Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 6 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên phạm quốc toản image marked

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:24

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Câu 1(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Cho chùm sáng trắng hẹp chiếu từ khơng khí tới mặt thủy tinh theo phương xiên Hiện tượng sau không xảy bề mặt : A phản xạ B khúc xạ C phản xạ toàn phần D tán sắc Đáp án C Câu 2(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Chọn câu sai: Trong tượng khúc xạ ánh sáng A góc tới i tăng góc khúc xạ r tăng B hiệu số |i - r| cho biết góc lệch tia sáng qua mặt phân cách hai mơi trường C góc tới i tia sáng không bị lệch qua mặt phân cách hai mơi trường D góc khúc xạ r tỉ 1ệ thuận với góc tới i : Đáp án D Trong tượng khúc xạ ánh sáng góc khúc xạ r góc tới i liên hệ với qua định luật khúc xạ ánh sáng sin i  n21 sinr Câu 3(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Một đèn nhỏ S đặt đáy bể nước (n = 4/3), độ dao mực nước h = 60(cm) Bán kính r bé gỗ tròn mặt nước cho không tia sáng từ S lọt ngồi khơng khí là: A r = 55cm B r = 49 cm C r = 68 cm D r = 53 cm Đáp án C Phương pháp: Sử dụng điều kiện xảy tượng phản xạ tồn phần Cách giải: Ta có: i  igh  sin i  sin igh  r r h2  r  r r2    2 n 60  r 16 602  r 180  68cm  rmin  68cm Câu 4(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Cho chiết suất tuyệt đối thủy tinh nước 1,5 3/4 Nếu ánh sáng đơn sắc truyền thủy tinh có bước sóng 0,60 μm ánh sáng truyền nước có bước sóng A 0,50μm B 0,675 μm C 0,55μm D 0,60 μm Đáp án B Phương pháp: Bước sóng ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất n : n   n (λ bước sóng ánh sáng truyền chân khơng) Cách giải: Bước sóng ánh sáng truyền thuỷ tinh nước :   tt  1,5  0,  m  0,    n  0, 675 m   n n    Câu 5(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Đáp án A Câu 6(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Một người nhìn xuống đáy chậu nước (n = 4/3) Chiều cao lớp nước chậu 20cm Người thấy đáy chậy dường cách mặt nước khoảng A 10 cm B 15 cm C 20 cm Đáp án B Phương pháp: Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng Cách giải: a  h.tan r h tan i sin i h 20      h    15cm h tanr sinr n n a  h.tan i Có  D 25 cm ...  0, 67 5 m   n n    Câu 5(thầy Phạm Quốc Toản 2018) : Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng. ..Đáp án B Phương pháp: Bước sóng ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất n : n   n (λ bước sóng ánh sáng truyền chân khơng) Cách giải: Bước sóng ánh sáng truyền thuỷ tinh nước :   tt... phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Đáp án A Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 6 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên phạm quốc toản image marked , Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 6 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên phạm quốc toản image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay