Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 8 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên đỗ ngọc hà hocmai vn image marked

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:24

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Câu 1(thầy Đỗ Ngọc 2018): Từ khơng khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi tia sáng) gồm hai xạ đơn sắc màu đỏ màu tím tới mặt nước với góc tới 53° xảy tượng phản xạ khúc xạ Biết tia khúc xạ màu đỏ vng góc với tia phản xạ, góc tia khúc xạ màu tím tia khúc xạ màu đỏ 0,5° Chiết suất nước tia sáng màu tím A 1,343 B 1,312 C 1,327 D 1,333 Đáp án A   Do JP tia phản xạ nên : IJN=NJP=53   Mà PJD=90  rd  MJD  90  53  37 rt  37  0,5  36,5 Theo định luật khúc xạ ánh sang : sin i  n t s inrt  n t  sin i  1,343 sin rt Câu 2(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một tia sáng đơn sắc truyền từ mơi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1 sang mơi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến tia tới Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy không chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang mơi trường (1)? A Khơng thể, môi trường (2) chiết quang môi trường (1) B Có thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) C Có thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) D Khơng thể, mơi trường (2) chiết quang môi trường (1) Đáp án D Câu 3(thầy Đỗ Ngọc 2018): Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước với góc tới i thấy tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Chiết suất nước tia sáng đơn sắc chiếu vào A sin i B cos i • ĐLKXAS: sin i  n sin r C tan i D sin i • Tia khúc xạ  tia phản xạ  i  r  90  n  tan i Chọn C Câu 4(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một miếng gỗ hình tròn, bán kính R; tâm O, cắm thẳng góc đinh OA dài cm Thả miếng gỗ chậu nước có chiết suất n = 1,3 Đinh OA nước, mắt phải đặt sát mặt nước chậu thấy đầu A đinh A Giá trị R A 2,95 cm B 10,95 cm C 7,22 cm + Tia sáng truyền từ đỉnh A qua mép miếng gỗ đập vào mắt Vì mắt đặt sát mặt nước nên góc khúc xạ 900 D 8,37 cm  1,3.sini = 1.sin900 + sin i  R R  62  R = 7,22 cm  Đáp án C Câu 5(thầy Đỗ Ngọc 2018): Khi chiếu chùm sáng trắng, hẹp, song song xuống mặt nước yên lặng, theo phương hợp với mặt nước góc 30° góc hợp tia khúc xạ màu đỏ tia khúc xạ màu tím nước 0°30'28" Biết chiết suất nước ánh sáng tím 1,342 Trong nước tốc độ truyền ánh sáng đỏ A lớn tốc độ truyền ánh sáng tím 2356 km/s B nhỏ tốc độ truyền ánh sáng tím 4943 km/s C nhỏ tốc độ truyền ánh sáng tím 2354 km/s D lớn tốc độ truyền ánh sáng tím 4926 km/s + sini = nt.sinrt  sin rt  sin i sin 600  rt  nt 1,342 + rđ = rt + 0030’28’’  n d   1 vd  v t  c    nd n t sin i sin 600   1,328 sinrd sin rt  0030'28''      2356 km/s  vđ > vt   Đáp án A Câu 6(thầy Đỗ Ngọc 2018): Chiếu chùm tia sáng hẹp đơn sắc từ khơng khí vào nước với góc tới i thấy tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Chiết suất nước ánh sáng chiếu vào A sin i B tan i C cos i D sin i + sini = nsinr + Vì tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ nên i’ + r = 900 = i + r  sini = n.sin(900  i) = n.cosi  n = tani  Đáp án B Câu 7(thầy Đỗ Ngọc 2018): Chiếu ba tia sáng truyền từ khơng khí đến ba mơi trường suốt 1, 2, góc tới i góc khúc xạ ba mơi trường r1 , r2 , r3 với r1  r2  r3 Hiện tượng phản xạ tồn khơng thể xảy ánh sáng truyền từ môi trường A vào B vào C vào D vào + Ta có: sini = n1sinr1 = n2sinr2 = n3sinr3 + Vì r1 > r2 > r3  n1 < n2 < n3 + Phản xạ tồn phần xảy truyền từ mơi trường có chiết quang sang mơi trường chiết quang Nên khơng xảy ta truyền từ môi trường vào  Đáp án B Câu 8(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một tia sáng đơn sắc truyền từ mơi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1 sang mơi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến tia tới Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy không chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi trường (1)? A Không thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) B Có thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) C Có thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) D Khơng thể, môi trường (2) chiết quang môi trường (1) + Ta có: n1 sin i  n sinr Vì r > i nên n2 < n1  PXTP xảy mơi trường có chiết quang môi trường  Đáp án D ... vt   Đáp án A Câu 6(thầy Đỗ Ngọc Hà 20 18) : Chiếu chùm tia sáng hẹp đơn sắc từ khơng khí vào nước với góc tới i thấy tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Chiết suất nước ánh sáng chiếu vào A... 0°30' 28" Biết chiết suất nước ánh sáng tím 1,342 Trong nước tốc độ truyền ánh sáng đỏ A lớn tốc độ truyền ánh sáng tím 2356 km/s B nhỏ tốc độ truyền ánh sáng tím 4943 km/s C nhỏ tốc độ truyền ánh sáng. ..  Đáp án C Câu 5(thầy Đỗ Ngọc Hà 20 18) : Khi chiếu chùm sáng trắng, hẹp, song song xuống mặt nước yên lặng, theo phương hợp với mặt nước góc 30° góc hợp tia khúc xạ màu đỏ tia khúc xạ màu tím
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 8 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên đỗ ngọc hà hocmai vn image marked , Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 8 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên đỗ ngọc hà hocmai vn image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay