Giáo án Hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học

14 28 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 16:12

PHÒNG GIÁO DỤC BẾN LỨC – LONG AN BÀI GIẢNG HĨA HỌC BÀI 21:TÍNH THEO CƠNG THỨC HĨA HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ Khí N2 nặng hay nhẹ khí H2 nặng hay nhẹ lần? Cho biết N = 14; H = Khí O2 nặng hay nhẹ khơng khí nặng hay nhẹ lần? Cho biết O = 16 Giải Tóm tắt: M N  14 g M H  2g  d N2 / H  ? d N2  H2 M N2 M H2 28   14 Vậy khí nitơ nặng khí hidro 14 lần KIỂM TRA BÀI CŨ a)Khí N2 nặng hay nhẹ khí H2 nặng hay nhẹ lần? Cho biết N = 14; H = b) Khí O2 nặng hay nhẹ khơng khí nặng hay nhẹ lần? Cho biết O = 16 Tóm tắt: Giải M O  32 g M kk  29 g  dO2 / KK  ? dO2  KK M O2 M KK 32   1,1 29 Khí Oxi nặng khơng khí 1,1 lần TUẦN 15 TIẾT 30 BÀI 21:TÍNH THEO CƠNG THỨC HĨA HỌC Biết cơng thức hóa học hợp chất , xác định thành phần phần trăm nguyên tố hợp chất Thí dụ: Một loại phân bón có cơng thức hóa học KNO3, em xác định thành phần phần trăm ( theo khối lượng ) nguyên tố BÀI LÀM Tóm tắt: Chất: KNO3 K=39, N=14, O=16 %K, %N, %O =? CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH -Tìm khối lượng mol hợp chất M KNO3  39  14  16.3  101g -Tìm số mol nguyên tử nguyên tố mol hợp chất Trong mol KNO3 có nK=1 mol , nN=1 mol, nO=3 mol - Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng nguyên tố n K M K 1.39 100% 38,6% %K  100%  101 M hc n N M N %N  100% M hc 1.14  100%  13,8% 101 3.16 nO M O 100%  47, 6% %O  100%  M hc 101 Hoặc: %O = 100%-(%K+%N)=100-( 38,6+13,8)%= 47,6% Bài tập 1:sgk hóa trang 71 Tính thành phần % theo khối lượng nguyên tố hợp chất a)CO CO2 b) Fe3O4 Fe2O3 c)SO2 SO3 a) CO Tóm tắt: Chất: CO C=12, O=16 %C, %O =? GIẢI M CO  12  16  28 g Trong mol CO có nC=1mol nO=1 mol nC M C %C  100% M hc CO2 Tóm tắt: Chất: CO2 C=12, O=16 %C, %O =? GIẢI M CO  12  16.2  44 g Trong mol CO2 có nC=1mol nO=2 mol nC M C %C  100% M hc 1.12  100%  42,85% %C  1.12.100%  27, 27% 28 44 %O =100% - 42,85%=57,15% %O  100%  27, 27%  72, 73% b) Fe3O4 Tóm tắt: Chất: Fe3O4 Fe=56, O=16 Fe2O3 Tóm tắt: Chất: Fe2O3 Fe=56, O=16 %Fe, %O =? GIẢI %Fe, %O =? nFe M Fe % Fe  100% M hc nFe M Fe % Fe  100% M hc GIẢI M Fe2O3  56.2  3.16  160 g M Fe3O4  56.3  4.16  232 g Trong mol Fe3O4 có nFe= Trong mol Fe2O3 có nFe= mol nO=3 mol mol nO=4 mol 3.56  100%  72, 41% 232 %O =100% -72,41%=27,59% 2.56  100%  70% 160 %O =100% -70%=30% c) SO2 Tóm tắt: Chất: SO2 S=32, O=16 SO3 Tóm tắt: Chất: SO3 S=32, O=1 %S, %O =? GIẢI %S, %O =? GIẢI M SO3  1.32  3.16  80 g M SO2  1.32  2.16  64 g Trong mol SO2 có nS= mol Trong mol SO3 có nS= mol nO=2 mol n =3 mol O n M %S  S M hc S 100% 1.32  100%  50% 64 %O =100% -50%=50% nS M S %S  100% M hc 1.32  100%  40% 80 %O =100% -40%=60% Xác Xác định định thành thành phần phần phần trăm nguyên tố hợp chất chất ta ta thực thực hiện qua qua mấy bước? bước? A B B 33 C D Công Công thức thức hóa hóa học học của đường đường là C C1212H H2222O O1111 Số Số mol mol nguyên nguyên tử tử C, C, H, H, O O trong 1,5 1,5 mol mol đường đường lần lượt là A nC =12,nH=22,nO=11 B nC =18,nH=33,nO=11 C nC =18,nH=33,nO=16.5 D nC =18,nH=33,nO=22 Cơng Cơng thức thức hóa hóa học học đường C1212H H2222O O1111 Tính Tính khối khối lượng lượng mol đường đường A 343 B 432 C 234 D 342 Công Công thức thức hóa hóa học học đường C1212H H2222O O1111 Trong Trong mol đường số gam nguyên nguyên tố C, H, O A 144, 22, 176 B 12, 22, 11 C 120, 22, 160 D 142, 22, 150 Chúc em học tốt! ... TUẦN 15 TIẾT 30 BÀI 21:TÍNH THEO CƠNG THỨC HĨA HỌC Biết cơng thức hóa học hợp chất , xác định thành phần phần trăm nguyên tố hợp chất Thí dụ: Một loại phân bón có cơng thức hóa học KNO3, em xác... lượt là A nC =12,nH=22,nO=11 B nC = 18, nH=33,nO=11 C nC = 18, nH=33,nO=16.5 D nC = 18, nH=33,nO=22 Cơng Cơng thức thức hóa hóa học học đường C1212H H2222O O1111 Tính Tính khối khối lượng lượng mol đường... 40% 80 %O =100% -40%=60% Xác Xác định định thành thành phần phần phần trăm nguyên tố hợp chất chất ta ta thực thực hiện qua qua mấy bước? bước? A B B 33 C D Công Công thức thức hóa hóa học học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học, Giáo án Hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học, Biết công thức hóa học của hợp chất , hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay