Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 27 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên đỗ ngọc hà hocmai vn image marked

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:18

ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG Câu 1(thầy Đỗ Ngọc 2018): Hai điện tích q1, q2 (q1 = q2 = q > 0) đặt A B khơng khí AB = 2a Điểm M đường trung trực đoạn AB cách AB đoạn h Để cường độ điện trường điểm M đạt cực đại giá trị h là? Khi giá trị cực đại cường độ điện trường M là? a 4kq ; E max  2 3a A h  a 4kq ; E max  3a C h  B h  a 4kq ; E max  3a D h  a 4kq ; E max  3a Đáp án C    E M  E1  E   E1  E Do ME1E M E hình thoi E1  k q q  k 2 AM a2  h2   E M  2E1 cos   a2  h2  a a h 2  a2 a2 27   h2  a2  h2   a h 2  h2 2   EM  2kqh 3 a h 4kq 4kq a  E M max  h 2 3a 3a Câu 2(thầy Đỗ Ngọc 2018): Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho điện trường A khả thực công B tốc độ biến thiên điện trường C mặt tác dụng lực D lượng Đáp án C Cường độ điệnt rường điểm đại lượng vật lí , thể véc tơ không gian , đặc trưng cho độ lớn hướng điện trường mặt tác dụng lực điểm Câu 3(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một hạt bụi tích điện có khối lượng 0,006 mg lơ lửng điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng từ xuống có độ lớn 3.103 V/m Biết gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Hạt bụi A dư 1,25.1011 điện tử B thiếu 1,25.1011 điện tử C dư 1,25.108 điện tử D thiếu 1,25.108 điện tử Đáp án B Để hạt bui nằm lơ lửng điện trường : qE  mg   qE  mg  q   mg 6.106.10   1, 25.1011 19 19 E.1, 6.10 3.10 1, 6.10  Hạt bụi thiếu 1, 25.1011 điện từ Câu 4(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một điện tích q > di chuyển đoạn d theo hướng đường sức điện trường có cường độ điện trường E cơng lực điện trường thực A Eq d B qEd C Ed q D qEd Đáp án B Công lực điện trường : A  q Ed Câu 5(thầy Đỗ Ngọc 2018): Hai cầu kim loại nhỏ giống nhau, mang điện tích q1, q2 đặt khơng khí cách r = 20 cm Chúng hút lực F  3, 6.104 N Cho hai cầu tiếp xúc lại đưa khoảng cách cũ chúng đẩy lực F'  2, 025.104 N Biết q1 > 0; q2 < tổng điện tích hai cầu có giá trị dương Giá trị q1 q2 A 8.108 C 2.108 C B 8.108 C 4.108 C C 6.108 C 2.108 C D 6.108 C 4.108 C Đáp án A Lực tương tác ban đâu hai vật : F1  3, 6.104  q1.q  1, 6.1015 (1) Sau tiếp xúc , điện tích cầu :   q1  q   F R 2  q1  q     q1  q   3, 6.105 k  q1  q  6.108 (2) Từ (1) (2) suy : q1  8.108 ;q  2.108 Câu 6(thầy Đỗ Ngọc 2018): Cường độ điện trường gây điện tích Q < điểm khơng khí, cách Q đoạn r có độ lớn A E  9.109 E  9.109 Q r2 B E  9.109 Q r C E  9.109 Q r D Q r2 Đáp án D Độ lớn cường độ điện trường gây điện tích Q: E  9.109 Q ( Vì đề cho Q0 r2 phải có them dấu - ) Câu 7(thầy Đỗ Ngọc 2018): Tại điểm O không khí có điện tích điểm Hai điểm M, N mơi trường cho OM vng góc với ON Cường độ điện trường M N 1000 V/m 1500 V/m Gọi H chân đường vng góc từ O xuống MN Cường độ điện trường H là? A 500 V/m B 2500 V/m C 2000 V/m D 5000 V/m Đáp án B Ek Q E 2 r r OH vng góc với MN nên: 1    E H  E M  E N  1000  1500  2500 V/m 2 OH OM ON Câu 8(thầy Đỗ Ngọc 2018): Hai hạt bụi khơng khí hạt thừa 5.108 electron cách cm Lực hút tĩnh điện hai hạt A 1,44.10‒5 N  5.10 e  F  k  2.10  2 B 1,44.10‒7 N  5.10 1, 6.10   9.10 D 1,44.10‒11 N 19 4.10 C 1,44.10‒9 N 4  1, 44.107 N Chọn B Câu 9(thầy Đỗ Ngọc 2018): Hai điện tích q1, q2 đặt cách cm khơng khí lực tương tác chúng 2.10‒5 N Khi đặt chúng cách cm dầu có số điện mơi lực tương tác chúng là? A 4.105 N • Trong khơng khí: F  k B 4.105 N q1q r2 C 4.105 N D 4.105 N • Trong dầu: F/  k  q1q r /2 F/ r2  /2  F/  4.105 N Chọn A F r Câu 10(thầy Đỗ Ngọc 2018): Hai kim loại phẳng rộng, song song mang điện tích trái dấu, cách cm, cường độ điện trường hai 3000 V/m Sát dương có điện tích q = 0,015 C Cơng lực điện trường thực điện tích di chuyển đến âm là? A J B 0,09 J C 0,9 J D 1,8 J A  qEd  0,9J Chọn C Câu 11(thầy Đỗ Ngọc 2018): Hai điện tích q1  4.108 C q  4.108 C đặt hai điểm A B cách đoạn cm khơng khí Lực tác dụng lên điện tích q  2.107 C đặt M cách A cm cách B cm là? A 0,03375 N B 0,05625 N C 0,135 N D 0,25 N • Rõ ràng M nằm ngồi đoạn AB, gần A • Lực q1 tác dụng lên q hướng xa A, có độ lớn: F1  9.109 q1q  0, 045N MA • Lực q2 tác dụng lên q hướng lại gần A, có độ lớn: F2  9.109 q 2q  0, 01125N MB2 • Hai lực ngược chiều, đó: F  F1  F2  0, 03375N Chọn A Câu 12(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một electron chuyển động dọc theo đường sức điện trường có cường độ điện trường 100 V/m Tốc độ ban đầu electron 3.105 m/s, khối lượng eletron 9,1.10‒31 kg Từ lúc ban đầu tới eletron có tốc độ electron quãng đường bằng? A 5,12 mm B 2,56 mm C 5,12.103 mm D 2,56.102 mm mv 02 mv 02  Fs  eEs  s   2,56.103 m Chọn B 2eE Câu 13(thầy Đỗ Ngọc 2018): Có hai điện tích điểm đặt khơng khí có điện tích 1μC 10 nC Lực tương tác hai điện tíchđộ lớn mN Khoảng cách hai điện tích A 10 mm r  9.109 B 10 m q1q  0,1m  10 cm Chọn C F C 10 cm D 10 dm Câu 14(thầy Đỗ Ngọc 2018): Khi hiệu điện đặt vào hai tụ điện tăng lên lần A điện tích tụ điện tăng lên lần B điện tích tụ điện giảm lần C điện dung tụ điện tăng lên lần D điện dung tụ điện giảm lần ĐÁP ÁN A Câu 15(thầy Đỗ Ngọc 2018): Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xốy B Trong trình lan truyền điện từ trường, dao động điện trường từ trường điểm ln đồng pha C Trong q trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm ln vng góc với D Điện từ trường không lan truyền điện môi ĐÁP ÁN D Câu 16(thầy Đỗ Ngọc 2018): Trong mặt phẳng chứa hệ trục tọa độ Oxy có điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo chiều dương trục Ox có độ lớn 1,44.105 V/m; O đặt điện tích điểm có điện tích –4μC Điểm M điểm mà cường độ điện trường khơng M có tọa độ A M(50 cm; 0) B M(0; 50 cm) C M(0; ‒50 cm) D M(‒50 cm; 0)  Q  , E hướng theo chiều dương trục Ox → Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp nằm trục Ox  y M   x M  ! E  9,109 Q  x M  0,5 m Chọn A x 2M Câu 17(thầy Đỗ Ngọc 2018): Trên đường thẳng xy cho bốn điểm O, A, B, C theo thứ tự từ trái qua phải, B trung điểm AC Đặt điện tích Q O Sau đặt điện tích q A, B C Biết q đặt A B độ lớn lực tương tác hai điện tích 9.10‒4 N 4.10‒4 N Lực tương tác điện tích q đặt C là? A 2.10‒4 N B 1,5.10‒4 N + AB = BC = x + FA  k  Q.q OA  9.104 , FB  k Q.q OB  4.104 FA OB2    2OB = 3OA FB OA + OC = OA + 2x mà x = OB – OA  OC = 2OB – OA = 2OA C 2,25.10‒4 N D 3.10‒4 N + FC  k Q.q OC k Q.q 4OA  FA  2, 25.104 N  Đáp án C Câu 18(thầy Đỗ Ngọc 2018): Ba điểm A, B, C khơng khí tạo thành tam giác vng A Biết AB  = cm; AC = cm Tại A đặt điện tích q1 = 2,7 nC, B đặt điện tích q2 Vecto cường độ điện trường E tổng hợp C có phương song song AB hình Điện tích q2 có giá trị là? A 12,5 nC B 10 nC C ‒10 nC D -12,5 nC + Vì q1 > nên E1 hướng sang phải + Vì E hướng lên nên E2 phải hướng B  q2 < + E vng góc với E1  E  E  E12  k  + Ta có: cos ACB q2 BC2   530  ACB   k q1 cot g(900  ACB)  + E  E1 cot g(900  ACB) AC2 + Kết hợp cá phương trình ta được: q2 = 1,25.10-8 C  Đáp án D Câu 19(thầy Đỗ Ngọc 2018): Khi di chuyển điện tích q = ‒10‒4 C từ xa (vơ cực) đến điểm M điện trường cơng lực điện thực 5.10‒5 J Cho điện vô cực Điện điểm M A 0,5V + A = q(VN  VM)  VM  B 2V C 2V D 0,5V  A 5.105   0,5 V q 104  Đáp án D Câu 20(thầy Đỗ Ngọc 2018): Cho hai điện tích q1, q2 đặt A B Biết q1 = ‒9q2 AB = m Điểm C mà cường độ điện trường tổng hợp khơng A thuộc đoạn AB CA = 25 cm B thuộc đoạn AB CA = 75 cm C thuộc đường thẳng AB, nằm đoạn AB CB = 50 cm D thuộc đường thẳng AB, nằm đoạn AB CA = 50 cm     + Để E  E1  E Mà q1 trái dấu với q2 nên C phải nằm đường thẳng nối AB nằm AB + Ta có: E1 = E2  k q1 AC k q2 BC2  AC = 3BC  AC > BC Nên C nằm ngồi AB phía B  BC = AC   BC = 0,5 m = 50 cm  Đáp án C Câu 21(thầy Đỗ Ngọc 2018): Dùng dây đồng đường kính d = 0,8 mm có phủ lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh hình trụ có đường kính D = cm để làm ống dây Khi nối hai đầu ống dây với 85 V cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 1,57.10‒3 T Biết điện trở 32 suất dây đồng 1,7.10‒8  m, vòng dây quấn sát Lấy  = 3,14 Chiều dài ống hiệu điện U  dây A 30 cm B 40 cm + Vòng dây quấn sát nên: n  C 50 cm D 70 cm d l Rd + R  l S 4 + Mà n  N l d3R   L L DL 4D + B  4107 nI  4107 n U  R = 2,65625  R  L = 0,5 m = 50 cm  Đáp án C Câu 22(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một điện tích điểm q = 10‒9 C chuyển động từ A tới B tam giác ABC điện trường có đường sức điện song song với BC, chiều hướng từ B đến C E = 2.104 V/m Tam giác ABC có cạnh a = 20 cm Cơng lực điện là? A 4.106 J B 4.106 J  + Ta có: A = qEd với d hình chiếu AB lên E C 2.106 J D 2.106 J + d = AB.cos600 = 10 cm  A = 109.2.104.(10) = 2.106 J  Đáp án D Câu 23(thầy Đỗ Ngọc 2018): Hai cầu nhỏ giống hệt tích điện dấu có giá trị khác nhau, đặt hai cầu điểm A B chân khơng chúng đẩy lực F1 Cho hai cầu tiếp xúc đặt lại vào điểm A B cũ thấy chúng đẩy lực F2 Nhận định sau đúng? A F1  F2 + F1  k B F1  F2 C F1  F2 D F1  2F2 q1q AB2 + Sau tiếp xúc với q1'  q '2  q1  q 2 (q1  q ) q' q' + F2  k 22  k AB AB2 + Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có: (q  q ) q1  q  q1q  q1q hay  F2 > F  Đáp án B Câu 24(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một vòng dây bán kính R = cm tích điện Q phân bố vòng, vòng đặt mặt phẳng thẳng đứng Quả cầu nhỏ m = g tích điện q = Q treo sợi dây mảnh cách điện, đầu treo vào điểm cao vòng dây Khi cân bằng, cầu nằm trục vòng dây Chiều dài dây treo cầu  = 7,2 cm Độ lớn Q là? A 3.108 C B 6.108 C C 9.108 C + Tại vị trí cân bằng, cầu chịu tác dụng lực:  o Trọng lực P  o Lực căng dây T  l2  r o Lực điện F , với F  kQ l3 F mgl  9.108 C + Ta có tan   → q  l kr P  Đáp án C Câu 25(thầy Đỗ Ngọc 2018): Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với A điện tích chuyển động B nam châm đứng yên D 12.108 C C điện tích đứng yên D nam châm chuyển động + Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với điện tích đứng n  Đáp án C Câu 26(thầy Đỗ Ngọc 2018): Tại đỉnh lục giác ABCDEF cạnh a người ta đặt điện tích điểm dương q, 2q, 3q, 4q, 5q, 6q Vectơ cường độ điện trường tâm lục giác có độ lớn A 6k q hướng tới F a2 B 6k q hướng tới B a2 C 3k q hướng tới F a2 D 3k q hướng tới F a2 Do tính đối xứng, ta dễ thấy + Cường độ điện trườngđộ lớn E  6k q2 hướng tới B a2  Đáp án B Câu 27(thầy Đỗ Ngọc 2018): Một điện tích q di chuyển từ M đến điểm N lực điện thực công A = J Hiệu điện hai điểm N M UNM = V Điện tích q có giá trị là? A 3C B 27C + A MN  qU MN  qU NM  q   Đáp án A  A MN  3 C U NM C 3C D 27C ... dm Câu 14(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018) : Khi hiệu điện đặt vào hai tụ điện tăng lên lần A điện tích tụ điện tăng lên lần B điện tích tụ điện giảm lần C điện dung tụ điện tăng lên lần D điện dung tụ điện. .. ĐÁP ÁN A Câu 15(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018) : Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từ trường biến thi n theo thời gian xuất điện trường xốy B Trong q trình lan truyền điện từ trường, ... điện trường từ trường điểm đồng pha C Trong trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm vng góc với D Điện từ trường khơng lan truyền điện môi ĐÁP ÁN D Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 27 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên đỗ ngọc hà hocmai vn image marked , Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 27 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên đỗ ngọc hà hocmai vn image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay