Lớp 11 DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG 4 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:22

DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Phát biểu sau đúng? A Dòng điện kim loại chân khơng chất khí dòng chuyển động có hướng electron, ion dương ion âm B Dòng điện kim loại dòng chuyển động có hướng electron Dòng điện chân khơng chất khí dòng chuyển động có hướng iơn dương iơn âm C Dòng điện kim loại chân khơng dòng chuyển động có hướng electron Dòng điện chất khí dòng chuyển động có hướng electron, iơn dương iơn âm D Dòng điện kim loại dòng điện chất khí dòng chuyển động có hướng electron Dòng điện chân khơng dòng chuyển động có hướng iôn dương iôn âm Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm đồng, điện trở bình điện phân R = (  ), mắc vào hai cực nguồn gồm nguồn mắc nối tiếp, nguồn có suất điện động 3V, điện trở r =1/3 (  ) Khối lượng Cu bám vào catốt thời gian h có giá trị A (g) B 10,5 (g) C 5,97 (g) D 11,94 (g) Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Công thức sau công thức định luật Fa-ra-đây? A m  F A I.t n B m  D.V C I  m.F.n t.A D t  m.n A.I.F Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : Dòng điện kim loại dòng A lỗ trống dịch chuyển có hướng B ion dịch chuyển có hướng C Tất D electron tự dịch chuyển có hướng ĐÁP ÁN: Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Dòng điện dòng chuyển động có hướng điện tích Trong kim loại chân khơng, dòng điện dòng chuyển động có hướng electron Trong khơng khí, dòng điện dòng chuyển động có hướng ion dương âm Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Các nguồn mặc nối tiếp nên: Eb=3.3=9V; rb=3.1/3=1 I=E/(R+rb)=9/(8+1)=1A Khối lượng đồng Catot: m Cu  AIt 64.1.5.3600   5.97g nF 2.96500 Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C Công thức định luật Fa-ra-đây m  AIt mnF I Fn At Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): D Dòng điện kim loại dòng electron tự dịch chuyển có hướng ... Cu  AIt 64. 1.5.3600   5.97g nF 2.96500 Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : C Công thức định luật Fa-ra-đây m  AIt mnF I Fn At Câu 4( Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018) : D Dòng điện kim loại dòng electron
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG 4 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked , Lớp 11 DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG 4 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay