Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

27 44 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 16:21

HÓA HỌC BÀI 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH Chọn đáp án 1- Hoà tan 10 gam muối vào 40 gam nước nồng độ phần trăm dung dịch thu : A- 25% B.20% C.2,5% D.2% 2- Hoà tan 30 gam muối ăn vào 90 gam nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu ? A.15% B.20% C.25% D.30% 3- Hoà tan 25 g đường vào nước dung dịch đường có nồng độ 25% Khối lượng dung dịch cần dùng : A.90g B.95g C.110g D.100g Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH NỘI DUNG BÀI HỌC II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa Cơng thức Các ví dụ Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: Nồng độ mol (kí hiệu CM) dung dịch cho biết số mol chất tan có lit dung dịch Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: Dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5 mol/lit Cho biết lit dung dịch CuSO4 có 0,5 mol CuSO4 Em hiểu dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5mol/lit Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: Dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5 mol/lit Cho biết lit dung dịch CuSO4 có 0,5 mol CuSO4 VD 2: Dung dịch đường có nồng độ 2M Cho biết lit dung dịch đường có mol đường Dung dịch đường có nồng độ 2M cho biết điều gì? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: * Bài tập áp dụng: - Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4 Tính nồng độ mol dung dịch? Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4 Tính nồng độ mol dung dịch? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: Bài tập cho biết gì? Yêu cầu làm gì? VD 1: * Bài tập áp dụng: - Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4 Tính nồng độ mol dung dịch? Cho biết: Vdd  200ml m( CuSO4 )  16 g Tính : CM =? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: - Số mol CuSO 4có dung dịch: * Bài tập áp dụng: nCuSO4  - Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4 Tính nồng độ mol dung dịch? mCuSO4 M CuSO4 16   0,1(mol ) 160 Trong 0,2l dung dịch có hòa tan 0,1 mol CuSO Trong 1l CuSO x 1�0,1 0, x mol  0,5(mol / lit ) Trong 1l dung dịch có hòa tan 0,5 mol Vậy nồng độ mol dung dịch 0,5M CuSO Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n CM  (mol / lit ) V CƠNG THỨC TÍNH NỒNG MOL CỦA DUNG DỊCH n CM  (mol / lit ) V Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM Dựa vào công thức CM n CM  (mol / lit ) Hãy viết cơng thức tính: V : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M n  ? V  ? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M  n  CM �V n V  CM Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V Bài tập cho biết đại lượng nào? Yêu cầu tìm đại lượng nào? : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? mct  20 gam Vdd  400ml  0, 4l CM  ? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch ĐÁP ÁN II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? - Số mol NaOH có 400 ml dung dịch n( NaOH ) m 20    0,5(mol ) M 40 - Nồng độ mol dung dịch thu được: CM ( NaOH ) 0,5 n   0, V  1, 25(mol / lit ) Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có 250 ml dung dịch HCl 0,5M Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V Ví dụ cho biết đại lượng nào? Yêu cầu tìm đại lượng nào? : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có 250 ml dung dịch HCl 0,5M Vdd  250ml  0, 25l CM  0,5M nHCl  ? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có 250 ml dung dịch HCl 0,5M ĐÁP ÁN - Số mol chất tan có 250 ml dung dịch HCl 0,5M: nHCl  CM �V  0,5 �0, 25  0,125(mol ) Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có 250 ml dung dịch HCl 0,5M Ví dụ 3: Trộn lit dung dịch muối ăn 0,2M với lít dung dịch muối ăn 0,3M Tính nồng độ mol dung dịch muối ăn sau trộn Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V : Số mol chất tan (mol) Ví dụ cho biết đại lượng nào? Yêu cầu tìm đại lượng nào? : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có 250 ml dung dịch HCl 0,5M Ví dụ 3: Trộn lit dung dịch muối ăn 0,2M với lít dung dịch muối ăn 0,3M Tính nồng độ mol dung dịch muối ăn sau trộn V1  3l ; CM1  0, M � n1 V  4l ; CM  0,3M � n2 Tính: CM  ? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch ĐÁP ÁN II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: b Công thức: n V CM n CM  (mol / lit ) V : Số mol chất tan (mol) : Thể tích dung dịch (l) : Nồng độ mol (mol/lit) hay M Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH Tính nồng độ mol dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có 250 ml dung dịch HCl 0,5M Ví dụ 3: Trộn lit dung dịch muối ăn 0,2M với lít dung dịch muối ăn 0,3M Tính nồng độ mol dung dịch muối ăn sau trộn - Ta có: n1  (3 �0, 2)  0, 6( mol ) n2  (4 �0,3)  1, 2( mol ) - Số mol dung dịch sau trộn: n  n1  n2  0,  1,  1,8(mol ) - Thể tích dung dịch sau trộn: V  V1  V2    7(l ) - Nồng độ dung dịch sau trộn: n 1,8 CM    0, 26( M ) V CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG – HOÀ TAN G NAOH VÀO NƯỚC ĐỂ ĐƯỢC 50 ML DUNG DỊCH NỒNG ĐỘ MOL CỦA DUNG DỊCH THU ĐƯỢC LÀ : A.1,6M B 4M C 0,4M D 6,26M 2- TRONG 200ML DD CÓ CHỨA 28 G KOH NỒNG ĐỘ MOL/ L DUNG DỊCH LÀ : A 2M B 1,5M C 1,75M D 2,5 M 3- MỘT LÍT DUNG DỊCH NACL 0,5M CÓ SỐ MOL LÀ : A 0,5 MOL B 0,1 MOL C 0,7 MOL D 0,9 MOL Bài tập Hoà tan 6,5 g Kẽm cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M a, Viết phương trình phản ứng b, Tính thể tích dung dịch HCl c, Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng Xác định dạng tập ? Các bước tập tính theo phương trình ? - Bài vừa học: + Học ghi kết hợp SGK + Làm tập trang 145; 3, 4, trang 146 SGK - Bài học: PHA CHẾ DUNG DỊCH (T1) 1/ Cơng thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm dung dịch gì? 2/ Các bước để giải tập pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước ... NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: Nồng độ mol (kí hiệu CM) dung dịch cho biết số mol chất tan có lit dung dịch Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng. .. Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định nghĩa: VD 1: Dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5 mol/lit Cho biết lit dung dịch CuSO4 có 0,5 mol CuSO4 VD 2: Dung dịch. .. đường có nồng độ 2M Cho biết lit dung dịch đường có mol đường Dung dịch đường có nồng độ 2M cho biết điều gì? Tiết:63 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I Nồng độ phần trăm dung dịch II Nồng độ mol dung dịch Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch, Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay