Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)

200 60 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2018, 07:32

Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT XÂY DỰNG TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT XÂY DỰNG TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Thị Hồng Vinh PGS.TS Nguyễn Văn Phán HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn cơng trình trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Tác giả luận án Nguyễn Thị Minh Nguyệt ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ ix Danh mục hình x MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu văn hóa tổ chức văn hóa tổ chức trường đại học 1.1.2 Nghiên cứu tổ chức biết học hỏi 1.1.3 Nghiên cứu tổ chức biết học hỏi nhà trường 12 1.1.4 Những nghiên cứu xây dựng tổ chức biết học hỏi nhà trường 13 1.1.5 Nghiên cứu xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 15 1.1.6 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 16 1.2 Lý luận tổ chức biết học hỏi 17 1.2.1 Khái niệm tổ chức biết học hỏi 17 1.2.2 Mơ hình tổ chức biết học hỏi 20 1.3 Lý luận tổ chức biết học hỏi trƣờng đại họcphạm 27 1.3.1 Tổ chức biết học hỏi nhà trường 27 1.3.2 Tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 29 1.4 Một số vấn đề lý luận xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại họcphạm 46 1.4.1 Khái niệm xây dựng tổ chức biết học hỏi 46 1.4.2 Chủ thể xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 47 1.4.3 Nội dung xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 48 iii 1.4.4 Con đường xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 52 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại họcphạm 56 1.6 Mơ hình nghiên cứu luận án 58 Kết luận chƣơng 59 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM 61 2.1 Khái quát địa bàn khảo sát 61 2.1.1 Trường Đại học phạm Hà Nội 61 2.1.2 Trường Đại học phạm Huế 61 2.1.3 Trường Đại học phạm Thành phố Hồ Chí Minh 62 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng xây dựng tổ chức biết học học trƣờng Đại họcphạm 63 2.2.1 Mục đích khảo sát 63 2.2.2 Chọn mẫu điều tra mô tả mẫu 63 2.2.3 Nội dung khảo sát 63 2.2.4 Phương pháp quy trình nghiên cứu thực trạng 64 2.3 Thực trạng biểu tổ chức biết học hỏi trƣờng đại họcphạm 68 2.3.1 Thực trạng biểu tổ chức biết học hỏi cấp độ cá nhân 68 2.3.2 Thực trạng biểu đặc điểm tổ chức biết học hỏi cấp độ nhóm 72 2.3.3 Thực trạng biểu đặc điểm tổ chức biết học hỏi cấp độ hệ thống 74 2.3.4 Đánh giá chung mức độ biểu tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 82 2.3.5 Tương quan đặc điểm tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 84 2.4 Thực trạng xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại họcphạm 85 iv 2.4.1 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ cá nhân 85 2.4.2 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ nhóm 88 2.4.3 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ hệ thống 89 2.4.4 Đánh giá chung việc xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 92 2.4.5 Tương quan việc thực đường xây dựng tổ chức biết học hỏi với đặc điểm tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 95 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến việc xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại họcphạm 97 2.6 Đánh giá chung xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại họcphạm 103 2.6.1 Mặt mạnh 104 2.6.2 Mặt hạn chế 105 2.6.3 Nguyên nhân thực trạng 105 Kết luận chƣơng 107 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM 109 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 109 3.2.1 Xây dựng nhà trường thành tổ chức biết học hỏi đảm bảo tính hệ thống, toàn diện 109 3.2.2 Xây dựng nhà trường thành tổ chức biết học hỏi gắn với thực sinh động nhà trường 109 3.2.3 Xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo 110 3.2 Các biện pháp đề xuất 110 3.2.1 Khuyến khích tham gia cán bộ, giảng viên bên liên quan vào trình xây dựng tầm nhìn nhà trường khoa 110 3.2.2 Mở rộng tăng cường hợp tác với đối tác bên để thúc đẩy phát triển nhà trường, khoa 115 v 3.2.3 Xây dựng hệ thống tài nguyên tri thức mở với tham gia tất cán bộ, giảng viên 119 3.2.4 Xây dựng môi trường học thuật cởi mở, khuyến khích đổi mới, sáng tạo 124 3.2.5 Bố trí khơng gian, thời gian điều kiện sở vật chất để tăng cường hoạt động hợp tác cán bộ, giảng viên 127 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi mối quan hệ biện pháp 130 3.3.1 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp đề xuất 130 3.3.2 Kết khảo nghiệm mức độ khả thi biện pháp đề xuất 131 3.3.3 Mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất theo cấp quản lý 132 3.3.4 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 134 3.4 Nghiên cứu trƣờng hợp (case study) 135 3.4.1 Mục đích tổ chức nghiên cứu 135 3.4.2 Các phương pháp nghiên cứu 135 3.4.3 Giới thiệu Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường ĐHSP Hà Nội 136 3.4.4 Thực trạng biểu tổ chức biết học hỏi xây dựng tổ chức biết học hỏi Khoa Giáo dục đặc biệt 137 3.4.5 Biện pháp để tăng cường hợp tác với đối tác bên để nắm bắt hội cho phát triển khoa 140 Kết luận chƣơng 146 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 148 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC .1PL vi DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB Cán ĐH Đại học ĐHSP Đại học phạm GV Giảng viên NT Nhà trường SV Sinh viên TCBHH Tổ chức biết học hỏi vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Độ tin cậy thang đo (Reliability Statistics) 65 Bảng 2.2 Độ tin cậy thang đo xây dựng TCBHH (Reliability Statistics) 66 Bảng 2.3 Đánh giá CB, GV biểu học tập, phát triển chuyên môn nghiệp vụ 69 Bảng 2.4 Đánh giá CB, GV chủ động, tích cực đổi mới, sáng tạo 71 Bảng 2.5 Đánh giá CB, GV hợp tác giảng dạy nghiên cứu 73 Bảng 2.6 Đánh giá GV hoạt động sáng tạo quản lý tri thức NT 75 Bảng 2.7 Đánh giá CB, GV tầm nhìn NT 77 Bảng 2.8 Đánh giá GV biểu gắn kết trường phạm với trường phổ thông xã hội 79 Bảng 2.9 Đánh giá GV quyền tự chủ việc phát huy vai trò CB, GV 81 Bảng 2.10 Tổng hợp mức độ biểu TCBHH trường ĐHSP 82 Bảng 2.11 Phân tích tương quan đặc điểm TCBHH trường ĐHSP 84 Bảng 2.12 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ cá nhân chủ thể quản lý cấp khoa 86 Bảng 2.13 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ cá nhân chủ thể quản lý cấp trường 87 Bảng 2.14 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ nhóm chủ thể quản lý khoa 88 Bảng 2.15 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ nhóm chủ thể quản lý cấp trường 89 viii Bảng 2.16 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ hệ thống của chủ thể quản lý cấp khoa 90 Bảng 2.17 Thực trạng tác động tới việc học tập cấp độ hệ thống chủ thể quản lý cấp trường 91 Bảng 2.18 So sánh thực trạng xây dựng tổ chức biết học hỏi trường ĐHSP cấp khoa 92 Bảng 2.19 So sánh thực trạng xây dựng TCBHH trường ĐHSP chủ thể quản lý cấp trường 94 Bảng 2.20 Tương quan xây dựng TCBHH với biểu TCBHH cấp độ cá nhân 95 Bảng 2.21 Tương quan xây dựng TCBHH với biểu TCBHH cấp độ nhóm 96 Bảng 2.22 Tương quan xây dựng TCBHH với biểu TCBHH cấp độ hệ thống 96 Bảng 2.23 Các yếu tố cản trở xây dựng TCBHH 99 Bảng 3.1 Tổng hợp kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp đề xuất (n=40) 130 Bảng 3.2 Tổng hợp kết khảo nghiệm mức độ khả thi biện pháp đề xuất (n=40) 131 Bảng 3.3 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố biểu TCBHH khoa Giáo dục Đặc biệt Trường ĐHSP Hà Nội 138 Bảng 3.4 Kiểm định giá trị trung bình đường xây dựng TCBHH khoa Giáo dục Đặc biệt khoa khác Trường ĐHSP HN 139 ... xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học sư phạm 47 1.4.3 Nội dung xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học sư phạm 48 iii 1.4.4 Con đường xây dựng tổ chức biết học hỏi trường. .. đường xây dựng tổ chức biết học hỏi với đặc điểm tổ chức biết học hỏi trường đại học sư phạm 95 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến việc xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại học sƣ phạm. .. Tổ chức biết học hỏi trường đại học sư phạm 29 1.4 Một số vấn đề lý luận xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại học sƣ phạm 46 1.4.1 Khái niệm xây dựng tổ chức biết học hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ), Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn