Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 10:09

Trường THCS Liêng Trang Tuần 20 Tiết 37 Trần Thị Ngọc Hiếu Ngày soạn: 04/01/2013 Ngày dạy : 07/01/2013 Bài 29: AXIT CACBONIC MUỐI CACBONAT I MỤC TIÊU Kiến thức: - H2CO3 axit yếu, không bền - Tính chất hố học muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ) - Chu trình cacbon tự nhiên vấn đề bảo vệ môi trường Kĩ năng: - Xác định phản ứng có thực hay khơng viết phương trình hố học - Nhận biết số muối cacbonat cụ thể Thái độ: Giúp HS u thích mơn học Trọng tâm  Tính chất hóa học H2CO3 muối cacbonat II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: a GV - Thí nghiệm NaHCO3 Na2CO3 + ddHCl, Na2CO3 +ddCa(OH)2,Na2CO3 +dd CaCl2 - Tranh vẽ: Chu trình cacbon tự nhiên b HS: - Xem trước Phương pháp : - Thảo luận nhóm – đàm thoại - trực quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp(1’): 9A1……/…… 9A2……/…… 9A3……/…… Bài mới: a Giới thiệu bài: Ở trước tìm hiểu xong tính chất oxit cacbon Vậy axit cacbonat muối cacbonat có tính chất ứng dụng Để trả lời câu hỏi ta vào 29 b Các hoạt động chính: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động Axit cacbonic(7’) - GV: Gọi HS đọc phần 1/88 - HS: Đọc phần 1/88 I Axitcacbonic SGK sau yêu cầu HS tóm Trạng thái tự nhiên tính chất tắt lại vật lí(SGK/88) - GV: Thuyết trình tính - Nghe giảng Tính chất hoá học chất hoá học H2CO3 - H2CO3 axit yếu, làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ - H2CO3 axit không bền H2CO3  CO2 + H2O Hoạt động Muối Cacbonat(25’) - GV giới thiệu: Có loại - HS: Nghe giảng II Muối Cacbonat muối: cacbonat trung hoà Phân loại : loại cacbonat axit - Muối cacbonat trunghoà - GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ - HS: Trả lời Na2CO3:Natricacbonat muối cacbonat gọi tên - Muối cacbonat trung hoà CaCO3: Canxicacbonat Na2CO3:Natricacbonat MgCO3: Magiêcacbonat CaCO3: Canxicacbonat - Muối cacbonat axit MgCO3: Magiêcacbonat NaHCO3: Natri hidrocacbonat - Muối cacbonat axit Ca(HCO3)2: Canxi hidrocacbonat NaHCO3: Natri Tính chất Giáo án Hóa học Năm học 2012 -2013 Trường THCS Liêng Trang - GV: Nhận xét - GV giới thiệu tính tan muối cacbonat - GV: u cầu nhóm tiến hành thínghiệm: NaHCO3vàNa2CO3 +ddHCl - GV: Gọi HS nêu nhận xét - GV: Cho dung dịch K2CO3 +dd Ca(OH)2 - GV: Gọi HS nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy - GV giới thiệu: Muối hidro cacbonat tác dụng với kiềm thành muối trung hoà nước - GV: Gọi HS viết phương trình phản ứng - GV: Cho Na2CO3 + CaCl2 - GV: Gọi HS nêu tượng viết phương trình phản ứng - GV: Yêu cầu HS đọc SGK/90 nêu ứng dụng Trần Thị Ngọc Hiếu hidrocacbonat Ca(HCO3)2: Canxi hidrocacbonat - HS: Nghe giảng - HS: Nghe giảng - HS: Tiến hành thí nghiệm - HS: Nhận xét - HS: Quan sát -HS: Trả lời - HS: Lắng nghe - HS: Trả lời -HS: Quan sát -HS: Trả lời - HS: Đọc SGK a Tính tan - Đa số muối cacbonat không tan nước, trừ muối: Na2CO3, K2CO3… - Hầu hết muối hidrocacbonat tan nước b Tính chất hố học + Tác dụng với axitmuối + CO2 2NaHCO3 + 2HCl � 2NaCl + H2O + CO2 Na2CO3 + 2HCl � 2NaCl + H2O + CO2 +Tác dụng với dung dịch bazơ K2CO3 + Ca(OH)2 � 2KOH + CaCO3 (trắng) NaHCO3 + NaOH � Na2CO3+ H2 O + Tác dụng với dung dịch muối Na2CO3 + CaCl2 � CaCO3 + 2NaCl Nhận xét: Muối cacbonat +muối khác thành hai muối + Muối cacbonat bị nhiệt phân huỷ to 2NaHCO3 �� � Na2CO3 + H2O +CO2 to Ca(HCO3)2 �� � CaCO3 + H2O +CO2 to CaCO3 �� � CaO + CO2 3.Ứng dụng: (SGK) Hoạt động Chu trình cacbon tự nhiên(5’) - GV:Treo tranh vẽ 3.17 phóng -HS: Quan sát nghe III Chu trình Cacbon tự to giảng nhiên(SGK) - GV: Giới thiệu chu trình - HS: Nghe giảng ghi Cacbon tự nhiên thể hình 3.17 Cũng cố - Dặn dò nhà: a Cũng cố (5’): Y/C HS thảo luận nhóm hồn thành chuỗi phản ứng hoá học sau: (1) (2) (3) C �� � CO2 �� � Na2CO3 �� � BaCO3 b Dặn dò nhà(2’): - Bài tập nhà:1,2,3,4,5/ 91 - Chuẩn bị “Silic Công nghiệp Silicat “ IV RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Hóa học Năm học 2012 -2013 ... HS: Đọc SGK a Tính tan - Đa số muối cacbonat không tan nước, trừ muối: Na2CO3, K2CO3… - Hầu hết muối hidrocacbonat tan nước b Tính chất hố học + Tác dụng với axit � muối + CO2 2NaHCO3 + 2HCl � 2NaCl... NaHCO3 + NaOH � Na2CO3+ H2 O + Tác dụng với dung dịch muối Na2CO3 + CaCl2 � CaCO3 + 2NaCl Nhận xét: Muối cacbonat +muối khác thành hai muối + Muối cacbonat bị nhiệt phân huỷ to 2NaHCO3 �� � Na2CO3... NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Hóa học Năm học 2012 -2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat, Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay