Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

3 74 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2018, 15:22

HĨA HỌC 11 CƠ BẢN §24: LUYỆN TẬP HỢP CHẤT HỮU CƠ - CÔNG THỨC PHÂN TỬ CÔNG THỨC CẤU TẠO I Mục tiêu học Kiến thức - Củng cố khái niệm hoá học hữu cơ, loại hợp chất hữu loại phản ứng hữu - Phân biệt loại đồng phân cấu tạo Kỹ - Học sinh biết cách thành lập công thức phân tử hợp chất hữu từ kết phân tích định tính II Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại III Chuẩn bị Giáo viên - Nội dung kiến thức hệ thống tập Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung học nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Nội dung luyện tập Hoạt động giáo Hoạt động học viên sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động Lý thuyết I Kiến thức cần nắm vững Nhắc lại khái niệm hợp chất hữu ? phân loại hợp chất hữu Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2 , muối cacbonat, xianua, cacbua ) HÓA HỌC 11 CƠ BẢN đặc điểm hợp chất hữu ? Hợp chất hữu chia thành nhóm hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon Liên kết hóa học phân tử hợp chất hữu liên kết cộng hố trị Các loại cơng thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu Công thức Hoạt động Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu Phân tích nguyên tố đơn giản Khối lượng mol phân tử Công thức phân tử Thuyết cấu tạo hóa học Cơng thức cấu tạo Hoạt động Các loại HÓA HỌC 11 CƠ BẢN phản ứng hoá học hữu Hoạt động Đồng đẳng, đồng phân Các loại phản ứng hay gặp hoá học hữu phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách CT CT PT CT Chất Hơn đồng đẳng nCH2 Tương Tương tự tự nhau Chất Giống Khác đồng phân Hoạt động tập Làm tập SGK Dặn dò - Xem nội dung Ankan II Bài tập Tính chất Khác ... diễn phân tử hợp chất hữu Công thức Hoạt động Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu Phân tích nguyên tố đơn giản Khối lượng mol phân tử Công thức phân tử Thuyết cấu tạo hóa học Cơng thức. ..HÓA HỌC 11 CƠ BẢN đặc điểm hợp chất hữu ? Hợp chất hữu chia thành nhóm hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon Liên kết hóa học phân tử hợp chất hữu liên kết cộng hoá trị Các loại công thức biểu... cấu tạo Hoạt động Các loại HÓA HỌC 11 CƠ BẢN phản ứng hoá học hữu Hoạt động Đồng đẳng, đồng phân Các loại phản ứng hay gặp hoá học hữu phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách CT CT PT CT Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo, Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay