28 THPT chuyên tiền giang lần 1

17 21 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 12:54

THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Chuyên Tiền Giang Câu 1: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 3x  z   Véctơ pháp tuyến mặt phẳng (P) có tọa độ A  3;0; 1 B  3; 1;1 C  3; 1;0  D  3;1;1 Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA   ABCD  ,SB  a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD theo a A V  a B V  a3 C V  a3 D V  a3 3 Câu 3: Cho hàm số y  x  3x  Tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số A  2;0  B  1;  C  0;1 D  1;0  C  0; � D �\  1 Câu 4: Tập xác định hàm số y   x  1 A  1; � B  1; � Câu 5: Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức z  A  1; 4  B  1;    3i    i   2i C  1; 4  D  1;  Câu 6: Số tập hợp có phần tử tập hợp có phần tử A A B C7 C D 7! 3! Câu 7: Tìm đạo hàm y’ hàm số y  s inx  cos x A y '  cos x B y '  2sin x C y '  s inx  cos x D y '  cos x  s inx Câu 8: Một hình nón tròn xoay có đường cao h, bán kính đáy r đường sinh l Biểu thức sau dùng để tính diện tích xung quanh hình nón ? A Sxq  rl B Sxq  2rl C Sxq  rh D Sxq  2h Câu 9: Cho hai hàm số f  x  , g  x  liên tục � Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? � f  x  g  x � f  x  dx  � g  x  dx B � f  x  g  x  dx  � f  x  dx.� g  x  dx A � � �dx  � � f  x  g  x � f  x  dx  � g  x  dx D � k.f  x  dx  k � f  x  dx,  k �� C � � �dx  � Câu 10: Phương trình có tập nghiệm trùng với tập nghiệm phương trình s inx  0? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A cos x  1 B cos x  C tanx=0 D cot x  Câu 11: Tìm hàm số F(x) biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   x F  1  11 A F  x   x x B F  x   1 x x  C F  x   x 3 D F  x   x x 3 Câu 12: Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề ? A Hai đường thẳng phân biệt khơng chéo cắt B Hai đường thẳng phân biệt khơng song song chéo C Hai đường thẳng phân biệt nằm mặt phẳng khơng chéo D Hai đường thẳng phân biệt thuộc hai mặt phẳng khác chéo Câu 13: Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  1 B y  C y  3x  x 1 D x  Câu 14: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho OA  3k  i Tìm tọa độ điểm A A  3;0; 1 B  1;0;3 C  1;3;0  D  3; 1;0  Câu 15: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Mệnh đề đúng? A Hàm số có giá trị cực tiểu B Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ C Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  D Hàm số có ba cực trị Câu 16: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A y   x  B y   x  2x  C y   x  2x  D y   x  2x  Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào? A y   3 x x �1 � B y  � � �2 � C y   2 x x �1 � D y  � � �3 � Câu 18: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến tập xác định nó? A y  x  x  B y  x  3x  C y  x  D y  2x  x2 Câu 19: Tính tổng T tất nghiệm phương trình 4.9x  13.6x  9.4x  A T  B T  C T  13 D T  Câu 20: Tìm tập giá trị T hàm số y  x    x A T   3;5  B T   3;5 C T  � � 2; � 0; � D T  � � � Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M  1; 2;3 ; N  2; 3;1 ; P  3;1;  Tìm tọa độ điểm Q cho MNPQ hình bình hành Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A Q  2; 6;  B Q  4; 4;0  C Q  2;6;  D Q  4; 4;0  3x  a  x �0 � � Tìm tất giá trị a để hàm số cho Câu 22: Cho hàm số f  x   �  2x  x  � � x liên tục điểm x  A a  B a  C a  D a  Câu 23: Hàm số y  x  3x nghịch biến khoảng đây? A  1;1 B  �;1 C  2; � D  0;  Câu 24: Cho hình trụ có bán kính a Một mặt phẳng qua tâm hai đáy cắt hình trụ theo thiết diện hình vng Thể tích hình trụ B a A 2a C 2a D 2a 3 Câu 25: ] Cho cấp số cộng  u n  có u  15, u 20  60 Tổng S20 20 số hạng cấp số cộng A S20  600 B S20  60 C S20  250 D S20  500 x.f  x  dx  2, tính I  � f  x  dx Câu 26: Cho hàm số y  f  x  liên tục � Biết � A I  B I  1 C I  D I  Câu 27: Viết phương trình tổng quát mặt phẳng    qua ba điểm A, B, C hình chiếu điểm M  2;3; 5  xuống trục Ox, Oy, Oz A 15x  10y  6z  30  B 15x  10y  6z  30  C 15x  10y  6z  30  D 15x  10y  6z  30  Câu 28: Gọi z1 , z hai nghiệm phức phương trình 2z  3z   Tính w 1   i.z1z z1 z A w    2i Câu 29: Cho F  x   B w   2i C w   i D w   2i a  ln x  ln x  b  nguyên hàm hàm số f  x   , x x a, b �� Tính S  a  b Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A S  2 B S  C S  D S  2 Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ v   3;3 đường tròn  C  : x  y  2x  4y   Ảnh (C) qua phép tịnh tiến vectơ v đường tròn ? A  C ' :  x     y  1  B  C ' :  x     y  1  C  C ' :  x     y  1  2 D  C ' : x  y  8x  2y   2 2 2 Câu 31: Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đơi vng góc Chỉ mệnh đề sai mệnh đề sau: A Ba mặt phẳng (ABC),(ABD),(ACD) đơi vng góc B Tam giác BCD vng C Hình chiếu A lên mặt phẳng (BCD) trực tâm tam giác BCD D Hai cạnh đối tứ diện vng góc Câu 32: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  2;1;1 mặt phẳng  P  : 2x  y  2z   Phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) A  x     y  1   z  1  B  x     y  1   z  1  C  x     y  1   z  1  D  x     y  1   z  1  36 2 2 2 2 2 2 Câu 33: Cho số phức z  a  bi  a, b �� thỏa mãn z   3i  z i  Tính S  a  3b A S  B S  5 C S  D S   2 Câu 34: Tìm số giao điểm n đồ thị hàm số y  x x  đường thẳng y  A n  B n  C n  Câu 35: Tìm tất giá trị m để hàm số y  A 2  m  1 B 2  m  D n  mx  nghịch biến  �;1 xm C 2 �m �1 D 2  m �1 Câu 36: Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình  log x  x A m �0  log x  m �0 nghiêm với giá trị x � 1;64  B m �0 C m  D m  Câu 37: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x , y   x  trục 3 hoành Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A 11 B 61 C 343 162 D 39 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  2;0;0  ; B  0;3;0  ;C  0;0;  Gọi H trực tâm tam giác ABC Tìm phương trình tham số đường thẳng OH �x  4t � A �y  3t �z  2t � �x  3t � B �y  4t �z  2t � �x  6t � C �y  4t �z  3t � �x  4t � D �y  3t �z  2t � Câu 39: Mơt sinh viên muốn mua laptop có giá 12,5 triệu đồng nên tháng gửi tiết kiệm vào ngân hàng 750.000 đồng theo hình thức lãi suất kép với lãi suất 0,72% tháng Hỏi sau tháng sinh viên dùng số tiền gửi tiết kiệm để mua laptop ? A 16 tháng B 14 tháng C 15 tháng D 17 tháng Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vng A B Hình chiếu vng góc S mặt đáy (ABCD) trùng với trung điểm AB Biết AB  a, BC  2a, BD  a 10 Góc hai mặt phẳng (SBD) mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD theo a A V  30a B V  30a C V  30a 12 D V  30a Câu 41: Một xe ôtô sau chờ đến hết đèn đỏ bắt đầu phóng nhanh với vận tóc tăng liên tục biểu thị đồ thị đường cong parabol có hình bên Biết sau 10 s xe đạt đến vận tốc cao 50 m/s bắt đầu giảm tốc Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao xe quãng đường mét ? A 100 m B 1100 m C 1400 m D 300m Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 42: Cho tam giác SOA vng O, có MN//SO với M, N nằm cạnh SA,OA hình vẽ bên Đặt SO  h khơng đổi Khi quay hình vẽ quanh SO tạo thành hình trụ nội tiếp hình nón đỉnh S có đáy hình tròn tâm O, bán kính R  OA Tìm độ dài MN theo h để thể tích khối trụ lớn h A MN  B MN  h h C MN  D MN  h Câu 43: Biết số phức z thỏa mãn điều kiện z   4i  biểu thức P  z   z  i đạt giá trị lớn Tính z A z  B z  50 C z  10 D z  Câu 44: Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số lập từ tập hợp X   1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9 Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn số chia hết cho A 27 B 28 C 28 D Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SAD tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi M,N trung điểm BC CD Tính bán kính R khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.CMN A R  a 29 B R  a 93 12 C R  a 37 D R  5a 12 Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vng A B, AB  BC  a, AD  2a, SA vng góc với mặt đáy (ABCD, SA  a Gọi M, N trung điểm SB, CD Tính cosin góc đường thẳng MN (SAC) A B 55 10 C 10 D Câu 47: Phương trình log3  cot x   log  cos x  có nghiệm khoảng  0; 2018  ? A 2018 nghiệm B 1008 nghiệm C 2017 nghiệm D 1009 nghiệm Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 48: Tìm tất giá trị m để phương trình sin x  cos x  cos 4x  m có bốn �  �  ; nghiệm phân biệt thuộc đoạn � � 4� � 47 47 A m � m � 64 64 C 47 m� 64 B 47 m 64 D 47 �m � 64 Câu 49: Cho tứ diện ABCD có cạnh a Gọi M, N trung điểm cạnh AB, BC E điểm đối xứng với B qua D Mặt phẳng (MNE) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện, khối chứa điểm A tích V Tính V A 11 2a 216 B 2a 216 C 2a D 13 2a 216 Câu 50: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục � Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số y  f '  x  Xét hàm số g  x   f  x  3 Mệnh đề sai ? A Hàm số g  x  đồng biến  1;0  B Hàm số g  x  nghịch biến  �; 1 C Hàm số g  x  nghịch biến  1;  D Hàm số g  x  đồng biến  2; � Đáp án 1-A 11-B 21-C 31-B 41-A 2-C 12-C 22-C 32-C 42-B 3-D 13-B 23-D 33-B 43-D 4-A 14-B 24-C 34-C 44-A 5-A 15-C 25-C 35-D 45-B 6-B 16-B 26-D 36-B 46-B 7-D 17-D 27-D 37-A 47-D 8-A 18-A 28-B 38-C 48-C 9-B 19-A 29-B 39-A 49-A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 10-C 20-C 30-B 40-D 50-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Câu 2: Đáp án C Ta có: V  SB2  AB2  a 2;SABCD  a a3 Do V  SA.SABCD  3 Câu 3: Đáp án D Ta có y '  3x  � y '  � x  �1 � �y"  1  � Tọa độ cực tiểu đồ thị hàm số  1;0  Mặt khác y"  6x � � �y"  1  6 Câu 4: Đáp án A Hàm số xác định � x   � x  � D   1; � Câu 5: Đáp án A Ta có z    3i    i   2i  1  4i Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án D Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án B Ta có F  x   �xdx  Mặt khác F  1  � x x  C 2  C 1 � C  � F x  x x  3 3 Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án D Câu 18: Đáp án A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 19: Đáp án A x � �3 � � 2x x � � x0 � �2 � �3 � �3 � � �� � T  PT � � �  13 � �  � � x x2 �2 � �2 � � � � � � � � �2 � Câu 20: Đáp án C Hàm số có tập xác định D   3;5 Ta có y '1  � y '  �  x  x  � x  x 3 x � Suy y  3  2, y    2, y    � T  � � 2; � Câu 21: Đáp án C uuuu r uuu r Do MNPQ hình bình hành nên MN  QP   1; 5; 2  � Q  2;6;  Câu 22: Đáp án C Ta có lim f  x   lim x �0 x �0  2x   lim x �0 x    2x  x    lim  2x    2x  x �0   1  2x  f  x   lim  3x  a  1  a  1, f    a  Mặt khác xlim �0  x �0 f  x   f    lim f  x  � a   � a  Hàm số lien tục điểm x  � xlim �0 x �0 Câu 23: Đáp án D Ta có y '  3x  6x  3x  x   � y '  �  x  Suy hàm số nghịch biến khoảng  0;  Câu 24: Đáp án C Bán kính đáy r  a, chiều cao h  2a � V  r h  2a Câu 25: Đáp án C u1  4d  15 � u  35 � � �1 Gọi số hạng đầu công sai CSC  u n  u1 , d, ta có � u1  19d  60 d5 � � Suy S20  20  35  60   250 Câu 26: Đáp án D 4 �x  � t  �� x.f  x  dx  � f  t  dt � � f  x  dx  � I  Đặt t  x � dt  2xdx, � 20 �x  � t  0 Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 27: Đáp án D Phương trình mặt phẳng (ABC) theo đoạn chắn là: x y z    hay 5 15x  10y  6z  30  Câu 28: Đáp án B � z1  z  1 z z 3 �  2i   2i � w    i.z1z   i  z1z   Ta có � z1 z z1z 2.2 � z1z  � Câu 29: Đáp án B � u   ln x du  dx � � � � x � F x   ln x dx   1  ln x  dx ��   �   �2 Đặt � 1 x x x dv  dx � �v   � x2 � x  1   ln x    C x x � F x   a  1 � � S   ln x    C � � b2 x � Câu 30: Đáp án B 2 Đường tròn  C  : x  y  2x  4y   có tâm I  1; 2  bán kính R  uu r r Gọi I’ tâm đường tròn  C ' � II '  v   3;3 � I  4;1 Do  C '  :  x     y  1  2 Câu 31: Đáp án D Câu 32: Đáp án C Bán kính mặt cầu là: R  d  S;  P    �  S  :  x     y  1   z  1  2 Câu 33: Đáp án B a  1 � � 2 Đặt z  a  bi  a; b �� ta có: a   bi  3i  a  b i  � � b   a  b2 � a  1 � a  1 � � � �� � S  5 � b b   b2 1 � � � Câu 34: Đáp án C Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải � x  3x  2 x x   � x  3x  � Phương trình hồnh dộ giao điểm �4 x  3x  2 � � � x  1; x  �  17 �� x2  � PT có nghiệm � �  12 � x2    loai  � � Câu 35: Đáp án D D  �\  m ; y '  m2  xm � m2   � 2  m �1 Hàm số nghịch biến  �;1 � � m �1 � Câu 36: Đáp án B  log x  2 �1 �  log x  m �0 � � log x � log x � m �2 � Đặt t  log x, với x � 1;64  � t � 0;6  t �۳ m t Khi tốn trở thành f  t  t � ۳ Lập bảng biến thiên suy �m  0;6   Min f  t   0;6  m m Câu 37: Đáp án A Vì diện tích đường nên ta cần vẽ hình: PT hồnh độ giao điểm đường y  x , y   x  3 x 1 � � x  x � � 3 x � � x � 11 x dx  �   � dx  Dựa vào hình vẽ ta có: S  � � 3 � � Câu 38: Đáp án C Do H trực tâm tam giác ABC suy H hình chiếu vng góc O mặt phẳng (ABC) (học sinh tự chứng minh) Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải �x  6t uuur uuur x y z � Khi OH   ABC  :    � u OH   6; 4;3  Do OH : �y  4t � z  3t � Câu 39: Đáp án A Gọi n số tháng sinh viên cần gửi Ta có tổng số tiền gốc lẫn lãi sau n tháng là: 750   r   750   r  n n 1  750   r  1  1 r   750   r  �12,5 Với r  0, 72%, sử dụng máy tính CASIO suy n  16 1  1 r n Câu 40: Đáp án D Dựng HK  BD, SH  BD nên ta có: �  600  SKH   BD � Góc hai mặt phẳng (SBD) mặt phẳng đáy SKH AB.AD 3a 2  Lại có: AD  BD  AB  3a, HK  d  A; BD   BD 10 Do SH  HK tan 600  Vậy V  3a 10 AD  BC a 30 AB.SH  Câu 41: Đáp án A Gọi (P): y  ax  bx  c phương trình parabol b � � c  0;   10 a � � �� 2a Vì (P) qua gốc O đỉnh I  10;50  � � � � b  10;c  100a  10b  c  50 � � 10 �1 � 1000  x  10x � dx  m Suy phương trình (P) y   x  10x Vậy S  � � � 0� Câu 42: Đáp án B Khi quay hình vẽ quanh trục SO tạo nên khối trụ nội tiếp hình nón Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Suy thiết diện qua trục hình trụ hình chữ nhật MNPQ IM SI OA.SI R  h  x   � IM   OA SO SO h Theo định lí Talet, ta có Thể tích khối trụ V  R h  .IM OI  R 2 h  x  x  h 2x   h  x    h  x  � 4h 1� Theo AM  GM, ta 2x  h  x  � � � 2� � 27 h h 4R h Vậy V � Dấu “=” xảy 2x  h  x � x  � MN  3 27 Câu 43: Đáp án D Đặt z  x  yi  x, y �� � Tập hợp điểm M đường tròn (C) có tâm I  3;  , bán kính R  Ta có P  z   z  i  x   yi  x   y  1 i   x    y  x   y  1 2 2 2  x  y  4x   x  y  2y   4x  2y  �    : 4x  2y   P  Ta cần tìm P cho đương thẳng    đường tròn (C) có điểm chung � d  I;     �R 4.3  2.4   P ۣ�  ��� � ۣ �  �23 P 42  2 10 10 23 P 10 13 P 33 4x  2y  30  � �x  � �� Vậy z  Do max P  33 Dấu “=” xảy � � 2  x  3   y    �y  5 � Câu 44: Đáp án A � d   2, 4, 6,8 Gọi số cần tìm có dạng abcd, chia hết cho � � a  b cd :3 � Khi đó, chọn d có cách chọn, b c có cách chọn (từ � )  Nếu a  b  c  d : a   3, 6,9 � có cách chọn a  Nếu a  b  c  d : dư a   2,5,8 � có cách chọn a  Nếu a  b  c  d : dư a   1, 4, 7 � có cách chọn a Suy a có cách chọn � có 4.9.9.3  972 số chia hết cho Vậy xác suất cần tính P  972  94 27 Câu 45: Đáp án B Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Xét trục tọa độ Oxyz hình vẽ, với O trung điểm AD 3� �1 � � �3 � , S� 0;0; � Trung điểm MN E � ; ;0 � Chọn a  � M  1;0;0  , N � ; ;0 � � � � � �4 � �2 � � 4x  � � 4y  Phương trình đường thẳng qua E, song song với Oz  d  : � � zt � � � Gọi I tâm mặt cầu cần tìm � I � d  � I � ; ; m � �4 � uuu r �1 r �3 3� � uu ; SI  � ; ; m  Suy IM  � ;  ;  m � � �4 � �4 � � � � 3� 5 m   �m Mà SI  IM  R � m   � � � � � � 12 Vậy R  IM  m  93 a 93   12 12 Câu 46: Đáp án B Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Dễ thấy CD   SAC  � cos  MN;  SAC    sin  MN;CD  Gọi H trung điểm AB � MH   ABCD  Tam giác MHN vng H, có MN  MH  HN  a 10 Tam giác MHC vuông H, có MC  MH  HC2  a 2 2 �  MN  NC  MC  Tam giác MNC, có cosMNC 2.MN.NC 10 55 �   cos MNC � Vậy cos  MN;  SAC    sin MNC  10 Câu 47: Đáp án D cot x  � Ta có log  cot x   log  cos x  � log  cot x   log  cos x   t Điều kiện: � cos x  � � cos x t t � cot x   3t 4t � � �4 � t t t t t � �  �  12   �  cos x Suy � � � �   t  cos x  t �3 � � t � cos x  � t t �4 � �4 � Xét hàm số f  t   � � 4t  �, có f '  t   � �.ln  4t.ln  0; t �� �3 � �3 � � f  t  hàm số đồng biến � mà f  1  � t  1 � cos x   � x   k2 k�� � Có 1009 nghiệm Kết hợp với điều kiện x � 0; 2018  �   k  1008,83 ��� Câu 48: Đáp án C 4 Ta có sin x  cos x   cos4x, phương trình cho trở thành: 4 cos 4x  cos 4x   m � 4cos 4x  cos4x   4m 4 (*) Đặt t  cos4x mà 4x � ;  � t � 1; 0 , (*) � 4m  4t  t  Xét hàm số f  t   4t  t   1;0 , có f '  t   8t   � t   47 � � 47  � ; f    � minf  t   ; max f  t   Tính f  1  6; f � 16 � � 16 Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 47 �   � 47  ; ��  4m �6 � m� Để phương trình đa cho có nghiệm thuộc � 64 � 4 � 16 Câu 49: Đáp án A Nối ME �AD  Q, NE �CD  P � mp  MNE  chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện gồm PQD.NMB khối đa diện chứa đỉnh A tích A Dễ thấy P,Q trọng tâm BCE, ABE 1 S Gọi S diện tích BCD � SPDE  SCDE  SNBE  3 h � d  M;  BCD    � � Họi h chiều cao tứ diện ABCD � � h � d  Q;  BCD    � S.h S.h ; VQPDE  Khi VM.BNE  d  M;  BCD   SBNE  27 Suy VPQD.MNB  VM.BNE  VQ.PDE  S.h 11 11  VABCD � V  VABCD  a 18 18 18 216 Câu 50: Đáp án C 2 Ta có g '  x    x  3 '.f  x  3  2x.f '  x   , x �� � � � �x  �x  � � � �2 f '  x  3  � x 1 � � �x   2 � �� �� Khi g '  x   � x.f '  x  3  � �   x  x  x  � � � � � � �2 � � � f '  x  3  �x   2 � � � Suy hàm số đồng biến khoảng  1;0   1; � Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... 33-B 43-D 4-A 14 -B 24-C 34-C 44-A 5-A 15 -C 25-C 35-D 45-B 6-B 16 -B 26-D 36-B 46-B 7-D 17 -D 27-D 37-A 47-D 8-A 18 -A 28-B 38-C 48-C 9-B 19 -A 29-B 39-A 49-A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên. ..  1; 0  B Hàm số g  x  nghịch biến  �; 1 C Hàm số g  x  nghịch biến  1;  D Hàm số g  x  đồng biến  2; � Đáp án 1- A 11 -B 2 1- C 3 1- B 4 1- A 2-C 12 -C 22-C 32-C 42-B 3-D 13 -B 23-D... 10 C 10 D Câu 47: Phương trình log3  cot x   log  cos x  có nghiệm khoảng  0; 2 018   ? A 2 018 nghiệm B 10 08 nghiệm C 2 017 nghiệm D 10 09 nghiệm Trang http://dethithpt.com – Website chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 THPT chuyên tiền giang lần 1 , 28 THPT chuyên tiền giang lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay