access _ Mau 1

203 36 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 02:00

ĐÂY LÀ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI RA ĐỀ THI PHẦN ACCESS TRONG CÁC KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC BẢN VÀ NÂNG CAO, THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHUYÊN VIÊN CHÍNH,... BỘ TÀI LIỆU NÀY GỒM ĐẦY ĐẨY CÁC CÂU HỎI CỦA TẤT CẢ CÁC PHẦN CỦA ACCESS. BỘ TÀI LIỆU LÀ HÀNH TRANG QUAN TRỌNG CHO CÁC BẠN Chương 1: Hệ quản trị sở liệu Access Câu 1: Phần mở rộng tập tin CSDL Access ? a DAT b MDD c MDB d EXE TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 3: Ðối tuợng sau dùng để lưu trữ liệu a Form b Query c Table d Report TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 4: Ðối tượng dùng để truy vấn liệu? a Form b Table c Query d Report TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 5: Access là: a Phần mềm soạn thảo văn b Hệ điều hành c Hệ quản trị sở d Cơ sở liệu TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 6: Hệ quản trị sở liệu dùng Access a Cơ sở liệu phân tán b Cơ sở liệu hướng đối tượng c Cơ sở liệu quan hệ d Cơ sở liệu tập trung TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Access lưu đĩa dạng: a Các thành phần (Table, Query, Form, Report, Macro, Module) lưu thành tập tin riêng b Thành phần Table lưu thành tập tin DBF, thành phần khác lưu chung vào tập tin MDB c Thành phần Module lưu thành tập tin PRG, thành phần lại lưu chung vào tập tin MDB d Tất thành phần lưu chung vào tập tin có phần mở rộng MDB TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 8: Trong Table cột nhập tối đa loại liệu? a b c d TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 9: Một khóa phải a Có giá trị (khơng trùng nhau) b Khơng rỗng c Xác định mẫu tin d Có giá trị (khơng trùng nhau); khơng rỗng; xác định mẫu tin TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 10: Khóa ngoại a Một nhiều trường bảng b Một mẫu tin đặc biệt c Khơng khóa bảng hết d Chỉ trường TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 11: Các phép toán Access a + , - , * , / b ^ , \ c MOD , LIKE , IS d Các câu TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 10 Phần nâng cao: Câu 190: Khi mở báo cáo (double click), báo cáo hiển thị dạng nào? a Chế độ biểu mẫu b Chế độ thiết kế c Chế độ trang liệu d Chế độ xem trước in 189 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 trường ta chọn trường muốn đưa thông tin vào đâu: a Format  Control Source b Data  Control Soure c Event  Control Soure d Data  Input Mask 190 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 192: Khi gõ văn Lable, muốn xuống dòng bạn phải nhấn phím? a Enter b Ctrl + Enter c Alt + Enter d Tab + Enter 191 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 muốn hiển thị kết biểu thức Giả sử tính tổng biểu thức: a : Sum[Giatri] b = Sum[Giatri] c : Sum(Giatri) d =Sum!Giatri 192 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 194: Trong Textbox để tự động đánh số thứ tự phải thiết lập a Thuộc tính Control Source=1 thuộc tính Running sum Over Group b Thuộc tính Control Source+1 thuộc tính Running sum Over Group c Thuộc tính Control Source=1 thuộc tính Running sum Over All d Thuộc tính Control Source=1 thuộc tính Running sum No 193 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Report người ta gõ vào thuộc tính Control Source Textbox a Page b [Page] c Pages d [Pages] 194 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Wizard, xếp liệu tối đa theo trường a b c Không thể xếp d Bao nhiêu trường 195 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 197: Tạo nên xem trước in (Print Preview) báo cáo? a Ðể kiểm tra điều kiện tính tốn tạo báo cáo b Ðể kiểm tra nội dung báo cáo có xếp chưa c Ðể kiểm tra nội dung báo cáo có in khổ giấy A4 d Ðể kiểm tra nội dung hình thức báo cáo trước in 196 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 trang in Report người ta gõ vào thuộc tính Control Source Textbox a Page b [Page] c Pages d [Pages] 197 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 199: Hình bên hình thức trình bày báo cáo a Theo dạng Datasheet b Theo dạng Tabular c Theo dạng PovotTable d Theo dạng Table 198 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 200: Hình bên hình thức trình bày báo cáo a Theo dạng Datasheet b Theo dạng Tabular c Theo dạng PovotTable d Theo dạng Table 199 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 201: Ðể định dạng màu cho chữ ta sử dụng thuộc tính nào? a Back Color b Border Color c Fore Color d Fill Color 200 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 202: Có chế độ hiển thị Report a b c d 201 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 203: Chọn câu a Design View: hiển thị Report hình thiết kế b Print Preview: xem trước kết in Report c Layout Preview: xem cách hiển thị Report d Cả câu 202 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 Câu 204: Có loại Report dạng chi tiết a 1: Tabular b 2: Tabular, Columnar c 3: Tabular, Columnar, Table d 4: Tabular, Columnar, Table, Justified [] 203 TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 ... THƠ 0989.790373 14 Câu 16 : Thành phần sở Access a Table b Record c Field d Field name TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373 15 Câu 17 : Tên Table a... CẦN THƠ 0989.790373 26 giá trị từ dến 10 , chọn thuộc tính Validation Rule trường DIEM a >0 or < =10 b >=0 and < =10 c >[diem]>0 or [diem]< =10 d 0
- Xem thêm -

Xem thêm: access _ Mau 1, access _ Mau 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay