Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

5 84 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 10:09

GIÁO ÁN HÓA HỌC AXIT CACBONIC MUỐI CACBONAT I Mục tiêu: 1) Kiến thức: HS biết - CO oxit không tạo muối, độc, khử nhiều oxit kim loại nhiệt độ cao - CO2 có tính chất oxit axit - H2CO3 axit yếu, khơng bền - Tính chất hố học muối cacbonat (tác dụng với d d axit, dung dịch bazơ,dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ) - Chu trình cacbon tự nhiên vấn đề bảo vệ môi trường 2) Kĩ năng: - Xác định phản ứng có thực hay khơng viết phương trình hố học - Nhận biết khí CO2, số muối cacbonat cụ thể - Tính thành phần phần trăm thể tích khí CO CO2 hỗn hợp 3) Trọng tâm: - Tính chất hóa học CO, CO2, H2CO3 muối cacbonat II Chuẩn bị: -Hoá chất: NaHCO3, Na2CO3, HCl, K2CO3, Ca(OH)2 -Dụng cụ: ống nghiệm, khay, cốc, ống dẫn khí, đèn cồn III Tiến trình lên lớp: 1) ổn định tổ chức: 2) Kiểm tra cũ: 3) Bài mới: GIÁO ÁN HÓA HỌC -Giới thiệu bài:CO2 oxit axit H2CO3 muối cacbonat tương ứng có tính chất nào? Bài nghiên cứu axit muối Hoạt động1 AXIT CACBONIT (H2CO3) Giáo viên Học sinh Nội dung ghi -GV hướng dẫn HS nghiên cứu sgk -HS nghiên cứu sgk 1/Trạng thái tự nhiên tính trng 88 đặt vấn dề: em biết thảo luận tính chất chất vật lí: Nước tự nhiên tạo thành vàphân tích trạng thái nước mưa có hồ tan khí CO2 H2CO3.Hãy viết PTHH chứng minh H2CO3(nước tự nhiên 2/Tính chất hố học: tạo tạo thành dể bị phân tích nước mưa có hồ - H2CO3 axit yếu, dd H2CO3 tan khí CO2 H2CO3 làm quỳ tím chuyển H 2CO3 axit -GV bổ sung kết luận trạng thái thành màu đỏ nhạt yếu) tự nhiên tính chất hố học -HCO3 axít khơng bền bị H2CO3 phân huỷ thành CO2 H2O Hoạt động 2: II/MUỐI CÁCBONAT – PHÂN LOẠI: Giáo viên Học sinh Nội dung ghi 1/Phân loại: loại -GV yêu cầu HS cho -HS cho VD: Na2CO3, CaCO3, -Cacbonat trung hoà: VD muối Ba(HCO3)2 cácbonat GIÁO ÁN HÓA HỌC VD: CaCO3, Na2CO3 -GV hỏi: Có loại -Cacbonat axit: muối cácbonat VD: Ca(HCO3)2, NaHCO3 -GV bổ sung kết -HS trả lời (có loại) luận Hoạt động 2/Tính chất muối cacbonat Giáo viên Học sinh -GV yêu cầu HS sử dụng -HS dựa vào bảng bảng tính tan trang 170 tính tan để trả lời(đa hướng dẫn HS nghiên cứu số muối cacbonat tính tan muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3 Đa số muối hyđrocacbonat tan Nội dung ghi a/Tính tan: -Đa số muối cacbonat không tan nước trừ số muối cacbonat kim loại kiềm Na2CO3, K2CO3 -Hầu hết muối hyđrocacbonat tan nước như: Ca(HCO3)2 NaHCO3 -GV đặt vấn đề từ tính chất b/Tính chất hoá học: chung muối , em cho *Tác dụng với axit: biết muối cacbonat có -HS trả lời tính chất hố học gì? NaHCO3+HClNaCl+CO2+H2O (dd) (dd) (dd) (k) (l) NaCl+ HClNaCl+CO2+H2O -GV tiến hành TN NaHCO3, -HS quan sát, mô tả Na2CO3 tác dụng với dd HCl tượng viết K2CO3 với dd Ca(OH)2 PTHH (dd) (dd) (dd) (k) (l) -Muối cacbonat tác dung với dd axit Na2CO3với dd CaCl2 yêu mạnh axit cacbonic tạo thành muối cầu HS quan sát tượng giải phóng khí CO2 viết PTHH *Tác dụng với dd bazơ: GIÁO ÁN HÓA HỌC -GV bổ sung kết luận K2CO3+Ca(OH)2CaCO3(r)+2 KOH -GV thông báo thêm muối - *Chú ý:Muối hyđrocacbonat tác dụng cacbonat dễ bị phân huỷ với kiềm tạo thành muối trung hoà nước NaHCO3+NaOH  Na2CO3 + H2O (dd) (dd) (dd) (l) *Tác dụng với dd muối: Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 +2 NaCl (dd) (dd) (r) (dd) -DD muối cacbonat tác dụng với số dd muối khác tạo thành muối *Muối cacbonat dễ bị nhiệt phân huỷ - CaCO3(r)  CaO(r) + CO2(r) 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 -GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk liên hệ thực tế để nêu ứng dụng muối cacbonat -HS trả lời(sx vôi, xi 3/ứng dụng:CaCO3 để sản xuất vôi, măng ) ximăng,Na2CO3 để nấu xà phòng, thuỷ -GV bổ sung kết luận tinh, NaHCO3 dùng làm dược phẩm, hố chất bình cứu hoả Hoạt đơng 4:III/Chu trình cacbon tự nhiên Giáo viên Học sinh Nội dung ghi GV hướng dẫn HS làm việc với sgk quan -HS làm việc với sgk , -Trong tự nhiên sát H 3.17 nêu lên chu trình cacbon quan sát H 3.17 thảo có chuyển hố tự nhiên luận nhóm nêu lên chu cacbon từ dạng GIÁO ÁN HÓA HỌC -GV bổ sung kết luận trình cacbon sang dạng khác Sự -GV nêu tượng phá rừng người dân tự nhiên chuyển hoá diễn địa phương có ảnh hưởng đến mơi trường -HS liên hệ thực tế địa thường xuyên, liên sinh thái biện pháp bảo vệ phương để trả lời tục tạo thành chu trình khép kín 4) Tổng kết vận dụng: -GV tóm tắt nội dung cần nắm sgk -HS làm tập 3,4 sgk , với hướng dẫn GV BT3:1/ O2 ,2/ CaO, 3/t0 BT4: a(khí), c(khí),d(CaCO3), e(BaCO3) 5) Dặn dò:HS nhà làm tập lại 1,2,5 Chuẩn bị tranh ảnh mẫu vật đồ gốm, sứ, thuỷ tinh, ximăng, đất sét, cát trắng ...GIÁO ÁN HÓA HỌC -Giới thiệu bài: CO2 oxit axit H2CO3 muối cacbonat tương ứng có tính chất nào? Bài nghiên cứu axit muối Hoạt động1 AXIT CACBONIT (H2CO3) Giáo viên Học sinh Nội dung... nghiên cứu số muối cacbonat tính tan muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3 Đa số muối hyđrocacbonat tan Nội dung ghi a/Tính tan: -Đa số muối cacbonat không tan nước trừ số muối cacbonat kim... (k) (l) -Muối cacbonat tác dung với dd axit Na2CO3với dd CaCl2 yêu mạnh axit cacbonic tạo thành muối cầu HS quan sát tượng giải phóng khí CO2 viết PTHH *Tác dụng với dd bazơ: GIÁO ÁN HÓA HỌC -GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat, Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay