Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 14:53

Cách hạch tốn phân bổ chi phí mua hàng (Chi phí vận chuyển, bốc dỡ…) Hạch tốn phân bổ chi phí mua hàng cho đúng? Mời bạn tham khảo viết hướng dẫn sau kế toán trưởng lớp học kế toán thực hành Lê Ánh Chi phí mua hàng chi phí liên quan trực tiếp đến q trình mua hàng Bao gồm chi phí sau: Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền th kho, th bến bãi; chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua đến kho doanh nghiệp, khoản hao hụt tự nhiên định mức phát sinh trình thu mua hàng hóa…  Hạch tốn chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ…) Khi doanh nghiệp mua hàng, phát sinh chi phí mua hàng, Kế tốn tiến hành hạch tốn khoản chi phí vào giá trị hàng mua hàng nhập kho: Nợ TK 156, 152, 155, 211 Nợ TK 133 Có TK 111,112,131  Phân bổ chi phí mua hàng Khi doanh nghiệp mua từ mặt hàng trở lên, phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ cho mặt hàng đó), kế tốn cần: (1) Phân bổ chi phí mua hàng cho loại hàng mua; (2) hạch toán chi phí vào giá trị hàng mua nhập kho Kế toán Lê Ánh hướng dẫn cách làm trường hợp sau: Trường hợp doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức trị giá mua Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho = Tổng chi phí thu mua hàng -Tổng giá trị hàng mua x Giá trị hàng mặt Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp có giá trị mang tính xác cao, thích hợp trường hợp hàng nhập có chênh lệch giá trị lớn, tính tốn phức tạp trường hợp số lượng nhập suất lớn Ví dụ: Cơng ty TNHH ABC tiến hành mua mặt sau: Mặt hàng ĐVT Số lượng Đơn chưa gồm 10% (đồng) Máy Điều hòa Panasonic 22P (A) Bộ 15 6.850.000 102.750.000 Máy Điều hòa Panasonic 20P (B) Bộ 20 9.300.000 186.000.000 Tổng giá bao VAT hàng 35 Thành (đồng) tiền 288.750.000 Chi phí vận chuyển 1.000.000 chưa bao gồm 10% VAT để đưa hàng hóa tới kho công Công ty tiến hành phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức giá trị sau: Chi phí vận chuyển máy điều hòa A == 102,75tr/288,75tr * 1tr = 356.000 đ Chi phí vận chuyển máy điều hòa B = 1tr - 0,356 tr = 644.000 đ Hạch tốn: N156-điều hòa A: 102,75tr + 0,356tr = 103,106tr N156-điều hòa B: 186tr + 0,644tr = 186,644tr N133: 28,875 + 0,1 = 28,975tr C112: 318,725tr ty Trường hợp doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức số lượng hàng mua Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho Tổng chi phí thu mua hàng -Tổng số lượng hàng mua = x Số lượng mặt hàng Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp tính tốn dễ dàng cho kết mang tính chất tương đối phụ thuộc vào số lượng hàng nhập Ví dụ: Cơng ty Kế tốn Lê Ánh tiến hành mua 400kg nguyên vật liệu A 600kg NVL B Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A B triệu đồng Công ty Kế tốn Lê Ánh tiến hành phân bổ chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A B theo số lượng sau: Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A = 400KG/1000KG *1tr = 400.000đ Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu B = tr – 0,4tr = 0,6 tr Trong thực tế, chi phí mua hang chi phí vận chuyển phát sinh khơng có hóa đơn GTGT Cách xử lý để chi phí tính chi phí hợp lệ? Mời bạn tham khảo viết: Cách xử lý chi phí vận chuyển khơng có hóa đơn GTGT Kế tốn Lê Ánh chúc bạn thành công! ... nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức số lượng hàng mua Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho Tổng chi phí thu mua hàng -Tổng số lượng hàng mua = x Số lượng mặt hàng Phân. .. 400.000đ Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu B = tr – 0,4tr = 0,6 tr Trong thực tế, chi phí mua hang chi phí vận chuyển phát sinh khơng có hóa đơn GTGT Cách xử lý để chi phí tính chi phí hợp lệ?... VAT hàng 35 Thành (đồng) tiền 288.750.000 Chi phí vận chuyển 1.000.000 chưa bao gồm 10% VAT để đưa hàng hóa tới kho cơng Cơng ty tiến hành phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức giá trị sau: Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng, Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay