Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 29 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên hoàng sư điểu image marked

11 21 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:18

ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG Câu 1(thầy Hồng Điểu 2018): Quan hệ cường độ điện trường E hiệu điện thws U hai điểm điện trường mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức A U = qE/d B U = qEd C U=Ed D U/d Đáp án C Hiệu điện U = E.d Câu 2(thầy Hồng Điểu 2018) Hai điện tích điểm q1  2.106 C q2  8.106 C đặt   A B với AB = 10cm Gọi E1 E cường độ điện trường q1 q2 sinh   điểm M đường thẳng AB Biết E  E1 Khẳng định sau vị trí điểm M đúng? A M nằm đoạn thẳng AB với AM = 5cm B M nằm đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm C M nằm đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm D M nằm đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm Đáp án A   E  4E1  hai vectơ phương chiều nên M phải nằm đoạn AB E  4E1  k q2 q q AM  4.k     AM  BM  BM AM BM q2 AM  BM  AM  5cm FX 570VN    AM  BM  10 BM  5cm Câu 3(thầy Hồng Điểu 2018): Cho điện tích thử q> chuyển động điện trường dọc theo đường sức điện, theo hai đoạn thẳng MN NP Biết lực điện sinh công dương MN dài NP Kết sau so sánh công AMN ANP lực điện? A AMN=ANP B AMN>ANP C AMN Tăng lần 2 r r F1 r2 Câu 19(thầy Hoàng Điểu 2018) Cho cầu kim loại tích điện tích điện + C, - C –4 C Khi cho chúng tiếp xúc với điện tích hệ A – C B – 11 C C + 14 C D + C Đáp án A Q  Q1  Q2  Q3    7    4   8C Câu 20(thầy Hồng Điểu 2018) Nhận xét khơng điện môi là: A Điện môi môi trường cách điện B Hằng số điện môi chân không C Hằng số điện môi môi trường cho biết lực tương tác điện tích mơi trường nhỏ so với chúng đặt chân không lần D Hằng số điện môi nhỏ Đáp án D Hằng số điện môi chất khác ln lớn Do đáp án D sai Câu 21(thầy Hồng Điểu 2018) Điện tích điểm A vật có kích thước nhỏ B điện tích coi tập trung điểm C vật chứa điện tích D điểm phát điện tích Đáp án B Điện tích điểm điện tích coi tập trung điểm Câu 22(thầy Hoàng Điểu 2018) Trong trường hợp sau ta có tụ điện? A hai gỗ khơ đặt cách khoảng khơng khí B hai nhôm đặt cách khoảng nước nguyên chất C hai kẽm ngâm dung dịch axit D hai nhựa phủ ngồi nhơm Đáp án B Hai nhôm đặt cách khoảng nước nguyên chất Lớp điện môi nước nguyên chất Câu 23(thầy Hoàng Điểu 2018) Hai điện tích điểm trái dấu có độ lớn 10-4/3 C đặt cách m parafin có điện mơi chúng A hút lực 0,5 N B hút lực N C đẩy lực 5N D đẩy lực 0,5 N Đáp án B Hai điện tích trái dấu chúng đẩy 104 / 3 q1q2  F k  9.10  5N r 2.12 Câu 24(thầy Hoàng Điểu 2018) Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện A đường sức điện trường cắt B đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D đường sức đường có hướng Đáp án A Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện đường sức điện trường cắt sai Câu 25(thầy Hoàng Điểu 2018): Một điện tích q = 10-8 C dịch chuyển dọc theo cạnh tam ABC cạnh a = 20cm đặt điện trường E hướng với BC E = 3000 V/m Hiệu điện hai điểm AB A – 10 V B 10 V C -300 V D 300V Đáp án C Xét điện tích từ B đến A Hình chiếu vectơ dịch chuyển lên phương E BI d  BI  BC  10cm  0,1m U BA  VB  VA  E.d  3.103.0,1  300V  U AB  300V Câu 26(thầy Hoàng Điểu 2018) Phát biểu sau không đúng? A Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron B Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron C Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật nhận thêm ion dương D Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron Đáp án C Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật thiếu eelectron Câu 27(thầy Hoàng Điểu 2018) Vectơ cường độ điện trường sóng điện từ điểm M có hướng thẳng đứng từ xuống, vecto cảm ứng từ nằm ngang hướng từ Tây sang Đơng Hỏi sóng đến điểm M từ hướng nào? A từ phía Tây B từ phía Nam C từ phía Bắc D từ phía Đơng Đáp án C    E  B  c (E, B, c, tạo thành tam diện thuận) Sử dụng quy tắc vặn đinh ốc để xác định chiều c *Như từ hình vẽ ta hồn tồn xác định sóng truyền từ Bắc sang Nam, nhiên sóng đến điểm M lại từ hướng Bắc Câu 28(thầy Hoàng Điểu 2018) Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện mơi của mơi trường Đáp án A Xét điện tích thử q0 đặt cách điện tích Q khoảng r độ lớn cường độ điện trường điểm M cách điện tích Q khoảng tính E  Lực điện tác dụng lên điện tích thử q0 F  q0 E  q0 kQ r2 kQ r2 Như E phụ thuộc vào Q khơng phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử q0 Câu 29(thầy Hồng Điểu 2018) Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận cơng 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài qng đường nhận cơng A J B / J C J D 7,5J Đáp án A Công lực điện trường tính cơng thức A  qEd   Trong d hình chiếu vectơ dịch chuyển s lên phương vectơ E Lưu ý: d0 d =  A1  qE.d A2   cos 60  A2  10 cos 60  J  A2  q.Ed   qE d cos 60     A1  d ... lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện mơi của mơi trường Đáp án A Xét điện tích thử q0 đặt cách điện tích Q khoảng r độ lớn cường độ điện trường. .. t0 Câu 16(thầy Hoàng Sư Điểu 2018) : Cường độ điện trường điểm đặc trưng cho A điện trường điểm phương diện dự trữ lượng B tác dụng lực điện trường lên điện tích điểm C thể tích vùng có điện trường. .. 8C Câu 20(thầy Hoàng Sư Điểu 2018) Nhận xét không điện môi là: A Điện môi môi trường cách điện B Hằng số điện môi chân không C Hằng số điện môi môi trường cho biết lực tương tác điện tích mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 29 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên hoàng sư điểu image marked , Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 29 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên hoàng sư điểu image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay