Lớp 11 mắt và các DỤNG cụ QUANG học 3 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:25

MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một người nhìn vật cách mắt từ 20cm đến 50cm Người mắc tật gì, cần đeo sát mắt kính có độ tụ để chữa tật? A Viễn thị, D = điốp B Viễn thị, D = ‒5 điốp C Cận thị, D = điốp D Cận thị, D = ‒2điốp Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Với  góc trơng ảnh vật qua kính lúp, 0 góc trơng vật trực tiếp đặt điểm cực cận mắt, độ bội giác quan sát qua kính A G  0  B G  cot g cot g C G   0 D G  tan  tan  Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Mắt sau có điểm cực viễn Cv vơ cực ? A Khơng có mắt có điểm Cv xa B Mắt cận C Mắt trẻ bị cận, già bị thêm lão D Mắt bình thường mắt viễn ĐÁP ÁN: Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Mắt nhìn vật khoảng cách ngắn mắt mắc tật cận thị => C D Để nhìn vật xa Cần đeo kính phân kỳ để đưa ảnh ảo vật lại gần mắt Kính phân kì đưa ảnh ảo vật phía trước mắt, phía với vật thật so với kính nên có độ tụ âm  Chọn đáp án D Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Độ bội giác có cơng thức là: G=/0, đó: α góc trơng ảnh qua kính; α0 góc trơng vật có giá trị lớn xác định trường hợp Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Mắt bình thường mắt viễn có điểm cực viễn Cv vô cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 mắt và các DỤNG cụ QUANG học 3 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked , Lớp 11 mắt và các DỤNG cụ QUANG học 3 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay