Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:41

GA:Vật lí Lê Thúy Hằng Trường THCS Châu Sơn CHƯƠNG : ĐIỆN HỌC NHIỄM DIỆN DO CỌ XÁT I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết tác dụng vật bị cọ xát Kĩ năng: - Làm vật bị nhiễm điện Thái độ: - ý thức vận dụng kiến thức để giải thích số tượng đơn giản - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Phim nhựa, bút thử điện, giá TN, thước nhựa, thủy tinh Học sinh: - vụn giấy, vụn nilông, cầu xốp, vải khơ, mảnh len III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1 phút) Kiểm tra: (0 phút) Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: HS: làm TN thảo luận với phần Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần TG NỘI DUNG 20’ I Vật nhiễm điệm * Thí nghiệm 1: Các vật Vật bị xát Vụn giấy viết Vụn nilông Quả cầu nhựa xốp Thước nhựa Thanh thủy tinh Mảnh nilơng Mảnh phim nhựa HS: hồn thành kết luận SGK GV: đưa kết luận chung cho phần HS: làm TN thảo luận với phần ny * Kết luận 1: khả hút … * ThÝ nghiƯm 2: GA:Vật lí Lê Thúy Hằng HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Trường THCS Châu Sn TG Hình 17.2 * Kết luận 2: làm s¸ng … Đại diện nhóm trình bày tự nhận xét cho GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận HS: hoàn thành kết luận SGK GV: đưa kết luận chung cho phần Hoạt động 2: HS: suy nghĩ trả lời C1 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C1 HS: suy nghĩ trả lời C2 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C2 HS: thảo luận với câu C3 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C3 NỘI DUNG 15’ II VËn dông C1: chải đầu, lợc nhựa cọ xát với tóc nên bị nhiễm điện nên hút đợc tóc C2: qua trình quay, cánh quạt cọ xát với không khí nên bị nhiễm điện hút bụi bám vào cánh quạt C3: lau gơng hình tivi bị nhiễm điện nên hút bụi vải rơi bám vào mặt gơng tivi IV Củng cố: (7 phút) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + cã thĨ em cha biÕt - Híng dÉn lµm tập sách tập V Hớng dẫn học nhà: (2 phút) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho giê sau VI.Rút kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát, Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay