Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 20 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn thành nam image marked

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:18

ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG Câu 1(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hai điện tích điểm đứng n khơng khí cách khoảng r tác dụng lên lực có độ lớn F Khi đưa chúng vào dầu hoả có số điện mơi   tăng khoảng cách chúng gấp 4r độ lớn lực tương tác chúng A 8F B 0,25F C 0,03125 F D 0,125 F Đáp án C Lực tương tác lúc đầu F  k q1q r2 Khi đưa chúng vào dầu hỏa tăng khoảng cách Lực tương tác lúc F '  k q1q qq qq  k 22  k  F '  0, 03125F r ' 2.4 r 32r Câu 2(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cơng lực điện trường làm điện tích dịch chuyển dọc theo đường sức tính theo cơng thức A A  qE B A  qEd D A  CU C A  qd Đáp án B  Cơng lực điện trường làm điện tích dịch chuyển dọc theo đường sức   00  A  Fd d.cos  Fd d  q Ed với d quảng đường dịch chuyển Câu 3(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Có điện tích Q  5.109 C đặt điểm A chân không Cường độ điện trường điểm B cách A khoảng 10cm A 4500N / C B 4000N / C C 3500N / C D 3000N / C Đáp án A Cường độ điện trường B E  9 kQ 5.10  9.10  4500N / C r2 0,12 Câu 4(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hiệu điện hai tụ điện phẳng U  300 V Một hạt bụi nằm cân hai tụ điện cách tụ điện d1  0,8 cm Hỏi lâu hạt bụi rơi xuống mặt tụ, hiệu điện hai giảm lượng U  60 V A t  0,9 s Đáp án C B t  0,19 s C t  0, 09 s D t  0, 29 s Hạt bụi nằm cân chịu tác dụng trọng lực P lực điện F : P  F Trước giảm U : P  mg  qE  q Sau giảm U : F1  Hiệu lực F  F1   d1  U qU m d gd q  U  U  d qU qU qU qU  ma  a    d dm d qU U gd 2d1 2a1U at 2.0, 008.300 t    0, 09 s a gU 10.60 Câu 5(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 2C từ A đến B 4mJ Hiệu điện hai điểm A B A 2V C 8V B 2000V D 2000V Đáp án D Ta có: A  q.U AB  AB  VA  VB  A 4.103   2000V q 2.106 Câu 6(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Lực lạ thực công 840 mJ dịch chuyển điện tích 7.102 C hai cực bên nguồn điện Suất điện động nguồn điện A 9V B 10V C 12V D 15V Đáp án C A 840.103 A  qE  E    12V q 7.102 Câu 7(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cơng dòng điện có đơn vị A J / s B kWh C W D kVA Đáp án B Cơng dòng điện A  P.t  có đơn vị cơng là: J, Ws, kWh… Câu 8(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một electron bay với vận tốc v  1, 2.107 m / s từ điểm có điện V1  600V , theo hướng đường sức Biết điện tích electron 1, 6.1019 C khối lượng 9,1.1031 kg Điện V2 điểm mà electron dừng lại A 150, 4V B 170,5V C 190,5V D 200V Đáp án C Electron bay với tốc độ ban đầu v vào điện trường, đến lúc đó, electron dừng lại v  chứng tỏ lực điện trường thực công cản Định lí biến thiên động A  Wd  Wd1  q  v1  V2   1 mv 2  mv12  1, 6.1019  V2  600  2   9,1.1031 1, 2.107   V2  190,5V Câu 9(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, hiệu điện hai điểm U MN Công lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N A qU MN B q U MN C U MN q D U MN q2 Đáp án A Công thức lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N q.U MN Câu 10(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hai điện tích điểm q1  108 C q  3.108 C đặt khơng khí hai điểm A B cách 8cm Đặt điện tích điểm q  108 C điểm M đường trung trực đoạn thẳng AB cách AB khoảng 3cm Lấy k  9.109 N.m / C Lực điện tổng hợp q1 q tác dụng lên q có độ lớn A 1, 23.103 N B 1,14.103 N C 1, 44.103 N D 1, 04.103 N Đáp án A Khoảng cách từ M đến hai điện tích d1  d  42  32  5cm Lực điện điện tích tác dụng lên điện tích M F1  k q1q  3, 6.104 F r Lực điện điện tích tác dụng lên điện tích M F1  k q 2q  1, 08.103 F r   Dựa vào hình vẽ=>Góc hợp vec tơ F1 F2   106 2 3 Lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích M F  F  F  2F1F2 cos  1, 23.10 Câu 11(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hình vẽ sau vẽ đường sức điện điện tích dương? A Hình B Hình C Hình D Hình Đáp án C Hình biểu diễn đường sức điện điện tích dương Câu 12(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Số điểm cơng tơ điện gia đình cho biết A thời gian sử dụng điện gia đình B điện gia đình sử dụng C cơng suất điện gia đình sử dụng D công mà thiết bị điện gia đình sinh Đáp án B Số cơng tơ cho biết điện mà gia đình tiêu thụ Câu 13(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Phát biểu sau tính chất đường sức điện điện trường tĩnh không đúng? A Các đường sức điện ln xuất phát từ điện tích dương kết thúc điện tích âm B Tại điểm điện trường ta vẽ đường sức qua C Các đường sức không cắt D Các đường sức đường cong khơng kín Đáp án A Các đường sức điện điện tích dương kết thúc vơ Câu 14(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hai điện tích điểm giống đặt chân không cách khoảng r1  cm Lực đẩy chúng F1  1, 6.104 N Để lực tương tác hai điện tích F2  2,5.104 N khoảng cách chúng A r2  1, cm B r2  1, 28 cm C r2  1, 28 m D r2  1, m Đáp án A Ta có F  F  r2  r1  1, 6cm r1 F2 Câu 15(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Xét tương tác hai điện tích điểm môi trường xác định Khi lực đẩy Cu – long tăng lần số điện mơi A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Đáp án D Lực tương tác tĩnh điện tỉ lệ nghịch với số điện mơi   tăng hai lần F giảm lần Câu 16(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hai vật nhỏ giống nhau, vật thừa electron Tìm khối lượng vật để lực tĩnh điện lực hấp dẫn A m  1,52.109 kg B m  1,52.106 kg C m  1,86.109 kg D m  1,86.106 kg Đáp án C Lực tĩnh điện hai vật F  k Lực hấp dẫn hai vật F '  G Để F  F'  q1q q2  k r2 r2 m1.m G.m  r2 r k.q G.m  m q r2 r k 9,109  1, 6.1019  1,86.109 kg 11 G 6, 67.10 Câu 17(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hai điện tích q1   q q  q đặt A B khơng khí, biết AB  2a Tại M đường trung trực AB E M có giá trị cực đại Giá trị cực đại A 8kq 6a B kq a2 C 2kq a2 D 4kq a2 Đáp án C Dễ thấy cường độ điện trường tổng hợp lớn trung điểm AB Ta có E M  kq a2 Câu 18(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 2 µC từ A đến B mJ Hiệu điện hai điểm A B A 2V Đáp án D B 2000V C 8V D 2000V Ta có A  qU  U  2000V Câu 19(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện A hiệu điện hai tụ B điện dung tụ điện C điện tích tụ điện D cường độ điện trường hai tụ Đáp án B Điện dung tụ đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện hiệu điện Câu 20(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Biểu thức sau biểu thức định luật Cu – lơng đặt điện tích chân khơng A F  k q1q r2 B F  k q1q r2 C F  k q1q r D F  k q1q r Đáp án A Biểu thức sau biểu thức định luật Cu – lơng đặt điện tích chân khơng Fk q1q r2 ... D B 200 0V C 8V D 200 0V Ta có A  qU  U  200 0V Câu 19(thầy Nguyễn Thành Nam 201 8): Đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện A hiệu điện hai tụ B điện dung tụ điện C điện tích tụ điện. .. V2  190,5V Câu 9(thầy Nguyễn Thành Nam 201 8): Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, hiệu điện hai điểm U MN Công lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N... độ điện trường hai tụ Đáp án B Điện dung tụ đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện hiệu điện Câu 20( thầy Nguyễn Thành Nam 201 8): Biểu thức sau biểu thức định luật Cu – lơng đặt điện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 20 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn thành nam image marked , Lớp 11 điên TÍCH điện TRƯỜNG 20 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn thành nam image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay