Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

5 65 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 10:09

Giáo án hóa học AXIT CACBONIC MUỐI CACBONAT I/ Mục tiêu Kiến thức: - HS biết được: Axit cacbonic axit yếu, ko bền; - Muối cacbonat có t/c muối như: t/d với axit, với d/d muối, với d/d kiềm - Ngoài muối cacbonat dễ bị phân huỷ nhiệt độ cao giải phóng khí cacbonic; Muối cacbonat có ứng dụng s/x, đời sống Kỹ năng: - HS biết tiến hành thí nghiệm để chứng minh t/c hh muối cacbonat T/d với axit, với d/d muối, d/d kiềm; - Biết quan sát tượng, giải thích rút KL t/c dễ bị nhiệt phân huỷ muối cacbonat - Xác định phản ứng có xảy hay khơng viết đc pthh - Nhận biết khí CO2 số muối cacbonat cụ thể Thái độ: - u mơn học II/ Chuẩn bị - GV: Hố chất: d/d NaHCO3,, d/d Na2CO3,d/d HCl, d/d K2CO3, d/d Ca(OH)2, d/d CaCl2 - Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút,  Sử dụng cho thí nghiệm phần 2b, lớp nhóm Hs làm thí nghiệm - Hs: dọc trước nhà III/ Phương pháp - Thực hành, vấn đáp IV/ Tiến trình dạy Ổn định lớp( 1phút) - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (0 phút) Không kiểm tra Bài ( 35 phút) a) Giới thiệu b) Phát triển Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Hoạt động Axit cacbonic (H2CO3) 10p HS đọc SGK sau tóm tắt ghi vào I Axit cacbonic (H2CO3) 1) Trạng thái tự nhiên tính chất vật lí: Giáo viên Đỗ Thị Vân Hóa học Giáo án hóa học GV thuyết trình, HS ghi vào SGK 2) Tính chất hố học: - H2CO3 axit yếu, d/d H2CO3 làm q tím ngả đỏ nhạt - H2CO3 axit ko bền, dễ bị phân huỷ thành CO2 H2O H2CO3 H2O + CO2 Hoạt động Muối cacbonat: 20p GV giới thiệu có hai loại muối: cacbonat II Muối cacbonat trung hoà cacbonataxit Phân loại: - GV yêu cầu HS lấy ví dụ muối - Muối cacbonat trung hoà cacbonat theo phân loại VD: CaCO3, Na2SO4 - Muối cacbonat axit: VD: NaHCO3, Ca(HCO3)2 - GV cho HS quan sát bảng tính tan, xác Tính chất: định tính tan muối cacbonat trung hồ a) Tính tan: - Đa số muối cacbonat ko tan - GV giới thiệu tính tan muối nước, trừ muối cacbonat KL kiềm cacbonat axit Na2CO3, K2CO3 - Hầu hết muối hiđro cacbonat tan nước - Các nhóm HS làm thí nghiệm: Cho d/d NaHCO3, Na2CO3 t/d với d/d HCl - GV gọi đại diện nhóm nêu tượng (có bọt khí ống nghiệm) - HS viết PTPƯ vào bảng nhóm; - GV gọi HS nêu nhận xét b) Tính chất hố học: • Tác dụng với dd axit Muối cacbonat t/d với dd axit tạo thành muối giải phóng khí CO2 Ví dụ: NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2 dd dd dd l k Na2CO3+ 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 - Các nhóm HS làm thí nghiệm: Cho d/d K2CO3 t/d với d/d Ca(OH)2 -> GV gọi đại diện nhóm nêu tượng thí nghiệm (có vẩn đục trắng Giáo viên Đỗ Thị Vân dd dd dd l k • Tác dụng với d/d bazơ - Một số d/d muối cacbonat p/ư với d/d bazơ tạo muối cacbonat ko tan bazơ Ví dụ: K2CO3 + Ca(OH)2  2KOH + CaCO3 r,trắng - Muối hiđro cacbonat t/d với kiềm tạo muối trung hoà nước NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O Hóa học Giáo án hóa học xuất hiện) - GV gọi HS nêu nhận xét dd dd dd l • Tác dụng với d/d muối: D/d muối cacbonat t/d với số d/d muối khác tạo muối - GV giới thiệu t/c, hướng dẫn HS viết Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2NaCl PTPƯ d/d d/d r • Muối cacbonat bị nhiệt phân huỷ: - Nhiều muối cacbonat (trừ muối cacbonat trung hồ KL kiềm) bị nhiệt phân huỷ, giải phóng khí - Các nhóm HS làm thí nghiệm: Cho d/d cacbonic Na2CO3 t/d d/d CaCl2 ; nêu tượng (có VD: vẩn đục trắng xuất hiện) ; viết PTPƯ 2NaHCO3 to Na2CO3 + H2O + CO2 - GV giới thiệu t/c Ca(HCO3)2(dd) CO2(k) CaCO3 to r 3) ứng dụng: to CaCO3(r)( + H2O + CaO + CO2 r k SGK - GV hướng dẫn HS viết PTPƯ HS đọc SGK nêu ứng dụng HS quan sát H3.17 phân tích chu trình cacbon tự nhiên; GV sửa sai cho HS có Hoạt động Chu trình cacbon tự nhiên: 5p HS quan sát H3.17 phân tích chu trình III Chu trình cacbon tự nhiên cacbon tự nhiên; GV sửa sai (SGK) cho HS có Củng cố ( phút) Bài tập 1: (HS làm vào bảng nhóm- Cho HS nhóm khác n/x bổ sung) Trình bày phương pháp để phân biệt chất bột: CaCO3 , NaHCO3, Ca(HCO3)2, Giáo viên Đỗ Thị Vân Hóa học Giáo án hóa học NaCl Bài giải: Đánh số thứ tự lọ hoá chất lấy mẫu thử - Cho nước vào ống nghiệm lắc đều: + Nếu thấy chất bột ko tan CaCO3 + Nếu thấy chất bột tan tao d/d NaHCO3, Ca(HCO3)2, NaCl - Đun nóng d/d vừa thu + Nếu thấy có tượng sủi bọt, đồng thời có kết tủa (vẩn đục) d/d Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 to CaCO3 + H2O + CO2 + Nếu có bọt khí NaHCO3 vì: 2NaHCO3 to Na2CO3 + H2O + CO2 + Nếu ko có tượng NaCl Bài tập 2: ( HS làm tập vào vở, HS lên bảng làm,HS khác n/x, bổ sung) Hoàn thành PTPƯ theo sơ đồ: C CO2 Na2CO3 BaCO3 NaCl Bài giải: to C + O2 CO2 ; CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O Na2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + 2NaOH ; Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 Hướng dẫn nhà (2 phút) - Học bài, làm tập V/ Rútt kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giáo viên Đỗ Thị Vân Hóa học Giáo án hóa học Giáo viên Đỗ Thị Vân Hóa học ... CO2 Hoạt động Muối cacbonat: 20p GV giới thiệu có hai loại muối: cacbonat II Muối cacbonat trung hoà cacbonataxit Phân loại: - GV yêu cầu HS lấy ví dụ muối - Muối cacbonat trung hoà cacbonat theo... hiđro cacbonat t/d với kiềm tạo muối trung hoà nước NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O Hóa học Giáo án hóa học xuất hiện) - GV gọi HS nêu nhận xét dd dd dd l • Tác dụng với d/d muối: D/d muối cacbonat. .. phút) Bài tập 1: (HS làm vào bảng nhóm- Cho HS nhóm khác n/x bổ sung) Trình bày phương pháp để phân biệt chất bột: CaCO3 , NaHCO3, Ca(HCO3)2, Giáo viên Đỗ Thị Vân Hóa học Giáo án hóa học NaCl Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat, Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay