44 (THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa lần 1) Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm Khi đeo kính có tiêu cụ f = -100 cm sát mắt, người nhìn vật từ A 100/9 cm đến 100 cm B 100/9 cm đến vô C 100/11 cm đến vô D 100/11 cm đến 100 cm Đáp án C + Để người quan sát vật ảnh vật phải nằm khoảng từ cực cận đến cực 1 100  d viễn mắt → ứng với ảnh cực cận  cm d 10 100 → ứng với ảnh cực viễn 1    d   cm d 100 100 Câu 45(THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Tĩnh) Kính hiển vi dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt A để quan sát vật nhỏ B để quan sát vật xa mắt C để quan sát vật gần mắt D để quan sát vật nhỏ Đáp án D + Kính hiển vi dụng cụ quang học hỗ trợ cho mắt quan sát vật nhỏ Câu 46 (THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Tĩnh) Phát biểu sau nói tật khúc xạ mắt? A Tật cận thị thường khắc phục cách đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp B Mắt viễn thị có điểm cực cận gần mắt so với mắt bình thường C Mắt cận thị có điểm cực cận xa mắt so với mắt bình thường D Tật viễn thị thường khắc phục cách đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp Đáp án A + Tật cận thị thường khắc phụ cách đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp Câu 47(THPT Nguyễn Khuyễn Bình Dương) Chiết suất n chất làm lăng kính thay đổi theo A góc tới i tia sáng đến lăng kính B tần số ánh sáng qua lăng kính C góc chiết quang lăng kính D hình dạng lăng kính Đáp án B + Chiết suất chất làm lăng kính khác với ánh sáng khác truyền qua lăng kính Câu 48(THPT Nguyễn Khuyễn Bình Dương) Một người bị tật cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm cực cận cách mắt 10 cm Để người nhìn vật xa mà không cần điều tiết cần đeo sát mắt thấu kính A hội tụ có tiêu cự f = 10 cm B phân kì có tiêu cự f = –50 cm C hội tụ có tiêu cự f = 50 cm D phân kỳ có tiêu cự f = –10 cm Đáp án B + Để người quan sát vật xa phải đeo thấu kính phân kì có tiêu cự f  C v  50 cm Câu 49 (THPT Anh Sơn Nghệ An lần 2) Với α góc trơng ảnh vật qua dụng cụ quang học, α0 góc trơng vật trực tiếp vật đặt điểm cực cận mắt, độ bội giác quan sát vật qua dụng cụ quang học A G  cos  cos  B G   0 C G  0  D G  tan  tan  Đáp án C + Độ bội giác dụng cụ quang học G   0 Câu 50 (THPT Anh Sơn Nghệ An lần 2) Một kính hiển vi có tiêu cự vật kính f1 = cm, tiêu cự thị kính f2 = cm, khoảng cách hai kính O1O2 = 21 cm.Cho Đ = 25 cm Độ bội giác kính ngắm chừng vô cực là: A G = 105 B G = 100 C G = 131,25 D G = 80 Đáp án C + Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực G   D 25.21   131, 25 f1f 1.4 Câu 51(THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Trên vành kính lúp có ghi 10X, độ tụ kính lúp A 10 dp B 2,5 dp C 25 dp Đáp án D + Kính lúp có ghi 10X  G   10 Người ta thường lấy điểm cực cận mắt 25 cm D 40 dp   G  OCC 0, 25 f   0, 025m  D  40dp f 10 Câu 52(THPT Sóc Sơn Hà Nội lần 1) Gọi f1, f2 tiêu cự vật kính thị kính kính hiển vi, Đ khoảng cực cận người quan sát, δ độ dài quang học kính hiển vi Số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực tính theo cơng thức A G   f Đ .f B G   f1.f .Đ C G   .Đ f1 f D G   .f1 Đ.f Đáp án C + Số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực G   D f1f Câu 53(THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Chọn câu đúng: Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách A Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch xa hay lại gần màng lưới vừa phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới B Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới C Màng lưới phải dịch chuyển lại gần hay xa thấu kính mắt cho ảnh vật ln nằm màng lưới D Thấu kính mắt phải dịch chuyển xa hay lại gần màng lưới cho ảnh vật nằm màng lưới Đáp án B + Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cực nhờ vòng ảnh vật ln nằm lưới Câu 54 (THPT Quảng Xương Thanh Hóa lần 2) Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm Một vật sáng đoạn thẳng AB đặt vng góc với trục thấu kính (A nằm trục thấu kính) Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh A'B' cách AB đoạn L Cố định vị trí thấu kính, di chuyển vật dọc theo trục thấu kính cho ảnh vật qua thấu kính ln ảnh thật Khi đó, khoảng cách L thay đổi theo khoảng cách từ vật đến thấu kính OA = x cho đồ thị hình vẽ x1 có giá trị A 30 cm B 15 cm C 40 cm D 20 cm Đáp án A + Vì ảnh ln thật nên ta có L  d  d ' , với d  OA  x Áp dụng cơng thức thấu kính 1 fx 10x    d'   x d' f x  f x  10 + Thay vào phương trình đầu, ta thu L  x2  x  Lx  10L  x  10  Từ đồ thị, ta thấy x  15 cm x  x1 hai giá trị x cho giá trị L: 15  x1  L L  45  cm   x1  30 15x1  10L Câu 55 (THPT Nam Trực Nam Định) Một vật sáng đặt song song với E cách khoảng m Giữa E vật đặt thấu kính hội tụ có tiêu cự 24 cm song song với vật sáng Khoảng cách từ hai vị trí đặt thấu kính đến E cho ảnh rõ nét có giá trị A 60 cm 90 cm B 40 cm 60 cm C 30 cm 60 cm D 15 cm 30 cm Đáp án B + Ta ln có d  d '  L  100cm  d '  100  d  Áp dụng cơng thức thấu kính 1 1 1       d  40cm d  60cm d d' f d 100  d 24 Câu 56 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Tính tiêu cự thấu kính A 12cm B 24cm C 8cm Đáp án C Phương pháp: áp dụng cơng thức thấu kính 1   d d f D 18 cm Cách giải: + Ảnh thật cao vật thật lần → d' = 2d d  12cm Kết hợp với d' + d = 36 cm →  d   24cm → Áp dụng công thức thấu kính 1 1 1       f  8cm d d f 12 24 f Câu 57 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Lăng kính phản xạ tồn phần khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng A tam giác vng cân B hình vng C tam giác D tam giác Đáp án A + Lăng kính phản xạ tồn phần khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện tam giác vuông cân Câu 58 (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 3) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm, vật sáng AB =1cm đặt vng góc với trục cách thấu kính 20cm cho ảnh A’B’ A ảnh thật đối xứng với vật qua quang tâm O B ảnh ảo cao 1cm, cách thấu kính 20cm C ảnh vô D ảnh thật cao 2cm cách thấu kính 15cm Đáp án C Phương pháp: áp dụng cơng thức thấu kính 1   d d f Cách giải: + Áp dụng cơng thức thấu kính 1 1 1       d    d d f 20 d  20 ... sửa tật C Mắt cận có khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn hữu hạn D Mắt cận có điểm cực cận xa mắt so với mắt không tật Đáp án D + Mắt cận có điệm cực cận gần mắt bình thường  D sai Câu 42 (THPT... 50 cm Câu 49 (THPT Anh Sơn Nghệ An lần 2) Với α góc trơng ảnh vật qua dụng cụ quang học, α0 góc trơng vật trực tiếp vật đặt điểm cực cận mắt, độ bội giác quan sát vật qua dụng cụ quang học A... phải đặt vật khoảng trước kính? A Vật cách kính từ 7,14 cm đến 11 cm B Vật cách kính từ 7,06 cm đến 10 cm C Vật cách kính từ 7,14 cm đến 10 cm D Vật cách kính từ 16,7 cm đến 10 cm Đáp án B Tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 mắt và các DỤNG cụ QUANG học 58 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked , Lớp 11 mắt và các DỤNG cụ QUANG học 58 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay