BỘ MPPT CHO HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ

24 23 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:17

BỘ MPPT CHO HỆ THỐNGNĂNG LƯỢNG GIÓGVHD: Th. TRẦN CÔNG BINH1. VÕ THỐNG 412036742. NGUYỄN TRỌNG TUẤN 412042953. NGUYỄN TẤN TÙNG412043984. HỒ ĐẮC THUẬN 41203697BỘ MPPT CHO HỆ THỐNGNĂNG LƯỢNG GIÓGVHD: Th. TRẦN CÔNG BINH1. VÕ THỐNG 412036742. NGUYỄN TRỌNG TUẤN 412042953. NGUYỄN TẤN TÙNG412043984. HỒ ĐẮC THUẬN 41203697BỘ MPPT CHO HỆ THỐNGNĂNG LƯỢNG GIÓGVHD: Th. TRẦN CÔNG BINH1. VÕ THỐNG 412036742. NGUYỄN TRỌNG TUẤN 412042953. NGUYỄN TẤN TÙNG412043984. HỒ ĐẮC THUẬN 41203697 NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO BỘ MPPT CHO HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIO Thành viên: VÕ THỐNG 41203674 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 41204295 NGUYỄN TẤN TÙNG HỒ ĐẮC THUẬN GVHD: Th TRẦN CÔNG BINH 41204398 41203697 NỘI DUNG GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIO MỘT SỐ THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ MPPT THUẬT TOÁN HHCS CHO BỘ MPPT KẾT LUẬN TỔNG QUAN VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN GIO TỔNG QUAN VỀ MICROGRID MÔ HÌNH CHỦN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIO MỢT SỚ PHƯƠNG PHÁP MPPT Điều khiển tỷ số tốc độ TIP (TSR) Một số phương Điều khiển moment pháp khác tối ưu (OTC) Điều khiển nhiễu loạn Điều khiển hồi tiếp tín quan sát (P&O) hiệu cơng suất (PSF) ĐIỀU KHIỂN TỶ SỐ TỐC ĐỘ TIP (TSR – Tip Speed Ratio control) ĐIỀU KHIỂN MOMENT TỐI ƯU (OTC – Optimal Torque Control) ĐIỀU KHIỂN HỒI TIẾP TÍN HIỆU CÔNG SUẤT (PSF – Power Signal Feedback control) ĐIỀU KHIỂN NHIỄU LOẠN VÀ QUAN SÁT (P&O – Perturbation and Observation control) 10 III THUẬT TOÁN HYBRID HILL CLIMB SEARCH (HHCS) CHO BỘ 11 MPPT GIỚI THIỆU SƠ VỀ THUẬT TOÁN THUẬT TOÁN HCS VỚI BƯỚC NHẢY KHÁC NHAU 12 a Bước nhảy nhỏ b Bước nhảy lớn LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN HHCS 13 LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN HHCS 14 LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN HHCS 15 16 SO SÁNH THỜI GIAN ĐÁP ỨNG, CÔNG SUẤT CƠ, VÀ HIỆU SUẤT CỦA CÁC PPHƯƠNG PHÁP 17 TỐC ĐỘ GIĨ MƠ PHỎNG 18 TỐC ĐỘ ROTOR 19 CÔNG SUẤT CƠ 20 HỆ SỐ CÔNG SUẤT 21 HIỆU SUẤT CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ 22 KẾT LUẬN Optimal Torque Control (OTC) Điều khiển momen tối ưu Power Signal Feedback (PSF) Hồi Tiếp tín hiệu cơng suất HYBRID HILL CLIMB SEARCH 23 Tài liệu kham khảo  An improved MPPT algorithm for wind energy conversion system  Maximum Power Po int Tracking Based Hybrid Hill-climb Search Method Applied to Wind Energy Conversion System 24 THANKS FOR YOUR ATTENTION IT’S TIME FOR Q&A ...NỘI DUNG GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIO MỘT SỐ THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ MPPT THUẬT TOÁN HHCS CHO BỘ MPPT KẾT LUẬN TỔNG QUAN VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN... TỔNG QUAN VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN GIO TỔNG QUAN VỀ MICROGRID MƠ HÌNH CHỦN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIO MỢT SỚ PHƯƠNG PHÁP MPPT Điều khiển tỷ số tốc độ TIP (TSR) Một số phương Điều khiển moment pháp khác... Perturbation and Observation control) 10 III THUẬT TOÁN HYBRID HILL CLIMB SEARCH (HHCS) CHO BỘ 11 MPPT GIỚI THIỆU SƠ VỀ THUẬT TOÁN THUẬT TOÁN HCS VỚI BƯỚC NHẢY KHÁC NHAU 12 a Bước
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ MPPT CHO HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ, BỘ MPPT CHO HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay