Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

5 92 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 15:51

... 3) Bài mới: *Giới thiệu bài: Ngày người ta phát khoảng 110 nguyên tố hoá học Chúng xếp bảng tuần hoàn theo nguyên tắc nào? … Hoạt động 1: I/ Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn Giáo viên Học. .. vị trí ngun tố ta suy đốn cấu tạo nguyên tử tính chất nguyên tố : GV dùng bảng tuần hoàn nguyên -HS quan sát theo dõi, suy luận, tố khái quát theo sơ đồ thảo luận Vị trí N/ tố bảng tuần hoan:... quát bảng tuần hoàn nguyên -HS ý lắng nghe , quan sát -Sắp xếp theo tố, ô nguyên tố, hàng, cột, màu sắc bảng bảng TH trả lời câu hỏi chiều tăng dần -Năm 18 69 (Menđêléep)sắp xếp 60 nguyên tố lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn