Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

5 66 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 10:09

GIÁO ÁN HÓA HỌC AXIT CACBONIC MUỐI CACBONAT A.Mục tiêu 1/Kiến thức: HS biết -H2CO3 axit yếu, khơng bền -Muối cacbonat có tính chất muối tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm Ngoài muối cacbonat dễ bị phân huỷ nhiệt độ cao giải phóng khí CO -Muối cacbonat có ứng dụng sản xuất đời sống -Chu trình cacbon tự nhiên vấn đề bảo vệ môi trường 2/Kỹ năng: -Biết tiến hành TN để chứng minh tính chất hố học muối cacbonat tác dụng với axit, với dd muối,dd kiềm -Biết quan sát tượng, giải thích rút kết luận tính chất dễ bị nhiệt phân huỷ muối cacbonat -Bài tốn tính nồng độ dd, % thể tích khí xác định CT hợp chất cacbon 3/Thái độ: Giáo dục ý thức kỉ luật tốt học có TN B.Phương pháp dạy học: Vấn đáp, hoạt động nhóm , thực hành C.Phương tiện dạy học: 1/Chuẩn bị giáo viên: -Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá ống nghiệm -Hóa chất: dung dịch Na2CO3, K2CO3, NaHCO3, HCl, Ca(OH)2, CaCl2 -Tranh vẽ: Chu trình cacbon tự nhiên 2/Chuẩn bị học sinh: Xem trước GIÁO ÁN HĨA HỌC D.Tiến trình hoạt động 1/Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số 2/Bài cũ 3/Bài mới:  Giới thiệu: CO2 oxit axit, H2CO3 muối cacbonat tương ứng có tính chất nào? Bài nghiên cứu axit muối 3.1/Hoạt động 1: Tìm hiểu axit cacbonic - H2CO3 Hoạt động GV -GV: Cho HS tìm hiểu mục SGK/88 thảo luận nhóm biết trạng thái tự nhiên tính chất vật lí axit cacbonic? GV hồn thiện Hoạt động HS -HS tìm hiểu SGK, thảo luận nhóm trả lời: +Trong tự nhiên H2CO3 có nước tự nhiên nước mưa Nội dung I Axit cacbonic (H2CO3) 1/Trạng thái tự nhiên tính chất vật lí: -Nước tự nhiên nước mưa có hồ tan khí CO2 +H2CO3 chất lỏng, khơng màu -H2CO3 chất màu lỏng, khơng HS: Kết luận 2/Tính chất hố học: *GV đặt vấn đề: Các em -HS trả lời biết tạo thành phân tích +Thuộc loại axit yếu Làm quỳ hóa màu đỏ nhạt H2CO3 -H2CO3 axit yếu, dd H2CO3 làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt -Hãy nêu tính chất hóa học +H2CO3 axit khơng bền viết PTHH chứng minh tạo nên bị phân hủy tạo thành dể bị phân tích �� � � H2O+CO2 �� H2CO3 H2CO3? -H2CO3 axít khơng bền bị phân huỷ thành CO2 H2O 3.2/Hoạt động 2: Tìm hiểu muối cacbonat Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GIÁO ÁN HÓA HỌC -GV yêu cầu HS cho VD -HS cho VD: Na2CO3, CaCO3, II Muối cacbonat 1/Phân loại: loại muối cácbonat Ba(HCO3)2 -Cacbonat trung hồ -GV hỏi: Có loại muối -HS trả lời (có loại) cácbonat +Cacbonat trung hoà gọi muối VD: CaCO3, Na2CO3 -GV bổ sung kết luận cacbonat khơng ngun tố H -Cacbonat axit thành phần gốc axit VD: Ca(HCO3)2, NaHCO3 +Cacbonat axit gọi muối hyđrocacbonat có nguyên tố H thành phần gốc axit -GV yêu cầu HS sử dụng bảng tính tan trang 170 hướng dẫn HS nghiên cứu tính tan muối cacbonat -HS dựa vào bảng tính tan để 2/Tính chất trả lời a.Tính tan +đa số muối cacbonat không -Đa số muối cacbonat không tan tan trừ Na2CO3, K2CO3 nước trừ số muối +đa số muối hyđrocacbonat cacbonat kim loại kiềm tan Na2CO3, K2CO3 -HS nêu tính chất -GV: Tìm hiểu tính chất hóa muối cacbonat học muối cacbonat, từ tính chất hóa học muối loại bỏ tính chất tác dụng với kim loại -HS có tượng sủi bọt Vì TN1 : Cho NaHCO3, muối tác dụng với dd Na2CO3 vào dung dịch HCl HCl tạo khí CO2 -Hầu hết muối hyđrocacbonat tan nước như: Ca(HCO3)2 -Qua thí nghiệm, em thấy có tượng gì? NaCl+ HClNaCl+CO2+H2O -Giải thích? Viết PTHH? Kết luận TN2: Cho dd Na2CO3 vào -HS viết PTHH Tạo thành muối giải phóng khí cacbonic -HS: Có kết tủa màu trắng xuất NaHCO3 b.Tính chất hố học: *Tác dụng với axit: NaHCO3+HClNaCl+CO2+H2O -Muối cacbonat tác dung với dd axit mạnh axit cacbonic tạo thành muối giải phóng khí CO2 *Tác dụng với dd bazơ: GIÁO ÁN HÓA HỌC dd Ca(OH)2 -Quan sát TN, em thấy có tượng xảy ra? -HS: Vì Na2CO3 tác dụng với Ca(OH)2 tạo kết tủa CaCO3 màu trắng -Giải thích? Viết PTHH? Kết luận HS: Một số dd muối cacbonat + dd bazơ  muối cacbonat không tan bazơ -HS lắng nghe -Quan sát TN, em thấy có tượng xảy ra? - Giải thích? Viết PTHH? Kết luận Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 +2 -HS: Có kết tủa màu trắng xuất NaCl Vì dd Na2CO3 + dd -DD muối cacbonat tác CaCl2 kết tủa CaCO3 dụng với số dd muối khác tạo -HS: DD muối cacbonat thành muối tác dụng với số dd muối *Muối cacbonat dễ bị nhiệt phân khác tạo thành muối huỷ -HS: ống nghiệm đựng nước vôi bị đục - Quan sát TN, em thấy có tượng xảy ra? -HS: Nhiều muối cacbonat dễ bị nhiệt phân huỷ - Giải thích? Viết PTHH? Kết luận CaCO3(r)CaO(r)+CO 2(k) o to t 2NaHCO3(r)Na2CO3(r)+ Nêu ứng dụng số *Chú ý: Muối hyđrocacbonat tác dụng với kiềm tạo thành muối trung hoà nước *Tác dụng với dd muối: TN4: Làm hướng dẫn hình 3.16 sgk -GV: Yêu cầu liên hệ thực tế -Một số dd muối cacbonat phản ứng với dd bazơ tạo thành muối cacbonat không tan bazơ NaHCO3+NaOH  Na2CO3 + H2O -GV: Hoàn thiện bổ sung Chú ý: Muối hiđrocacbonat + kiềm  muối trung hồ nước, nêu ví dụ TN3: Cho dd Na2CO3vào dd CaCl2 K2CO3+Ca(OH)2CaCO3(r)+2 KOH H2O(h)+CO2(k) -HS trả lời (sx vôi, xi măng ) -Nhiều muối cacbonat (trừ cacbonat trung hoà kim loại kiềm) dễ bị nhiệt phân huỷ giải phóng khí CO2 CaCO3(r)  CaO(r) + CO2(r) 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 GIÁO ÁN HÓA HỌC muối cacbonat mà em biết? *GV kết luận 3/Ứng dụng: CaCO3 để sản xuất vôi, ximăng,Na2CO3 để nấu xà phòng, thuỷ tinh, NaHCO3 dùng làm dược phẩm, hố chất bình cứu hoả 3.3/Hoạt động 3: Tìm hiểu chu trình cacbon tự nhiên Hoạt động GV -GV hướng dẫn HS làm việc với sgk quan sát H 3.17 nêu lên chu trình cacbon tự nhiên Hoạt động HS -HS làm việc với SGK , quan sát H 3.17 thảo luận nhóm nêu lên chu trình cacbon tự nhiên -GV bổ sung kết luận -GV nêu tượng phá rừng -HS liên hệ thực tế địa người dân địa phương có phương để trả lời ảnh hưởng đến mơi trường sinh thái biện pháp bảo vệ 4/Luyện tập-Củng cố -GV tóm tắt nội dung cần nắm SGK -HS làm tập 3,4 SGK với hướng dẫn GV BT3:1/ O2 ,2/ CaO, 3/t0 BT4: a(khí), c(khí),d(CaCO3), e(BaCO3) E.Hướng dẫn tự học -Học ghi -Làm tập lại SGK trang 91 -Xem tiếp “ Silic.Công nghiệp silicat ” Nội dung III Chu trình cacbon tự nhiên Trong tự nhiên ln có chuyển hố cacbon từ dạng sang dạng khác Sự chuyển hoá diễn thường xun, liên tục tạo thành chu trình khép kín
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat, Giáo án Hóa học 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay