Mẫu Giấy đi đường file word

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:16

Mẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file wordMẫu Giấy đi đường file word CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số: ……………….…… Cấp cho: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… Được cử công tác tại: …………………………………………………………………………………………………………….……… Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số: …………………… ….… ngày … tháng … năm 201… Từ ngày …….… tháng ……… năn 201…… đến ngày ……… tháng ……… năn 201…… Ngày ……… tháng ……… năn 201…… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TIỀN ỨNG TRƯỚC Lương : ……… …… đ…………… Cơng tác phí :……………… đ…………… Cộng : …………… đ…………… ĐI VÀ ĐẾN Ngày Phương tiện sử dụng NƠI ĐI NƠI ĐẾN Độ dài chặng đường (Km) THỜI GIAN LƯU TRÚ Trên Ở nơi đường đến Lý lưu trú Chứng nhận quan (ký tên đóng dấu) NƠI ĐI NƠI ĐẾN NƠI ĐI NƠI ĐẾN Phụ cấp lưu trú - Lưu trú nơi công tác: ………………………………………………………………………………………………………………… - Tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Tiền trọ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Ở: ………………………………………………………………………vé x ………………………………… đ ….……………………………… - Ở: ………………………………………………………………………vé x ………………………………… đ …………….…………………… Cộng: …….…………………… Duyệt Duyệt Thời gian hưởng phụ cấp Số tiền tốn Tại …….…………………… ngày …….…………………… NGƯỜI ĐI CƠNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN …….…………………… PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ...NƠI ĐI NƠI ĐẾN NƠI ĐI NƠI ĐẾN Phụ cấp lưu trú - Lưu trú nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………………………... …….…………………… Duyệt Duyệt Thời gian hưởng phụ cấp Số tiền toán Tại …….…………………… ngày …….…………………… NGƯỜI ĐI CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN …….…………………… PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Giấy đi đường file word, Mẫu Giấy đi đường file word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay