Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

41 34 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2018, 17:51

Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp) TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ ĐẬU THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐỰC CÁI ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA THẰN LẰN BÓNG HOA Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) TRONG ĐIỀU KIỆN BÁN TỰ NHIÊN TẠI QUẢNG BÌNH KHĨA LUẬN TỚT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA NƠNG - LÂM - NGƯ KHĨA LUẬN TỚT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐỰC CÁI ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA THẰN LẰN BÓNG HOA Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) TRONG ĐIỀU KIỆN BÁN TỰ NHIÊN TẠI QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: Đậu Thị Hương Mã số sinh viên: DQB 05140022 Chuyên ngành: ĐHSP Sinh học K56 Giảng viên hướng dẫn: ThS Diệp Thị Lệ Chi QUẢNG BÌNH, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu hướng dẫn ThS Diệp Thị Lệ Chi Những kết theo dõi ghi chép trình nghiên cứu số liệu khóa luận chưa cơng bố hình thức Sinh viên Đậu Thị Hương Xác nhận giảng viên hướng dẫn ThS Diệp Thị Lệ Chi LỜI CẢM ƠN Lời cho phép gửi tới ThS Diệp Thị Lệ Chi người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành Tôi xin cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Quảng Bình giảng dạy tơi suốt bốn năm qua kiến thức giảng đướng hành trang giúp vững bước tương lai, đồng thời sở để tơi hồn thành đề tài khóa luận Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô bạn khoa Nông – Lâm – Ngư tạo điều kiện ln giúp đỡ để tơi thực đề tài cách tốt Trong trình thực báo cáo kết đề tài khóa luận tốt nghiệp thân nhiều thiếu sót kính mong q thầy góp ý bảo tận tình Một lần tơi xin gửi lời cảm ơn tới tất quý thầy cô bạn bè giúp đỡ ủng hộ suốt q trình học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC Phần I MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Thời gian phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 6.2 Phương pháp thực nghiệm 6.2.1 Vật liệu nghiên cứu 6.2.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm: 6.2.3 Phương pháp theo dõi đánh giá tiêu suất sinh sản: 6.3 Phương pháp xử lí số liệu Phần II NỘI DUNG Chương I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tổng quan Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) 1.1 Nguồn gốc phân bố 1.2 Phân loại Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) 1.3 Đặc điểm Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) 1.3.1 Đặc điểm nhận dạng 1.3.2 Đặc điểm sinh sản 1.3.3 Đặc điểm thức ăn 1.3.4 Giá trị Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata Lịch sử nghiên cứu Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) 2.1 Trên giới 2.2 Ở Việt Nam 10 Tổng quan điều kiện tự nhiên xã hội vùng nghiên cứu 12 3.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Bình 12 3.2 Đặc điểm xã hội tỉnh Quảng Bình 13 Chương II KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15 Sự biến động yếu tố nhiệt độ môi trường vùng nghiên cứu q trình thí nghiệm 15 2.Tỷ lệ nuôi sống đàn Thằn lằn bóng hoa bố mẹ thời gian nghiên cứu: 16 Ảnh hưởng tỷ lệ đực đến khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa 17 3.1 Ảnh hưởng tỷ lệ ghép đôi đến khả thụ thai Thằn lằn bóng hoa 17 3.2.Ảnh hưởng tỷ lệ ghép đôi đến số sơ sinh/ổ lơ thí nghiệm 19 Tỷ lệ nuôi sống sinh trưởng non tuần đầu sau sinh 20 4.1.Tỷ lệ nuôi sống non tuần đầu sau sinh 20 4.2 Ảnh hưởng biên độ nhiệt độ đến tỷ lệ chết non q trình thí nghiệm 22 4.3 Sự sinh trưởng non tuần đầu sau sinh 22 Phần III KẾT LUẬNKIẾN NGHỊ 25 Kết luận 25 Kiến nghị 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 28 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng Một số số bố trí thí nghiệm sinh sản Bảng Nhiệt độ trung bình tháng năm Quảng Bình 13 Bảng Tỷ lệ ni sống Thằn lằn bóng hoa bố mẹ qua tuần tuổi theo dõi (%) 16 Bảng Tỷ lệ đẻ Thằn lằn bóng hoa lơ thí nghiệm (%) 18 Bảng Số sơ sinh trung bình đẻ ra/ổ lơ thí nghiệm 20 Bảng Tỷ lệ sống non tuần đầu sau sinh (%) 21 Bảng Khối lượng sinh trưởng tích lũy trung bình Thằn lằn bóng hoa tuần đầu sau sinh (g) 23 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Biểu đồ Sự biến động nhiệt độ môi trường thành phố Đồng Hới Quảng Bình thời gian thí nghiệm 15 Biểu đồ Sự biến động nhiệt độ tháng số lượng non chết thí nghiệm 22 TĨM TẮT ĐỀ TÀI Thơng tin chung: Tên đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ đực ảnh hưởng đến khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) điều kiện bán tự nhiên Quảng Bình” - Sv thực hiện: Đậu Thị Hương, Lớp ĐHSP Sinh K56, Khoa Nông Lâm Ngư - Giảng viên hướng dẫn: ThS Diệp Thị Lệ Chi: Mục đích nghiên cứu Xác định tỷ lệ đực phù hợp nhằm nâng cao khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) chăn nuôi Nội dung nghiên cứu - Đánh giá biến động số yếu tố môi trường vùng nghiên cứu q trình thí nghiệm đến khả thích nghi sinh sản Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) - Đánh giá tỷ lệ đực ghép đơi giao phối Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) điều kiện bán tự nhiên Thời gian phạm vi nghiên cứu - Thời gian: Thực từ tháng 11/2017 đến tháng 5/2018 - Địa điểm: Vườn thực nghiệm Nông Lâm, Trường Đại học Quảng Bình Kết nghiên cứu Kết thí nghiệm cho thấy với tỷ lệ đực ghép đôi giao phối 1:2 cho số lượng non sinh 60,61% cao thời gian đẻ tập trung ngắn, điều có ý nghĩa việc xây dựng mơ hình chăn ni Thằn lằn bóng hoa sinh sản có hiệu Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đực 1:2 không ảnh hưởng đến khối lượng sơ sinh Thằn lằn bóng hoa Nhiệt độ mơi trường địa điểm thí nghiệm tháng đầu năm 2018 có mức nhiệt 19,2 - 25,6 oC phải sử dụng đèn úm thời điểm nhiệt độ môi trường thấp Kết tỷ lệ ni sống đàn Thằn lằn bóng hoa bố mẹ 82,5%; Tỷ lệ ni sống Thằn lằn bóng hoa đạt 42,9 - 45,9% Tính sáng tạo Qua tình hình nghiên cứu ngồi nước, nội dung nghiên cứu hồn tồn có tính ứng dụng cao Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo - Kết đề tài sở để khuyến cáo người nuôi sử dụng tỷ lệ đực ghép đơi giao phối Thằn lằn bóng hoa phù hợp nhằm nâng cao suất hiệu chăn nuôi - Kết đề tài cung cấp kiến thức nhằm phục vụ trình thực hành, thực tập ứng dụng sản xuất Phần I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) hay gọi rắn mối Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) lồi bò sát máu lạnh phân bố phổ biến Việt Nam số nước nhiệt đới, cận nhiệt đới thê giới, gần nơi người sinh sống bờ sông, nơi đất thấp có độ cao tương đối Chúng thường điều tiết thân nhiệt ánh nắng ban ngày, sưởi ấm tìm thức ăn nơi bỏ hoang tảng đá lớn Thức ăn chủ yếu chúng lồi trùng gây hại đa số trùng gây hại nơng nghiệp, nơng nghiệp Thằn lằn bóng hoa loài thiên địch giúp bảo vệ mùa màng, bên cạnh chúng thức ăn cho nhóm động vật khác chim, thú lồi bò sát lớn Hiện ăn chế biến từ Thằn lằn bóng hoa nhiều người ưa chuộng miền tây Thịt Thằn lằn bóng hoa có nhiều giá trị, theo Đơng y thịt Thằn lằn bóng hoa có tác dụng bổ hư, ích phế lợi thận, thông niệu tiêu viêm, thuốc tốt cho trẻ suy nhược thể, suy dinh dưỡng, thiếu cân trị chứng đau mỏi lưng tay chân tê phong thấp, nhức mỏi cơng hiệu người lớn, ngồi có tác dụng làm đẹp giúp da mịn màng [28] Tuy nhiên, lồi Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) phân bố tự nhiên với số lượng có xu hướng giảm dần hoạt động đánh bắt hoạt động kinh tế khác của người làm giảm nguồn thức ăn, giảm nơi trú ẩn đối tượng Vì vậy, giải pháp ni Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) điều kiện bán tự nhiên giải pháp bảo tồn động vật hoang giã điều kiện nông hộ tránh đánh bắt người, tránh suy thoái đa dạng sinh học Với đặc điểm lồi bò sát có tính địa, sức đề kháng cao với điều kiện thời tiết không thuận lợi, mùa nóng Do đó, Quảng Bình xuất số hộ ni Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) điều kiện bán tự nhiên với kỹ thuật hạn chế nên hiệu chưa rõ ràng Nhằm tìm tỷ lệ đực thích hợp việc ghép đơi giao phối đồng thời đánh giá khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) điều kiện ni bán tự nhiên Tôi thực đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ đực ảnh hưởng đến khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) điều kiện bán tự nhiên Quảng Bình” Kết nghiên cứu làm tài liệu cho sinh viên môn Sinh học, Nông nghiệp người chăn nuôi quan tâm đến đối tượng Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata ni điều kiện bán hoang dã Mục đích nghiên cứu Xác định tỷ lệ đực phù hợp nhằm nâng cao khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) chăn nuôi ... vùng nghiên cứu q trình thí nghiệm 15 2.Tỷ lệ ni sống đàn Thằn lằn bóng hoa bố mẹ thời gian nghiên cứu: 16 Ảnh hưởng tỷ lệ đực đến khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa 17 3.1 Ảnh hưởng. .. cứu tỷ lệ đực ảnh hưởng đến khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) điều kiện bán tự nhiên Quảng Bình Kết nghiên cứu làm tài liệu cho sinh viên môn Sinh học, Nông... nuôi quan tâm đến đối tượng Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata ni điều kiện bán hoang dã Mục đích nghiên cứu Xác định tỷ lệ đực phù hợp nhằm nâng cao khả sinh sản Thằn lằn bóng hoa Eutropis
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đến tỉ lệ đực cái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thằn lằn bóng hoa trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay