Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:15

Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn Giáo án Vật Bài 21 ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHIỀU DÒNG ĐIỆN I/ MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Vẽ đồ mạch điện thực (hoặc ảnh chụp) loại đơn giản - Mắc mạch điện đơn giản theo đồ cho - Biểu diễn mũi tên chiều dòng điện chạy đồ mạch điện chiều dòng điện chạy mạch điện thực 2- Kĩ năng: Xử lí thông tin, thu thập thông tin, lắp ráp làm thí nghiệm 3- Thái độ: Tích cực hợp tác học tập II/ CHUẨN BỊ: 1- Chuẩn bị GV: Đồ dùng dạy học: Đồ dùng nhóm: bóng đèn, cơng tắc, nguồn điện pin, dây nối Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Thí nghiệm, trực quan, theo nhóm 2- Chuẩn bị HS: Mỗi nhóm đèn pin dùng pin Tìm hiểu thí nghiệm học III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn định tình hình lớp: (1’) Điểm danh học sinh lớp Chuẩn bị kiểm tra cũ 2- Kiểm tra cũ: (3’) Câu hỏi - Thế chất dẫn điện, chất cách điện? - Thế êlectrôn tự do? Đáp án - Chất đẫn điện chất cho dòng điện qua Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua - Trong kim loại êlectrơn Biểu điểm 5đ 5đ Trường TH&THCS Hương Nguyên Dòng điện kim loại gì? GV: Trần Tiểu Sơn Giáo án Vật khỏi nguyên tử chuyển động tự gọi êlectrơn tự Dòng điện kim loại dòng êlectrơn tự dịch chuyển có hướng 5đ 5đ Bài mới: (1’) Giới thiệu bài: Các em biết mạch điện mạch điện H.19.3 gồm có bóng đèn, cơng tắc, nguồn điện, dây điện Để biết cách vẽ mạch điện nào? Các em tìm hiểu hơm Tiến trình dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG HS Hoạt động 1: Tìm hiểu kí hiệu sử dụng kí hiệu để vẽ đồ mạch điện Mắc mạch điện theo đồ I/ đồ mạch điện: * Để biết đồ mạch điện gì? Ta xét phần I 1- Kí hiệu * Ta xét phần số phận mạch điện: Gv: Các em đọc phần Nêu - Nguồn điện (pin, phận mạch điện có acquy), hai nguồn điện bảng? mắc nồi tiếp (bộ pin, acquy), bóng đèn, dây dẫn, cơng tắc gồm có cơng tắc đóng cơng tắc mở - Các phận kí hiệu - Xem bảng ghi - Nguồn điện (pin, gì, em xem bảng ghi phận vẽ kí hiệu acquy) kí hiệu là: + phận vẽ kí hiệu cho vào phận vào - Các em ghi vẽ - Hai nguồn điện (treo bảng ghi vẽ trước) mắc nối tiếp (bộ pin, acquy) : + - X - Bóng đèn: _ ` - Dây dẫn : Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn Giáo án Vật - Cơng tắc đóng: - Cơng tắc mở: Gv: Dùng kí hiệu phận - Dùng để vẽ đồ - Dùng kí hiệu mạch điện để làm gì? mạch điện phận mạch điện để vẽ đồ mạch điện Gv: Dùng đồ mạch điện để - Dùng đồ mạch điện - Dùng đồ mạch làm gì? để mơ tả đơn giản điện để mô tả đơn mạch điện mắc (lắp) giản mạch điện mạch điện mắc (lắp) mạch điện - Ở sau em thường dựa vào đồ mạch điện để lắp mạch điện làm thí nghiệm Trong đời sống dùng đồ mạch điện để mắc mạch điện trường học, nhà 2- đồ mạch * Để biết dựa vào kí hiệu vẽ điện: đồ mạch điện mắc mạch + điện nào? Ta sang phần - Các em làm C1: Sử dụng kí - C1: đồ mạch hiệu đây, vẽ đồ mạch điện H.19.3 điện H.19.3 theo vị trí + phận mạch điện hình này? - Dựa vào kí hiệu đồ em vẽ đồ mạch điện khác cách thay đổi vị trí kí hiệu + - - Học sinh vẽ đồ lên bảng - Em vẽ đồ - Nhóm mắc mạch điện tiến hành kiểm tra mạch - Các em mắc mạch điện theo điện đóng công tắc Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn Giáo án Vật đồ vẽ, tiến hành kiểm để đảm bảo mạch điện tra mạch điện đóng cơng tắc kín đèn sáng để đảm bảo mạch điện kín đèn sáng - GV: QS hướng dẫn HS làm TN - GV nhận xét nhóm làm 7' Hoạt động 2: Xác định chiều dòng điện mạch điện thực biểu diễn chiều dòng điện theo qui ước II/ Chiều * Để biết dòng điện chạy điện: mạch điệnchiều nào? Ta sang phần II Gv: Các em đọc phần II, cho biết - Qui ước: chiều dòng chiều dòng điện qui ước điện chiều từ cực nào? dương qua dây dẫn dụng cụ điện tới cực âm nguồn điện - Dòng điện cung cấp bỡi pin hay acquy có chiều khơng đổi gọi dòng điện chiều 7' - Các em xem cách dùng mũi tên - Biểu diễn chiều dòng để biểu diễn chiều dòng điện điện vào đồ mạch đồ H.21.1a dùng mũi điện H21.1 b, c, d tên để biểu diễn chiều dòng điện đồ mạch điện H.21.1 b, c, d - C4: Chiều qui ước - Các em làm câu C4: Xem dòng điện ngược chiều H.20.4 so sánh chiều qui ước với chiều dịch chuyển dòng điện với chiều dịch có hướng chuyển có hướng êlectrơn êlectrơn tự tự dây dẫn kim loại Hoạt động 3: Vận dụng * Ta sang phần vận dụng - Các em làm đọc làm C6: - C6: a) Nguồn điện đèn pin gồm pin Kí dòng Qui ước: Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn dụng cụ điện tới cực âm nguồn điện - Dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện: - + III/ Vận dụng: - C6: Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn hiệu hai nguồn điện mắc nối tiếp tương ứng với nguồn điện Cực dương mắc phía đầu đèn pin b) - + - Cho HS trả lời câu a vẽ đồ câu b 4' Hoạt động 4: Củng cố - Dùng kí hiệu phận - Bài học mạch điện để làm gì? - Dùng đồ mạch điện để làm - Bài học gì? - Bài học - Chiều dòng điện mạch điện qui ước nào? 4- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) - Về học thuộc - Làm BT:21.1, 21.2, 21.3 - Vẽ đồ mạch điện để thí nghiệm H.22.1 vào BT - Đọc phần em chưa biết IV/ RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: Giáo án Vật ... vẽ sơ đồ - Dùng kí hiệu mạch điện để làm gì? mạch điện phận mạch điện để vẽ sơ đồ mạch điện Gv: Dùng sơ đồ mạch điện để - Dùng sơ đồ mạch điện - Dùng sơ đồ mạch làm gì? để mơ tả đơn giản điện. .. đơn mạch điện mắc (lắp) giản mạch điện mạch điện mắc (lắp) mạch điện - Ở sau em thường dựa vào sơ đồ mạch điện để lắp mạch điện làm thí nghiệm Trong đời sống dùng sơ đồ mạch điện để mắc mạch điện. .. để vẽ sơ đồ mạch điện Mắc mạch điện theo sơ đồ I/ Sơ đồ mạch điện: * Để biết sơ đồ mạch điện gì? Ta xét phần I 1- Kí hiệu * Ta xét phần số phận mạch điện: Gv: Các em đọc phần Nêu - Nguồn điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay