kiểm tra 6 đại chương 1 l1

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:13

KIỂM TRA TIẾT – LẦN MÔN SỐ HỌC – I.Trắc nghiệm: (2 Điểm) TH ỜI GIAN : 45’ 27/07/2018 Ghi lại chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: Cho tập hợp X = 1;2;4;7 Trong tập hợp sau, tập hợp tập hợp tập hợp X? A 1;7 B 1;5 ; C 2;5 ; D 3;7 Câu 2: Tập hợp Y = x  N|x  9 Số phần tử Y : A 7; B 8; C 9; D 10 Câu 3: Kết biểu thức 16 + 83 + 84 + : A 100; B 190; C 200; D 290 C 39 ; D 920 Câu 4: Tích viết gọn : A 320 ; B 620 ; II.Tự luận: (8 điểm) Câu 5: ( đ)Cho tập hợp A gồm số tự nhiên lớn 13 bé 20 : a) Chỉ cách viết tập hợp A? b) Viết Tập hợp B gồm số tự nhiên x chẵn 13 < x < 20 Tập hợp B tập hợp tập hợp A, kí hiệu ? Câu 6: (3 đ)Tính cách hợp lí nhất: a) 27 62 + 27 38 b) 32 + 33 c) 1972 – ( 368 + 972) d) + + + ………… + 99 e) 16 + 17 + 18 + ………….+ 183 + 184 có f) tổng số có chữ số mà số khơng chữ số Câu 7: ( đ)Tìm x biết : a) x + 37= 50 b) 2.x – = 11 c) ( + x ) : = d) + x : = Câu tvl : ( đ) So sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 6 đại chương 1 l1, kiểm tra 6 đại chương 1 l1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay