Biểu mẫu HSE KHAI BAO MAY PHAT NOTRON

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2018, 14:17

Mẫu 09-I/ATBXHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - PHIẾU KHAI BÁO MÁY PHÁT NƠTRON I THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO Tên tổ chức, cá nhân: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: II ĐẶC TÍNH MÁY Tên máy: Mã hiệu (Model): Số sêri (Serial Number): Hãng, nước sản xuất: Năm sản xuất: Năng lượng nơtron cực đại: - Điện áp gia tốc cực đại: - Loại bia: - Hoạt độ phóng xạ bia: Mục đích sử dụng:  Nghiên cứu đào tạo  Thăm dò địa chất  Phân tích  Mục đích khác (ghi rõ): Dùng cố định hay di động:  Cố định  Di động Nơi đặt máy cố định (ghi rõ vị trí phòng đặt máy): NGƯỜI LẬP PHIẾU … , ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ (Ký, ghi rõ họ tên) CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) ...(Ký, ghi rõ họ tên) CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu HSE KHAI BAO MAY PHAT NOTRON , Biểu mẫu HSE KHAI BAO MAY PHAT NOTRON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay