Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 12 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 lize vn image marked

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:24

Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một bể chứa nước có thành cao 80 cm đáy phẳng dài 120 cm độ cao mực nước bể 60 cm, chiết suất nước 4/3 Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 30o so với phương ngang Độ dài bóng đen tạo thành đáy bể A 11,5 cm B 34,6 cm C 51,6 cm D 85,9 cm Đáp án D Ánh nắng chiếu nghiêng góc 30o so với phương ngang → góc tới i = 90 – 30 = 60o Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có n1 sin i  n2sinr  sinr  n1 sin i 3  n2 → tanr = 0,854 Độ dài bóng đen đáy bể x → x = x1 + x2 → x = h1 tan i  h2 tanr = (80 – 60).tan60 + 60.0,854 = 85,9 cm Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một tia sáng chiếu từ mơi trường sang mơi trường góc tới i góc khúc xạ r Chiết suất tỉ đối môi trường so với A tỉ lệ với sin góc khúc xạ tỉ lệ nghịch với sin góc tới B tỉ lệ với sin góc tới tỉ lệ nghịch với sin góc khúc xạ C tỉ lệ với góc tới tỉ lệ nghịch với góc khúc xạ D khơng phụ thuộc vào góc tới góc khúc xạ Đáp án D Chiết suất tỉ đối môi trường so với môi trường n  n21  v1  i, r v2 Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu tia sáng từ khơng khí vào chất lỏng suốt góc tới 45o góc khúc xạ 30o Bây giờ, chiếu tia sáng từ chất lỏng khơng khí góc tới i, để có tia khúc xạ ngồi khơng khí i cần thỏa mãn A i  30 B i  45 C i  45 D i  30 Đáp án C Chiết suất chất lỏng n  sin 45  sin 30 Để có tia khúc xạ khơng xảy tượng phản xạ tồn phần nên sin i  1   i  45 n Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một tia sáng chiếu từ khơng khí vào nước A có góc tới đặc biệt không tồn tia khúc xạ tia phản xạ B tồn đồng thời tia khúc xạ phản xạ C tồn tia phản xạ D tồn tia khúc xạ Đáp án B Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang nên xảy phản xạ tồn phần mà ln tồn tia khúc xạ phản xạ Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi tia sáng từ mơi trường có chiết suất nhỏ sang mơi trường có chiết suất lớn A trường hợp ln có tia truyền qua mặt phân cách sang môi trường bên B tia sáng bị khúc xạ mặt phân cách C góc khúc xạ ln lớn góc tới D góc khúc xạ ln nhỏ góc tới Đáp án A Khi tia sáng từ mơi trường có chiết suất nhỏ sang mơi trường có chiết suất lớn trường hợp ln có tia truyền qua mặt phân cách sang môi trường bên Ba đáp án lại sai trường hợp góc tới khơng Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Có ba mơi trường suốt (1)(2)(3) bố trí giáp đơi Chùm tia tới có góc tới i = 600 không đổi Nếu ánh sáng truyền từ mơi trường (1) vào mơi trường (2) góc khúc xạ r1  45 Nếu ánh sáng truyền từ mơi trường (1) vào mơi trường (3) góc khúc xạ r2  30 Nếu ánh sáng truyền từ mơi trường (2) vào mơi trường (3) góc khúc xạ xấp xỉ A 500 B 260 C 380 D 420 Đáp án C Gọi n2,n3 chiết suất môi trường môi trường Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có n2  sin 60o sin 60o  1, 22; n   1, 73 sin 45o sin 30o Khi ánh sáng truyền từ môi trường sang môi trường ta có sinr  n2 1, 22 sin i  sin 60o  r  38o n3 1, 73 Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi chiếu ánh sáng từ khơng khí vào nước A góc khúc xạ giảm góc tới tăng B góc khúc xạ ln góc tới C góc khúc xạ ln lớn góc tới D góc khúc xạ ln nhỏ góc tới Đáp án D Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có n1 sin i  n2 sin r → ánh sáng truyền từ không khí vào nước (n1 < n2) → i > r → góc khúc xạ ln nhỏ góc tới Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phản xạ toàn phần bên xảy hai mơi trường suốt chiết suất tỉ đối hai môi trường tới so với môi trường khúc xạ A thay đổi tùy theo bước sóng ánh sáng sử dụng B lớn C nhỏ D Đáp án B Gọi n1;n2 chiết suất môi trường chứa tia tới, tia khúc xạ Theo định luật khúc xạ ta có n1 sini  n2 sin r Điều kiện xảy phản xạ toàn phần n1  n2  n12  n1  n2 Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Nếu tia phản xạ tia khúc xạ vng góc với nhau, mặt khác góc tới 600 chiết suất tỉ đối mơi trường khúc xạ môi trường tới A 1,33 B 0,71 C 1,73 Đáp án C Tia phản xạ tia khúc xạ vng góc với → i  r  90 Mà i  i  i  r  90 Theo ta có i  60  r  30 Chiết suất tỉ đối môi trường khúc xạ môi trường tới n2 sin i sin 600 n21      1, 73 n1 sinr sin 300 Câu 10 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong tượng khúc xạ A góc khúc xạ lớn góc tới D 0,58 B góc khúc xạ khơng thể C góc khúc xạ nhỏ góc tới D góc khúc xạ lớn hơn, nhỏ góc tới Đáp án D Định luật khúc xạ n1 sin i  n sinr → i lớn nhỏ r tùy theo chiết suất n1 , n r = i i = Câu 11 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một miếng gỗ hình tròn, bán kính cm tâm O, cắm thẳng góc đinh OA Thả miếng gỗ chậu nước có chiết suất n = 1,33 Đinh OA nước Lúc đầu OA = cm sau cho OA giảm dần Mắt đặt khơng khí, chiều dài lớn OA để mắt bắt đầu không thấy đầu A A OA = 5,37 cm B OA = 3,25 cm C OA = 3,53 cm D OA = 4,54 cm Đáp án C Góc giới hạn phản xạ tồn phần hai môi trường sin i gh  n2   i gh  4835 n1 Để mắt không thấy đầu A tia sáng từ A đến mặt nước bị phản xạ tồn phần trở lại mơi trường nước Khi góc tới i  i gh  4835 Để OA lớn i  i gh  4835 Xét ΔOAI vng O có tan i  R R  OA max    3,53cm OA tan i gh tan 4835 Câu 12 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu tia sáng từ không khí vào chất lỏng suốt góc tới 45 góc khúc xạ 30 Bây chiếu tia sáng từ chất lỏng khơng khí góc tới i Để có tia khúc xạ ngồi khơng khí i cần thỏa mãn A i  30 B i  75 Đáp án C sin 45o Chiết suất chất lỏng n   sin 30o C i  45 D i  45 Để có tia khúc xạ khơng xảy tượng phản xạ toàn phần nên sin i 1   i  45o n ... Câu 10 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong tượng khúc xạ A góc khúc xạ lớn góc tới D 0,58 B góc khúc xạ khơng thể C góc khúc xạ nhỏ góc tới D góc khúc xạ lớn hơn, nhỏ góc tới Đáp án D Định luật khúc. .. dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có n1 sin i  n2 sin r → ánh sáng truyền từ không khí vào nước (n1 < n2) → i > r → góc khúc xạ ln nhỏ góc tới Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phản xạ toàn phần... n3 1, 73 Câu (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi chiếu ánh sáng từ khơng khí vào nước A góc khúc xạ giảm góc tới tăng B góc khúc xạ ln góc tới C góc khúc xạ ln lớn góc tới D góc khúc xạ ln nhỏ góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 12 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 lize vn image marked , Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 12 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 lize vn image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay