Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 16:24

GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC BÀI 41 : ĐỘ TAN CỦA CHẤT TRONG NƯỚC A) Mục tiêu : Kiến thức : - Bằng thực nghiệm h/s nhận biết chất tan , khơng tan nước - Biết hiểu độ tan chất nước , biết yếu tố ảnh hưởng đến độ tan chất nước Kỹ : Biết cách làm thí nghiệm để xác định chất tan , chất khơng tan nước , suy luận để tìm yếu tố ảnh hưởng đến độ tan chất nước Thái độ : Nghiêm túc , hăng say xây dựng , có tinh thần tập thể cao B) Trọng tâm : - Độ tan chất nước C) Chuẩn bị : Giáo viên : Soạn , chuẩn bị đồ dùng học tập - Dụng cụ : Tấm kính thủy tinh , đũa thuỷ tinh , cốc thủy tinh , diêm , đèn cồn … - Hoá chất : Nước , muối NaCl , CaCO3 Học sinh : Nghiên cứu trước * Phương pháp : - Sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm , phương pháp nêu vấn đề D) Tiến trình dạy học I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học ( phút ) II) Kiểm tra cũ : ( phút ) Em cho biết dung dịch ? Dung dịch chưa bão hồ , dung dịch bão hoà dung dịch ? III) Nêu vấn đề : ( phút ) Độ tan chất nước ? Những yếu tố ảnh hưởng đến ? IV) Các hoạt động học tập Hoạt động I : Nghiên cứu chất tan chất không tan (13 phút) GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Thí nghiệm tính tan chất Hoạt động nhóm nghiên cứu thí nghiệm : Nêu mục tiêu bước tiến hành thí nghiệm - Cho học sinh nghiên cứu thí nghiệm sgk Nêu mục tiêu bước tiến hành thí nghiệm - Cho học sinh nghiên cứu làm thí nghiệm theo nhóm Cho hoc sinh nhận xét , đánh giá , bổ sung cho - Cho học sinh nhận xét , đánh giá , bổ sung cho Cho học sinh nghiên cứu sgk Nêu tính tan số chất nước thường gặp - Cho học sinh nhận xét , đánh giá - Hướng dẫn học sinh nghiên cứu bảng tính tan cuối sgk a Thí nghiệm : Cho vài mẫu CaCO3 vào cốc nước , khuấy , lọc lấy phần nước , nhỏ vài giọt nước lọc cho vào thuỷ tinh đem đun nóng cho nước bay – Nhận xét : Khơng có chất rắn bám chỗ nước bay , chứng tỏ CaCO3 không tan nước b Thí nghiệm : Làm thí nghiệm theo nhóm, nhận xét, đánh giá Cho muối ăn NaCl vào cốc nước làm tương tự thí nghiệm – Nhận xét : Có chất rắn màu trắng bám vào mảnh thuỷ tinh , có vị mặn Vậy muối ăn tan nước - Có chất tan nước , có chất khơng tan đựơc nước , có chất tan nhiều , chất tan nước 2) Tính tan nước số axit , bazơ , muối – Hoạt động cá nhân , nêu tính tan số hợp chất nước : + Axit : Hầu hết tan trừ H2SiO3 không tan nước + Bazơ : Hầu hết không tan trừ số tan : NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 tan Hợp chất Na K tan GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC Hợp chất nhóm nitrat(NO3) tan + Muối : Phần lớn muối clorua , sunfat tan được, phần lớn muối cacbonat khơng tan Nghiên cứu bảng tính tan số chất theo hướng dẫn giáo viên *) Tiểu kết : - Chất tan chất không tan + Thí nghiệm tính tan chất : Có chất tan nước , có chất khơng tan đựơc nước , có chất tan nhiều , chất tan nước + Tính tan nước số axit , bazơ , muối : Axit : Hầu hết tan trừ H2SiO3 không tan nước Bazơ : Hầu hết không tan trừ số tan : NaOH , KOH , Ba(OH)2 , Ca(OH)2 tan… Muối : Phần lớn muối clorua , sunfat tan , phần lớn muối cacbonat không tan Hoạt động II : Nghiên cứu độ tan số chất nước ( phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Định nghĩa : - Nghiên cứu sgk nêu định nghĩa : ( sgk ) - Cho học sinh nghiên cứu sgk Nêu định nghĩa độ tan chất nước + Em cho biết thí dụ sgk độ tan đường 204 gam + Có nghĩa : 250C 100 gam nước hoà tan 250C nghĩa ? tối đa 204 gam đường để tạo thành - Cho học sinh nhận xét , đánh giá dung dịch bão hoà 2) Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan a Đối với chất rắn : GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC - Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ hình 6.5 phóng to nêu nhận xét ảnh hưởng nhiệt độ đến độ tan chất rắn nước - Cho học sinh nghiên cứu sgk + Nêu nhận xét ảnh hưởng đến độ tan số chất khí nước theo sơ đồ hình 6.6 sgk - Cho học sinh nhận xét , đánh giá , bổ sung cho *) Tiểu kết : - Nghiên cứu nhận xét : Nhiệt độ tăng độ tan chất rắn tăng trừ Na2SO4 nhiệt độ tăng độ tan lại giảm b Đối với chất khí : - Nghiên cứu sơ đồ , nhận xét đánh giá + Khi nhiệt độ tăng , áp suất giảm độ tan chất khí nước giảm ngược lại - Độ tan số chất nước + Định nghĩa : ( kí hiệu S) chất nước số gam chất hòa tan 100 gam nước , để tạo thành dung dịch bão hòa nhiệt độ xác định + Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan : Đối với chất rắn : Nhiệt độ tăng độ tan chất rắn tăng trừ Na2SO4 nhiệt độ tăng độ tan lại giảm Đối với chất khí : Khi nhiệt độ tăng , áp suất giảm độ tan chất khí nước giảm ngược lại Hoạt động III : Luyện tập (5 phút) Hoạt động giáo viên - Cho học sinh nghiên cứu sgk làm tập sgk / 142 Cho học sinh nhận xét , bổ sung Hoạt động học sinh - Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi : GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC đánh giá cho + Khi tăng nhiệt độ , độ tan chất rắn nước phần lớn tăng ( trừ Na2SO4) Nên phương án C Cho học sinh cố , đọc phần ghi nhớ * Kết luận : - Giáo viên cho học sinh nắm nội dung học V) Cũng cố : ( phút ) - Giáo viên cho học sinh làm tập sau + Xác định độ tan muối NaCO3 nước 18oC , Biết nhiệt độ hòa tan hết 53 gam NaCO3 250 gam nước dung dịch bão hòa - Hưỡng cố + Theo ta có : Ở nhiệt độ 18oC 53 gam NaCO3 tan hết 250 gam H2O dung dịch bão hòa Vậy 100 gam nước hòa tan hết khối lượng NaCO3 : = 100*53/250 = 21,5 (gam) để đạt dung dịch bão hòa ( Độ tan muối NaCO3 = 21,5 ) * Kiểm tra đánh giá : ( phút ) - Giáo viên sử dụng câu hỏi trắc nghiệm + Độ tan chất nước số gam chất hòa tan a) 99 gam để đặt dung dịch bão hòa nhiệt độ xác định b) 101 gam để đặt dung dịch bão hòa nhiệt độ xác định c) 100 gam để đặt dung dịch bão hòa nhiệt độ xác định b) 100 gam để đặt dung dịch bão hòa nhiệt độ khác Đáp án : c VI) Dặn : ( phút ) - Hướng dẫn học sinh học nhà , nghiên cứu kỹ lại GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC - Bài tập : Làm tập đến sgk / 142 - Nghiên cứu "Nồng độ dung dịch " Nghiên cứu cho biết nồng độ phần trăm ? Nêu cơng thức tính nồng độ phần trăm ? ... hướng dẫn giáo viên *) Tiểu kết : - Chất tan chất khơng tan + Thí nghiệm tính tan chất : Có chất tan nước , có chất khơng tan đựơc nước , có chất tan nhiều , chất tan nước + Tính tan nước số... chất tan nước 2) Tính tan nước số axit , bazơ , muối – Hoạt động cá nhân , nêu tính tan số hợp chất nước : + Axit : Hầu hết tan trừ H2SiO3 không tan nước + Bazơ : Hầu hết không tan trừ số tan. .. ảnh hưởng đến độ tan a Đối với chất rắn : GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC - Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ hình 6.5 phóng to nêu nhận xét ảnh hưởng nhiệt độ đến độ tan chất rắn nước - Cho học sinh nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước, Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay