Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

173 8 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:29

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG XUÂN ĐÀN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 38.01.04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Thế Vắc TS Phạm Mạnh Hùng Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Hồng Xn Đàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHI N CỨU T u qu t N ữ u u vấ ề ặt r qu Lu ầ t p tụ 24 u tro Chƣơng 2: NH NG VẤN ĐỀ L u 25 LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 29 2.1 Lý u t ự 2.2 Sơ ượ ô ị T ự tố tro ều tr u t số ướ tr ệ ều tr vụ 29 ủ p p u t t ự vụ vụ quyề oạ p t tr ể ủ p p u t ều tr ô t oạ quy ị oạ quyề sử tố tro C à quyề 44 t ự quyề ô tố tro 57 ô t tố tro oạ ều tr vụ tro p p 83 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 92 N ữ oạ N ữ oạ k t ạt ượ tro ều tr vụ t ự quyề ô tố tro 92 tồ tạ , ều tr vụ oạt ộ tro oạt ộ uy t ự quyề ô tố tro â 112 Chƣơng 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢ NG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 130 Qu ều tr C ều tr ểm â vụ ả p p â vụ o ất ượ t ự quyề ô tố tro oạ 130 o ất ượ t ự ủ V ệ k ểm s t quyề â dâ tro ô tố tro oạ oạ ệ y 133 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC 148 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .149 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ộ u t tố tụ BLTTHS : CAND : Công an nhân dân CQĐT : Cơ qu ĐTBS : ều tr bổ su ĐTV : ều tr v KSV : K ểm s t v TAND : T THQCT : T ự TTHS : Tố tụ VAHS : Vụ VKS : V ệ k ểm s t VKSND : V ệ k ểm s t â dâ VKSNDTC : V ệ k ểm s t â dâ tố VKSTC : V ệ k ểm s t tố XHCN : X ều tr â dâ quyề ô tố sự ộ ủ o o MỞ ĐẦU T nh cấp thiết ề tài Tro ướ bất k ố vớ k rờ k ỏ ô 7H ô quyề ượ xây dự t p tụ v ề vớ bả t trướ o … , qu tr ị dễ sử ủ mỗ ất ủ N ướ , p t uy Tro ữ , quy ị bả “V ệ k ểm s t â dâ ữ V ệ p p trướ â dâ t ự tư p p” N v y, tro tố k ểm s t oạt ộ vă quyề quy ị V ệ k ểm s t , sử, truyề t ố ủ p t tr ể ượ quy ị p p ăm t m y ă bả qu àt ự tư p p V ệ t ự ệ ă ày ủ V ệ k ểm s t p p ầ “bảo vệ p p u t, bảo vệ quyề o ườ , quyề ô dâ , bảo vệ ộx í Tr ủ V ệt N m t p tụ k t tố, k ểm s t oạt ộ ướ , t ắ ệ truy tố ủ trọ u t â dâ v ị b ệt tro k ô pp p quyề k tố uô tựu tố, t ể ều k ệ ô p p ăm ều trị, ệ rõ quy u t tất y u H ô v tr qu à, quyề ấu t k ểm s t í tố ũ t ể quố t v p ạm tộ uô ô ủ p ào, oạt ộ b ệt mặt t ể ị b ướ ộ ợp p p ủ tổ m ỉ s t ượ ô ủ , t ố â , k Tro qu trọ ô , ố vớ b o, tố quy ị b o tộ p ạm, k ấp tố ủ V ệ k ểm “T ự tố tụ quyề ể t ự ệ ị k tố tro yt suốt qu sự” ấu tr ă ày V ệt N m ượ xuy ố ô ườ p ạm tộ , ượ t ự t quyề â dâ tro ều tr , truy tố, xét xử vụ THQCT ượ t quy t t ,t ăm ủ V ệ k ểm s t ả quy t tố trình k tố, ,t ự VKSN ệ v ệ buộ tộ ủ N ướ ủ N ướ , quyề ợ p p ầ bảo ảm p p u t ượ ất” Tro ều Lu t tổ tố oạt ộ , bảo vệ ợ í tộ p ạm, THQCT oạt ộ suốt tro o qu tr tộ p ạm, k o ệt ố tố tụ ị k tố, t k qu t p oạ k tố, ts k ểm s t , ả ều tr , truy tố mụ o tớ k k t t ú xét xử Tro í mọ v p ạm tộ , àm o k ô ườ ể ườ , quyề mm ườ vô tộ , k ô , ú dâ tr u t( ều Lu t tổ oạt ộ v ệ ú ều tr quyề ô u ý u THQCT tro oạ m oạ ều tr ều tr ữ vụ v qu ều tr VKS tro qu ệ ề t ự ều qu ữ k ô t ố b ệt tro vớ ư: V ă , u tr quyề ô ữ k t qu ệm vụ; ất ượ tro oạ ều tr , ắ y u ầu ặt r T ườ vô tộ ữ trạ s ữ s t tro ô oạ tố tro tr oạ d ều tr u ặ b ệt, oạ ều tr â dâ … ặ ều x tố tro ; v ệ tă ều tr oạ ườ ô tố ạt v ệ bỏ ọt tộ p ạm, àm o , s t tr vấ tươ xảy r số , tạ số t oạ ữ ộ ô ều tr V ệt N m ều tr ều ữ ều tr ; mố ây v quyề ư: , p ạm ệ oạ K ểm s t oạ ều tr số vị, ị p ươ ả quy t THQCT trọ t ự ượ ều tr tố tro ủ VKS tro tố tro ệm vụ ủ ượ quan tâm ô tố ữ TTHS, tro sự; mố qu ất ượ â sự; ố tượ tố k ểm s t ă , y ạt ượ , tồ tạ ô uy ề ầ ô o 4) ữ vụ quyề ất ày d ,vệ t ự ệ quyề tộ p ạm oạt ộ quyề vụ ểm k tầm vớ ều vấ ều tr quyề ố p p ườ p ạm tộ , ăm sự, ều tr ệ , k tố, tộ , ú tố THQCT tro ề t ự oạ oạ , Một tro ũ ủ THQCT tro ữ t ự p THQCT m, bị VKSN vụ vấ ệm THQCT tro K ườ , ú ữ, tạm Tuy nhiên, so vớ y u ầu ấu tr THQCT tro ượ p t bỏ ọt tộ p ạm bị k tố, bị bắt, tạm ô ều tr , oạt ộ ườ p ạm tộ p ả ều tr , truy tố, xét xử kịp t , u t, k ô oạ ộ ểm Tro v ệ xảy r t , ộC í ề ả trị b tư p p C V ệt N m t tổ x ủ N ị quy t qu vớ v ệ xây dự ổ mớ tr , oạt ộ ày ữ ủ ộC í trọ qu t ệ mọ vự K ểm s t ủ â dâ ệt ố số N vấ x p p u t, ộ , tro ị quy t số 49-NQ TW trị V chiến lược c i cách tư pháp đến n m ị : Trư c m t, Viện ki m sát nhân dân giữ nguyên chức n ng thực hành quy n công tố ki m sát ho t đ ng tư pháp t ng cư ng trách nhiệm công tố ho t đ ng u tra VKS cấp thực tốt chức n ng công tố Ho t đ ng công tố ph i thực từ khởi tố vụ án suốt trình tố tụng nhằm b o đ m không bỏ lọt t i ph m ngư i ph m t i, không làm oan ngư i vô t i, xử lý kịp th i trư ng hợp sai ph m ngư i tiến hành tố tụng thi hành nhiệm vụ , trách nhiệm công tố ho t đ ng u tra , v i ho t đ ng u tra , ữ ộ du k ểm s t uộ ả â dâ tro t Tr t ầ ủ ô N tr vụ k vọ quyề vệ t qu trọ ượ ặt r ả t ự ả xây dự o ề ườ , quyề ặt r vấ ô ề quyề tố mạ , ô v tr qu ều tr v v y, t vụ ả o trọ t oạ ệ tro v ệ bảo vệ ất ượ y, vớ ộ ủ t t ự quyề t tro oạ ề“ ” àm ề tà t s u t ọ Mục ều oạ ầ t ọ vấ t tố tro dâ , bảo vệ tr t tự p p u t x u, oà t ệ , â oạ y C í ố vớ V ệ tư p p tro ủ V ệ k ểm s t V ệt N m tro công tố tro ệ ô thực chế công tố g n tư p p mà V ệt N m ị quy t ủ tớ , xuất p t t t ự trạ t ng cư ng o Lu ủ m ch nhiệm vụ nghi n cứu 2.1 Lu u án nghiên t ự t ễ t ự u d ệ , ầy ủ quyề ô tố tro ệt ố oạ ữ ều tr vấ ề ý vụ V ệt N m ệ y ằm t m r ữ p p u t ị ủ p p u t t ự t ễ p dụ quyề oạ ều tr t ệ ý u số tố tro ả p p pp ầ THQCT tro oạ ều tr vụ ,t u s t tro qu quy oạt ộ vụ t ự T k ắ p ụ k ề xuất k ă , 2.2 Vớ mụ í u tổ -N tố, t ự u tr quyề vụ ợp , Lu tr p ươ quyề ướ V ệt N m t trướ tớ p p ữ vấ oạ ều tra t o quy ị u ị u quy ị t t ự ều tr ều tr vụ - t quyề ô ệ ô uy ều tr ữ qu ủ ô âu ỏ ũ g tố, t ự ủ t ự à quyề p â tí oạ ô ộ du ều tr t ờ, r ủ quy ị quyề quy vụ ữ t ự tố k t quyề N oà r , u tố t ự t ự trạ t ự oạ p ủ t ự oạ y T ô ô tố tro số ướ tr tro , bất ô ô , u vụ quyề u vụ ữ quyề p t tr ể ều tr vụ -N quyề ề quyề u ộ du LTTHS oạ ữ u T ủ sử tố tro oạ ề ý u vụ ủ p p u t t ự ô suốt tro bố vấ tố tro ề ầ t p tụ ệm, p ạm v , ố tượ tro ô k t ạt ượ u xuy u tố, k ị r vấ -N ô tố t ự ũ ô u s u: tr ữ ày ể t ữ ệm vụ ô ô ề tà t ô ô tố tro quyề ăm t quyề quyề ô tố tro 6– tố tro oạ ểt oạ ều tr ất ượ t ự â qu ểm ề xuất tố tro oạ ều tr tớ ả p p â vụ o V ệt N m tro Đối tƣ ng phạm vi nghi n cứu Tr sở mụ ủ Lu í , ữ - Lý u vấ t ự ệm vụ u u tr , ố tượ u ề s u: quyề ô tố tro oạ ều tr vụ oạ ều tr vụ - T ự tễ t ự V ệt N m tro - P ạm v oạ ô tố tro oạ ệ y u k ô ều tr vụ àt ự ủ V ệ k ểm s t - P ạm v t ăm quyề : ượ quyề ô tố tro ấp u tro p ạm v ăm t - C ủ t ể VKSN TV Cơ qu ều tr ấp t uộ ộ Cô , KSV ấp Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghi n cứu Lu ượ v t ị u tr sử ủ ủ ướ p p u t; qu ủ m y sở p ươ M ểm ủ ướ , tro p p u – Lê nin; tư tưở ả v t b ệ Hồ C í M N ướ tổ VKSN ả quyề tư p p tro ự t mớ Tr sở p ươ p p p p u tr ề tà sử dụ u ụ t ể sau: P â tí , tổ ợp, tổ ợp p ươ nh giá, so sánh t ố k số ệu… T p ươ sở p ươ p p , p â tí ươ u cụ thể t T i Chương so s p p u n khoa học trên, Lu n án sử dụng uận án: Sử dụ ể u tổ t ể t p ươ s u: p p u ị sử, u ề tà Tr sở rút r ượ ố tượ , p ạm v ữ vấ ề ầ t p tụ u Lu T i Chương t ự quyề dụ ô p ươ sử ể t uận án: tố tro ượ T i Chương k ,k ữ k t u ăm, ều tr ,b ề bả ý u vụ t u , ố ả sử u, u ị u t ự trạ ỉr ữ ả sử dụ t ự , tồ tạ p ươ qu t, ặ b ệt uy p p u vụ v ệ quyề ô â u tổ ụt ể ểt ủ ợp, rút r ượ u T i Chương p p â oạ uận án: ể , tồ tạ t t ố số vấ k t u tố V ệt N m tro p p p p â tí , so s rút r ữ ề o uận án: Với nhiệm vụ r ất ượ t ự V ệt N m u p â tí , tr ệ quyề y, t ả ô qu tố tro oạ ủ y u sử dụ bày, ề xuất, d ễ ểm ều tr p ươ ả ể r ả vụ p p ả p p Những óng góp luận án ây tr tồ d ệ t ự V ệt N m y ệ quyề - Lu tố tụ oạ ều tr - Lu trướ ều tr ệt ố tố tro oạ u ầy ủ quyề tố ủ VKSN tro tố tro ô u ầu t sự, ặ b ệt ý u vụ ề quyề vụ - Lu sung số ều ủ qu ô p p ầ bổ su LTTHS ều tr ố ầy ủ, vụ tố t ự quyề ô t ự quyề ô u y vấ ô tươ tố t ự sở ý u ểm ủ quyề t ự t ễ vă bả p p u t k ô ut tố tro oạ o v ệ sử qu ổ , bổ t ự ... t ự quyề ô tố tro 57 ô t tố tro oạ ều tr vụ tro p p 83 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 92 N ữ... TÌNH HÌNH NGHI N CỨU T u qu t N ữ u u vấ ề ặt r qu Lu ầ t p tụ 24 u tro Chƣơng 2: NH NG VẤN ĐỀ L u 25 LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC... tr vụ t ự quyề ô tố tro 92 tồ tạ , ều tr vụ oạt ộ tro oạt ộ uy t ự quyề ô tố tro â 112 Chƣơng 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢ NG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay