Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp)

81 37 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:37

Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ NGA Tên đề tài: ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM PHỐI HỢP CHITOSAN NANO BẠC TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN CAM ĐIỀU KIỆN THƢỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ thực phẩm Khoa : CNSH - CNTP Khóa học : 2013 - 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ NGA Tên đề tài: ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM PHỐI HỢP CHITOSAN NANO BẠC TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN CAM ĐIỀU KIỆN THƢỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ thực phẩm Lớp : K45 – CNTP Khoa : CNSH - CNTP Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Lƣơng Hùng Tiến Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Trong trình thực đề tài hoàn thiện luận văn giúp đỡ cảm ơn trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Sinh viên Hoàng Thị Nga ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài hồn thiện khóa luận tốt nghiệp với nỗ lực, cố gắng than, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi thầy cô giáo đơn vị tập thể Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn ThS.Lương Hùng Tiến – Khoa CNSH & CNTP, người tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa CNSH & CNTP giúp tơi thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn nhóm sinh viên thực tập phòng thí nghiệm vi sinh bạn sinh viên thuộc lớp K45 – CNTP giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Khoa CNSH & CNTP cung cấp địa điểm thực tập để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong q trình thực tập tơi xin cảm ơn động viên gia đình bạn bè Dù cố gắng nhiều, xong khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận chia sẻ ý kiến đóng góp q báo thầy, giáo bạn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Hoàng Thị Nga iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Giá trị dinh dưỡng 180g cam tươi Bảng 2.2: Sản lượng cam năm 2010 số nước giới (FAO) 12 Bảng 2.3: Hàm lượng chitin vỏ số động vật giáp xác 23 Bảng 2.4 : Số nguyên tử bạc đơn vị thể tích 30 Bảng 2.5: Số nguyên tử lượng bề mặt hạt nano bạc 34 Bảng 4.1: Sự biến đổi chất khô tổng số cam chế độ tiền xử lý khác 44 Bảng 4.2: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới lượng vitamin C trình bảo quản cam 45 Bảng 4.3: Sự biến đổi hàm lượng acid hữu tổng số chế độ tiền xử lý khác trình bảo quản cam 46 Bảng 4.4: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới lượng đường tổng số trình bảo quản cam 47 Bảng 4.5: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam 48 Bảng 4.6: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng chất khơ tổng số q trình bảo quản cam 49 Bảng 4.7: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm tới hàm lượng vitamin C trình bảo quản cam 50 Bảng 4.8 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng acid hữa tổng số trình bảo quản cam 51 Bảng 4.9 : Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam 52 Bảng 4.10: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam 53 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 : Cấu trúc hóa học Chitin 24 Hình 2.2 : Cấu trúc hóa học Chitosan 24 Hình 2.3 : Hiện tượng cộng hưởng plasmon hình cầu 31 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ : Bảo quản CĐ : Chế độ CT : Công thức ĐC : Đối chứng vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung cam 2.1.1 Nguồn gốc đặc tính thực vật học cam 2.1.2 Các giống cam trồng Việt Nam 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng cam 2.1.4 Giá trị sinh thái môi trường 10 2.1.5 Giá trị kinh tế 10 2.1.6 Giá trị công nghiệp,dược liệu 11 2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam nước nước 11 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam giới 11 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam Việt Nam 12 2.3 Bảo quản cam sau thu hoạch 13 2.3.1 Sự biến đổi cam sau thu hoạch 13 2.3.2 Các bệnh cam sau thu hoạch 16 2.3.3 Một số phương pháp bảo quản cam sau thu hoạch 18 vii 2.4 Tổng quan Chitosan 22 2.4.1 Nguồn gốc Chitin Chitosan 22 2.4.2 Cấu trúc hóa học chitosan 24 2.4.3 Đặc tính kháng vi sinh vật chitosan yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kháng khuẩn chitosan 25 2.4.4 Ứng dụng chitosan 26 2.5 Giới thiệu chung nano bạc 28 2.5.1 Giới thiệu công nghệ nano 28 2.5.2 Giới thiệu bạc kim loại 29 2.5.3 Giới thiệu hạt nano bạc 31 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 37 3.1.1 Đối tượng 37 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 37 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 37 3.3 Thiết bị, dụng cụ hóa chất nghiên cứu 37 3.3.1 Thiết bị, dụng cụ nghiên cứu 37 3.3.2 Hóa chất nghiên cứu 37 3.4 Nội dung nghiên cứu 38 3.5 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 39 3.5.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 39 3.5.2 Phương pháp theo dõi 40 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 44 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới trình bảo quản cam 44 4.1.1 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng chất khơ tổng số q trình cam bảo quản 44 viii 4.1.2 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng vitamin C trình cam bảo quản 45 4.1.3 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng acid hữu tổng số trình bảo quản cam 46 4.1.4 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam 47 4.1.5 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam 48 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới trình bảo quản cam 49 4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam 49 4.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng vitamin C trình bảo quản cam 50 4.2.3 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng acid hữa tổng số trình bảo quản cam 51 4.2.4 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam 52 4.2.5 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam 53 PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Tiền xử lí: +) chất khơ ngay10 chatkho N Subset for alpha = 0.05 3 3 10.367 10.800 a Duncan 11.600 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 chatkho N Subset for alpha = 0.05 3 11.067 11.167 a Duncan 12.000 Sig .587 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay36 chatkho N Subset for alpha = 0.05 3 3 11.600 11.967 a Duncan Sig 12.800 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 ngay40 chatkho N Subset for alpha = 0.05 2 12.000 3 12.000 a Duncan Sig 13.633 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 +) vitamin C ngay10 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 1 3 3 36.3000 39.6667 dimension1 Sig 41.7833 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 1 3 3 31.5667 37.3833 dimension1 Sig 38.4833 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 ngay36 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 1 3 3 27.5000 30.7667 dimension1 33.2167 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 1 3 3 25.2833 29.7000 dimension1 31.8667 Sig 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 +) acid ngay10 acid N Subset for alpha = 0.05 6600 1.0967 3 1.3567 a Duncan Sig 1.000 066 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 1.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 acid N Subset for alpha = 0.05 1 3 3 5167 9533 a Duncan Sig 1.0633 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay36 acid N Subset for alpha = 0.05 1 3 3 4533 7200 a Duncan Sig .8300 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 acid N Subset for alpha = 0.05 1 3 3 4300 7233 a Duncan Sig .8233 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 +) đƣờng ngay10 duongtong N Subset for alpha = 0.05 6.200 6.600 3 6.600 a Duncan Sig 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 duongtong N Subset for alpha = 0.05 6.000 6.267 3 6.400 a Duncan Sig 1.000 267 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay36 duongtong N Subset for alpha = 0.05 5.800 6.200 3 6.200 a Duncan Sig 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 ngay40 duongtong N Subset for alpha = 0.05 5.600 6.000 3 6.200 a Duncan Sig 1.000 184 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Bảo quản: +) chất khô ngay10 chatkho Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 3 8.067 8.200 8.400 9.200 Sig .186 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 chatkho Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 9.600 3 9.800 3 Sig 9.800 10.067 10.067 10.400 217 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .111 056 ngay30 chatkho Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 10.000 3 10.200 3 10.200 10.467 11.200 Sig .147 065 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 chatkho Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 10.467 3 10.600 10.800 11.600 Sig .128 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay50 chatkho Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 10.600 3 11.000 11.067 Sig 12.200 061 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 +) vitamin C ngay10 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 29.7000 34.1000 3 37.4000 38.1333 34.1000 dimension1 Sig .051 079 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 3 3 34.8333 35.5667 Sig 23.0667 31.9000 1.000 1.000 339 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay30 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 3 30.4333 3 32.2667 Sig 19.4333 34.6500 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed .053 1.000 ngay20 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 3 23.0667 3 34.8333 35.5667 31.9000 Sig 1.000 1.000 339 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 19.5133 28.0500 3 30.8000 33.0000 Sig 1.000 083 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay50 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 3 27.2400 3 28.0500 Sig 17.6000 32.2367 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed .065 1.000 ngay50 vitaminc Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dimension1 3 17.6000 27.2400 3 28.0500 32.2367 Sig 1.000 065 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 +) acid ngay10 acid Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 3 55000 3 1.02867 1.09133 70133 Sig 1.000 1.000 127 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 acid Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 3 3 93000 97000 Sig .49000 64000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed .122 ngay10 acid Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 3 55000 3 1.02867 1.09133 70133 Sig 1.000 1.000 127 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay30 acid Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 3 3 90000 95000 Sig .46000 58000 1.000 1.000 095 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 acid Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 1 3 3 Sig 44000 56000 83000 89000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 1.000 1.000 ngay40 acid Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 1 3 3 3 44000 56000 83000 89000 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay50 acid Subset for alpha = 0.05 N a Duncan 3 3 78000 81000 Sig .37000 51000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 +) đƣờng ngay10 duong Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dim 6.200 6.400 3 6.667 6.667 6.400 ens ion Sig .172 Means for groups in homogeneous subsets are displayed .091 188 1.000 ngay10 duong Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dim 6.200 6.400 3 6.667 6.667 6.400 ens ion Sig .172 091 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 duong Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dim 5.800 6.200 6.467 3 6.467 6.200 ens ion Sig .074 225 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay30 duong Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dim ens 5.533 6.200 3 6.200 6.400 ion Sig 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .439 ngay40 duong Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dim ens 5.200 6.000 3 6.000 6.200 ion Sig 1.000 456 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay50 duong Subset for alpha = 0.05 N a Duncan dim ens 5.000 5.600 3 5.800 6.000 ion Sig 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .091 ... sử dụng chế phẩm phối hợp chitosan nano bạc bảo quản trái nói chung cam nói riêng lạ, tơi tiến hành thực đề tài Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan nano bạc trình bảo quản cam điều kiện thường ... đề tài: ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM PHỐI HỢP CHITOSAN VÀ NANO BẠC TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN CAM Ở ĐIỀU KIỆN THƢỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ thực phẩm Lớp... Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam 52 4.2.5 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan và nano bạc trong quá trình bảo quản cam ở điều kiện thường (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay