kiểm tra 6 đại chương 1 l4

1 36 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:13

KIỂM TRA TIẾT – LẦN MÔN ĐẠI SỐ – ch ương I time : 60’ Câu 1(1đ) Thế số nguyên tố? hợp số? viết số nguyên tố < 10 Câu 2: (2đ) Cho tập hợp A = {2; 4; 6… 102} a Tính số phần tử tập hợp A b Tính tổng số phần tử tập hợp A Câu 3: (1đ) Trong số sau, số chia hết cho 2, 3, 5, 652; 785; 387; 1347 Câu 4: (1.5đ) Thực phép tính cách hợp lí a 177 :  2.(42 − 9) + 32 (15 − 10)  Câu 5:(1.5đ) Tìm x, biết 50 b (25 − 2.3) + (32.4 + 16)  : a 2.(x-51)= 2.23 +20 b 450 :(x-19)= Câu 6: (1đ) Học sinh lớp 6C xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng vừa đủ hàng Biết số học sinh lớp khoảng từ 35 đến 60 Tính số học sinh lớp Câu (0,5đ + 05đ) a) viết số 227 dạng lũy thừa số mũ 36 90 b) So sánh 318 Câu tvl (1đ) : Tìm số tự nhiên a lớn biết 318 chia cho a dư 73 chia cho a dư
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 6 đại chương 1 l4, kiểm tra 6 đại chương 1 l4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay