kiểm tra 6 đại chương 1 l2

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:13

KIỂM TRA TIẾT – LẦN MÔN SỐ HỌC – TH ỜI GIAN : 45’ I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu : Số số sau chia hết cho mà không chia hết cho ? A) 222 B) 2015 C) 118 D) 990 Câu : Tập hợp tất ước 15 là: A) {1;3;15} B) {1;3;5} C) {3;5;15} D) {1;3;5;15} Câu : Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho: A) 36 B) 27 C) 18 D) Câu : Số có chữ số tận 0; 2; 4; 6; chia hết cho: A) B) C) D) Câu : Khẳng định sau sai ? A) Các số nguyên tố số lẻ B) Số 79 số nguyên tố C) Số có ước D) Số 57 hợp số Câu : Tổng: 9.7.5.3 + 515 chia hết cho số sau ? A) B) C) D) II – TỰ LUẬN : (7 điểm) Bài : (2 điểm) Dùng ba bốn chữ số 0, 1, 3, ghép thành số tự nhiên có ba chữ số cho số đó: a/ Chia hết cho b/ Chia hết cho mà không chia hết cho Bài : (2 điểm) Tìm ƯCLN ƯC số 180; 234 Bài : (2 điểm) Số học sinh khối trường khoảng từ 300 đến 400 em Tính số học sinh khối trường Biết xếp hàng 30 em hay 45 em vừa đủ Bài tvl: (1 điểm) Tìm số tự nhiên a b biết: a.b = 360 BCNN(a,b) = 60
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 6 đại chương 1 l2, kiểm tra 6 đại chương 1 l2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay