Biểu mẫu HSE KHAI BAO THIET BI HAT NHAN

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2018, 14:18

Mẫu 12-I/ATBXHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ HẠT NHÂN I THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO Tên tổ chức, cá nhân: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: II ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ Tên thiết bị: Mã hiệu (Model): Số sêri (Serial Number): Hãng, nước sản xuất: Năm sản xuất: Các thông số kỹ thuật chính: Mục đích sử dụng: Nơi đặt thiết bị: NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) … , ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu HSE KHAI BAO THIET BI HAT NHAN , Biểu mẫu HSE KHAI BAO THIET BI HAT NHAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay