QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)

166 22 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:53

QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ) 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH ™ & ˜ NGUYỄN ĐỨC VINH QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS ĐỖ VĂN ĐẠI TP Hồ Chí Minh, năm 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU …………… …………………….… 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu …………… …………………… … 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi ……………… …………….……… 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam ……… …………………….……… 1.1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu ………… … …………… 1.2 Cơ sở lý thuyết đề tài nghiên cứu ……………… ……………… 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………… 1.2.2 Giả thiết nghiên cứu …… ……………………… …………………… 1.2.3 Lý thuyết nghiên cứu ……………………………… ………………… 1.2.4 Phương pháp nghiên cứu ……………………………… ……………… Kết luận chương CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI ……………………………………………………… 2.1 Khái niệm, chất pháp lý đặc điểm quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước 2.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi …………………………………………………… 2.1.2 Bản chất pháp lý đặt điểm quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi …………………… 2.1.3 Hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi phát sinh từ hợp đồng phát sinh hợp đồng 2.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò vị trí pháp luật quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi ………………………………………… ……………… 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm nội dung pháp luật quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi …… 2.2.2 Vai trò vị trí pháp luật quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi …………………… Kết luận chương CHƯƠNG 3: QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG ………………………………………………………………… 3.1 Các quy định chung quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ……………………… 3.1.1 Nguyên tắc tự hợp đồng tự kinh doanh phápquyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi ……………………………………………………… 3.1.2 Quy định tự lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi 3.1.3 Thực tiễn áp dụng kiến nghị giải pháp 3.2 Các quy định cụ thể quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi phát sinh từ hợp đồng 3.2.1 Ghi nhận nội dung quyền lựa chọn pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi ………………………… 3.2.2 Loại trừ dẫn chiếu 3.2.3 Giới hạn quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi phát sinh từ hợp đồng 3.3 Những bất cập hệ thống pháp luật, thực tiễn áp dụng kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi phát sinh từ hợp đồng 3.3.1 Mâu thuẫn pháp luật chung pháp luật chuyên ngành quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại phát sinh từ hợp đồng 3.3.2 Thiếu quy định cách thức, thời điểm, hình thức, hiệu lực, tính độc lập thoả thuận lựa chọn pháp luật, quyền lựa chọn pháp luật điều chỉnh phần hay toàn hợp đồng 3.3.3 Giới hạn quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh thương mại có yếu tố nước phát sinh từ hợp đồng chưa rõ ràng, minh bạch 3.3.4 Thực tiễn áp dụng kiến nghị giải pháp Kết luận chương CHƯƠNG 4: QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG …………………………………………………………… 4.1 Các quy định chung quyền lựa chọn pháp luật áp dụng nghĩa vụ phát sinh hợp đồng 4.1.1 Tự thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng nghĩa vụ hợp đồng 4.1.2 Cách thức thời điểm thực quyền lựa chọn pháp luật áp dung nghĩa vụ hợp đồng 4.1.3 Hình thức thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng nghĩa vụ hợp đồng …………………………………………… ………………… 4.1.4 Giới hạn quyền tự lựa chọn pháp luật áp dụng nghĩa vụ hợp đồng 4.1.5 Luật áp dụng điều khoản hiệu lực thoả thuận lựa chọn luật áp dụng nghĩa vụ hợp đồng ……………………………… 4.2 Các quy định quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước phát sinh hợp đồng theo pháp luật Việt Nam ……………….……………………………… 4.2.1 Quy định quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước liên quan đến bồi thường thiệt hại hợp đồng …………………………………………………… … 4.2.2 Quy định quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi liên quan đến việc thực cơng việc khơng có ủy quyền ………………………………………………… … 4.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi phát sinh ngồi hợp đồng ………………… Kết luận chương KẾT LUẬN DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Đà CÔNG BỐ Quyền tự thoả thuận chọn luật áp dụng hợp đồng thương mại quốc tế, Tạp chí Tồ án nhân dân, số 18 số 19, năm 2016 Bàn vấn đề tự chọn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ trách nhiệm hợp đồng pháp luật Liên minh Châu Âu (EU), Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 1, năm 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền lựa chọn pháp luật nhằm điều chỉnh vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ pháp luật nói chung hoạt động kinh doanh, thương mại nói riêng vấn đề đặt chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật có yếu tố quốc tế, hay Việt Nam gọi quan hệ dân có yếu tố nước ngoài1 Nếu hoạt động kinh doanh, thương mại liên quan đến quốc gia, vấn đề lựa chọn pháp luật nói chung quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại nói riêng khơng đặt hoạt động chủ thể chịu điều chỉnh luật quốc gia, khơng có xung đột pháp luật nên khơng thể có vấn đề chọn luật quốc gia khác để điều chỉnh quan hệ Ngược lại, hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi hay gọi cách khác hoạt động kinh doanh, thương mại quốc tế, quyền chủ thể kinh doanh lựa chọn pháp luật để điều chỉnh vấn đề phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thương mại tất yếu khách quan quyền thừa nhận ngày rộng rãi tư pháp quốc tế quốc gia giới văn pháp luật Việt Nam Đặc biệt, xu khơng thể đảo ngược tiến trình tự hóa thương mại hội nhập quốc tế nay, người ta phải thừa nhận thực tế khách quan cho dù tự hóa thương mại hội nhập sâu rộng mức độ nữa, cho dù hiệp định thương mại tự song phương, khu vực tồn cầu có ký kết nhiều khác quy định pháp luật quốc gia vấn đề pháp lý cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại định tồn Hiện tượng xung đột pháp luậtpháp quốc tế nói chung xung đột pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi nói riêng Điều 663 khoản BLDS 2015 quy định “Quan hệ dân có yếu tố nước ngồi quan hệ thuộc trường hợp sau đây: (a) Có bên tham gia cá nhân, pháp nhân nước ngoài; (b) Các bên tham gia công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam việc xác lập, thay đổi, thực chấm dứt quan hệ xảy nước ngồi; (c) Các bên tham gia công dân Vệt Nam, pháp nhân Việt Nam đối tượng quan hệ dân nước ngồi” khơng thể phủ nhận Để giải vấn đề xung đột pháp luật, xu hướng phát triển mạnh mẽ cho phép chủ thể quyền tự thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng quan hệ kinh doanh, thương mại Giải pháp không giải vấn đề xung đột pháp luật giúp chủ thể kinh doanh hiểu rõ bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp mà đặt nhiệm vụ cho chủ thể kinh doanh, cho quan tài phán (toà án, trọng tài) phải am hiểu luật pháp bên thỏa thuận lựa chọn để áp dụng thực thi có tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thương mại Ngồi ra, môi trường kinh doanh quốc tế đại, việc cho phép bên tự lựa chọn pháp luật không biện pháp hữu hiệu để giải xung đột pháp luậtpháp quốc tế mà tạo sở pháp lý để pháp luật nước (do chủ thể lựa chọn) đối xử ngang với pháp luật nước Như vậy, việc lựa chọn pháp luật để điều chỉnh quan hệ kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi khơng vấn đề đặt từ thực tiễn hoạt động kinh doanh, thương mại chủ thể mà quyền chủ thể có liên quan quyền pháp luật nhiều quốc gia giới thừa nhận Vấn đề quyền lựa chọn pháp luật ghi nhận học thuyết tư pháp quốc tế, luật hóa pháp luật quốc gia việc thực thi quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại ngày áp dụng phổ biến nhiều nước thuộc nhiều hệ thống pháp luật khác Ở Hoa Kỳ, theo mơ hình nhà nước liên bang, quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại ghi nhận thực thời gian dài quan hệ kinh doanh, thương mại phát sinh chủ thể bang khác Hoa Kỳ Pháp luật nước khối EU ngày ghi nhận theo hướng mở rộng quyền tự định đoạt chủ thể kinh doanh, thương mại lựa chọn pháp luật… Trong phạm vi liên minh, EU hướng đến việc thống quy định nhằm đảm bảo sở pháp lý vững cho chủ thể kinh doanh, thương mại thực quyền lựa chọn pháp luật thông qua việc ban hành công ước Rome 1980, sau sửa đổi, bổ sung thành quy tắc Rome I quy tắc Rome II… quyền lựa chọn pháp luật với xu hướng cho phép chủ thể có quyền lựa chọn pháp luật có phạm vi áp dụng rộng lớn Ở Việt Nam, vấn đề lựa chọn pháp luật quan hệ dân có yếu tố nước ngồi pháp luật thực định ghi nhận BLDS qua giai đoạn, BLDS 2015 luật chuyên ngành2 Tuy nhiên, quy định quyền lựa chọn pháp luật nhiều bất cập thiếu sót Theo NCS, có sáu bất cập, thiếu sót sau đây: Thứ nhất, quy định pháp luật Việt Nam hành không tạo pháp lý đầy đủ, vững cho chủ thể kinh doanh, thương mại thực quyền lựa chọn pháp luật thực tế quan giải tranh chấp áp dụng pháp luật mà bên lựa chọn Thứ hai, việc lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi chưa thừa nhận quyền pháp lý chủ thể kinh doanh, thương mại Thứ ba, quy định quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi chưa pháp điển hóa chế định pháp luật điển hình Thứ tư, quy định quyền lựa chọn pháp luật chủ thể hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi BLDS luật chuyên ngành chưa thống nhất, nhiều chỗ mâu thuẫn pháp luật chung pháp luật chuyên ngành Thứ năm, nguyên tắc, nội dung, phạm vi hình thức quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại chưa đầy đủ Thứ sáu, thiếu vắng nhiều quy định quyền lựa chọn pháp luật để điều chỉnh quan hệ phát sinh hợp đồng kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi Các quy định quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại nói chung quan hệ nghĩa vụ theo hợp đồng, nghĩa vụ hợp đồng kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi nói riêng khó thực thực tiễn pháp luật thường đặt nguyên tắc để ràng buộc giới hạn quyền chọn luật chủ thể Vẫn quy định khơng rõ ràng mang tính rào cản, giới hạn quyền lựa chọn pháp luật chủ thể họ tham gia vào quan hệ kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi Nhiều quy định quyền lựa chọn pháp luật chung chung, chưa phù hợp với xu phát triển chung tư pháp quốc tế đại Những bất cập khơng loại bỏ cản trở Xem quy định cụ thể khoản Điều 664 BLDS 2015; khoản Điều LTM 2005; khoản Điều LĐT 2014; khoản Điều BLHH 2015 phát triển hoạt động kinh doanh, thương mại doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước làm cho hệ thống pháp luật nước ta trở nên thiếu thích ứng, chưa tương thích với pháp luật quốc tế chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế3 Trong bối cảnh vậy, việc nghiên cứu cách đầy đủ tồn diện từ góc độ sở lý luận thực tiễn, vấn đề liên quan đến học thuyết tư pháp quốc tế quyền lựa chọn pháp luật, liên quan đến quy định pháp luật quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước việc thực thi quyền lựa chọn pháp luật thực tế số quốc gia giới Việt Nam nhằm bất cập, nguyên nhân bất cập để từ có giải pháp bổ sung, hồn thiện pháp luật Việt Nam quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi cần thiết Đây lý để NCS lựa chọn vấn đề “Quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại” có yếu tố nước pháp luật Việt Nam làm đề tài Luận án tiếnluật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài là: Luận giải làm rõ sở lý luận thực tiễn nội hàm quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi Căn pháp lý việc giới hạn quyền lựa chọn pháp luật chủ thể kinh doanh, thương mại nhằm tăng cường quyền tự định đoạt chủ thể bảo đảm pháp luật chủ thể lựa chọn có phạm vi áp dụng rộng nhất, khơng phương hại đến giá trị tảng hệ thống pháp luật Việt Nam Trong đó, Nghị số 48-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 24 tháng năm 2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 vạch rõ mục tiêu “Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch”, yêu cầu “đổi chế xây dựng thực pháp luật; phát huy vai trò hiệu lực pháp luật để góp phần quản lý xã hội, giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế” Để đạt mục tiêu đó, Nghị đặt nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện pháp luật hội nhập quốc tế, “đẩy mạnh việc rà sốt, sửa đổi, bổ sung ban hành văn quy phạm pháp luật để phù hợp với thông lệ quốc tế điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên” 10 Đề tài luận giải cho đề xuất giải pháp kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, Luận án có nhiệm vụ cụ thể sau đây: Luận giải để làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại: Làm rõ khái niệm nội dung khái niệm quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước phạm vi mối quan hệ hoạt động kinh doanh, thương mại cần phải điều chỉnh chế định quyền lựa chọn pháp luật; Chỉ loại hình chủ thể có quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi; Vai trò pháp luật quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; Nghiên cứu nguyên tắc, cứ, nội dung phạm vi quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại, bao gồm hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước phát sinh từ hợp đồng phát sinh hợp đồng (như lĩnh vực bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi, thực cơng việc kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi khơng có uỷ quyền…) Các quy định giới hạn quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi tác động chúng đến quyền tự thoả thuận lựa chọn pháp luật chủ thể kinh doanh, thương mại Phân tích quy định pháp luật Việt Nam thực tiễn áp dụng pháp luật quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi để bất cập pháp luật, khó khăn trình thực thi đồng thời so sánh với quy định có liên quan pháp luật quốc tế pháp luật số nước nhằm nêu bật điểm chưa phù hợp pháp luật Việt Nam quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi Việt Nam ... trí pháp luật quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi …………………… Kết luận chương CHƯƠNG 3: QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI... chung quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ……………………… 3.1.1 Nguyên tắc tự hợp đồng tự kinh doanh pháp lý quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại. .. chất pháp lý đặc điểm quyền lựa chọn pháp luật hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi 2.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngồi quyền lựa chọn pháp luật hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ), QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI (LUẬN ÁN TIẾN SĨ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay