Biểu mẫu HSE BAO CAO DINH KI TNLD

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2018, 18:34

PHỤ LỤC XII MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ (6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM) (Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2016 Chính phủ) Đơn vị báo cáo: (ghi tên sở) Mã huyện, quận1: Địa chỉ: BÁO Kỳ CÁO báo TỔNG HỢP cáo TÌNH (6 HÌNH tháng TAI NẠN năm) LAO ĐỘNG .năm Ngày báo cáo: ……………… Thuộc loại hình sở 2(doanh nghiệp): …………… Mã loại hình sở: Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh Xã hội Lĩnh vực sản xuất sở: ………3………………… Mã lĩnh vực: Tổng số lao động sở: ………… người, nữ: ………… người Tổng quỹ lương: ………… triệu đồng I Tình hình chung tai nạn lao động Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật Số vụ ( Vụ) Số người bị nạn (Người) Tổng số Tên tiêu thống kê Mã số Số Tổng có số người chết Tai nạn lao động 1.1 Phân theo nguyên nhân xảy TNLĐ4 a Do người sử dụng lao động Khơng có thiết bị an tồn thiết bị khơng đảm bảo an tồn Khơng có phương tiện bảo vệ cá nhân phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt Tổ chức lao động chưa hợp lý vụ Số người nạn trở lên Số người chết Số người bị thương nặng vụ có từ bị Số LĐ nữ Nạn Nạn Nạn Nạn nhân nhân nhân nhân Tổng không Tổng không Tổng không Tổng không số thuộc số thuộc số thuộc số thuộc quyền quyền quyền quyền quản lý quản lý quản lý quản lý 10 11 12 13 Chưa huấn luyện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ Khơng có quy trình an tồn biện pháp làm việc an tồn Điều kiện làm việc không tốt b Do người lao động Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an tồn Khơng sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân c Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân chưa kể đến Phân theo yếu tố gây chấn thương5 … 1.3 Phân theo nghề nghiệp6 Tai nạn hưởng trợ cấp theo quy định Khoản Điều 39 Luật ATVSLĐ Tổng số (3=1+2) II Thiệt hại tai nạn lao động Tổng số ngày Chi phí tính tiền (1.000 đ) nghỉ tai nạn Khoản chi cụ thể sở lao động (kể ngày nghỉ chếTổng số độ) Trả Y tế lương thời gian điều trị Bồi thường /Trợ Thiệt hại tài sản (1.000 đ) cấp ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) _ Ghi mã số theo Danh mục đơn vị hành Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định Luật Thống kê 2 Ghi tên, mã số theo danh mục mã số đơn vị kinh tế, hành nghiệp theo quy định pháp luật hành báo cáo thống kê Ghi tên ngành, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định Luật Thống kê Ghi 01 nguyên nhân gây tai nạn lao động Ghi tên mã số theo danh mục yếu tố gây chấn thương Ghi tên mã số nghề nghiệp theo danh mục nghề nghiệp Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định Luật Thống kê ... Ghi tên, mã số theo danh mục mã số đơn vị kinh tế, hành nghiệp theo quy định pháp luật hành báo cáo thống kê Ghi tên ngành, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế Thủ tướng Chính phủ ban hành theo... an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ Khơng có quy trình an toàn biện pháp làm việc an toàn Điều ki n làm việc không tốt b Do người lao động Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu HSE BAO CAO DINH KI TNLD, Biểu mẫu HSE BAO CAO DINH KI TNLD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay