Ghi chú chống cháy cho nhà chung cư

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:30

ghi chú chống cháy cho chung cư. Mẹo hay dành cho người dân chung cư. Những lưu ý khi xảy ra cháy nổ ở chung cư mà bình thường không nhiều người biết. Cẩm nang cần phải có dành cho người muốn mua chung cư. Ghi ch ống cháy " Ai r ảnh ghé qua đ ọ c , nh ất m đ ứ a chung c ! Nh ớl vài ều tao khơng mu ốn nh ận b ạn bè tình tr ạng đe n xì khét mù! Ch ảcó nhà an toàn 100% c ả, ý th ứ c ng i c ảthôi, ho ặc đe n đ ủ i s ực ốthi ết b ị ện => nh ớt thi ết b ị tiêu th ụ ện,c ện (cúp c ầu giao) kh ỏi nhà Đồ ện , dây ện c ũh ỏng, không ch ắp n ối n ữ a, v ứ t cmn , nguy c ơcháy t ừđ mà c ả! 1c ăn phòng 50m2 khói l a s ẽbao trùm kín phòng kho ảng 3-5p, tùy nhà có nhi ều đ hay khơng, nhi ều đ cháy to, nhanh Tuy nhiên n ếu phát hi ện s m x ửlý k ịp th ời s ẽkhơng c ả, thi ệt h ại ít, an tồn c ảgia đì nh => mua nh ất gia đì nh 1cái bình ch ữ a cháy, s ửd ụng đ ợ c kh ẩn c ấp 90% ng i ch ết v ụcháy ng ạt khói, m ạng nhan nh ản, không vi ết nhi ều, nh ất đ ối v i chung c ưcao t ầng => mua cho gia đì nh m ỗi ng i 1chi ếc m ặt n ạch ống khói, ch ẳng đá ng bao ti ền, an tồn tính m ạng (nh ất b ọn chung c ) N ếu chung c ưx ảy cháy: - xác đ ị nh xem bu ồng thang thoát hi ểm có nhi ễm khói khơng N ếu khơng có khói ung dung v a b ộv a hút s ữ a, không c ần ch ạy (tr ợ t chân ngã v ỡđ ầ u ) N ếu b ị nhi ễm khói đ n g có rúc đầu vào, 100% ch ết - n ếu thang thoát hi ểm, hành lang nhi ễm khói n ặng: + ng c a nhà, l b ăng dính dán khe c a l ại đ ể khói không l ọt vào đ ợ c + c ảnhà r ủnhau ban công ng ồi, b ốu ống cafe, m ẹu ống n ướ c cam, hút s ữ a, c ầm đè n pin làm tín hi ệu ch ờtao đến n b ằng xe thang to to dài dài N ếu có khói theo đườn g ban cơng đe o m ặt n ạvào ng ồi im mà th ở, 100% s ống an toàn + nghiêm c ấm ngu đần chui vào Wc ng kín c a x ản ướ c , tr mu ốn v ềv ới t ổtiên Đừn g có d ại mà h ọc theo phim bu ộc qu ần áo t ạo thành dây để t ụt xu ống! T ầng 2-3 r xu ống may gãy chân tay, may s ống th ực v ật, t ầng tr ởlên r xu ống đảm b ảo ch ết! Khi có cháy nh ớg ọi 114, ch ỉ c ần ấn 1-1-4, ấn 043114024114 g ọi lên tr ời ! ... dài N ếu có khói theo đườn g ban cơng đe o m ặt n ạvào ng ồi im mà th ở, 100% s ống an toàn + nghiêm c ấm ngu đần chui vào Wc ng kín c a x ản ướ c , tr mu ốn v ềv ới t ổtiên Đừn g có d ại mà... r xu ống may gãy chân tay, may s ống th ực v ật, t ầng tr ởlên r xu ống đảm b ảo ch ết! Khi có cháy nh ớg ọi 114, ch ỉ c ần ấn 1-1-4, ấn 043114024114 g ọi lên tr ời !
- Xem thêm -

Xem thêm: Ghi chú chống cháy cho nhà chung cư, Ghi chú chống cháy cho nhà chung cư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay