Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2018, 15:24

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN BÀI 24: LUYỆN TẬP HỢP CHẤT HỮU CƠ, CÔNG THỨC PHÂN TỬ CÔNG THỨC CẤU TẠO I Mục tiêu cần đat Kiến thức: Hệ thống hóa củng cố khái niệm: Hợp chất hữu cơ, lọai hợp chất hữu cơ, loại phản ứng hợp chất hữu Kĩ năng: Rèn luyện kĩ giải tập lập công thức phân tử viết công thức cấu tạo số hợp chất đơn giản Nhận dạng vài loại phản ứng hữu đơn giản Tình cảm, thái độ: - Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc - Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch tạo sở cho em u thích mơn hóa học II Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị tập nhà trước, giáo viên chuẩn bị thêm số tập sách giáo khoa III Phương pháp: Chứng minh diễn giải IV Tổ chức hoạt động: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Phiếu học tập 1: Khái niệm hợp chất hữu cơ, thành phần nguyên tố phân tử hợp chất hữu ? I Các kiến thức cần nắm vững: Khái niệm hợp chất hữu cơ, thành phần nguyên tố phân tử hợp chất hữu Phân loại hợp chất hữu theo thành phần nguyên tố Phân loại hợp chất hữu theo thành phần Học sinh trả lời , giáo viên Liên kết phân tử hợp chất hữu lớp bổ sung nguyên tố ? kiến thức Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp Liên kết phân chất hữu tử hợp chất hữu ? Các loại phản ứng hóa hữu Các loại cơng thức GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN biểu diễn phân tử hợp chất hữu ? Đồng đẳng, đồng phân Hãy kẻ mũi tên biểu diễn mối liên hệ đơn vị kiến thức: Các loại phản ứng hóa hữu ? Đồng đẳng, đồng phân ? (1) > (3) > (4) ↓ Phiếu học tập 2: Hãy kẻ mũi tên biểu (1) > (3) > (4) diễn mối liên hệ ↓ đơn vị kiến thức: (1) Phân tích định tính (2) > (6) > ((7) > (8) (2) Phân lượng ↓ tích định (2) > (6) > ((7) > (8) ↓ (5) (5) (3) Công thức chung II Bài tập luyện tập: (4) Đồng đẳng Bài tập 1: Theo phiếu học tập (5) Công thức ĐGN (6) Công thức PT a * %O = 17,98% * nC : nH : nO (7) Công thức CT = 6,18 : 7,86 : 1,12 (8) Đồng phân = 11 : 14 : Phiếu học tập 3: → CTĐGN : C11H14O Phân tích hợp chất hữu b CTPT : (C H O) 11 14 n A cho ta %C = 74,16% ; %H = 7,86% MA = 178đvC lại O nên n = a Lập CTĐGN hợp CTPT A C11H14O chất ? b Cho MA = 178g/mol, xác định CTPT hợp a * %O = 17,98% * nC : nH : nO = 6,18 : 7,86 : 1,12 = 11 : 14 : → CTĐGN : C11H14O b CTPT : (C11H14O)n có M = 178đvC nên n = CTPT A C11H14O Bài tập2: Theo phiếu học tập 4: * CH2Cl2 : có CTCT * C2H4O2 : có CTCT GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN chất * C2H4Cl2 : có CTCT Phiếu học tập 4: Học sinh viết , giáo viên kiểm tra bổ sung Viết CTCT chất có CTPT : CH2Cl2 ; C2H4O2 C2H4Cl2 Bài tập 3: Theo phiếu học tập 5: Đáp án : A Phiếu học tập 5: Học sinh giải đưa đáp Chất X có CTPT án C6H10O4 CTĐGN X A C3H5O2 Bài tập 4: Theo phiếu học tập 6: B C6H10O4 C C3H10O2 D C12H20O8 (1) (2) ; (3) (4) đồng đẳng (1) (2) ; (3) (4) đồng đẳng (1) (3) ; (2) (4) đồng phân Phiếu học tập 6: (1) (3) ; (2) (4) đồng phân Cho chất : (1) C3H7-OH, (2) C4H9OH, (3) CH3-O-C2H5, (4) C2H5-O-C2H5 Những cặp chất đồng đẳng, đồng phân ? Phiếu học tập 7: Cho phản ứng: Bài tập 5: Theo phiếu học tập 7: a phản ứng a phản ứng b phản ứng cộng c phản ứng tách as a C2H6 + Cl2 - -> d phản ứng tách b phản ứng cộng c phản ứng tách d phản ứng tách GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN C2H5Cl + HCl b C4H8 + H2O -ddaxit-> C4H10O c C2H5Cl -ddNaOH/C2H5OH> C2H4 + HCl d 2C2H5OH - t0,xt -> C2H5OC2H5 + H2O Hãy phân loại pư ? Phiếu học tập 8: Viết phản ứng phân loại cho : Bài tập 6: Theo phiếu học tập 8: a C2H4 + H2 -Ni,t0-> C2H6 a C2H4 + H2 -Ni,t0-> C2H6 (pư cộng) (pư cộng) b 3C2H2 -600độ,Cxt-> C6H6 b 3C2H2 -600độ,Cxt-> C6H6 (pư cộng) (pư cộng) c C2H5OH + O2 > CH3COOH c C2H5OH + O2 > CH3COOH + H2O (pư oxi hóa khơng hồn a Etilen tác dụng với tồn) H2 có Ni xt, t0 b Đun nóng axetilen 6000C, than xt thu benzen c Dung dịch ancol etylic để lâu khơng khí tạo thành axit axetic V.Củng cố dặn dò: Ơn lại học cũ Chuẩn bị + H2O (pư oxi hóa khơng hoàn toàn) ... (8) ↓ (5) (5) (3) Công thức chung II Bài tập luyện tập: (4) Đồng đẳng Bài tập 1: Theo phiếu học tập (5) Công thức ĐGN (6) Công thức PT a * %O = 17,98% * nC : nH : nO (7) Công thức CT = 6,18 :...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN biểu diễn phân tử hợp chất hữu ? Đồng đẳng, đồng phân Hãy kẻ mũi tên biểu diễn mối liên hệ đơn vị kiến thức: Các loại phản ứng hóa hữu ? Đồng đẳng, đồng phân ?... CH2Cl2 ; C2H4O2 C2H4Cl2 Bài tập 3: Theo phiếu học tập 5: Đáp án : A Phiếu học tập 5: Học sinh giải đưa đáp Chất X có CTPT án C6H10O4 CTĐGN X A C3H5O2 Bài tập 4: Theo phiếu học tập 6: B C6H10O4 C
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo, Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay